Numri i akteve nën-ligjore të propozuara nga ministritë


Institucioni Propozues Numri i aktit nën ligjor
346
1 Projekt-Rregullore për organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Shërbimit Korrektues të Kosovës
2 Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Inspektoratit të Ministrisë së Drejtësisë
3 Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar
4 Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Agjencinë për Ndihmë Juridike falas
5 Projekt Rregullorja për ndërprerjen e kërkimit të personave të zhdukur
6 Projekt Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. XX/2024 për Standardet e Hartimit të Akteve Juridike
7 Projekt Rregullore (QRK) Nr. XX/2024 për Rregullat dhe Procedurat e Bordeve të Licencimit
8 Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Avokatures Stetërore
9 Projekt Udhëzimi Administrativ për Mbajtjen dhe grumbullimin e evidencave për personat ndaj të cilëve ekzekutohen sanksione penale
10 Projekt Udhëzimi Administrativ për rregullimin më të përafërt për ushqimin e personave të dënuar
11 Projekt Udhëzimi Administrativ për kushtet e punës, duke përfshirë edhe kompensimin në rast të paaftësisë për punë
12 Projekt Udhëzimi Administrativ për Proceduren disiplinore, klasifikimi, dhe shqiptimi i dënimeve disiplinore
13 Projekt Udhëzimi Administrativ për Kriteret dhe afatet kohore të përpilimit të raporteve dhe mbikëqyrjes së personave të liruar me kusht
14 Projekt Udhëzimi Administrativ për Procedurat dhe shqiptimin e masave disiplinore
15 Projekt Udhëzimi Administrativ për Procedurat dhe kushtet për gradim të zyrtarëve korrektues
16 Udhëzim Administrativ lidhur me të dhënat e personit që gjendet në paraburgim
17 Udhëzim Administrativ për Procedurat e angazhimit të avokatëve në shërbimet e autorizuara të ndihmës juridike falas
18 Udhëzimi Administrativ Për Kontrollin e Rregullsisë Teknike të Automjeteve në Rrugë
19 Udhëzimi Administrativ për Licencimin e Punëtorive Serviseve dhe Lëshimin e Kartelave të Takografit Digjital
20 Udhëzimit Administrativ për Lëshimin e Lejeve të Posaçme, Bilaterale, Transite dhe për nga Vendet e Treta për Operatorët Jo rezident
21 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) Nr.07/2015 për Licencimin e Operatorëve të Transportit Rrugor të Udhëtarëve me Autobus
22 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MMPHI) 01/2013 për Pyetës
23 Projekt-udhëzim Administrativ për Procedurat e Pajisjes me Pasaportë dhe Dokument të Udhëtimit për Kthim.
24 Udhëzim Administrativ për mënyrën e blerjes, dhurimit, trashëgimit, ndërrimit, ekspozimit të kristaleve, dhe mineraleve si dhe mënyrën e pajisjes me dokumentacion përkatës për koleksionuesit e mineraleve dhe kristaleve
25 Projekt-Rregullore per ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores (ZKM) Nr. 05/2023 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës
26 Projekt-Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores (ZKM) Nr.04/2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë të Ekonomisë
27 Rregullore nr. xx/2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës për Ministrinë për Komunitete dhe Kthim
28 Udhëzim Administrativ nr. 00-2023 Për Përkrahjen e Pjesëtareve të Komuniteteve jo Shumicë për të cilët ndihma është e nevojshme
29 Projekt Rregullore (QRK) - Nr. XX/2024 për Kodin e Sjelljes së Anëtarëve të Qeverisë dhe të Emëruarve të tyre
30 Plotësim ndryshimi i Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr.02/2020 për procedurën e emërimit të nënkryetarëve në komuna
31 Plotësim ndryshimi i Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr.05/2020 për procedurën e themelimit, përbërjen dhe kompetencat e komiteteve të përhershme dhe komiteteve të tjera në komuna
32 Hartimi i Udhëzimit administrativ për ristrukturimin e menaxhimit të brendshëm të shkollës
33 Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Shërbimit Sprovues të Kosovës
34 Plotësimi dhe ndryshimi UA 02/2018 Funksionimi i qendrave burimore
35 Plotësimi dhe ndryshimi i UA 16/2017 Vlerësimi pedagogjik i fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore
36 Hartimi i UA, për procedurat e rekrutimit të personelit arsimor në IEA, parauniversitare.
37 Hartimi i UA për regjistrin i institucioneve inovative shkencore
38 Hartimi i Udhëzimi administrativ për metodologjinë e financimit të institucioneve publike të arsimit të lartë
39 Projekt Rregullore (QRK) –nr. XX/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Agjencinë e Statistikave të Kosovës
40 UDHËZIM ADMINISTRATIV (MASHTI) NR._____ dt._____/2023 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MASHT) NR._15/ 2018 PËR AKREDITIMIN E INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
41 Udhëzimi Administrativ për Standardizimin e Ligjshmërisë së Akteve të Komunave
42 Udhëzim Administrativ për administratën e hapur lokale
43 Udhëzimi Administrativ për Sistemin e Menaxhimit të Përformancës së Komunave dhe Skemën e Grantit të bazuar në Përformancë
44 Projekt Udhëzimi Administrativ për shpërblimin mujor për punën e personit të dënuar
45 Projekt Udhëzimi Administrativ për Proceduren disiplinore, klasifikimi, dhe shqiptimi i dënimeve disiplinore
46 Projekt Udhëzimi Administrativ për Kriteret dhe afatet kohore të përpilimit të raporteve dhe mbikëqyrjes së personave të liruar me kusht
47 Projekt Udhëzimi Administrativ për Procedurat dhe shqiptimin e masave disiplinore
48 Projekt Udhëzimi Administrativ për Procedurat dhe kushtet për gradim të zyrtarëve korrektues
49 Rregullore ZKM për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Agjencinë Kadastrale të Kosovës
50 Rregullore ZKM për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës
51 Udhëzimi Administrativ për Përcaktimin e Kriteret për Zgjedhjen e Lokacionit te Deponive, si dhe Kushtet Teknike
52 Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e rregullave, kritereve dhe kushteve për autorizimin e produktit biocid, kërkesave për procedurën e dhënies së autorizimit, kërkesat për procedurën e thjeshtësuar për dhënien e autorizimit të produktit biocid dhe kërkesën për aplikim për autorizim.
