Numri i akteve nën-ligjore të propozuara nga ministritë


Institucioni Propozues Numri i aktit nën ligjor
276
1 Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës
2 Udhëzim Administrativ për mënyrën e blerjes, dhurimit, trashëgimit, ndërrimit, ekspozimit të kristaleve, dhe mineraleve si dhe mënyrën e pajisjes me dokumentacion përkatës për koleksionuesit e mineraleve dhe kristaleve
3 Rregullore për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë të Ekonomisë
4 Udhëzim Administrativ për Promovimin e Shfrytëzimit të Energjisë nga Burimet e Ripërtëritshme
5 Projekt-Rregullore per ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores (ZKM) Nr. 05/2023 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës
6 Projekt-Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores (ZKM) Nr.04/2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë të Ekonomisë
7 Udhëzimit Administrativ për cakun e energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme të energjisë
8 Rregullore nr. xx/2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës për Ministrinë për Komunitete dhe Kthim
9 Projekt-udhëzim Administrativ nr. 00/2022 për Sistemin e Menaxhimit të Rasteve për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Ministrinë për Komunitete dhe Kthim
10 Udhëzim Administrativ nr. 00-2023 Për Përkrahjen e Pjesëtareve të Komuniteteve jo Shumicë për të cilët ndihma është e nevojshme
11 Projekt Rregullore (QRK) - Nr. XX/2023 për fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe ministrive;
12 Projekt Rregullore (QRK) - Nr. XX/2023 për Kodin e Sjelljes së Anëtarëve të Qeverisë dhe të Emëruarve të tyre;
13 Projekt Udhëzimi Administrativ(QRK) Nr. Xx/2023 për Mbrojtjen e të Dhënave Statistikore dhe Qasjen në të Dhëna Mikro;
14 Projekt Udhëzim Administrativ (QRK ) Nr. Xx/2023 për Shitjen e të Dhënave Statistikore;
15 Plotësim ndryshimi i Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr.02/2020 për procedurën e emërimit të nënkryetarëve në komuna
16 Plotësim ndryshimi i Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr.05/2020 për procedurën e themelimit, përbërjen dhe kompetencat e komiteteve të përhershme dhe komiteteve të tjera në komuna
17 Plotësim/ndryshim i Udhëzimit administrativ 28/2012 – Themelimi dhe funksionimi i Këshillit të prindërve të Kosovës
18 Hartimi i Udhëzimit administrativ për ristrukturimin e menaxhimit të brendshëm të shkollës
19 Plotësimi dhe ndryshimi i UA nr. 32/ 2013 dhe Udhëzuesin për Planifikim dhe Zbatim të Kurrikulës me Zgjedhje (Material Ndihmës për Mësimdhënës)
20 Plotësim ndryshimi i UA, nr. 16/2004, për regjistrimin e nxënësve në kl. I.
21 Plotësimi dhe ndryshimi i UA- Kalendari i vitit shkollor 2022-2023
22 Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit KSHLM 03/2017.
23 Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit për financim të ZHPM-së 15/2013
24 Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit 06/2017 për aprovim të programeve
25 Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit për Sistemin e licencimit të mësimdhënësve 05/2017.
26 Projekt-Udhëzim Administrativ Md-Nr. __/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Md-Nr. 10/2019 për Organizimin dhe Mënyrën e Punës së Noterëve dhe Vulat Noteriale.
27 Projekt-Udhëzimin Administrativ MD-Nr. për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MD-Nr. 09/2019 për Kushtet e Zyrës Noteriale, Hapësirat dhe Pajisjet
28 Projekt Udhëzim administrativ për autopsitë dhe ekzaminimet mjeko - ligjore
29 Projekt Rregullore për organizimin të brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Drejtësisë
30 Projekt-Rregullore për organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Shërbimit Korrektues të Kosovës
31 Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Shërbimit Sprovues të Kosovës
32 Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Inspektoratit të Ministrisë së Drejtësisë
33 Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar
34 Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Agjencinë për Ndihmë Juridike falas
