Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government


PLANET E AKTEVE NËNLIGJORE PËR VITIN 2024
ZAKONSKI PLANOVI ZA GODINU 2024
BYLAWS PLANS FOR THE YEAR 2024


Nr. Emërtimi i aktit nënligjor Emërtimi i ligjit dhe nenit perkatës nga i cili rrjedh e drejta dhe obligimi për nxjerrjen e aktit nënligjor Emërtimi i njësisë përkatëse te organit propozues për hartimin e aktit nënligjor Afati i miratimit Autoriteti kompetent për nxjerrjen e aktit nënligjor

II. ZYRA E KRYEMINISTRIT (ZKM)

URED PREMIJERA (UP)

OFFICE OF THE PRIME MINISTER (OPM)

1.
 • Projekt Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. XX/2023 për Standardet e Hartimit të Akteve Juridike
 • Projekt Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. XX/2023 për Standardet e Hartimit të Akteve Juridike
 • Projekt Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. XX/2023 për Standardet e Hartimit të Akteve Juridike

ligji per Aktete Juridike

ZL/ZKM 05.12.2024 Qeveria
2.
 • Projekt Rregullore (QRK) Nr. XX/2023 për Rregullat dhe Procedurat e Bordeve të Licencimit
 • Projekt Rregullore (QRK) Nr. XX/2023 për Rregullat dhe Procedurat e Bordeve të Licencimit
 • Projekt Rregullore (QRK) Nr. XX/2023 për Rregullat dhe Procedurat e Bordeve të Licencimit

Ligji per sisteminin e Leje Licencave

Zyra Ligjore/ZKM 05.12.2024 Qeveria
3.
 • Projekt Rregullore (QRK) - Nr. XX/2023 për Kodin e Sjelljes së Anëtarëve të Qeverisë dhe të Emëruarve të tyre;
 • Nacrt Uredbe (VRK) – Br. XX/2023 o Kodeksu Ponašanja Članova Vlade i Njihova Imenovana;
 • Draft Regulation (GRK) – No. XX/2023 on the Code of Conduct for Members of the Government and their Appointees.

Ligji NR. 08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës

Neni 32, paragrafi 1 (1.3)

Zyra Ligjore/ZKM 30.01.2024 Qeveria
4.
 • Projekt Rregullore (QRK) –nr. Xx/2023 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në agjencinë e statistikave të Kosovës
 • Nacrt Uredbe (KP) –Br. xx/2023 o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u agenciji za statistiku Kosova
 • Draft Regulation (OPM) – No. xx/2023 on internal organization and systematization of jobs in Kosovo agency of statistics

Ligji Nr. 06/L-113 Për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

nenei 28

ASK 30.01.2024 Qeveria
5.
 • Projekt Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. XX/2023 për Standardet e Hartimit të Akteve Juridike
 • Projekt Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. XX/2023 për Standardet e Hartimit të Akteve Juridike
 • Projekt Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. XX/2023 për Standardet e Hartimit të Akteve Juridike

ligji per Aktete Juridike

ZL/ZKM 05.12.2024 Qeveria
6.
 • Projekt Rregullore (QRK) Nr. XX/2023 për Rregullat dhe Procedurat e Bordeve të Licencimit
 • Projekt Rregullore (QRK) Nr. XX/2023 për Rregullat dhe Procedurat e Bordeve të Licencimit
 • Projekt Rregullore (QRK) Nr. XX/2023 për Rregullat dhe Procedurat e Bordeve të Licencimit

Ligji per sisteminin e Leje Licencave

Zyra Ligjore/ZKM 05.12.2024 Qeveria
7.
 • Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. Xx/2023 për Përmbajtjen e Procesverbalit të Inspektimit;
 • Administrativno Uputstvo (VRK) Br. Xx/2023 o Sadržaju Zapisnika o Inspekciji;
 • Administrative Instruction (GRK) No. Xx/2023 on the Content of Inspection Records;

Ligji Nr. 08/L-067 për Inspektimet

nenit 44 paragrafit 5

ZIP 30.01.2024 Qeveria
8.
 • Rregullore (QRK) Nr. Xx/2023 për Stemën dhe Vulën e Zyrës së Inspektorit të Përgjithshëm dhe Organeve Inspektuese si dhe për Dokumentin e Identifikimit të Inspektorëve të Republikës së Kosovës
 • Uredba (VRK) Br. Xx/2023. O Grbu i Pečatu Kancelarije Generalnog Inspektora i Inspekcijskih Organa, Kao i Identifikacionih Dokumenata Inspektora Republike Kosovo
 • Regulation (GRK) No. Xx/2023 on Coat of Arms and Seal of the Office of the Inspector General and Inspection Bodies as Well as on the Identification Document of the Inspectors in the Republic of Kosovo

Ligji Nr. 08/L-067 për Inspektimet

neni 15 paragrafit 4

ZIP 30.01.2024 Qeveria

III. MINISTRIA E FINANCAVE, PUNËS DHE TRANSFEREVE (MFPT)

MINISTARSTVO FINANSIJA, RADA I TRANSFERA (MFRT)

MINISTRY OF FINANCE, LABOUR AND TRANSFERS (MFLT)

9.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për Kushtet dhe Procedurën për Lëshimin e Autorizimit për Furnizim me Banderola për Subjektet që merren me Importin dhe Prodhimin e Produkteve të Duhanit dhe Zëvendësuesve të tij
 • Nacrt administrativnog uputstva o uslovima i postupku za izdavanje odobrenja za nabavku banderolama za subjekte koji se bave uvozom i proizvodnjom duvanskih proizvoda i njihovih zamena
 • Draft Administrative Instruction on the Conditions and Procedure for Issuing the Authorization for the Supply of Banners for Entities dealing with the Import and Production of Tobacco Products and its Substitutes

Neni 5, paragrafit 3 të Ligjit Nr.08/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-021 për Akcizën në Produktet e Duhani

Neni 5, paragrafit 3

Dogana e Kosovës 30.01.2024 Ministri i ministrisë
10.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Përcaktimin e Formës, Përmbajtjës dhe Mënyrës së Vendosjës së Banderolave Fiskale në produktet e Duhanit dhe Zëvendësuesit e tij
 • Nacrt administrativnog uputstva o određivanju oblika, sadržaja i načina postavljanja fiskalnih banderola na duvanske proizvode i njihove zamene
 • Draft Administrative Instruction for Determining the Form, Content and Way of Placing Fiscal Banners on Tobacco Products and its Substitutes

Nenit 6, paragrafi 2 të Ligjit Nr.08/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-021 për Akcizën në Produktet e Duhanit

Nenit 6, paragrafi 2

Dogana e Kosovës 30.01.2024 Ministri i ministrisë
11.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për Pajisjet Elektronike Fiskale
 • Nacrt administrativnog uputstva o elektronskim fiskalnim uređajima
 • Draft Administrative Instruction for Fiscal Electronic Devices

Neni 13, paragrafi 8, dhe neni 87 i Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 04/L- 102, me Ligjin Nr. 04/L-105 dhe me Ligjin Nr. 04/L-223

Neni 13, paragrafi 8, dhe neni 87

Adminitrata Tatimore e Kosovës 30.01.2024 Ministri i ministrisë
12.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për Zbatimin e Skemës së Veçantë të Tatimit në Vlerën e Shtuar për Furnizimin e Shërbimeve Elektronike
 • Nacrt administrativnog uputstva o sprovođenju posebne šeme poreza na dodatu vrednost za pružanje elektronskih usluga
 • Draft Administrative Instruction for the Implementation of the Special Value Added Tax Scheme for the Supply of Electronic Services

Neni 20, paragrafi 5 si dhe neni 61, paragrafi 4 i Ligjit Nr. 05/L037 për Tatimin ë Vlerën e Shtuar

Neni 20, paragrafi 5 si dhe neni 61

Administrata Tatimore e Kosovës 30.01.2024 Ministri i ministrisë
13.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Kriteret për Themelimin e Njësisë së Përbashkët të Auditimit të Brendshëm
 • Nacrt administrativnog uputstva o kriterijumima za osnivanje Zajedničke jedinice za unutrašnju reviziju
 • Draft Administrative Instruction on the Criteria for the Establishment of the Joint Internal Audit Unit

Neni 19, paragrafi 2, nën paragrafi 2.2 i Ligjit nr. 06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike

Neni 19, paragrafi 2, nën paragrafi 2.2

Njësia Qendrore Harmonizuese 30.01.2024 Ministri i ministrisë
14.
 • Projekt-Udhëzimi Administrativ për Llogaritjen e të Mirave Materiale dhe jo Materiale dhe të Hyrave të Llogaritshme dhe jo të Llogaritshme
 • Nacrt administrativnog uputstva o obračunu materijalnih i nematerijalnih dobara i obračunljivih i neobračunljevih prihoda
 • Draft Administrative Instruction for the Calculation of Material and Non-Material Goods and Computable and Non-Computable Income