53 Udhëzim Administrativ për Përcaktimin e Kushteve, Procedurave, Përgjegjësisë dhe Detyrimeve për Prodhuesit, Importuesit, Shitësit dhe Palët tjera, për Menaxhimin Ambalazhimin, Paketimin dhe Mbeturinat e Ambalazhimit, Përfshirë Sistemin e Rimbursimit të Depozitës dhe Reduktimin e Qeseve të Plastikës Një Përdorimëshe
54 Udhëzim Administrativ për Alkoolin Etilik të Denatyruar si Produkt Biocid, që Prodhohet nga Substancat Aktive, të Cilat Mund të Përdoren për Qëllime tjera - Jo biocide
55 Udhëzimi Administrativ për Procedura e Detajuara për Planifikimin dhe Organizimin e Konsultimeve Publike për Raportin e VNM-së
56 Udhëzimi Administrativ për procedurat dhe kriteret për licencimin e personave fizik dhe juridik për hartimin e raportit të VNM-së.
57 Rregullore ZKM për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë së Mjedisit Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturës
58 Projekt Udhëzim Administrativ për Kushtet dhe Procedurën për Lëshimin e Autorizimit për Furnizim me Banderola për Subjektet që merren me Importin dhe Prodhimin e Produkteve të Duhanit dhe Zëvendësuesve të tij
59 Projekt Udhëzimi Administrativ për Përcaktimin e Formës, Përmbajtjës dhe Mënyrës së Vendosjës së Banderolave Fiskale në produktet e Duhanit dhe Zëvendësuesit e tij
60 Projekt Udhëzim Administrativ për Pajisjet Elektronike Fiskale
61 Projekt Udhëzim Administrativ për Zbatimin e Skemës së Veçantë të Tatimit në Vlerën e Shtuar për Furnizimin e Shërbimeve Elektronike
62 Projekt Udhëzimi Administrativ për Kriteret për Themelimin e Njësisë së Përbashkët të Auditimit të Brendshëm
63 Projekt-Udhëzimi Administrativ për Llogaritjen e të Mirave Materiale dhe jo Materiale dhe të Hyrave të Llogaritshme dhe jo të Llogaritshme
64 Projekt-Udhëzimi Administrativ për Procedurat e Paraqitjes së Kërkesës për Ndihmë Sociale
65 Projekt- Udhëzimi Administrativ për Përllogaritjen e Shumës Mujore të Ndihmës Sociale
66 Projekt-Udhëzimi Administrativ, për Procedurat Administrative për Kthimin e Pagesave nga Shfrytëzuesit e Skemës së Ndihmës Sociale, të fituara pa bazë ligjore
67 Projekt Rregullore për Përbërjen, Funksionimin, Përgjegjësitë e Komisionit Vlerësues dhe Përcaktimin e Procedurave për Njohjen e Statusit dhe të Drejtave të Personave Paraplegjik dhe Tetraplegjik
68 Udhëzim Administrativ për Procedurat e angazhimit të avokatëve në shërbimet e autorizuara të ndihmës juridike falas
69 Rregullore (MKRS) Nr. xx/2024 për Përcaktimin e Perimetrit dhe Zonës Mbrojtëse të Aseteve të Trashëgimisë Kulturore dhe Politikave për Konservimin dhe Zhvillimin e Tyre
70 Rregulloren (MKRS) Nr. Xx/2024 për Përcaktimin e Kushteve, Kritereve dhe Procedurave për Hartimin e Planeve për Konservim të Integruar të Trashëgimisë Kulturore
71 Rregullore (ZKM) - Nr. Xx/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Muzeun Kombëtar të Kosovës
72 Rregullore (ZKM) - Nr. Xx/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Institutin e Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve
73 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MKRS) Nr. 01/2018 për Përcaktimin e Kritereve, Procedurave dhe Formës për Vërtetimin e Sponsorizimit në Fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
74 Rregullore (ZKM) Nr. Xx/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Agjencinë Anti Doping
75 Projekt Rregullore (QRK) Nr. xx/2024 për Komisionet e Përhershme të Agjencisë Anti Doping
76 Udhëzimi Administrativ për Përcaktimin e Kushteve, Kritereve dhe Procedurën për Lëshimin e Lejes për Import, Lejes për Eksport dhe Lejes për Kalim Tranzit të Mbeturinave
77 Rregullore për Plotësimin dhe Ndryshimi e Rregullores Nr. 04/2013 për Caktimin e Masave Ndëshkuese të Parapara me Rregulloren Nr. 2008/3 Mbi Kriteriumet e Sigurimit për Transportit Ajrore dhe Operatorët e Avionëve; Rregulloren Nr. 2008/5 Mbi Krijimin e Rregullave të përgjithshme për kompensimin dhe asistimin e udhëtarëve në rast ndalimi të hipjes dhe të anulimit apo vonesave të gjata të fluturimeve; Rregulloren Nr. 2010/1 Mbi Rregullat e Përbashkëta për Operimin e Shërbimeve Ajrore; dhe Rregulloren Nr. 02/2013 Mbi të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe personave me lëvizshmëri të zvogëluara gjatë udhëtimit nëpërmjet ajrit
78 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) Nr.07/2013 për Licencimin e Operatorëve të Transportit Rrugor të Mallrave, Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzimin Administrativ Nr.02/2015
79 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.09/2013 për Rrjetin e Linjave dhe Rendin e Udhëtimit në Transportin Ndër urban të Udhëtarëve me Autobus, i Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzimin Administrativ Nr. 06/2016
80 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.06/2015 për Transportin e Rregullt Ndërkombëtar Rrugor të Udhëtareve, Qasje dhe Transit nëpër Territorin e Kosovës
81 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2016 për Lëshimin e Lejeve për Kryerjen e Transportit Rrugor Ndërkombëtar të Mallrave për Operatorët Rezident
82 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) nr.09/2015, Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzimi Administrativ (MI) Nr. 08/2017 për Kyçje Instalime nëpër Tokë Rrugore dhe Shfrytëzim të Tokës së Rrugëve Nacionale dhe Rajonale
83 Udhëzimi Administrativ mbi Rregullat për Zbatimin e Sistemeve Inteligjente në Fushën e Transportit Rrugor dhe Lidhjet me Mënyrat e Tjera të Transport