35 Plotësimi dhe ndryshimi UA 02/2018 Funksionimi i qendrave burimore
36 Plotësimi dhe ndryshimi UA 14/2014 Shndërrimi i klasave të bashkëngjitura në dhoma burimore
37 Plotësimi dhe ndryshimi i UA 16/2017 Vlerësimi pedagogjik i fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore
38 Hartimi i UA për rolin, detyrat dhe përgjegjësitë e asistentit për fëmijë me nevoja të veçanta.
39 Hartimi i UA, për procedurat e rekrutimit të personelit arsimor në IEA, parauniversitare.
40 Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit administrativ për licencimin e institucioneve të arsimit të lartë
41 Hartimi i UA – për ndarjen e bursave
42 Hartimi i UA për regjistrin i institucioneve inovative shkencore
43 Hartimi i UA për krijimin e Këshillit të Ekspertëve për arsimin e lartë
44 Hartimi i Udhëzimi administrativ për metodologjinë e financimit të institucioneve publike të arsimit të lartë
45 Hartimi i UA për orientim dhe këshillim në karrierë dhe ndërlidhje me tregun e punës
46 Plotësimi dhe ndryshimi i UA për kriteret dhe procedurat për validimin dhe akreditimin e IAAP-ve
47 Plotësimi dhe ndryshimi i UA për standardet dhe procedurat e verifikimit të standardeve të profesionit
48 Projekt Rregullorja për ndërprerjen e kërkimit të personave të zhdukur
49 Projekt Udhëzimi Administrativ për procedurat e përcaktimit dhe verifikimit të reciprocitetit si dhe kushtet, përmbajtjen dhe mënyrën e mirëmbajtjes së bazës së të dhënave
50 Projekt-Udhezimi Administrative (QRK) Nr.Xx/2023 për Procedurat e Trajtimit të Informalitetit nga Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës;
51 Projekt-Udhëzimi Administrativ (QRK) Nr. Xx/2023 Për Procedurat, Kushtet dhe Kriteret rreth Administrimit të Pronave dhe Zbatimit të Skemës Vullnetare të Qirasë të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës;
52 Rregullore(QRK) Nr. 08/2017 Per Detyrat, Pergjegjesite dhe Procedurat e Komisioneve te Agjencise Kosovare per Krahasim dhe Verifikim te Prones;
53 Rregullore (QRK) Nr.10/2017 për detyrat, përgjegjësitë dhe organizimin e Sekretarisë Ekzekutive të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës
54 Udhëzimi Administrativ (QRK) nr. 01/2020 për Percaktimin e Procedurave për Shkatërrimin e Strukturave të Paligjshme;
55 Projekt Rregullore (QRK) –nr. Xx/2023 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në agjencinë e statistikave të Kosovës
56 Projekt Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. XX/2023 për Standardet e Hartimit të Akteve Juridike
57 Projekt Rregullore (QRK) Nr. XX/2023 për Rregullat dhe Procedurat e Bordeve të Licencimit
58 Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Avokatures Stetërore
59 Projekt Rregullorja për ndërprerjen e kërkimit të personave të zhdukur
60 Projekt Udhëzimi Administrativ për Mbajtjen dhe grumbullimin e evidencave për personat ndaj të cilëve ekzekutohen sanksione penale
61 Projekt Udhëzimi Administrativ për Rendin Shtëpiak në institucionet korrektuese
62 Projekt Udhëzimi Administrativ për Standartet për kushtet Higjeno-Sanitare
63 UDHËZIM ADMINISTRATIV (MASHTI) NR.______/20230 PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E THEMELIMIT DHE PUSHIMIT TË VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR
64 Projekt Udhëzimi Administrativ për rregullimin më të përafërt për ushqimin e personave të dënuar
65 UDHËZIM ADMINISTRATIV (MASHTI) Nr.______/2023 PËR PARAMETRAT DHE KRITERET PËR GRANTIN SPECIFIK PËR ARSIM
66 UDHËZIM ADMINISTRATIV (MASHTI) NR._____ dt._____/2023 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MASHT) NR._15/ 2018 PËR AKREDITIMIN E INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
67 Udhëzimi Administrativ për Standardizimin e Ligjshmërisë së Akteve të Komunave
68 Udhëzim Administrativ për administratën e hapur lokale
69 Udhëzimi Administrativ për Sistemin e Menaxhimit të Përformancës së Komunave dhe Skemën e Grantit të bazuar në Përformancë
70 Udhëzim Administrativ për Përbërjen, Fushëveprimtarinë dhe Mënyrën e Funksionimit të Grupeve Punuese
71 Projekt Udhëzimi Administrativ për procedurën për punësimin e të dënuarve, pezullimin dhe lirimin e të dënuarve nga puna
72 Projekt Udhëzimi Administrativ Kushtet dhe procedurat e veçanta për dhënien e lejes për të dënuarit që të punojnë jashtë institucionit korrektues dhe procedura për punën e të dënuarve jashtë institucionit korrektues
73 Projekt Udhëzimi Administrativ për shpërblimin mujor për punën e personit të dënuar