Ligji Nr. 03/2015 për Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë, Ligji Nr. 04/L - 096 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/15 Për Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë, Neni 5, pika 5.4, 5.7, 5.8 dhe 5.9

Neni 5, paragrafët 5.4, 5.7, 5.8 dhe 5.9

Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjes 30.01.2024 Ministri i ministrisë
15.
 • Projekt-Udhëzimi Administrativ për Procedurat e Paraqitjes së Kërkesës për Ndihmë Sociale
 • Nacrt administrativnog uputstva o postupcima za podnošenje zahteva za socijalnu pomoć́
 • Draft Administrative Instruction for the Procedures for Submitting a Request for Social Assistance

Ligji Nr. 03/2015 për Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë, Ligji Nr. 04/L - 096 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/15 Për Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë

Neni 6 i Ligjit Nr. 04/L - 096, paragrafi 6.3

Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjes 30.01.2024 Ministri i ministrisë
16.
 • Projekt- Udhëzimi Administrativ për Përllogaritjen e Shumës Mujore të Ndihmës Sociale
 • Nacrt administrativnog uputstva o obračunu mesečnog iznosa socijalne pomoći
 • Draft Administrative Instruction for the Calculation of the Monthly Amount of Social Assistance

Ligji Nr. 04/L -096 për Ndryshimin dhe Plotesimin e Ligjit. 2003/15 per Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë, Neni 8 paragrafi 9.2

Neni 8 paragrafi 9.2

Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjes 30.01.2024 Ministri i ministrisë
17.
 • Projekt-Udhëzimi Administrativ, për Procedurat Administrative për Kthimin e Pagesave nga Shfrytëzuesit e Skemës së Ndihmës Sociale, të fituara pa bazë ligjore
 • Nacrt administrativnog uputstva o administrativnim postupcima za povraćaj uplata od korisnika šeme socijalne pomoći, stečeno bez pravnog osnova
 • Draft Administrative Instruction, for Administrative Procedures for the Return of Payments from the Beneficiaries of the Social Assistance Scheme, acquired without a legal basis

Ligji Nr. 04/L -096 për Ndryshimin dhe Plotesimin e Ligjit. 2003/15 per Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë, Neni 10 paragrafi 10.1 dhe 10.2

Neni 10 paragrafi 10.1 dhe 10.2

Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjes 30.01.2024 Ministri i ministrisë
18.
 • Projekt Rregullore për Përbërjen, Funksionimin, Përgjegjësitë e Komisionit Vlerësues dhe Përcaktimin e Procedurave për Njohjen e Statusit dhe të Drejtave të Personave Paraplegjik dhe Tetraplegjik
 • Nacrt uredba o sastavu, funkcionisanju, nadležnostima Komisije za procenjivanje i utvrđivanje postupka za priznavanje statusa i prava paraplegičara i tetraplegičara
 • Draft Regulation on the Composition, Functioning, Responsibilities of the Evaluation Commission and Determination of Procedures for Recognition of the Status and Rights of Paraplegic and Tetraplegic Persons

Neni 17, paragrafi 4 i Ligjit Nr. 05/L-067 për Statusin dhe të Drejtat e Personave Paraplegjik dhe Tetraplegjik

Neni 17, paragrafi 4

Departamenti i Pensioneve 30.01.2024 Qeveria

IIII. MINISTRIA E DREJTËSISË (MD)

MINISTARSTVO PRAVDE (MP)

MINISTRY OF JUSTICE (MP)

19.
 • Projekt-Rregullore për organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Shërbimit Korrektues të Kosovës
 • Nacrt uredbe o unutrašnjoj organizaciji i funkcionisanju kazneno-popravne službe Kosova
 • Draft Regulation on the internal organization and functioning of the Correctional Service of Kosovo

Ligji Nr. 08/L-131 për Shërbimin Korrektues, si dhe Ligji nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura të Republikës së Kosovës,

Sherbimi Korrektues i Kosoves 28.02.2024 Kryeministri
20.
 • Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Inspektoratit të Ministrisë së Drejtësisë
 • Nacrt uredbe o unutrašnjoj organizaciji i funkcionisanju Inspektorata Ministarstva pravde
 • Draft Regulation on the Internal Organization and Functioning of the Inspectorate of the Ministry of Justice

Ligji nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura të Republikës së Kosovës,

Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë 28.02.2024 Kryeministri
21.
 • Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar
 • Nacrt uredbe o unutrašnjoj organizaciji i funkcionisanju Agencije za upravljanje zaplenjenom i konfiskovanom imovinom
 • Draft Regulation on the Internal Organization and Functioning of the Agency for Administration of Sequestrated or Confiscated Assets

Ligji nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura të Republikës së Kosovës

Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar 28.02.2024 Kryeministri
22.
 • Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Agjencinë për Ndihmë Juridike falas
 • Nacrt uredbe o unutrašnjoj organizaciji i funkcionisanju Agencije za besplatnu pravnu pomoć
 • Draft Regulation the Internal Organization and Functioning of the Agency for Free Legal Aid

Ligji nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura të Republikës së Kosovës,

Agjencia për Ndihmë Juridike falas 28.02.2024 Kryeministri
23.
 • Projekt Rregullorja për ndërprerjen e kërkimit të personave të zhdukur
 • Nacrt uredbe o prekidu potrage za nestalim licima
 • Draft Regulation on the termination of the search for missing persons

Ligji nr. 04/l-023 për persona të zhdukur,

MD 30.09.2024 Qeveria
24.
 • Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Avokatures Stetërore
 • Nacrt uredbe o unutrašnjoj organizaciji i funkcionisanju Državnog pravobranilaštva
 • Draft Regulation the Internal Organization and Functioning of the State Advocacy Office

Ligji nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura të Republikës së Kosovës,

Avokatura Shteteroe 28.02.2024 Ministri i ministrisë
25.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Mbajtjen dhe grumbullimin e evidencave për personat ndaj të cilëve ekzekutohen sanksione penale
 • Nacrt Administrativnog uputstva o vođenju i prikupljanju evidencija za lica protiv kojih se izvršavaju krivične sankcije
 • Draft Administrative Instruction on the Maintenance and Collection of Records for the Persons against whom Criminal Sanctions are Executed

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.05.2024 Ministri i ministrisë
26.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për rregullimin më të përafërt për ushqimin e personave të dënuar
 • Nacrt administrativnog uputstva o detaljnijem uređenju ishrane osuđenih lica
 • Draft Administrative Instruction for the most appropriate regulation of food for convicted persons

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.05.2024 Ministri i ministrisë
27.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për kushtet e punës, duke përfshirë edhe kompensimin në rast të paaftësisë për punë
 • Nacrt administrativnog uputstva o uslovima rada, uključujući naknadu u slučaju nesposobnosti za rad
 • Draft Administrative Instruction on working conditions and compensation in case of disability for work

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.03.2024 Ministri i ministrisë
28.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Proceduren disiplinore, klasifikimi, dhe shqiptimi i dënimeve disiplinore
 • Nacrt administrativnog uputstva o disciplinskom postupku, klasifikaciji i izricanju disciplinskih kazni
 • Draft Administrative Instruction on the disciplinary procedure, classification, and imposition of disciplinary penalties

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.03.2024 Ministri i ministrisë
29.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Kriteret dhe afatet kohore të përpilimit të raporteve dhe mbikëqyrjes së personave të liruar me kusht
 • Nacrt administrativnog uputstva o kriterijumima i rokovima za sastavljanje izveštaja i nadzora uslovno puštenih lica
 • Draft Administrative Instruction on the Criteria and Deadlines on the Preparation of Reports and Supervision of Persons Released on Probation

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.04.2024 Ministri i ministrisë
30.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Procedurat dhe shqiptimin e masave disiplinore
 • Nacrt administrativnog uputstva o postupcima i izricanju disciplinskih mera
 • Draft Administrative Instruction on the procedure and imposition of disciplinary measures

Ligji Nr. 08/L-131 për Shërbimin Korrektues

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.03.2024 Ministri i ministrisë
31.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Procedurat dhe kushtet për gradim të zyrtarëve korrektues
 • Nacrt administrativnog uputstva o postupcima i uslovima za gradiranje kazneno-popravnih službenika
 • Draft Administrative Instruction on the procedure and conditions for the promotion of correctional officers

Ligji Nr. 08/L-131 për Shërbimin Korrektues

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.04.2024 Ministri i ministrisë
32.
 • Udhëzim Administrativ lidhur me të dhënat e personit që gjendet në paraburgim
 • Administrativno uputstvo o podacima lica koje se nalazi u pritvoru
 • Administrative Instruction on the data of the personi n detention