84 Udhëzimi Administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 1/2014 Mbi Caktimin e Tarifave për Shfrytëzimin e Tokës së Rrugëve Nacionale dhe Rajonale
85 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) nr.2008/3 për Mbikëqyrje, Pranim Teknik dhe Kolaudimin e Punëve të Kryera në Infrastrukturë Rrugore
86 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) nr.10/2017 për Vendosjen e Panove Reklamuese në Rrugët Nacionale dhe Rajonale
87 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) 14/2017 për Dhënien e Provimit për Patentë shofer
88 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) 13/2017 për Plan Programin e Aftësimit të Kandidatit për shofer
89 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MMPHI) 01/2013 për Pyetës
90 Projekt Udhëzimi Administrativ Rrezikshmëria për të punësuarit në QKKTGJ dhe qendrat e transfuzionit të gjakut
91 Projekt Udhëzimi Administrativ Asgjësimi i gjakut dhe përbërësve të gjakut
92 Projekt Udhëzimi Administrativ Mbështetja e dhuruesit të gjakut
93 Projekt Udhëzimi Administrativ Tarifat e shërbimeve të ofruara nga AKPPM
94 Projekt Udhëzimi Administrativ Ndryshimet e (varacionet) autorizim marketingut të produkteve medicinale
95 Projekt Udhëzimi Administrativ Procedurat e punës së Laboratorit të Kontrollit të Cilësisë
96 Projekt Udhëzimi Administrativ për Bashkë-pagesat në kujdesin shëndetësor
97 Projekt Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Ministrisë së Shëndetësisë
98 Projekt Rregullore për Organizimin dhe sistematizimin e brendshëm të AKPPM-së
99 Statuti i Spitalit të Përgjithshëm
100 Plotësim/ndryshimi i Statutit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës
101 Plotësim/ndryshim i Statutit të Qendrës Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës
102 Statuti i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik (IKSHPK)
103 Plotësim ndryshimi i Udhëzimit Administrativ Nr. 06/ 2015 kushtet e përgjithshme dhe të veçanta spitalore
104 Plotësim ndryshim i udhëzimit administrativ Nr.11/2015 Qarkulluesit me pakicë për produkte dhe pajisje medicinale
105 Projekt-rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MPB) Nr. 03/2016 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Agjencinë e Menaxhimit Emergjent.
106 Projekt-rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (QRK) Nr. 05/2014 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Akademisë së Kosovës për Siguri Publike.
107 Projekt- rregullorja për Procedurën e Angazhimit shtese të Policisë ne ngjarjet publike.
108 Projekt Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Mbrojtjes;
109 Projekt Rregullore për përcaktimin e procesit të planifikimit, programimit, buxhetimit dhe ekzekutimit në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës;
110 Projekt Rregullore për organizimin dhe shërbimin mjekësor në Forcën e Sigurisë së Kosovës;
111 Projekt-Udhëzim Administrativ për arsimim, stërvitje, trajnim dhe zhvillim tё pjesëtarëve tё FSK
112 Rregullore (ZKM) Nr. Xx/2024 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës e QKK-së;
113 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Këshillin Profesional të QKK-së;
114 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MKRS) Nr. 02/2023 për Konkurset dhe Mbështetjen Financiare të Veprave Filmike dhe Audio-Vizuale
115 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MKRS) Nr. 03/2023 mbi Punën e Jurive Vlerësuese dhe Komisioneve për Mbështetjen e Projekteve Filmike dhe Audio -Vizuale nga QKK;
116 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Shpërblimet për Arritjet Ndërkombëtare në Kinematografi;
117 Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit të Kosovës
118 Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Agjencisë së Metrologjisë së Kosovës
119 Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Inspektoratin e Tregut
120 Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës
121 Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Agjencisë Kosovare e Standardizimit
122 Udhëzimi admnistrativ për procedurën dhe kriteret e pajisjes me shenjë të përpunuesit
123 Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Agjencisë për Pronësi Industriale
124 Udhëzim administrativ për procedurat e regjistrimin e markave tregtare
125 Udhëzim administrativ për procedurat e regjistrimit te topografive të gjysmëpërçuesve
126 Udhëzimit administrativ për kërkesat tekniko-metrologjike per emërimin e trupave për vlerësim te konformitetit për fushat e aplikueshme te metrologjisë ligjore
127 Udhëzim administrativ për funksionimin dhe lejimin për ushtrimin e veprimtarisë së agjencive të udhëtimit
128 Udhëzim administartiv për kushtet e ushtrimit të veprimtarisë së udhërrëfyesit turistik, regjistrimin dhe udhërrëfyesit turistik të nderit
129 Udhëzim administartiv për brendin dhe simbolin shtetëror të turizmit
130 Udhëzim administrativ për Regjistri i Turizmit
131 Udhëzim Administrativ për caktimin e kushteve për vendosjen në treg produkteve të parafabrikuara prej betoni- Mbajtja e elementëve të murit
132 Rregullore për ndryshimi dhe plotësimin e Rregullores (MTI) Nr. 01/2018 për etiketimin dhe shënjimin e produkteve të tekstilit
133 Udhezim administrativ për permbushjen e kushteve teknike dhe pastrim të rezervarve
134 Udhëzim administrativ për cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës
135 Udhëzim administrativ për procedurat për administrimin e kuotave të importit