74 Projekt Udhëzimi Administrativ për kushtet e punës, duke përfshirë edhe kompensimin në rast të paaftësisë për punë
75 Projekt Udhëzimi Administrativ për Beneficionet e personave të dënuar
76 Projekt Udhëzimi Administrativ për Proceduren disiplinore, klasifikimi, dhe shqiptimi i dënimeve disiplinore
77 Projekt Udhëzimi Administrativ për Kriteret dhe afatet kohore të përpilimit të raporteve dhe mbikëqyrjes së personave të liruar me kusht
78 Projekt Udhëzimi Administrativ për mënyrën e kryerjes së mbikëqyrjes inspeksionale për punën e institucioneve korrektuese
79 Projekt Udhëzimi Administrativ për rregullimin e strukturës organizative të Njësisë ekonomike
80 Projekt Udhëzimi Administrativ për funksionimin e Njësisë për Vlerësim dhe Klasifikim e të burgosurve
81 Projekt Udhëzimi Administrativ Funksionimin e Njësisë së Inteligjencës
82 Projekt Udhëzimi Administrativ për Funksionimin e Njësisë për Përcjelljen e të Burgosurve
83 Projekt Udhëzimi Administrativ për themelimin, ndryshimin apo shuarjen e Institucionit Korrektues
84 Projekt Udhëzimi Administrativ për kategorizimin e personelit të SHKK-së që përfiton shtesë mbi pagë për rrezikshmëri
85 Projekt Udhëzimi Administrativ për Procedurat dhe shqiptimin e masave disiplinore
86 Projekt Udhëzimi Administrativ për Procedurat dhe kushtet për gradim të zyrtarëve korrektues
87 Projekt Udhëzimi Administrativ për kategorizimin e personelit të SHSK-së që përfiton shtesë mbi pagë për rrezikshmëri
88 Projekt Udhëzim administrativ për mënyrën e kompensimit, përfshirë edhe llogaritjen e kompensimit për dëmtime të shumëfishta
89 Projekt Udhëzim administrativ për përmbajtja e regjistrave
90 Udhëzim Administrativ lidhur me të dhënat e personit që gjendet në paraburgim
91 Udhëzim Administrativ për Standardet e Krijimit, Ruajtjes, Përditësimit dhe Strukturën e Meta të Dhënave
92 Udhëzim Administrativ për Rregullat e Hollësishme për Realizimin e Ndërveprueshmërisë
93 Udhëzim Administrativ për Rregullat e Shkëmbimit të Grupeve dhe Shërbimeve të të Dhënave Gjeohapësinore Ndërmjet Autoriteteve Publike
94 Udhëzim Administrativ për Standardet Teknike të Ofrimit të Shërbimeve nga Gjeoportali i IKIH
95 Rregullore ZKM për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Agjencinë Kadastrale të Kosovës
96 Udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MMPH-NR.11/19 për Ndarjen e Ndërtesës dhe të Pjesës së Ndërtesës
97 Udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MMPH-NR.12/19 për Ndarjen dhe Regjistrimin e Parcelës
98 Rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores MMPH Nr.21/2013 për Rendin e Brendshëm të Parqeve Kombëtare
99 Rregullore MMPHI për Rendin e Brendshëm të Parqeve të Natyrës dhe Monumenteve të Natyrës me Rëndësi të Veçantë
100 Rregullore ZKM për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës
101 Udhëzim Administrativ për Mënyrën Monitorimit të Cilësisë së Ajrit dhe Mbledhjes së të Dhënave, si dhe Kriteret dhe Metodologjinë
102 Udhëzimi Administrativ për Përcaktimin e Kriteret për Zgjedhjen e Lokacionit te Deponive, si dhe Kushtet Teknike
103 Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e rregullave, kritereve dhe kushteve për autorizimin e produktit biocid, kërkesave për procedurën e dhënies së autorizimit, kërkesat për procedurën e thjeshtësuar për dhënien e autorizimit të produktit biocid dhe kërkesën për aplikim për autorizim.
104 Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e rregullave për tu arritur lëvizja e lirë në treg e detergjenteve dhe substancave tension-aktive (surfaktantëve).
105 Udhëzim Administrativ për Përcaktimin e Kushteve, Procedurave, Përgjegjësisë dhe Detyrimeve për Prodhuesit, Importuesit, Shitësit dhe Palët tjera, për Menaxhimin Ambalazhimin, Paketimin dhe Mbeturinat e Ambalazhimit, Përfshirë Sistemin e Rimbursimit të Depozitës dhe Reduktimin e Qeseve të Plastikës Një Përdorimëshe
106 Udhëzim Administrativ për Alkoolin Etilik të Denatyruar si Produkt Biocid, që Prodhohet nga Substancat Aktive, të Cilat Mund të Përdoren për Qëllime tjera - Jo biocide
107 Udhëzimi Administrativ për Procedurat e Detajuara për Pjesëmarrjen e Shoqërisë Civile në Takimet e Komisionit për shqyrtimin e kërkesave për VNM
108 Udhëzimi Administrativ për Procedura e Detajuara për Planifikimin dhe Organizimin e Konsultimeve Publike për Raportin e VNM-së
109 Udhëzimi Administrativ për procedurat dhe kriteret për licencimin e personave fizik dhe juridik për hartimin e raportit të VNM-së.