Kodi Nr.08/L -32 i Procedurës Penale

MD 30.04.2024 Ministri i ministrisë
33.
 • Udhëzim Administrativ për Procedurat e angazhimit të avokatëve në shërbimet e autorizuara të ndihmës juridike falas
 • Administrativno uputstvo o postupcima angažovanja advokata u ovlašćenim uslugama besplatne pravne pomoći
 • Administrative Instruction on the procedure for engaging lawyers in authorized services of free legal aid

Ligji Nr.04/L-017 për Ndihmë Juridike Falas

Agjencia për Ndihmë Juridike falas 29.03.2024 Ministri i ministrisë
34.
 • Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Shërbimit Sprovues të Kosovës
 • Nacrt uredbe o unutrašnjoj organizaciji i funkcionisanju Probacione službe Kosova
 • Draft Regulations on the Internal Organization and Functioning of the Kosovo Probation Service

Ligji nr. 08/L–129 për Shërbimin Sprovues), si dhe Ligji nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura të Republikës së Kosovës

Sherbimi Sprovues i Kosoves 28.02.2024 Kryeministri
35.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për shpërblimin mujor për punën e personit të dënuar
 • Nacrt administrativnog uputstva o mesečnoj naknadi za rad osuđenog lica
 • Draft Administrative Instruction for the monthly compensation for the work of the convicted person

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 73

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.01.2024 Ministri i ministrisë
36.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Proceduren disiplinore, klasifikimi, dhe shqiptimi i dënimeve disiplinore
 • Nacrt administrativnog uputstva o disciplinskom postupku, klasifikaciji i izricanju disciplinskih kazni
 • Draft Administrative Instruction on the disciplinary procedure, classification, and imposition of disciplinary penalties

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.03.2024 Ministri i ministrisë
37.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Kriteret dhe afatet kohore të përpilimit të raporteve dhe mbikëqyrjes së personave të liruar me kusht
 • Nacrt administrativnog uputstva o kriterijumima i rokovima za sastavljanje izveštaja i nadzora uslovno puštenih lica
 • Draft Administrative Instruction on the Criteria and Deadlines on the Preparation of Reports and Supervision of Persons Released on Probation

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.04.2024 Ministri i ministrisë
38.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Procedurat dhe shqiptimin e masave disiplinore
 • Nacrt administrativnog uputstva o postupcima i izricanju disciplinskih mera
 • Draft Administrative Instruction on the procedure and imposition of disciplinary measures

Ligji Nr. 08/L-131 për Shërbimin Korrektues

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.03.2024 Ministri i ministrisë
39.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Procedurat dhe kushtet për gradim të zyrtarëve korrektues
 • Nacrt administrativnog uputstva o postupcima i uslovima za gradiranje kazneno-popravnih službenika
 • Draft Administrative Instruction on the procedure and conditions for the promotion of correctional officers

Ligji Nr. 08/L-131 për Shërbimin Korrektues

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.04.2024 Ministri i ministrisë
40.
 • Udhëzim Administrativ për Procedurat e angazhimit të avokatëve në shërbimet e autorizuara të ndihmës juridike falas
 • Administrativno uputstvo o postupcima angažovanja advokata u ovlašćenim uslugama besplatne pravne pomoći
 • Administrative Instruction on the procedure for engaging lawyers in authorized services of free legal aid

Ligji Nr.04/L-017 për Ndihmë Juridike Falas

Agjencia për Ndihmë Juridike falas 29.03.2024 Ministri i ministrisë
41.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për procedurat dhe afatet për akreditimin e laboratorëve mjeko ligjor dhe hapësirave të tjera mjeko ligjore
 • Projekt Udhëzim Administrativ për procedurat dhe afatet për akreditimin e laboratorëve mjeko ligjor dhe hapësirave të tjera mjeko ligjore
 • Projekt Udhëzim Administrativ për procedurat dhe afatet për akreditimin e laboratorëve mjeko ligjor dhe hapësirave të tjera mjeko ligjore

Neni 17/A (Ligji nr. 08/L-199 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 05/L-060 për Mjekësinë Ligjore

MD 29.03.2024 Ministri i ministrisë
42.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për tarifat dhe kompensimin e shërbimeve të kryera nga Avokatët lidhur me shërbimet e autorizuara të ndihmës juridike falas
 • Nacrt Administrativno uputstvo o tarifama i naknadama pruženih usluga od strane advokata u vezi sa ovlašćenim uslugama besplatne pravne pomoći
 • Draft Administrative Instruction on the tariffs and compensation of authorized services of free legal aid provided by Advocates

Neni 29 paragrafi 4 (Ligji Nr.04/L-017 për Ndihmë Juridike Falas)

Agjencia për Ndihmë Juridike falas 29.03.2024 Ministri i ministrisë
43.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për mbulimin e shpenzimeve për ofrimin e shërbimeve edukative, shëndetësore apo rehabilituese për fëmijët me aftësi të kufizuar në një komunë tjetër nga ajo ku jeton
 • Nacrt administrativnog uputstva za utvrđivanje pravila i procedura za pokrivanje troškova za pružanje obrazovnih, zdravstvenih ili rehabilitacionih usluga za decu sa smetnjama u razvoju u opštini koja nije opština u kojoj žive
 • Draft Administrative Instruction for determining the rules and procedures for covering expenses for the provision of educational, health or rehabilitation services for children with disabilities in a municipality other than the one where they live

Neni 46, paragrafit 4 të Ligjit Nr. 06/L-084 për Mbrojtjen e Fëmijës

MD 30.01.2024 Qeveria
44.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e strukturës dhe mekanizmave institucional për bashkëpunim me organizatat jo qeveritare për realizimin e politikave për të drejtat e fëmijës si dhe për ofrimin e shërbimeve të nevojshme për mbrojtjen e tyre
 • Nacrt Administrativnog uputstva za utvrđenje strukture i institucionalnih mehanizama za saradnju sa nevladinim organizacijama za sprovođenje politika za prava deteta kao i za pružanje usluga neophodnih za njihovu zaštitu
 • Draft Administrative Instruction on defining the structure and institutional mechanisms for cooperation with non-governmental organizations for the implementation of policies for the rights of the child as well as for the provision of services necessary for their protection

Neni 9 paragrafit 4 të Ligjit Nr. 06/L-084 për Mbrojtjen e Fëmijës

MD 29.03.2024 Qeveria
45.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për parandalimin dhe ndalimin e formave të rrezikshme të punës së fëmijëve në Kosovës
 • Nacrt Administrativnog uputstva za sprečavanje i zabranu opasnih oblika dečijeg rada na Kosovu
 • Draft Administrative Instruction for the prevention and prohibition of dangerous forms of child labour in Kosovo

Neni 50, paragrafit 6 të Ligjit Nr. 06/L-084 për Mbrojtjen e Fëmijës

MD 28.02.2024 Qeveria
46.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e procedurave efektive për identifikimin, raportimin, referimin, shfrytëzimin, neglizhimin dhe abuzimin e fëmijës si dhe për mbrojtjen e fëmijës në situatë rruge
 • Nacrt Administrativnog uputstva za utvrđenje delotvornih procedura za identifikaciju, prijavljivanje, upućivanje, eksplotaciju, zanemarivanje i zlostavljanje deteta, kao i za zaštitu deteta u ulicnoj situaciji
 • Draft Administrative Instruction for the definition of effective procedures for the identification, reporting, referral, use, neglect and abuse of the child as well as for the protection of the child in a street situation

Neni 26, pargrafi 6 I Ligjit Nr. 06/L-084 për Mbrojtjen e Fëmijës

MD 29.03.2024 Qeveria
47.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për ndryshim plotësimin e Udhëzimit Administrativ MD-nr. 06/2022 për mënyrën e dhënies dhe programin e provimit të jurisprudencës
 • Nacrt administrativnog uputstva za izmenu i dopunu Administrativnog uputstva MP-br. 06/2022 o načinu polaganja i programu pravosudnog ispita
 • Draft Administrative Instruction on amending the supplementing the Administrative Instruction MoJ-no. 06/2022 on Manner of Awarding and the program of the bar exam

Nenit 11 të Ligjit Nr. 08/L-033 për Provimin e Jurisprudencës

MD 28.02.2024 Ministri i ministrisë
48.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për ndryshim plotësimin e Udhëzimit Administrativ MD-nr. 01/2019 për mënyrën e dhënies dhe programin e provimit të noterisë
 • Nacrt administrativnog uputstva za izmenu i dopunu Administrativnog uputstva MP-br. 01/2019 o načinu polaganja i programu notarskog ispita
 • Draft Administrative Instruction on amending the supplementing of Administrative Instruction MoJ-no. 01/2019 on the Manner of Awarding and the notary exam program