136 Udhëzim Administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MINT) Nr. 02/2021 për përcaktimin e kushteve dhe kritereve për subjektet që merren me tregtimin e duhanit dhe produkteve të tij
137 Udhëzim Administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr. 03/2020 për formën dhe përmbajtjen e shenjës së konformitetit dhe mënyrën e njohjes së dokumenteve të huaja të konformitetit
138 Rregullore per përcaktimin e përmbajtjes, procedurat dhe veprimet që duhet të kryhen përmes sistemit elektronik të inspektimit (e-inspektimi)
139 Udhëzim administrativ për taksat administrative te objekteve te pronës industriale
140 Udhëzim administrativ për përbërjen, detyrat dhe përgjegjësitë e këshillit të turizmit
141 Udhëzim administrativ për kushtet për ofrimin e shërbimeve turistike të turizmit aktiv dhe aventuror
142 Udhëzim administrativ për shërbimet e turizmit
143 Udhëzim administrativ për kushtet dhe kriteret për ofruesit e shërbimeve
144 Udhëzim administrativ për kriteret, kushtet, afatet dhe taksën administrative të klasifikimit të strukturave akomoduese
145 Udhëzim administrativ për kriteret për të përcaktuar një zonë me përparësi për zhvillimin e turizmi
146 Projekt Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. XX/2024 për Përmbajtjen e Procesverbalit të Inspektimit
147 Projekt Rregullore (QRK) Nr. XX/2024 për Stemën dhe Vulën e Zyrës së Inspektorit të Përgjithshëm dhe Organeve Inspektuese si dhe për Dokumentin e Identifikimit të Inspektorëve të Republikës së Kosovës
148 UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) – NR.01/2023 PËR PAGESAT DIREKTE NЁ BUJQЁSI PËR VITIN 2023
149 UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.02/2023 PËR KUSHTET DHE KËRKESAT TEKNIKE QË DUHET PLOTËSUAR NGA STREHIMORET E KAFSHËVE SHOQËRUESE
150 UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 03/2023 PËR REGJISTRIMIN, LICENCIMIN DHE CAKTIMIN E TAKSËS PËR PRODHUESIT E MATERIALIT FIDANOR
151 UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.04/2023 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MBPZHR)-NR.04/2022 PËR MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJES PËR ZHVILLIM RURAL PËR VITIN 2022, E NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME UDHËZIMIN ADMINISTRATIV (MBPZHR)-NR.14/2022
152 UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) – NR. 05/2023 PËR KUSHTET, KRITERET, PROCEDURAT DHE METODAT E EKZAMINIMIT TË VARIETETIT
153 UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.06/2023 PËR KRITERET E FERMERËVE TË VEGJËL PËR MBJELLJE E MATERIALIT TË FITUAR TË VARIETETIT TË MBROJTUR
154 UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. 07/2023 PËR CILËSINË E MJALTIT DHE PRODHIMEVE TJERA BLETARE
155 UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.08/2023 PËR VLERËSIMIN DHE KOMPENSIMIN E KAFSHËVE TË ASGJËSUARA PËR SHKAK TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE
156 UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.11/2023 PËR SHFRYTËZIMIN E PRODUKTEVE PYJORE JO-DRUNORE
157 UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.14/2023 PËR MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJES PËR ZHVILLIM RURAL PËR VITIN 2023
158 UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 15/2023 PËR ZBATIMIN E RREGULLAVE SHËNDETËSORE PËR NËNPRODUKTE SHTAZORE DHE PRODUKTE TË DERIVUARA QË NUK JANË TË DESTINUARA PËR KONSUM NGA NJERIU
159 UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 10/2023 PËR CAKTIMIN E KRITEREVE, PËR REGJISTRIMIN E PRODHUESVE, PËRPUNUESVE, EKSPORTUESVE, IMPORTUESVE, TREGTUESVE TË BRENDSHËM TË PIJEVE TË FORTA ALKOOLIKE, DHE TARIFAT PËR KOMPENSIM MATERIAL
160 Projekt-udhëzim Administrativ për Procedurën e Punës dhe Mënyra e Funksionimit dhe Bashkëpunimit të Njësisë së Veçantë Hetimore me Prokurorinë Speciale.
161 Projekt-udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.03/2008 (MPB) për Përcaktimin e Vulave për Hyrje dhe Dalje nga Republika e Kosovës.
162 Projekt- udhëzimi Administrativ për Masat dhe Procedurat që Kufizojnë ose Ndërpresin Përkohësisht Përdorimin ose Qasjen në një Rrjet apo Sistem Informacioni në Rast të Incidentit Kibernetikë.
163 Udhëzim Administrativ (MPB) nr. 00/2024 për përshkrimin e masave të sigurisë për sistemet e rrjetit dhe informacionit, që përdoren për ofrimin e shërbimit esencial dhe kërkesat për përgatitjen e vlerësimit të riskut
164 Projekt-udhëzimi Administrativ për Caktimin e Kritereve për Njoftimin e incidentit Kibernetik dhe per Procedurën e Njoftimit dhe Përmbajtjen e Raportit të Incidentit Kibernetikë.
165 Projekt-udhëzimi Administrativ për Regjistrin e Incidenteve Kibernetike.
166 Projekt-udhëzimi Administrativ për Regjistrin e Rreziqeve të Sigurisë Kibernetike.
167 Projekt-udhëzimi Administrativ që Përcakton Masat dhe Aktivitetet për Koordinim dhe Bashkëpunim të Mekanizmave Shtetëror për Parandalimin e Sulmeve Kibernetike dhe Mbrojtjen Kibernetike në Republikën e Kosovës.
168 Projekt-rregullorja për Strukturën dhe Organizimin e Brendshëm të Agjencisë për Siguri Kibernetike
169 Projekt-udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MPB) Nr. 01/2017 për Procedurat lidhur me Kushtet e Punësimit dhe të punës për punonjësit e IPK-së.
170 Projekt-rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores (MPB) Nr. 01/2017 për Organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës në Inspektoratin Policor të Kosovës.
171 Projekt-rregullore për Plotësim Ndryshim i Rregullores (MPB) Nr. 02/2015 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë.