110 Udhëzimi Administrativ për Procedurat e Zgjedhjeve të Organeve të Përkohshme të Odës Gjatë Mbledhjes Konstituive të Odës
111 Udhëzimi Administrativ për Procedurën për Licencimin e Arkitekteve të Regjistruar dhe Inxhiniereve të Regjistruar dhe Nënshkrimin e Licencave
112 Udhëzimi Administrativ për Aktivitetet dhe Përgjegjësit për Licencën e Kategorisë A dhe Licencën e Kategorisë B
113 Udhëzimi Administrativ për Plotësimin dhe Ndryshimin e Udhëzimit Administrativ MMPH Nr. 08/2017 mbi Norma Teknike të Planifikim Hapësinor
114 Ndryshimi dhe Plotësimi i Udhëzimit Administrativ Nr. 18/2013 për Ndërtimet për të cilat nuk kërkohet Leje Ndërtimore
115 Rregullore ZKM për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë së Mjedisit Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturës
116 Projekt Udhëzim Administrativ për Kushtet dhe Procedurën për Lëshimin e Autorizimit për Furnizim me Banderola për Subjektet që merren me Importin dhe Prodhimin e Produkteve të Duhanit dhe Zëvendësuesve të tij
117 Projekt Udhëzimi Administrativ për Përcaktimin e Formës, Përmbajtjës dhe Mënyrës së Vendosjës së Banderolave Fiskale në produktet e Duhanit dhe Zëvendësuesit e tij
118 Projekt Udhëzim Administrativ për Pajisjet Elektronike Fiskale
119 Projekt Udhëzim Administrativ për Zbatimin e Skemës së Veçantë të Tatimit në Vlerën e Shtuar për Furnizimin e Shërbimeve Elektronike
120 Projekt Udhëzim Administrativ për Aplikimin e Ngarkesës së Kundërt në Furnizimet e Energjise Elektrike
121 Projekt Udhëzimi Administrativ për Kriteret për Themelimin e Njësisë së Përbashkët të Auditimit të Brendshëm
122 Projekt-Udhëzimi Administrativ për Llogaritjen e të Mirave Materiale dhe jo Materiale dhe të Hyrave të Llogaritshme dhe jo të Llogaritshme
123 Projekt-Udhëzimi Administrativ për Procedurat e Paraqitjes së Kërkesës për Ndihmë Sociale
124 Projekt- Udhëzimi Administrativ për Përllogaritjen e Shumës Mujore të Ndihmës Sociale
125 Projekt-Udhëzimi Administrativ, për Procedurat Administrative për Kthimin e Pagesave nga Shfrytëzuesit e Skemës së Ndihmës Sociale, të fituara pa bazë ligjore
126 Projekt Rregullore për Përbërjen, Funksionimin, Përgjegjësitë e Komisionit Vlerësues dhe Përcaktimin e Procedurave për Njohjen e Statusit dhe të Drejtave të Personave Paraplegjik dhe Tetraplegjik
127 Projekt Rregullore (QRK) për Përcaktimin e Rregullave për llogaritjen e përvojës së punës
128 Projekt Rregullore për Përcaktimin e Rregullave për Kalkulimin e Pagës Bazë
129 Projekt Rregullore për Llogaritje të Pagës Bazë në rast të Funksionit Shtesë
130 Projekt Rregullore për Shtesat e Zyrtarëve Publikë
131 Projekt Rregullore për Shtesën Funksionale
132 Projekt Rregullore për Përcaktimin e Kushteve, Mënyrës, Vlerës së Kompensimit dhe Procedurës për Përfitimin e Kompensimit
133 Projekt Rregullore për Kompensimin për Stafin tjetër të Administratës që Punojnë Jashtë Vendit
134 Projekt Rregullore (QRK) për Përcaktimin e Rregullave për llogaritjen e përvojës së punës
135 Rregullore për themelimin dhe funksionimin e Komisionit të ankesave dhe përcaktimin e procedurës së ankesave ndaj vendimeve për ofrimin ndihmes juridike falas.