Nenit 5, paragrafi 6 të Ligjit Nr. 06/L -10 për Noterinë

MD 28.02.2024 Ministri i ministrisë
49.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për ndryshim plotësimin e Udhëzimit Administrativ MD-nr. 02/2013 programin dhe mënyrën e dhënies së provimit për përmbarues privat
 • Nacrt administrativnog uputstva za izmenu i dopunu Administrativnog uputstva MP -br. 02/2013 o programu i način polaganja ispita za privatnog izvršitelja
 • Draft Administrative Instruction on amending and supplementing the Administrative Instruction MoJ-no. 02/2013 on the program and the manner of passing the exam for private enforcement agents

Nenit 335, paragrafi 2, nenit 396 paragrafi 1, nenit 399 paragrafi 2.1. të Ligjit Nr. 04/L-139 për Procedurën Përmbarimore

MD 28.02.2024 Ministri i ministrisë
50.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për ndryshim plotësimin e Udhëzimit Administrativ MD-nr. 03/2017 për procedurat e organizimit, përmbajtjes dhe mbajtjes së provimit për administratorë falimentues
 • Nacrt administrativnog uputstva za izmenu i dopunu Administrativnog uputstva MP -br. 03/2017 o postupcima organizacije, sadržaja i održavanja ispita za stečajne upravnike
 • Draft Administrative Instruction on amending and supplementing the Administrative Instruction MoJ-no. 03/2017 on the procedures for the organization, content and holding of the exam for bankruptcy administrators

Nenit 86 paragrafi 7 të Ligjit Nr. 05/L-083 për Falimentim

MD 28.02.2024 Ministri i ministrisë
51.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e standardeve profesionale për përmbaruesit privat
 • Nacrt Administrativnog uputstva za definisanje profesionalnih standarda za privatne izvršitelje
 • Draft Administrative Instruction on the definition of professional standards for private enforcement agents

Neni 14 të Ligjit Nr. 08/L-102 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/L-139 për Procedurën Përmbarimore, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 05/L-118 (Gazeta Zyrtare, Nr.19/9 Gusht 2023)

MD 28.02.2024 Ministri i ministrisë
52.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për plotësimin dhe ndryshimin e Udhëzimit Administrativ MD-nr. 04/2019 për mbikëqyrjen, përgjegjësinë dhe procedurën disiplinore të ndërmjetësuesve
 • Nacrt administrativnog uputstva za izmenu i dopunu Administrativnog uputstva MP -br. 04/2019 o nadzoru, odgovornosti i disciplinskom postupku posrednika
 • Draft Administrative Instruction on amending and supplementing Administrative Instruction MoJ-no. 04/2019 on the supervision, responsibility and disciplinary procedure of mediators

Neni 27, paragrafi 1.3 Ligji Nr. 06/L-009 për Ndërmjetësim

MD 28.02.2024 Ministri i ministrisë
53.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për punën e Komisionit dhe kriteret e vlerësimit për Provimin e Jurisprudencës
 • Nacrt Administrativnog uputstva za rad Komisije i kriterijumi za ocenjivanje pravosudnog ispita
 • Draft Administrative Instruction for the Commission’s work and evaluation criteria for the Bar Exam

Neni 30, pargrafi 1.1 Ligji nr. 08/l-033 për Provimin e Jurisprudencës

MD 28.02.2024 Ministri i ministrisë
54.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për përmbajtjen e procesverbalit, formularit të certifikatës për dhënien e provimit, dhe përmbajtja e evidencës për provimin e dhënë të jurisprudencës
 • Nacrt Administrativnog uputstva za sadržaj zapisnika, obrazac uverenja o položenom ispitu i sadržaj evidencije za polagani pravosudni ispit
 • Draft Administrative Instruction on the content of the record, the certificate form for the exam, and the content of the evidence for the given bar exam

Neni 30, pargrafi 1.3 Ligji nr. 08/l-033 për Provimin e Jurisprudencës

MD 28.02.2024 Ministri i ministrisë
55.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për rregullimin e procedurës disiplinore për ekspertët gjyqësor
 • Nacrt Administrativnog uputstva za regulisanje disciplinskog postupka za sudske veštake
 • Draft Administrative Instruction on the regulation of the disciplinary procedure for judicial experts

Neni 24, paragrafi 5 Ligji Nr. 08/l-191 për Ekspertët gjyqësor

MD 30.05.2024 Ministri i ministrisë
56.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për kodin e etikës dhe mirësjelljes së ekspertëve gjyqësor
 • Nacrt Administrativnog uputstva za etički kodeks i ponašanje sudskih veštaka
 • Draft Administrative Instruction on the code of ethics and courtesy of judicial experts

Neni 26, paragrafi 1 Ligji Nr. 08/l-191 për Ekspertët gjyqësor

MD 30.05.2024 Ministri i ministrisë
57.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për tarifat për kryerjen e ekspertizës dhe kompensimin e shpenzimeve të shërbimit për ekspertët gjyqësor
 • Nacrt Administrativnog uputstva o tarifama za vršenje veštačenja i naknadi troškova usluga sudskih veštaka
 • Draft Administrative Instruction on fees for conducting expertise and compensation for service expenses for judicial experts

Neni 37, paragrafi 3 Ligji Nr. 08/l-191 për Ekspertët gjyqësor

MD 30.05.2024 Ministri i ministrisë
58.
 • Projekt Rregullore MD-nr. xx/2023 për plotësimin dhe ndryshimin e Rregullores MD-nr.07/2023 për procedurën e përcaktimit dhe verifikimit të reciprocitetit, kushtet, përmbajtjen dhe mënyrën e mirëmbajtjes së bazës së të dhënave për fitimin e të drejtës së pronësisë mbi pronën e paluajtshme nga të huajt në Kosovë
 • Nacrt Uredbe MP-br. kk/2023 za dopunu i izmenu Uredbe MP-br.07/2023 za postupak utvrđivanja i provere reciprociteta, uslove, sadržaj i način vođenja baze podataka za sticanje prava svojine na nepokretnostima od stranaca na Kosovu
 • Draft Regulation MoJ-no. xx/2023 on amending and supplementing Regulation MoJ - no. 07/2023 on the procedure for determining and verifying reciprocity, the conditions, content and manner of maintenance of the database for the acquisition of the right of ownership of real estate by foreigners in Kosovo.

Neni 10, Ligji nr. 08/L-013 për të drejtat pronësore të shtetasve të huaj

MD 28.02.2024 Ministri i ministrisë
59.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për ruajtjen e rezultateve të ekzaminimit molekular dhe gjenetik
 • Nacrt Administrativnog uputstva za čuvanje rezultata molekularnog i genetskog pregleda
 • Draft Administrative Instruction on the storage of molecular and genetic examination results

Neni 143, paragrafi 6 i Kodit nr. 08/L-032 të Procedurës Penale

MD 29.03.2024 Ministri i ministrisë
60.
 • Projekt Rregullore për plotësimin dhe ndryshimin e Rregullores MD-nr. 01/2020 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Institutin e Mjekësisë Ligjore
 • Nacrt pravilnika o dopuni i izmeni Uredbe MD-br. 01/2020 za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Institutu za sudsku medicinu
 • Draft Regulation for supplementing and amending Regulation MD-no. 01/2020 for the internal organization and systematization of workplaces at the Institute of Forensic Medicine

Neni 16 i Ligjit nr. 05/L-060 për Mjekësinë Ligjore

MD 29.03.2024 Kryeministri
61.
 • Projekt Udhëzim administrativ për mënyrën e mirëmbajtjes, sigurisë dhe përdorimit të sistemit dhe nxjerrjen e raporteve publike duke siguruar konfidencialitetin për viktimën
 • Nacrt Administrativno uputstvo o tome kako održavati, obezbeđivati i koristiti sistem i izdavati javne izveštaje koji obezbeđuju poverljivost za žrtvu
 • Draft Administrative instruction on how to maintain, secure and use the system and issue public reports ensuring confidentiality for the victim

Neni 61, paragrafi 4 i Ligjit nr. 08/L-185 për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje

MD 30.05.2024 Ministri i ministrisë
62.
 • Projekt Rregullore për organizimin dhe funksionimin e Zyrës së Koordinatorit Kombëtar për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje dhe funksionimin e grupit koordinues ndërministror
 • Nacrt pravilnika o organizaciji i funkcionisanju Kancelarije nacionalnog koordinatora za zaštitu od nasilja u porodici i funkcionisanju međuresorske koordinacione grupe
 • Draft Regulations on the organization and functioning of the Office of the National Coordinator for Protection against Domestic Violence and the functioning of the interministerial coordinating group

Neni 13, par. 4 i Ligjit nr. 08/L-185 për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje dhuna ndaj grave dhe dhuna në baza gjinore.