172 Projekt-rregullore për Punën Vullnetare pas Pensionimit.
173 Projekt-rregullore (QRK) për Trajnimin e Nëpunësve Civil
174 Projekt-rregullore për Përfundimin e Marrëdhënies së Punës në Shërbimin Civil
175 Projekt-rregullore për Themelimin e Marrëdhënies së Punës me Kohë të Caktuar
176 Projekt-rregullore për Orarin e Punës dhe Pushimet dhe vijueshmërinë e Zyrtarëve Publik.
177 Projekt-rregullore për Procedurat konkurruese dhe Pranimi për Nëpunësit Administrativ dhe Mbështetës.
178 Projekt-rregullore për Punësimin e Praktikantëve.
179 Projekt-rregullore për Pezullimin nga Marrëdhënia e Punës.
180 Projekt rregullorja për Klasifikimin e Vendeve të Punës Në Shërbimin Civil
181 Projekt rregullorja për Kushtet, Kriteret, Mënyra dhe Forma e Regjistrimit në Sistemin Elektronik të Zyrtarëve Publik
182 Projekt rregullorja për metodologjinë dhe procedurën e vlerësimit të rezultateve në punë
183 Projekt rregullorja për Transferimin në Shërbimin Civil
184 Projekt rregullorja për disiplinën e nëpunësve civil
185 Rregullore për plotësim ndryshimin e Rregullores (MPB) Nr. 01/2022 për përcaktimin e masave të hollësishme për zbatimin e standardeve themelore të përbashkëta në fushën e sigurimit të aviacionit.
186 Projekt-udhëzim Administrativ për Procedurat dhe Masat Reaguese në rast të Incidentit Kibernetik.
187 Projekt-udhëzim Administrativ për Përcaktimin e Procedurës së Punës dhe Funksionimit të Këshillit Shtetëror për Siguri Kibernetike.
188 Projekt- udhëzim Administrativ për Certifikimin e Sigurisë për Pajisjet dhe Shërbimet e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimeve.
189 Udhëzimi Administrativ për plotësim ndryshimin e Udhëzimit Administrativ (QRK)- Nr. 13/2018 për Kushtet, Angazhimin, Kategorizimin dhe Mënyrën e Pagesës së Trajnerëve në Institutin e Kosovës për Administratë Publike.
190 Udhëzimi Administrativ për lëshimin e vulës verifikuese
191 Udhëzimi Administrativ për procedurat e punës së njësisë së inspektimit
192 Udhëzimi Administrativ për llojin, sasinë dhe informacionet, që mund t’u jepen (barten) institucioneve dhe organeve kërkuese
193 Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Agjencinë e Regjistrimit Civil
194 Projekt Udhëzimi Administrativ për përmbajtjen dhe formën e targave të regjistrimit
195 Projektrregullore per plotësimin dhe ndryshimin e Rregullores Nr. 11/2023 për Ekspertët
196 Projekt Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të MPB
197 Projekt Udhëzim Administrativ për procedurat dhe afatet për akreditimin e laboratorëve mjeko ligjor dhe hapësirave të tjera mjeko ligjore
198 Projekt Udhëzim Administrativ për tarifat dhe kompensimin e shërbimeve të kryera nga Avokatët lidhur me shërbimet e autorizuara të ndihmës juridike falas
199 Projekt Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për mbulimin e shpenzimeve për ofrimin e shërbimeve edukative, shëndetësore apo rehabilituese për fëmijët me aftësi të kufizuar në një komunë tjetër nga ajo ku jeton
200 Projekt Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e strukturës dhe mekanizmave institucional për bashkëpunim me organizatat jo qeveritare për realizimin e politikave për të drejtat e fëmijës si dhe për ofrimin e shërbimeve të nevojshme për mbrojtjen e tyre
201 Projekt Udhëzimi Administrativ për parandalimin dhe ndalimin e formave të rrezikshme të punës së fëmijëve në Kosovës
202 Projekt Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e procedurave efektive për identifikimin, raportimin, referimin, shfrytëzimin, neglizhimin dhe abuzimin e fëmijës si dhe për mbrojtjen e fëmijës në situatë rruge
203 Projekt Udhëzimi Administrativ për ndryshim plotësimin e Udhëzimit Administrativ MD-nr. 06/2022 për mënyrën e dhënies dhe programin e provimit të jurisprudencës
204 Projekt Udhëzimi Administrativ për ndryshim plotësimin e Udhëzimit Administrativ MD-nr. 01/2019 për mënyrën e dhënies dhe programin e provimit të noterisë
205 Projekt Udhëzimi Administrativ për ndryshim plotësimin e Udhëzimit Administrativ MD-nr. 02/2013 programin dhe mënyrën e dhënies së provimit për përmbarues privat
206 Projekt Udhëzimi Administrativ për ndryshim plotësimin e Udhëzimit Administrativ MD-nr. 03/2017 për procedurat e organizimit, përmbajtjes dhe mbajtjes së provimit për administratorë falimentues
207 Projekt Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e standardeve profesionale për përmbaruesit privat
208 Projekt Udhëzimi Administrativ për plotësimin dhe ndryshimin e Udhëzimit Administrativ MD-nr. 04/2019 për mbikëqyrjen, përgjegjësinë dhe procedurën disiplinore të ndërmjetësuesve
209 Projekt Udhëzim Administrativ për punën e Komisionit dhe kriteret e vlerësimit për Provimin e Jurisprudencës
210 Projekt Udhëzim Administrativ për përmbajtjen e procesverbalit, formularit të certifikatës për dhënien e provimit, dhe përmbajtja e evidencës për provimin e dhënë të jurisprudencës
211 Projekt Udhëzim Administrativ për rregullimin e procedurës disiplinore për ekspertët gjyqësor
212 Projekt Udhëzim Administrativ për kodin e etikës dhe mirësjelljes së ekspertëve gjyqësor
213 Projekt Udhëzim Administrativ për tarifat për kryerjen e ekspertizës dhe kompensimin e shpenzimeve të shërbimit për ekspertët gjyqësor
214 Projekt Rregullore MD-nr. xx/2023 për plotësimin dhe ndryshimin e Rregullores MD-nr.07/2023 për procedurën e përcaktimit dhe verifikimit të reciprocitetit, kushtet, përmbajtjen dhe mënyrën e mirëmbajtjes së bazës së të dhënave për fitimin e të drejtës së pronësisë mbi pronën e paluajtshme nga të huajt në Kosovë