136 Udhëzim Administrativ për tarifat dhe kompensimin e shërbimeve të kryera nga Avokatët lidhur me shërbimet e autorizuara të ndihmës juridike falas
137 Udhëzim Administrativ për Procedurat e angazhimit të avokatëve në shërbimet e autorizuara të ndihmës juridike falas
138 Udhëzim Administrativ për përmbajtjen e formularit për paraqitjen e kërkesës për ndihmë juridike falas
139 Udhëzim Administrativ për caktimin e kritereve për ofrimin e shërbimeve juridike të autorizuara nga organizatat jo- qeveritare
140 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MKRS) Nr. 01/2022 për Përcaktimin e Perimetrit dhe Zonës Mbrojtëse të Aseteve të Trashëgimisë Kulturore dhe Politikave për Konzervimin dhe Zhvillimin e Tyre
141 Rregullore (MKRS) Nr. xx/2023 për Hartimin e Projekteve të Konservimit dhe Restaurimit dhe Aktiviteteve Konservuese të Trashëgimisë Kulturore
142 Udhëzimin Administrativ për Përcaktimin e Kushteve, Kritereve dhe Procedurave për Hartimin e Planeve për Konservim të Integruar të Trashëgimisë Kulturore;
143 Udhëzim Administrativ (MKRS) Nr. xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MKRS) Nr. 03/2021 për Kriteret, Kërkesat, Rregullat dhe Procedurat Lidhur me Lëshimin, Administrimin dhe Revokimin e Licencave Profesionale për Personat Fizikë dhe Juridikë në Fushën e Trashëgimisë Kulturore
144 Rregullore (QRK) - Nr. Xx/2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Muzeun Kombëtar të Kosovës
145 Rregullore (MKRS) Nr. xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MKRS) Nr. 01/2019 për Punën e Këshillit Drejtues të Muzeut Kombëtare të Kosovës
146 Rregullore (MKRS) Nr. xx/2023 për Punën e Këshillit Drejtues të Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve
147 Rregullore (QRK) - Nr. Xx/2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Institutin e Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve
148 Rregullore (MKRS) Nr. xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MKRS) Nr. 04/2016 për Punën e Këshillit Drejtues të Teatrit Kombëtar të Kosovës
149 Udhëzim Administrativ (MKRS) Nr. xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MKRS) Nr. 01/2022 për Kushtet, Kriteret dhe Procedurat e Themelimit, Licencimit dhe Ri-Vlerësimit të Federatave dhe Organizatave Sportive
150 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MKRS) Nr. 01/2018 për Përcaktimin e Kritereve, Procedurave dhe Formës për Vërtetimin e Sponsorizimit në Fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
151 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores Nr.14/2013 për Mbështetje të Përhershme Financiare të Sportistëve të cilët kanë Fituar Medalje në Lojërat Olimpike, në Kampionatet Botërore dhe Kampionatet Evropiane
152 Rregullore (QRK) Nr. Xx/2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Agjencinë Anti Doping
153 Projekt Rregullore (MKRS) Nr. xx/2023 për Rregullat Kombëtare Anti-Doping
154 Projekt Rregullore (QRK) Nr. xx/2023 për Komisionet e Përhershme të Agjencisë Anti Doping
155 Projekt Rregullore (MKRS) Nr. xx/2023 për Trajnimin, Edukimin dhe Certifikimin e Personelit për Mbledhjen e Mostrave
156 Udhëzimi Administrativ për Përcaktimin e Kushteve, Kritereve dhe Procedurën për Lëshimin e Lejes për Import, Lejes për Eksport dhe Lejes për Kalim Tranzit të Mbeturinave
157 Udhëzimi Administrativ Kontrollimin e Rregullsisë Teknike të Automjeteve në Rrugë
158 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimi Administrativ Nr.20/2017 për Licencim të Auto Shkollave
159 Rregullore për Shfuqizimin e Rregulloreve që kanë të bëjnë me të Drejtat e Trafikut Ajror
160 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) Nr.07/2013 për Licencimin e Operatorëve të Transportit Rrugor të Mallrave, Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzimin Administrativ Nr.02/2015
161 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.09/2013 për Rrjetin e Linjave dhe Rendin e Udhëtimit në Transportin Ndër urban të Udhëtarëve me Autobus, i Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzimin Administrativ Nr. 06/2016
162 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.06/2015 për Transportin e Rregullt Ndërkombëtar Rrugor të Udhëtareve, Qasje dhe Transit nëpër Territorin e Kosovës
163 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2016 për Lëshimin e Lejeve për Kryerjen e Transportit Rrugor Ndërkombëtar të Mallrave për Operatorët Rezident
164 Udhëzimi Administrativ për Licencimin e Punëtorive Serviseve dhe Lëshimin e Kartelave të Takografit Digjital
165 Udhëzimit Administrativ për Lëshimin e Lejeve të Posaçme, Bilaterale, Transite dhe për nga Vendet e Treta për Operatorët Jo rezident