MD 30.08.2024 Qeveria
63.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për krijimin e fondit emergjent për nevojat e viktimave gjatë periudhës kur ata/ato janë në polici
 • Nacrt Administrativno uputstvo za stvaranje fonda za hitne slučajeve za potrebe žrtava u periodu dok su u policiji.
 • Draft Administrative Instruction on the creation of an emergency fund for the needs of victims during the period when they are in the police

Neni 21, par. 2 i Ligjit nr. 08/L-185 për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje dhuna ndaj grave dhe dhuna në baza gjinore

MD 30.08.2024 Ministri i ministrisë
64.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për linjën telefonike urgjente për viktimat e Dhunës në familje, Dhunës ndaj grave dhe Dhunës në baza Gjinore
 • Nacrt Administrativnog uputstva za hitnu telefonsku liniju za žrtve nasilja u porodici, nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja
 • Draft Administrative Instruction on the emergency telephone line for victims of domestic violence, violence against women and gender-based violence

Neni 23, par. 3 i Ligjit nr. 08/L-185 për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje dhuna ndaj grave dhe dhuna në baza gjinore.

MD 30.08.2024 Ministri i ministrisë
65.
 • Projekt Rregullore për Mekanizmat Koordinues lokal për mbrojtje nga dhuna në familje, dhuna ndaj grave dhe dhuna në bazë gjinore
 • Nacrt pravilnika o lokalnim koordinacionim mehanizmima za zaštitu od nasilja u porodici, nasilja nad ženama i rodno zasnovanog nasilja
 • Draft Regulation on Local Coordinating Mechanisms for Protection against Domestic Violence, Violence against Women and Gender Based Violence

Neni 25, par. 5 i Ligjit nr. 08/L-185 për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje dhuna ndaj grave dhe dhuna në baza gjinore.

MD 30.08.2024 Qeveria
66.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për procedurat standarde të veprimit
 • Nacrt Administrativnog uputstva za standardne operativne procedure
 • Draft Administrative Instruction on standard operating procedures

Neni 14 pika 1.1 i Ligjit nr. 08/L-185 për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje dhuna ndaj grave dhe dhuna në baza gjinore.

MD 30.08.2024 Ministri i ministrisë
67.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për Ndryshim Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.08-2022 për mbrojtjen juridike të personave të akuzuar potencial për krimet e pretenduara në proceset gjyqësore pranë Dhomave të Specializuara
 • Nacrt administrativnog uputstva za izmenu i dopunu Administrativnog Uputstva MP - br.08/ 20223 o pravnoj zaštiti potencijalno optuženih lica za navodne zločine u sudskim postupcima pred specijalizovanim većima
 • Draft Administrative Instruction on amending the supplementing of Administrative Instruction MoJ - No. 08/20222 on the legal protection of persons potentially accused of alleged crimes in trials before the specialist chambers

Neni 3 paragrafi 2 i Ligjit nr. 05/L-054 për Mbrojtjen juridike dhe Mbështetjen Financiare të Personave të Akuzuar Potencial në Proceset Gjyqësore pranë Dhomave të Specializuara (Gazeta Zyrtare Nr.27, 31.08.2015)

MD 15.02.2024 Ministri i ministrisë
68.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për Shërbimet e Integruara
 • Nacrt administrativnog uputstva za integrisane usluge
 • Draft Administrative Instruction on Integrated Services

Neni 14 paragrafi 4 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 30.09.2024 Qeveria
69.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për procedurën e caktimit të kujdestarisë, llojet e kujdestarisë dhe çështjeve të tjera lidhur me kujdestarinë
 • Nacrt Administrativnog uputstva o postupku postavljanja starateljstva, vrstama starateljstva i drugim pitanjima u vezi sa starateljstvom
 • Draft Administrative Instruction on the procedure for assigning guardianship, types of guardianship and other matters related to guardianship

Neni 21 paragrafi 5 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 30.09.2024 Ministri i ministrisë
70.
 • Projekt Rregullore për Organizimin, detyrat dhe përgjegjësitë e Panelit për strehim familjar
 • Nacrt pravilnika o organizaciji, dužnostima i odgovornostima Panela za porodični smeštaj
 • Draft Regulation on the Organization, duties and responsibilities of the Panel for family housing

Neni 22 paragrafi 10 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 28.06.2024 Ministri i ministrisë
71.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për shërbimet e strehimit llojet e strehimit, llojet dhe numrin e përfituesve të vendosur, dhe çështjet tjera lidhur me strehim
 • Nacrt Administrativnog uputstva o uslugama smeštaja, vrsti smeštaja, vrsti i broju smeštenih korisnika i drugim pitanjima u vezi sa smeštajem
 • Draft Administrative Instruction on housing services, types of housing, types and number of established beneficiaries, and other housing-related issues

Neni 22 paragrafi 13 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 30.09.2024 Ministri i ministrisë
72.
 • Projekt Rregullore për Organizimin, detyrat dhe përgjegjësitë e Panelit për strehim rezidencial
 • Nacrt pravilnika o organizaciji, dužnostima i odgovornostima Panela za rezidencijalni smeštaj
 • Draft Regulation on the Organization, duties and responsibilities of the Panel for residential housing

Neni 24 paragrafi 6 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 28.06.2024 Ministri i ministrisë
73.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për Kushtet për ofrimin e strehimit rezidencial, llojet e strehimit, kushtet për kryerjen e strehimit, llojet dhe numrin e përfituesve të vendosur
 • Nacrt Administrativnog uputstva o uslovima za pružanje rezidencijalnog smeštaja, vrstama smeštaja, uslovima za obavljanje smeštaja, vrsti i broju smeštenih korisnika
 • Draft Administrative Instruction on Conditions for the provision of residential housing, types of housing, conditions for carrying out housing, types and number of established beneficiaries ​

Neni 24 paragrafi 11 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 28.06.2024 Ministri i ministrisë
74.
 • Projekt Rregullore për organizimin, detyrat dhe përgjegjësitë e Panelit për adoptim
 • Nacrt pravilnika o organizaciji, dužnostima i odgovornostima Panela za usvajanje
 • Draft Regulation on the organization, duties and responsibilities of the Adoption Panel ​

Neni 27 paragrafi 8 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 31.07.2024 Ministri i ministrisë
75.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për procedurat për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare në procesin e adoptimit
 • Nacrt Administrativnog uputstva za postupke pružanja socijalnih i porodičnih usluga u procesu usvajanja
 • Draft Administrative Instruction for the procedures for providing social and family services in the adoption process

Neni 27 paragrafi 9 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 31.07.2024 Ministri i ministrisë
76.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare në procesin e mbështetjes së jetesës së pavarur dhe të mbikëqyrur dhe aftësimin për jetën dhe punën e pavarur
 • Nacrt Administrativnog uputstva za pružanje socijalnih i porodičnih usluga u procesu podrške samostalnom i nadgledanom životu i osposobljavanje za samostalan život i rad
 • Draft Administrative Instruction for the provision of social and family services in the process of supporting independent and supervised living and training for independent life and work

Neni 28 paragrafi 15 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 29.11.2024 Ministri i ministrisë
77.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për kriteret dhe mënyrën e licencimit të profesionistëve individual që ofrojnë shërbime sociale
 • Nacrt Administrativnog uputstva o kriterijumima i načinu licenciranja pojedinačnih stručnjaka koji pružaju socijalne usluge
 • ​ 127 / 5,000 Translation results Translation result Draft Administrative Instruction on the criteria and manner of licensing individual professionals who offer social services

Neni 36 paragrafi 2 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 31.05.2024 Ministri i ministrisë
78.
 • Projekt Rregullore për Organizimin dhe Funksionimin e Këshillit Profesional për Shërbime Sociale dhe Familjare
 • Nacrt pravilnika o organizaciji i funkcionisanju Stručnog saveta za socijalne i porodične usluge
 • Draft Regulations for the Organization and Functioning of the Professional Council for Social and Family Services

Neni 36 paragrafi 10 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 31.05.2024 Ministri i ministrisë
79.
 • Projekt Rregullore për Kushtet minimale për themelimin e institucioneve të shërbimeve sociale
 • Nacrt pravilnik o minimalnim uslovima za osnivanje ustanova socijalnih usluga
 • Draft Regulation on Minimum Conditions for the Establishment of Social Services Institutions

Neni 49 paragrafi 2 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 30.08.2024 Ministri i ministrisë
80.
 • Projekt Rregullore për Organizimin, përgjegjësitë, llojin dhe numrin e profesionistëve si dhe funksionimi i Qendrës për Punë Sociale
 • Nacrt pravilnika o organizaciji, nadležnostima, vrsti i broju stručnih lica i funkcionisanju Centra za socijalni rad
 • Draft Regulation on the Organization, responsibilities, type and number of professionals and the operation of the Center for Social Work

Neni 52 paragrafi 7 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 30.08.2024 Ministri i ministrisë
81.
 • Projekt Rregullore për Organizimin dhe Fushëveprimin e Qendrave për kujdes ditor
 • Nacrt pravilnika o organizaciji i delokrugu centara za dnevnu negu
 • Draft Regulations for the Organization and Scope of Day Care Centers