215 Projekt Udhëzimi Administrativ për ruajtjen e rezultateve të ekzaminimit molekular dhe gjenetik
216 Projekt Rregullore për plotësimin dhe ndryshimin e Rregullores MD-nr. 01/2020 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Institutin e Mjekësisë Ligjore
217 Projekt Udhëzim administrativ për mënyrën e mirëmbajtjes, sigurisë dhe përdorimit të sistemit dhe nxjerrjen e raporteve publike duke siguruar konfidencialitetin për viktimën
218 Projekt Rregullore për organizimin dhe funksionimin e Zyrës së Koordinatorit Kombëtar për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje dhe funksionimin e grupit koordinues ndërministror
219 Projekt Udhëzim Administrativ për krijimin e fondit emergjent për nevojat e viktimave gjatë periudhës kur ata/ato janë në polici
220 Projekt Udhëzim Administrativ për linjën telefonike urgjente për viktimat e Dhunës në familje, Dhunës ndaj grave dhe Dhunës në baza Gjinore
221 Projekt Rregullore për Mekanizmat Koordinues lokal për mbrojtje nga dhuna në familje, dhuna ndaj grave dhe dhuna në bazë gjinore
222 Projekt Udhëzim Administrativ për procedurat standarde të veprimit
223 Projekt Udhëzim Administrativ për Ndryshim Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.08-2022 për mbrojtjen juridike të personave të akuzuar potencial për krimet e pretenduara në proceset gjyqësore pranë Dhomave të Specializuara
224 Projekt Udhëzim Administrativ për Shërbimet e Integruara
225 Projekt Udhëzim Administrativ për procedurën e caktimit të kujdestarisë, llojet e kujdestarisë dhe çështjeve të tjera lidhur me kujdestarinë
226 Projekt Rregullore për Organizimin, detyrat dhe përgjegjësitë e Panelit për strehim familjar
227 Projekt Udhëzim Administrativ për shërbimet e strehimit llojet e strehimit, llojet dhe numrin e përfituesve të vendosur, dhe çështjet tjera lidhur me strehim
228 Projekt Rregullore për Organizimin, detyrat dhe përgjegjësitë e Panelit për strehim rezidencial
229 Projekt Udhëzim Administrativ për Kushtet për ofrimin e strehimit rezidencial, llojet e strehimit, kushtet për kryerjen e strehimit, llojet dhe numrin e përfituesve të vendosur
230 Projekt Rregullore për organizimin, detyrat dhe përgjegjësitë e Panelit për adoptim
231 Projekt Udhëzim Administrativ për procedurat për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare në procesin e adoptimit
232 Projekt Udhëzim Administrativ për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare në procesin e mbështetjes së jetesës së pavarur dhe të mbikëqyrur dhe aftësimin për jetën dhe punën e pavarur
233 Projekt Udhëzim Administrativ për kriteret dhe mënyrën e licencimit të profesionistëve individual që ofrojnë shërbime sociale
234 Projekt Rregullore për Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit Profesional për Shërbime Sociale dhe Familjare
235 Projekt Rregullore për Kushtet minimale për themelimin e institucioneve të shërbimeve sociale
236 Projekt Rregullore për Organizimin, përgjegjësitë, llojin dhe numrin e profesionistëve si dhe funksionimi i Qendrës për Punë Sociale
237 Projekt Rregullore për Organizimin dhe Fushëveprimin e Qendrave për kujdes ditor
238 Projekt Rregullore për Organizimin dhe Fushëveprimin e Qendrave për Pranim
239 Projekt Udhëzim Administrativ për Shërbimet Sociale dhe Familjare nga Vullnetarët
240 Projekt Udhëzim Administrativ për Procedurën për dhënien, përsëritjen, pezullimin dhe marrjen e licencës
241 Projekt Udhëzim Administrativ për kriteret dhe kushtet për marrjen e licencës për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare nga punonjësit profesional
242 Projekt Udhëzim Administrativ për mënyrën e inspektimit të ofruesve të shërbimeve sociale dhe familjare
243 Projekt Udhëzim Administrativ për Procedurën, kushtet dhe parimet e zbatimit të partneritetit publiko-privat në fushën e shërbimeve sociale dhe familjare
244 Projekt Udhëzim Administrativ për Mbajtjen e evidencës unike dhe të dokumentacionit të përfituesve të të drejtave, formës, masave dhe shërbimeve nga përkujdesi social dhe familjar
245 Projekt Udhëzim Administrativ për përmbajtjen e licencës
246 Projekt Rregullorja për ndërprerjen e kërkimit të personave të zhdukur
247 Projekt Udhëzim Administrativ për Kartelën Identifikuese të Ekspertëve Gjyqësor
248 Plotësim-ndryshimi i UA- 21/2023, Kalendari i vitit shkollor;
249 Plotësim- ndryshimi i UA-10/2015, Kontrata e punës së mësimdhënësve në arsimin parauniversitar;
250 Plotësim-ndryshimi i UA-34/2014, Funksionimi i shërbimit pedagogjik-psikologjik në shkolla (është hartuar vendimi i grupit punues).
251 UA 19/2018 për Themelimin dhe funksionimin e Qendrave Mësimore – të rishikohet- plotësim-ndryshim
252 UA 09/2016- Aplikimi i masave afirmative dhe vendeve të rezervuara për regjistrim të kandidatëve nga komunitetet joshumicë në institucionet publike të arsimit të lartë – të rishikohet –Plotësim-ndryshim
253 Udhëzimi administrativ për format e organizimit, kriteret për themelim, licencim, shuarje të veprimtarisë dhe të hyrat vetjake të edukimit të hershëm në institucionet parashkollore.
254 Udhëzimi administrativ për format e përkrahjes në familje dhe aftësimin e dadove, si dhe përcaktimin e kritereve për përzgjedhjen e tyre në edukimin të hershëm në familje.
255 Udhëzimi administrativ për koordinimin ndërsektorial për zhvillimin e edukimit në fëmijërinë e hershme.
256 Udhëzimi administrativ për përcaktimin e standardeve për materialet, pajisjet, ofrimin e programeve dhe fondin e orëve të stafit, përfshirjen e fëmijëve dhe përcaktimin e dokumentacionit pedagogjik.