166 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) Nr.07/2015 për Licencimin e Operatorëve të Transportit Rrugor të Udhëtarëve me Autobus
167 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) nr.09/2015, Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzimi Administrativ (MI) Nr. 08/2017 për Kyçje Instalime nëpër Tokë Rrugore dhe Shfrytëzim të Tokës së Rrugëve Nacionale dhe Rajonale
168 Udhëzimi Administrativ mbi Rregullat për Zbatimin e Sistemeve Inteligjente në Fushën e Transportit Rrugor dhe Lidhjet me Mënyrat e Tjera të Transport
169 Udhëzimi Administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 1/2014 Mbi Caktimin e Tarifave për Shfrytëzimin e Tokës së Rrugëve Nacionale dhe Rajonale
170 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) nr.2008/3 për Mbikëqyrje, Pranim Teknik dhe Kolaudimin e Punëve të Kryera në Infrastrukturë Rrugore
171 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) nr.10/2017 për Vendosjen e Panove Reklamuese në Rrugët Nacionale dhe Rajonale
172 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) 14/2017 për Dhënien e Provimit për Patentë shofer
173 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) 13/2017 për Plan Programin e Aftësimit të Kandidatit për shofer
174 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) 08/2016 për Pyetës
175 Projekt Udhëzimi Administrativ Rrezikshmëria për të punësuarit në QKKTGJ dhe qendrat e transfuzionit të gjakut
176 Projekt Udhëzimi Administrativ Asgjësimi i gjakut dhe përbërësve të gjakut
177 Projekt Udhëzimi Administrativ Mbështetja e dhuruesit të gjakut
178 Projekt Udhëzimi Administrativ Tarifat e shërbimeve të ofruara nga AKPPM
179 Projekt Udhëzimi Administrativ Ndryshimet e (varacionet) autorizim marketingut të produkteve medicinale
180 Projekt Udhëzimi Administrativ për Udhërrëfyes dhe protokolle klinike
181 Projekt Udhëzimi Administrativ Procedurat e punës së Laboratorit të Kontrollit të Cilësisë
182 Projekt Udhëzimi Administrativ Vërejtjet e kombinuara në njësinë e paketimit
183 Projekt Udhëzimi Administrativ Praktika dhe provimi profesional për të gjitha kategoritë e profesionistëve shëndetësor
184 Projekt Udhëzimi Administrativ Licencimi i profesionistëve të huaj shëndetësor
185 Projekt Udhëzimi Administrativ për Bashkë-pagesat në kujdesin shëndetësor
186 UA Vlërsimi i Performances se Mësimdhënsve
187 Projekt Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Ministrisë së Shëndetësisë
188 Projekt Rregullore për Organizimin dhe sistematizimin e brendshëm të AKPPM-së
189 Statuti i Spitalit të Përgjithshëm
190 Projekt Udhëzimi Administrativ Masat për parandalimin dhe mbrotjen e fëmijës nga abuzimi me narkotikë
191 Projekt Udhëzimi Adminsitrativ Masat për Ndihma mjekësore, psikologjike, rehabilitim dhe ri integrim të fëmijës viktimë të abuzimit
192 Plotësim/ndryshimi i Statutit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës
193 Plotësim/ndryshim i Statutit të Qendrës Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës
194 Plotësim ndryshimi i UA nr.03/2017 për Trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike
195 Statuti i Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës (SHSKUK)
196 Statuti i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik (IKSHPK)
197 Plotësim ndryshimi i Udhëzimit Administrativ Nr. 09/ 2014 kushtet për punë sa i përket hapësirës, kuadrit profesional dhe pajisjeve medicinale të institucioneve private shëndetësore jashtë-spitalore
198 Udhëzimit administrativ nr.01/2023 Shkollimi Specialistik
199 Plotësim ndryshim i udhëzimit administrativ Nr.11/2015 Qarkulluesit me pakicë për produkte dhe pajisje medicinale
200 UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 05/2023 PËR PROCEDURAT E KUNDËRVAJTJES1
201 UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 04/2023 PËR REGJISTRIMIN E MJETEVE
202 Projekt-udhëzim Administrativ për Procedurat Teknike për Çaktivizimin e Armëve të Kategorive A, B, C dhe D.
203 Projekt-udhëzim Administrativ për Objektet ku do të bëhet Prodhimi, Riparimi, Deponimi dhe Shitblerja e Armëve të Kategorisë A,B,C dhe D sipas Ligjit për Armë.
204 Projekt-udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MPB) Nr. 02/2017 për Procedurën e Pajisjes me Patentë Shofer të Republikës së Kosovës.
205 Projekt-udhëzim Administrativ për Procedurat e Pajisjes me Pasaportë dhe Dokument të Udhëtimit për Kthim.
206 Projekt-udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MPB) Nr. 05/2018 për Procedurat e Pajisjes me Letërnjoftim.