Neni 61 paragrafi 4 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 31.10.2024 Qeveria
82.
 • Projekt Rregullore për Organizimin dhe Fushëveprimin e Qendrave për Pranim
 • Nacrt pravilnika o organizaciji i delokrugu prihvatnih centara
 • Projekt Rregullore për Organizimin dhe Fushëveprimin e Qendrave për Pranim

Neni 62 paragrafi 5 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 30.08.2024 Qeveria
83.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për Shërbimet Sociale dhe Familjare nga Vullnetarët
 • Nacrt Administrativnog uputstva za socijalne i porodične usluge od strane volontera
 • Draft Administrative Instruction for Social and Family Services by Volunteers

Neni 65 paragrafi 8 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 29.11.2024 Ministri i ministrisë
84.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për Procedurën për dhënien, përsëritjen, pezullimin dhe marrjen e licencës
 • Nacrt Administrativnog uputstva o postupku za izdavanje, ponavljanje, suspenziju i dobijanje licence
 • Draft Administrative Instruction on the Procedure for granting, repeating, suspending and obtaining a license

Neni 69 paragrafi 9 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 31.05.2024 Ministri i ministrisë
85.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për kriteret dhe kushtet për marrjen e licencës për ofrimin e shërbimeve sociale dhe familjare nga punonjësit profesional
 • Nacrt Administrativnog uputstva o kriterijumima i uslovima za dobijanje licence za pružanje socijalnih i porodičnih usluga od strane stručnih radnika
 • Draft Administrative Instruction on the criteria and conditions for obtaining a license for the provision of social and family services by professional employees

Neni 70 paragrafi 2 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 30.05.2024 Ministri i ministrisë
86.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për mënyrën e inspektimit të ofruesve të shërbimeve sociale dhe familjare
 • Nacrt Administrativnog uputstva za način inspekcije pružalaca socijalnih i porodičnih usluga
 • Draft Administrative Instruction for the way of inspection of social and family service providers

Neni 72 paragrafi 4 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 31.07.2024 Ministri i ministrisë
87.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për Procedurën, kushtet dhe parimet e zbatimit të partneritetit publiko-privat në fushën e shërbimeve sociale dhe familjare
 • Nacrt Administrativnog uputstva o postupku, uslovima i principima sprovođenja javno-privatnog partnerstva u oblasti socijalnih i porodičnih usluga
 • Draft Administrative Instruction for the Procedure, conditions and principles of public-private partnership implementation in the field of social and family services

Neni 76 paragrafi 4 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 30.09.2024 Ministri i ministrisë
88.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për Mbajtjen e evidencës unike dhe të dokumentacionit të përfituesve të të drejtave, formës, masave dhe shërbimeve nga përkujdesi social dhe familjar
 • Nacrt administrativnog uputstva za vođenje jedinstvene evidencije i dokumentacije o korisnicima prava, modela, mera i usluga iz socijalnog i porodičnog staranja
 • Project Administrative Instruction for Keeping Unique Evidence and Documentation of Beneficiaries of Rights, Forms, Measures and Services from Social and Family Care

Neni 77 paragrafi 4 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 30.09.2024 Ministri i ministrisë
89.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për përmbajtjen e licencës
 • Nacrt Administrativnog uputstva o sadržaju licence
 • Draft Administrative Instruction on the contents of the license

Neni 79 paragrafi 3 i Ligjit Nr. 08/L-255 për Shërbime sociale dhe familjare

MD 31.05.2024 Ministri i ministrisë
90.
 • Projekt Rregullorja për ndërprerjen e kërkimit të personave të zhdukur
 • Nacrt uredbe o prekidu potrage za nestalim licima
 • Draft Regulation on the termination of the search for missing persons

Ligji nr. 04/l-023 për persona të zhdukur, neni 7 par.6

MD 30.09.2024 Qeveria
91.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për Kartelën Identifikuese të Ekspertëve Gjyqësor
 • Nacrt Administrativnog uputstva za identifikacionu karticu sudskih veštaka
 • Draft Administrative Instruction for the Identification Card of Judicial Experts

Neni 21 i Ligjit 08/L-191 për Ekspertët Gjyqësor

MD 28.06.2024 Ministri i ministrisë

IVI. MINISTRIA E MBROJTJES (MM)

MINISTARSTVO ODBRANE (MO)

MINISTRY OF DEFENSE (MD)

92.
 • Projekt Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Mbrojtjes;
 • Nacrt Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu Odbrane.
 • Draft Regulations on the internal organization and settlement of job positions in the Ministry of Defense

Ligji nr. 08/l-158 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes (neni 3 parag.7), si dhe Ligjit Nr.06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe të agjencive të pavarura

neni 28

Dbnj, por me vednim eshte caktue nga zyra e sekretarit 30.01.2024 Kryeministri
93.
 • Projekt Rregullore për përcaktimin e procesit të planifikimit, programimit, buxhetimit dhe ekzekutimit në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës;
 • Nacrt Pravilnika za definisanje procesa planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja u Ministarstvu Odbrane i Kosovskim Bezbednosnim Snagama.
 • Draft Regulation on Determination the process of planning, programming, budgeting and execution in the Ministry of Defense and the Kosovo Security Force

Ligji nr. 08/l-158 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes

neni 4

DPM 30.01.2024 Ministri i ministrisë
94.
 • Projekt Rregullore për organizimin dhe shërbimin mjekësor në Forcën e Sigurisë së Kosovës;
 • Nacrt Pravilnika o organizaciji i medicinskoj službi u KBS.
 • Draft Regulations on the organization and medical service in the KSF.

Ligji Nr.06/L-124 për Shërbim në FSK (neni 6 parag. 10) si dhe Ligji Nr. 08/L-156 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës

neni 3

DM 30.01.2024 Ministri i ministrisë
95.
 • Projekt-Udhëzim Administrativ për arsimim, stërvitje, trajnim dhe zhvillim tё pjesëtarëve tё FSK
 • Projektno-administrativno uputstvo za obrazovanje, obuku, obuku i razvoj pripadnika BSK
 • Project-Administrative Instruction for education, training, training and development of KSF members

Ligji Nr. 08/L-157 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L- 123 për Forcën e Sigurisë së Kosovës

neni 5

Dbnj 30.01.2024 Ministri i ministrisë

VI. MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME (MPB)

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA (MUP)

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS (MIA)

96.
 • Projekt-udhëzim Administrativ për Procedurat e Pajisjes me Pasaportë dhe Dokument të Udhëtimit për Kthim.
 • Nacrt Administrativnog uputstva za procedure za opremanje pasoša i povratne putne isprave.
 • Draft Administrative Instruction for Procedures for Equipment with Passport and Return Travel Document.

Ligji Nr.03/L-037 për Dokumentet e Udhëtimit

Agjencia e Regjistrimit Civil 26.04.2024 Ministri i ministrisë
97.
 • Projekt-rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MPB) Nr. 03/2016 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Agjencinë e Menaxhimit Emergjent.
 • Predlog uredbe za izmenu i dopunu Uredbe (MIB) br. 03/2016 za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Agenciji za vanredne situacije.
 • Draft regulation for amending and supplementing the Regulation (MIB) No. 03/2016 for Internal Organization and Systematization of Workplaces in the Emergency Management Agency.

Ligji Nr. 04/l-230 për Agjencinë e Menaxhimit Emergjent.

Neni 18, paragrafi 2, nën paragrafi 2.1.

Agjencia e Menaxhimit Emergjent 30.01.2024 Qeveria
98.
 • Projekt-rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (QRK) Nr. 05/2014 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Akademisë së Kosovës për Siguri Publike.
 • Nacrt pravilnika za izmenu i dopunu Uredbe (KRK) br. 05/2014 za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta Kosovske akademije za javnu bezbednost
 • Draft regulation for amending and supplementing the Regulation (QRK) No. 05/2014 for Internal Organization and Systematization of Workplaces of the Kosovo Academy for Public Safety

Ligji nr. 04/L-053 për Akademinë e Kosovës për Siguri Publike.

Neni 10

Akademia e Kosovës për Siguri Publike 30.01.2024 Kryeministri
99.
 • Projekt- rregullorja për Procedurën e Angazhimit shtese të Policisë ne ngjarjet publike.
 • Nacrt pravilnika o postupku angažovanja dodatne policije
 • Draft regulation for the Procedure of Engagement of Additional Police

Ligji Nr. 08/L-166 për Tubime Publike

Policia e Kosovës 19.04.2024 Ministri i ministrisë
100.
 • Projekt-udhëzim Administrativ për Procedurën e Punës dhe Mënyra e Funksionimit dhe Bashkëpunimit të Njësisë së Veçantë Hetimore me Prokurorinë Speciale.
 • Nacrt Administrativnog uputstva o postupku i načinu rada i saradnji Specijalne istražne jedinice sa Specijalnim tužilaštvom.
 • Draft Administrative Instruction for the Work Procedure and Mode of Operation and Cooperation of the Special Investigative Unit with the Special Prosecution

Ligji Nr. 08/L-168, për Prokurorinë Speciale, neni 16, paragrafi 2.