257 UA për parametrat dhe kriteret e financimit të Arsimit dhe Aftësimit Profesional (AAP)
258 Rishikimi i Udhëzimi administrativ për licencimin e institucioneve të arsimit të lartë
259 Udhëzimi administrativ (MASHTI) për Procedurat dhe Kriteret e Përzgjedhjes së Anëtarëve të KSHC-së.
260 Udhëzimi administrativ(MASHTI) për Procedurat dhe Kriteret e Përzgjedhjes së Anëtarëve të Komisionit të Ankesave.
261 Projekt Rregullore (QRK) - Nr. XX/2024 e Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës
262 Projekt Rregullore (QRK) Nr. XX/2024 për Administrimin e Informacionit të Klasifikuar dhe Themelimin e Njësisë së Informacionit të Klasifikuar
263 Projekt Rregullore (QRK) Nr. XX/2024 për Sigurinë Fizike të Informacionit të Klasifikuar
264 Projekt Rregullore (QRK) Nr.XX/2024 për Procedurat e Verifikimit e Sigurisë së Personelit dhe Procedurën e Ankesës
265 Projekt Rregullore (QRK) Nr. XX/2024 për Klasifikimin, Ndryshimin e Statusit të Klasifikimit, Asgjësimin dhe Shkatërrimin e Informacionit të Klasifikuar
266 Projekt Rregullore (QRK) Nr XX/2024 për Mbrotjen e Informacionit të Klasifikuar në Fushën Industriale
267 Projket Rregullore (ZKM) Nr. XX/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Institutin e Krimeve të Kryera gjatë Luftës në Kosovë
268 Projekt-Rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MPB) 02/2023 për Organizimin dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Policinë e Kosovës
269 Projekt-rregullore për Përmbajtjen, Administrimin dhe Përdorimin e Dosjes së Personelit dhe Sistemit Informativ të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore
270 Projekt-rregullore për Marrëdhënien e Punës së Zyrtarit të Kabinetit
271 Projekt-rregullore për Planifikimin e Personelit
272 Projekt Kodi i Etikës për Nëpunësin Civil
273 Projekt-rregullore për Procedurat e Vlerësimit të Pamjaftueshmërisë
274 2.9. Projekt-rregullore për Mënyën, Detyrat, Përgjegjësitë, Përbërjen dhe Mandatin e Anëtarëve të Komisionit të Ankesave për OJQ
275 Udhëzim Adniministrativ (QRK) Nr.12/2022 për Regjistrimin, Funksionimin dhe Çregjistrimin e OJQ-ve
276 Rregullore për Plotësimin dhe Ndryshimin e Rregullores (QRK) Nr. 15/2023 për Procedurën e Pranimit në Shërbimin Civil
277 Projekt Rregullore për Programin e Trajnimeve të Detyrueshme dhe Organizimin e Trajnimeve dhe Testimit për Inspektorët.
278 Projekt Rregullore për Përfituesit nga Skema e Bursave.
279 Rregullore (ZKM) Nr. Xx/2024 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Teatrit Kombëtar të Kosovës
280 Rregullore (ZKM) Nr. Xx/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Institutin Arkeologjik të Kosovës
281 Rregullore (ZKM) Nr. xx/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Qendrën Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren, Prishtinë, Gjakovë, Pejë, Mitrovicë, Gjilan dhe Ferizaj
282 Udhëzim Administrativ (MKRS) Nr. xx/2024 për Kriteret, Kërkesat, Rregullat dhe Procedurat Lidhur me Lëshimin, Administrimin dhe Revokimin e Licencave Profesionale për Personat Fizikë dhe Juridikë në Fushën e Trashëgimisë Kulturore
283 Udhëzim Administrativ (MKRS) Nr. xx/2024 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MKRS) Nr. 01/2022 për Kushtet, Kriteret dhe Procedurat e Themelimit, Licencimit dhe Ri-Vlerësimit të Federatave dhe Organizatave Sportive
284 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores Nr.14/2013 për Mbështetje të Përhershme Financiare të Sportistëve të cilët kanë Fituar Medalje në Lojërat Olimpike, në Kampionatet Botërore dhe Kampionatet Evropiane
285 Rregullore (QRK) Nr. Xx/2024 për Kinematë me Interes të Veçantë Publik dhe Themelimi i Kinemave të Tjera;
286 Rregullore (QRK) Nr. Xx/2024 për të Drejtën në Rabat;
287 Rregullore (ZKM) Nr. Xx/2024 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Filharmonisë të Kosovës
288 Rregullore (ZKM) Nr. Xx/2024 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Operës të Kosovës
289 Rregullore (ZKM) Nr. Xx/2024 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Baletit të Kosovës
290 Rregullore (ZKM) Nr. Xx/2024 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Ansamblit Kombëtar të Këngëve dhe Valleve “Shota”
291 Rregullore (ZKM) Nr. Xx/2024 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Galerisë Kombëtare e Kosovës
292 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Angazhimin e Bashkëpunëtorëve Profesional në Teatrin Kombëtar i Kosovës
293 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Angazhimin e Bashkëpunëtorëve Profesional në Operën e Kosovës
294 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Angazhimin e Bashkëpunëtorëve Profesional në Baletin e Kosovës
295 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Angazhimin e Bashkëpunëtorëve Profesional në Ansamblin Kombëtar të Këngëve dhe Valleve “Shota”
296 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Angazhimin e Bashkëpunëtorëve Profesional në Filharmonia e Kosovës
297 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Angazhimin e Bashkëpunëtorëve Profesional në Galeria Kombëtare e Kosovës
298 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Çmimet Vjetore për Artin dhe Kulturën dhe Kinematografinë
299 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Kriteret për zgjedhjen e Drejtorit të Institucionit të Kulturës
300 Rregullore (QRK) Nr. Xx/2024 për Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit Kombëtar të Arteve
301 Rregullore (QRK) Nr. Xx/2024 për Financimin e skenës së pavarur dhe Punën e Këshillit të Skenës së Pavarur Kulturore