207 Projekt-rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MPB) Nr. 02/2017 për Organizimin dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Policisë së Kosovës.
208 Projekt-rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MPB) Nr. 03/2016 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Agjencinë e Menaxhimit Emergjent.
209 Projekt-Rregullore për Procedurën e Rekrutimit dhe Gradimit të Njësive Profesionale të Zjarrfikjes dhe Shpëtimit.
210 Projekt-udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr. 14/2013 për Funksionalizimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar.
211 Projekt-rregullore për Organizimin e Brendshëm të Agjencisë për Regjistrim Civil.
212 Projekt Rregullore (QRK) Nr. 00/2023 për Shtesën për Punën pa Orar të Paracaktuar
213 Projekt Rregullore (QRK) Nr. 00/2023 për Përcaktim të Kushteve dhe Procedurave për Kompensime për Kujdestari, Punën Gjatë Natës dhe Jashtë Orarit të Punës
214 Projekt Rregullore (QRK) Nr. 00/2023 për Kompensim për Funksionin Shtesë
215 Projekt Rregullore (QRK) Nr. 00/2023 për Përcaktim të Rregullave për Pozitat e Tjera
216 Projekt-rregullore për Modulet e Trajnimeve të Nënpunësve Civil.
217 Projekt-rregullore për Plotësimin e një Pozite të Shërbimit Civil në Rast Zëvendësimi dhe Mungesës së Përkohshme në Sherbimin Civil.
218 Projekt-rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin Rregullores (QRK) Nr. 16/2020 për Pranimin dhe Karrierën në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.
219 Projekt-rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr. 02/2020 për Planifikimin e Personelit.
220 Projekt-udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr. 13/2018 për Kushtet, Angazhimin, Kategorizimin dhe Mënyrën e Pagesës së Trajnerëve në Institutin e Kosovës për Administratë Publike.
221 Projekt-rregullore për Pranimin, Marrëdhënien e Punës dhe klasifikimin e Vendeve të Punës për Nëpunësit e Shërbimeve Publike në Shëndetësi
222 Projekt-rregullore për Pranimin, Marrëdhënien e Punës dhe Klasifikimin e Vendeve të Punës për Nëpunësit e Shërbimeve Publike në Art dhe Kulturë (Performuesit e Artit dhe Kulturës).
223 Projekt-rregullore për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Institutin e Kosovës për Administratë Publike.
224 Rregullore mbi Performancën e Agjencive
225 Projekt udhëzimi administrativ për Përmbajtjen dhe Formën e Targave të Mjeteve
226 Projekt-rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (QRK) Nr. 05/2014 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Akademisë së Kosovës për Siguri Publike.
227 Projekt-udhëzim Administrativ për Masat e Duhura Parandaluese dhe Mbrojtëse për Ndalimin e Pjesëmarrjes së Fëmijëve në Klubet e Natës dhe Lojrave të Fatit.
228 Projekt-rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (ZKM) Nr. 01/2021 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë së Punëve të Brendshme.
229 Projekt Udhëzim Administrativ për Data Bazën e Viktimave të Trafikimit me qenie njerzore.
230 Projekt-udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.06/2019 (MPB) per Procedurën e Humbjes se Shtetesise me Lirim dhe Privim
231 Projekt-udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.05/2020 (MPB) per Procedurat e Fitimit te Shtetesise se Republikës se Kosoves
232 Projekt-rregullore për Plotësim Ndryshim i Rregullores (MPB) Nr. 02/2015 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë.
233 Projekt-rregullore për përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të Personelit të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë
234 Projekt- rregullorja për Procedurën e Angazhimit të Policisë Shtesë
235 Projekt-rregullorja për Detyrat, Përgjegjësitë, Përbërjen dhe Mandatin e Anëtarëve të Komisionit
236 Projekt-rregullorja për Strukturën dhe Organizimin e Brendshëm të Agjencisë për Siguri Kibernetike
237 Projekt- udhëzimi Administrativ për Masat dhe Procedurat që Kufizojnë ose Ndërpresin Përkohësisht Përdorimin ose Qasjen në një Rrjet apo Sistem Informacioni në Rast të Incidentit Kibernetikë
238 Projket-udhëzimi Administrativ për Përshkrimin e Masave të Sigurisë për Sistemin e Rrjetit dhe Informacionit dhe Kërkesat për Përgatitjen e Vlerësimit të Rrezikut
239 Projekt-udhëzimi Administrativ për Procedurën e Njoftimit dhe Përmbajtjen e Raportit të Incidentit Kibernetikë
240 Projekt-udhëzimi Administrativ për Regjistrin e Incidenteve Kibernetike
241 Projekt-udhëzimi Administrativ për Regjistrin e Rreziqeve të Sigurisë Kibernetike
242 Projekt-udhëzimi Administrativ që Përcakton Masat dhe Aktivitetet për Koordinim dhe Bashkëpunim të Mekanizmave Shtetëror për Parandalimin e Sulmeve Kibernetike dhe Mbrojtjen Kibernetike në Republikën e Kosovës.