Policia e Kosovës 25.11.2024 Qeveria
101.
 • Projekt-udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.03/2008 (MPB) për Përcaktimin e Vulave për Hyrje dhe Dalje nga Republika e Kosovës.
 • Nacrt Administrativnog uputstva za izmenu i dopunu Administrativnog uputstva br. 03/2008 (MIB) za utvrđivanje pečata za ulazak i izlazak iz Republike Kosovo.
 • Draft Administrative Instruction for the Amendment and Completion of Administrative Instruction No. 03/2008 (MIB) for Determining Stamps for Entry and Exit from the Republic of Kosovo.

Ligjit Nr. 04/l-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetror, neni 63 paragrafi 3.

Policia e Kosovës 29.03.2024 Ministri i ministrisë
102.
 • Projekt- udhëzimi Administrativ për Masat dhe Procedurat që Kufizojnë ose Ndërpresin Përkohësisht Përdorimin ose Qasjen në një Rrjet apo Sistem Informacioni në Rast të Incidentit Kibernetikë.
 • Nacrt Administrativnog uputstva za mere i procedure koje ograničavaju ili privremeno prekidaju korišćenje ili pristup mreži ili informacionom sistemu u slučaju sajber incidenta.
 • Draft Administrative Instruction for Measures and Procedures that Limit or Temporarily Interrupt the Use or Access to a Network or Information System in the Case of a Cyber ​​Incident

Ligji Nr. 08/L-173 për Sigurinë Kibernetike. Neni 11, paragrafi 3.

Departamenti për Siguri Kibernetike dhe Administrim të Sistemëve 23.02.2024 Ministri i ministrisë
103.
 • Projket-udhëzimi Administrativ për Përshkrimin e Masave të Sigurisë për Sistemin e Rrjetit dhe Informacionit dhe Kërkesat për Përgatitjen e Vlerësimit të Rrezikut.
 • Nacrt Administrativnog uputstva za opis bezbednosnih mera za mrežni i informacioni sistem i zahteve za izradu procene rizika.
 • Draft Administrative Guidance for the Description of Security Measures for the Network and Information System and Requirements for the Preparation of Risk Assessment.

Ligji Nr. 08/L-173 Për Sigurinë Kibernetike. Neni 5, paragrafi 6.

Departamenti për Siguri Kibernetike dhe Administrim të Sistemëve 23.02.2024 Qeveria
104.
 • Projekt-udhëzimi Administrativ për Caktimin e Kritereve për Njoftimin e incidentit Kibernetik dhe per Procedurën e Njoftimit dhe Përmbajtjen e Raportit të Incidentit Kibernetikë.
 • Nacrt administrativnog uputstva za određivanje kriterijuma za obaveštavanje o sajber incidentima i za proceduru obaveštavanja i sadržaj izveštaja o sajber incidentima.
 • Draft Administrative Guideline for Setting the Criteria for Cyber ​​Incident Notification and for the Notification Procedure and Content of the Cyber ​​Incident Report.

Ligji Nr. 08/L-173 Për Sigurinë Kibernetike. Neni 6, paragrafi 12 dhe neni 8, paragrafi 11.

Departamenti për Siguri Kibernetike dhe Administrim të Sistemëve 23.02.2024 Ministri i ministrisë
105.
 • Projekt-udhëzimi Administrativ për Regjistrin e Incidenteve Kibernetike.
 • Nacrt administrativnih smernica za registar sajber incidenata.
 • Draft Administrative Guidelines for the Cyber ​​Incident Registry.

Ligji Nr. 08/L-173 Për Sigurinë Kibernetike. Neni 10, paragrafi 3.

Departamenti për Siguri Kibernetike dhe Administrim të Sistemëve 23.02.2024 Ministri i ministrisë
106.
 • Projekt-udhëzimi Administrativ për Regjistrin e Rreziqeve të Sigurisë Kibernetike.
 • Nacrt administrativnog uputstva za registar rizika za sajber bezbednost.
 • Draft Administrative Guidance for the Cyber ​​Security Risk Registry.

Ligji Nr. 08/L-173 Për Sigurinë Kibernetike. Neni 9, paragrafi 9.

Departamenti për Siguri Kibernetike dhe Administrim të Sistemëve 23.02.2024 Ministri i ministrisë
107.
 • Projekt-udhëzimi Administrativ që Përcakton Masat dhe Aktivitetet për Koordinim dhe Bashkëpunim të Mekanizmave Shtetëror për Parandalimin e Sulmeve Kibernetike dhe Mbrojtjen Kibernetike në Republikën e Kosovës.
 • Nacrt Administrativnog uputstva kojim se definišu mere i aktivnosti za koordinaciju i saradnju državnih mehanizama za sprečavanje sajber napada i sajber odbranu u Republici Kosovo.
 • Draft Administrative Instruction Defining Measures and Activities for Coordination and Cooperation of State Mechanisms for the Prevention of Cyber ​​Attacks and Cyber ​​Defense in the Republic of Kosovo.

Ligji Nr. 08/L-173 Për Sigurinë Kibernetike. Neni 22.

Departamenti për Siguri Kibernetike dhe Administrim të Sistemëve 23.02.2024 Qeveria
108.
 • Projekt-rregullorja për Strukturën dhe Organizimin e Brendshëm të Agjencisë për Siguri Kibernetike
 • Nacrt pravilnika o strukturi i unutrašnjoj organizaciji Agencije za sajber bezbednost
 • Draft regulation on the Structure and Internal Organization of the Agency for Cyber ​​Security

Ligji Nr. 06/L -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura, Neni 28 paragrafi 3.

Departamenti për Siguri Kibernetike dhe Administrim të Sistemëve 15.03.2024 Kryeministri
109.
 • Projekt-udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MPB) Nr. 01/2017 për Procedurat lidhur me Kushtet e Punësimit dhe të punës për punonjësit e IPK-së.
 • Nacrt Administrativnog uputstva za izmenu i dopunu Administrativnog uputstva (MIB) br. 01/2017 za Procedure u vezi sa zapošljavanjem i uslovima rada zaposlenih u IPK.
 • Draft Administrative Instruction for Amending and Supplementing Administrative Instruction (MIB) No. 01/2017 for the Procedures related to the Employment and Working Conditions for IPK employees.

Ligjit Nr. 03/L-231 për Inspektoratin Policor të Kosovës, Nenit 16, paragrafi 2.

Inspektorati Policor i Kosovës 26.04.2024 Ministri i ministrisë
110.
 • Projekt-rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores (MPB) Nr. 01/2017 për Organizimin dhe sistematizimin e vendeve të punës në Inspektoratin Policor të Kosovës.
 • Nacrt uredbe za izmenu i dopunu Uredbe (MIB) br. 01/2017 za organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Policijskom inspektoratu Kosova.
 • Draft regulation for the amendment and completion of Regulation (MIB) No. 01/2017 for the Organization and systematization of workplaces in the Police Inspectorate of Kosovo.

Ligji Nr. 06/L -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura, Neni 28 paragrafi 3.

Inspektorati Policor i Kosovës 22.05.2024 Kryeministri
111.
 • Projekt-rregullore për Plotësim Ndryshim i Rregullores (MPB) Nr. 02/2015 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë.
 • Nacrt pravilnika za dopunu i izmenu Uredbe (MIB) br. 02/2015 za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta Kosovske agencije za sudsku medicinu.
 • Draft regulation for supplementing and amending Regulation (MIB) No. 02/2015 for the Internal Organization and Systematization of the Workplaces of the Kosovo Agency for Forensics.

Ligji Nr. 06/L -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura, Neni 28 paragrafi 3. Ligji Nr. 04/L-064 për Agjencinë e Kosovës për Forenzikë, Neni 12, neni 23, paragrafi 1, nënparagrafi 1.2.

Inspektorati Policor i Kosovës 15.04.2024 Kryeministri
112.
 • Projekt-rregullore për Punën Vullnetare pas Pensionimit.
 • Nacrt pravilnika o dobrovoljnom radu nakon penzionisanja.
 • Draft regulation for Voluntary Work after Retirement.

Sipas Ligjit Nr. 08/L -197 për Zyrtarë Publik. Neni 9, paragrafi 4.

Departamenti për Menaxhimin e Zyrëtarëve Publik 13.09.2024 Qeveria
113.
 • Projekt-rregullore (QRK) për Trajnimin e Nëpunësve Civil
 • Nacrt uredbe (KRK) za obuku državnih službenika
 • Draft regulation (QRK) for the Training of Civil Servants

Sipas Ligjit Nr. 08/L -197 për Zyrtarë Publik, neni 26, paragrafi 1,2 dhe neni 34, parg. 1 deri në 3.