302 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Shoqatat e artistëve, Performuesve dhe Punonjësve Profesional të Artit dhe Kulturës
303 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Statusin e Artistit Meritor
304 Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.01/2022 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) Nr.26/2017 për Subvencionimin e Linjave Ekonomikisht të pa qëndrueshme në Transportin Ndër urban
305 Projekt Rregullore (ZKM) Nr. XX/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Agjencinë për Mbrojtjen e Informacionit të Klalsifikuar
306 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Licencimin e Organizatave te Menaxhimit Kolektiv, Kriteret dhe Procedurat
307 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Procedurat e Përzgjedhjes së Ndërmjetësuesve për të Drejtat e Autorit
308 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Procedurat e Përzgjedhjes së Arbitrave për të Drejtat e Autorit
309 Rregullore (ZKM) Nr. Xx/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës
310 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Shfrytëzimin e Materialit dhe Tarifat e Shërbimeve
311 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Kushtet, Kriteret dhe Normat e Detyrueshme të Punës
312 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Standardet Teknike, Kriteret, Rregullat dhe Përgjegjësitë për Kujdesin, Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Materiali Arkivor si dhe Procedura për Asgjësimin e Materialit Arkivor
313 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Dorëzim – pranimin e Materialit Arkivor
314 Rregullore (QRK) Nr. Xx/2024 për Trajnime Profesionale
315 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Kushtet dhe Kriteret e Nxjerrjes së Materialit Arkivor jashtë Agjencisë;
316 Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2024 për Dhënien e Pëlqimit për Themelimin e Arkivave Private
317 Rregullore (ZKM) Nr. Xx/2024 për Strukturën dhe Organizimin e Brendshëm të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit
318 Projekt Rregullorja për procedurat e pranimit në sektorin e shëndetësisë
319 Projekt Rregullore për klasifikimin e personelit në sektorin e shëndetesisë
320 Projekt Rregullore për vlerësimin e rezultateve në punë në sektorin e shëndetësisë
321 Projekt Rregullore për klasifikimin e vendeve të punës në SHSKUK
322 Projekt Udhëzimi Administrativ për proceduren e regjistrimit, formatin dhe përmbajtjen e dosjes të pajisjeve medicionale
323 Projkt Udhëzimi Administrativ Ruajtja dhe mbrojtja e të dhënave pesonale për rastet e dyshimta , të mundshme dhe të konfirmuaranga sëmundjet ngjitëse dhe çështjet e veçanta shëndetësore
324 Projekt Udhëzimi Administrativ Masat dhe kushtet për sigurinë e pacientit, parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve në kujdesin shëndetësor dhe rezistenca antimikrobike
325 Projekt Udhëzimi Administrativ Kushtet dhe kriteret për themelimin dhe licencimin e bankës spitalor të gjakut, si dhe kushtet dhe kriteret për ruajtjen e gjakut dhe përbërësve të gjakut
326 Projekt Udhëzimi Administrativ Kriteret për krijimin e sistemit cilësor në çdo qendër ku bëhet dhurimi i gjakut
327 Projkt Udhëzimi Administrativ për Kriteret mjekësore mbi pranimin, ndalimin e përkohshëm ose të përhershëm të dhurimit të gjakut ose përbërësve të gjakut dhe obligimet e personelit
328 Projekt Udhezimi Administrativ Kërkesat specifike për transfuzionin autolog
329 Projekt Udhezimi Administrativ Informimi i dhuruesve potencial dhe obligimet e personelit
330 Projekt Udhezimi Administrativ Standardet dhe specifikat mbi sistemin e cilësisë në veprimtarinë transfuzive si dhe kriteret e cilësisë dhe sigurisë së gjakut dhe përbërësve të gjakut
331 Projekt Udhëzimi amdinistrativ Mënyra, metoda dhe gjerësia e testimit të gjakut dhe përbërësve të gjakut për sëmundje trasmisive
332 Projekt Udhëzimi amdinistrativ Kushtet e ruajtjes, transportit dhe shpërndarjes të gjakut dhe përbërësve të gjakut
333 Projekt Udhëzimi amdinistrativ Dokumentacioni dhe ruajtja e të dhënave
334 Projekt Udhëzimi amdinistrativ Kërkesat për gjak dhe përbërës të gjakut
335 Projekt Udhëzimi amdinistrativ Përgjegjësitë e mjekut përgjegjës
336 Projekt Udhëzimi amdinistrativ Gjurmimi i gjakut dhe përbërësve të gjakut
337 Udhëzimi amdinistrativ Përcjellja dhe raportimi i ngjarjeve dhe reaksioneve anësore serioze
338 Plotësim Ndryshimi i Udhëzimit Administrativ 02/2023 Vërejtjet e Kombinuara
339 Plotësim Ndryshimi i Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2023 Për Trajtim Mjekësor Jashtë Institucioneve Shëndetësore
340 Plotësim Ndryshimi i Udhëzimit Administrativ 01/2023 Shkollimi Specialistik
341 Projekt Udhëzimi Administrativ Kushtet për mënyrën e aplikimit të DDD-së kualifikimi profesiotë punëtorëve , pajisje teknikedhe kushte të tjera
342 Projekt Udhëzimi Administrativ Kriteret ,procedurat ,masat e biosigurisë dhe biosigurimit për transportin e mostrave për qëllime diagnostike të sëmundjeve ngjitëse
343 Plotësim Ndryshimi i Udhëzimit Administrativ (Shëndetësi) Nr. 05/2010 për Vaksinoprofilaksë, Seroprofilaksë dhe Kimioprofilaks
344 Projekt Rregullorja për përcaktimin e procedurave për për angazhimin dhe rekrutimin e kapaciteteve njerëzore plotësuese në rastet e emergjencës së shëndetit publik.
345 Rregullore për Shfuqizimin e Rregulloreve qe kane te bëjnë me të Drejtat e Trafikut Ajror
346 Udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 06/2013 për Trajnimin dhe Dhënien e Provimit për Drejtues dhe Manipulues të Mallrave të Rrezikshme

Numri i akteve nën-ligjore nga ministritë