243 Projekt-Udhëzimi Për Ndryshimin Dhe Plotësimin E Udhëzimt Administrativ (MPB) Nr. 02/2021 Për Menaxhimin dhe Shpenzimin e Fondeve të Veçanta Policore
244 Projekt Rregullore për rekrutim në Forcën e Sigurisë së Kosovës;
245 Projekt Rregullore për zhvillimin e karrierës së pjesëtarëve të FSK-së;
246 Projekt Rregullore për plotësimin dhe ndryshimin Rregullores (MM) Nr. 12/2019 për ushqimin, transportin dhe akomodimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës
247 Projekt Rregullore për Kodin Disiplinor të Forcës së Sigurisë së Kosovës
248 Projekt Rregullore për Kriteret, Procedurat dhe Formatin e Vlerësimit Vjetor të Pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës;
249 Projekt Rregullore e pastërtisë së figurës për pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës;
250 Projekt Kodi i Etikës për Forcën e Sigurisë së Kosovës;
251 Projekt Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Mbrojtjes;
252 Projekt Rregullore për furnizim dhe mirëmbajtje logjistike në Forcën e Sigurisë së Kosovës;
253 Projekt Rregullore për përcaktimin e procesit të planifikimit, programimit, buxhetimit dhe ekzekutimit në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës;
254 Projekt Rregullore për dukjen, përmasat dhe përdorimin e Stemës së MM-së;
255 Projekt Rregullore për Fushë veprimtarin e Inspektorit Gjeneral;
256 Projekt Udhëzim Administrativ për hartimin e politikave për edukimin, vetëdijesimin dhe ngritjen e potencialit të qytetarëve të Republikës së Kosovës, për shërbim në fushën e mbrojtjes;
257 Projekt Udhëzim Administrativ për përcaktimin e hierarkisë së dokumenteve strategjike, autoritetin e vendimmarrjes, menaxhimin, koordinimin dhe monitorimin në MM dhe FSK
258 Projekt Rregullore për përcaktimin e rregullave për siguri fizike dhe hyrje-dalje të personelit civil dhe ushtarak në MM dhe FSK
259 Projekt Rregullore për organizimin dhe shërbimin mjekësor në Forcën e Sigurisë së Kosovës;
260 Projekt-Rregullore për Autorizimet e Policisë Ushtarake në Forcën e Sigurisë së Kosovës
261 Projekt-Rregullore për Detyrat dhe përgjegjësitë e Qendrës Shtetërore Trajnuese për Sigurinë Kibernetike;
262 Projekt-Udhëzim Administrativ për arsimim, stërvitje, trajnim dhe zhvillim tё pjesëtarëve tё FSK
263 Projekt-Rregullore për Detyrat e Policisë Ushtarake në Forcën e Sigurisë së Kosovës
264 Projekt-Rregullore për Shoqërimin në Policin Ushtarake në Forcën e Sigurisë së Kosovës;
265 Projekt-Rregullore për Përdorimin e Forcës dhe Armëve të Zjarrit për Policinë Ushtarake në Forcën e Sigurisë së Kosovës.
266 Projekt-rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MPMS) Nr. 01/2016 për Funksionimin dhe Punën në Strehimoren për Mbrojtjen dhe Rehabilitimin e Viktimave të Trafikimit me Qenie Njerëzore ne nivel te Mesëm dhe të Lartë të Rrezikshmërisë
267 Rregullore (QRK) Nr. Xx/2023 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës e QKK-së;
268 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Këshillin Profesional të QKK-së;
269 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Konkurset e QKK-së, dhe subvencionimin e projekteve filmike dhe audiovizuele;
270 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Juritë dhe Komisionet e QKK-së;
271 Rregullore (QRK) Nr. Xx/2023 për të Drejtën në Rabat;
272 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Financimin e QKK-së;
273 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Kinematë me Interes të Veçantë Publik dhe Themelimi i Kinemave të Tjera;
274 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Çmimet Vjetore për Kinematografi;
275 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Shpërblimet për Arritjet Ndërkombëtare në Kinematografi;
276 UDHËZIMI ADMINISTRATIV (në Shëndetësi) Nr. 02/2023- KUSHTET DHE PROCEDURAT PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SHËNDETËSORE NË INSTITUCIONET PRIVATE

Numri i akteve nën-ligjore nga ministritë