Departamenti për Menaxhimin e Zyrëtarëve Publik 13.09.2024 Qeveria
114.
 • Projekt-rregullore për Përfundimin e Marrëdhënies së Punës në Shërbimin Civil
 • Predlog uredbe za prestanak radnog odnosa u državnoj službi
 • Draft regulation for the Termination of the Employment Relationship in the Civil Service

Sipas Ligjit Nr. 08/L -197 për Zyrtar Publik Neni 74 paragrafi 5, neni 76 paragrafi 4

Departamenti për Menaxhimin e Zyrëtarëve Publik 13.09.2024 Qeveria
115.
 • Projekt-rregullore për Themelimin e Marrëdhënies së Punës me Kohë të Caktuar
 • Predlog uredbe za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme
 • Draft regulation for the establishment of a fixed-term employment relationship

Sipas Ligjit Nr. 08/L -197 për Zyrtarë Publik, Neni 37 parag.6.

Departamenti për Menaxhimin e Zyrëtarëve Publik 13.09.2024 Qeveria
116.
 • Projekt-rregullore për Orarin e Punës dhe Pushimet e Zyrtarëve Publik.
 • Predlog uredbe o radnom vremenu i praznicima javnih funkcionera.
 • Draft regulation on the Working Hours and Holidays of Public Officials.

Sipas Ligjit Nr. 08/L -197 për Zyrtarë Publik.

Departamenti për Menaxhimin e Zyrëtarëve Publik 13.09.2024 Qeveria
117.
 • Projekt-rregullore për Procedurat konkurruese dhe Pranimi për Nëpunësit Administrativ dhe Mbështetës.
 • Nacrt pravilnika za konkursne procedure i prijem administrativnih službenika i službenika za podršku.
 • Draft regulations for competitive Procedures and Admission for Administrative and Support Officers.

Sipas Ligjit Nr. 08/L -197 për Zyrtarë Publik, neni 96 paragrafi 4.

Departamenti për Menaxhimin e Zyrëtarëve Publik 13.09.2024 Qeveria
118.
 • Projekt-rregullore për Punësimin e Praktikantëve.
 • Nacrt pravilnika za zapošljavanje pripravnika.
 • Draft regulation for the employment of interns.

Sipas Ligjit Nr. 08/L -197 për Zyrtar Publik Neni 36 parag.5

Departamenti për Menaxhimin e Zyrëtarëve Publik 13.09.2024 Qeveria
119.
 • Projekt-rregullore për Pezullimin nga Marrëdhënia e Punës.
 • Predlog uredbe o udaljenju iz radnog odnosa.
 • Draft regulation on Suspension from the Employment Relationship.

Sipas Ligjit Nr. 08/L -197 për Zyrtarë Publik. Neni 69, paragraf.3 dhe neni 70 parag. 5.

Departamenti për Menaxhimin e Zyrëtarëve Publik 13.09.2024 Qeveria
120.
 • Projekt rregullorja për Klasifikimin e Vendeve të Punës Në Shërbimin Civil
 • Nacrt pravilnika o sistematizaciji radnih mesta u državnoj službi
 • Draft Regulation for the Classification of Jobs in the Civil Service

Ligji NR. 08/L-197 për Zyrtarët Publik, Neni 38 paragrafi 6.

Departamenti për Menaxhimin e Zyrëtarëve Publik 20.03.2024 Qeveria
121.
 • Projekt rregullorja për Kushtet, Kriteret, Mënyra dhe Forma e Regjistrimit në Sistemin Elektronik të Zyrtarëve Publik
 • Predlog uredbe o uslovima, kriterijumima, načinu i obliku upisa u elektronski sistem javnih funkcionera
 • Draft regulation on the Conditions, Criteria, Method and Form of Registration in the Electronic System of Public Officials

Ligji NR. 08/L-197 për Zyrtarët Publik, neni 21 paragrafi 5.

Departamenti për Menaxhimin e Zyrëtarëve Publik 27.03.2024 Qeveria
122.
 • Projekt rregullorja për metodologjinë dhe procedurën e vlerësimit të rezultateve në punë
 • Nacrt pravilnika o metodologiji i postupku vrednovanja rezultata rada
 • Draft regulation for the methodology and procedure for evaluating work results

igji NR. 08/L-197 për Zyrtarët Publik, Neni 52 paragrafi 18

Departamenti për Menaxhimin e Zyrëtarëve Publik 27.03.2024 Qeveria
123.
 • Projekt rregullorja për Transferimin në Shërbimin Civil
 • Nacrt pravilnika o prelasku u državnu službu
 • Draft regulation on Transfer to the Civil Service

Ligji NR. 08/L-197 për Zyrtarët Publik, Nenet: 63, 64, 65 dhe 66.

Departamenti për Menaxhimin e Zyrëtarëve Publik 26.01.2024 Qeveria
124.
 • Projekt rregullorja për disiplinën e nëpunësve civil
 • Nacrt pravilnika o disciplini državnih službenika
 • Draft regulation for the discipline of civil servants

Ligji NR. 08/L-197 për Zyrtarët Publik, Neni 59 dhe 60

Departamenti për Menaxhimin e Zyrëtarëve Publik 26.01.2024 Qeveria
125.
 • Rregullore për plotësim ndryshimin e Rregullores (MPB) Nr. 01/2022 për përcaktimin e masave të hollësishme për zbatimin e standardeve themelore të përbashkëta në fushën e sigurimit të aviacionit.
 • Uredba za dopunu izmene Uredbe (MIB) br. 01/2022 za utvrđivanje bližih mera za sprovođenje zajedničkih osnovnih standarda u oblasti osiguranja u vazduhoplovstvu.
 • Regulation to supplement the amendment of Regulation (MIB) No. 01/2022 for determining detailed measures for the implementation of common basic standards in the field of aviation insurance.

Ligji Nr. 03/L-051 Për Aviacionin Civil, neni 3 paragrafi 3.5.

Departamenti per Siguri Publike 30.11.2024 Qeveria
126.
 • Projekt-udhëzim Administrativ për Procedurat dhe Masat Reaguese në rast të Incidentit Kibernetik.
 • Nacrt Administrativnog uputstva za procedure i mere reagovanja u slučaju sajber incidenta.
 • Draft Administrative Instruction for Procedures and Response Measures in the event of a Cyber ​​Incident.

Ligji Nr. 08/L-173 për Sigurinë Kibernetike, neni 5, paragrafi 8.

Departamenti për Siguri Kibernetike dhe Administrim të Sistemëve 15.11.2024 Ministri i ministrisë
127.
 • Projekt-udhëzim Administrativ për Përcaktimin e Procedurës së Punës dhe Funksionimit të Këshillit Shtetëror për Siguri Kibernetike.
 • Nacrt Administrativnog uputstva za utvrđivanje procedure rada i funkcionisanja Državnog saveta za sajber bezbednost
 • Draft Administrative Instruction for Defining the Work Procedure and Functioning of the State Council for Cyber ​​Security

Ligji nr. 08/L-173 për Sigurinë Kibernetike, neni 20, paragrafi 8.

Departamenti për Siguri Kibernetike dhe Administrim të Sistemëve 15.11.2024 Ministri i ministrisë
128.
 • Projekt- udhëzim Administrativ për Certifikimin e Sigurisë për Pajisjet dhe Shërbimet e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimeve.
 • Nacrt Administrativnog uputstva za sertifikaciju bezbednosti za opremu i usluge informacione i komunikacione tehnologije.
 • Draft Administrative Instruction for Security Certification for Information and Communications Technology Equipment and Services.

Ligji Nr. 08/L-173 për Sigurinë Kibernetike, neni 16, paragrafi 14.

Departamenti për Siguri Kibernetike dhe Administrim të Sistemëve 15.11.2024 Ministri i ministrisë
129.
 • Udhëzimi Administrativ për plotësim ndryshimin e Udhëzimit Administrativ (QRK)- Nr. 13/2018 për Kushtet, Angazhimin, Kategorizimin dhe Mënyrën e Pagesës së Trajnerëve në Institutin e Kosovës për Administratë Publike.
 • Administrativno uputstvo za završetak izmena i dopuna Administrativnog uputstva (KRK) - br. 13/2018 o uslovima, angažovanju, kategorizaciji i načinu plaćanja trenera u Kosovskom institutu za javnu upravu.
 • Administrative Instruction to complete the amendment of the Administrative Instruction (QRK) - No. 13/2018 on the Conditions, Engagement, Categorization and Payment Method of Trainers at the Kosovo Institute for Public Administration

Ligji nr. 04/l - 221 për Institutin e Kosovës për Administratë Publike Neni 11, paragrafi 3.

Instituti i Kosovës për Administratë Publike 13.03.2024 Qeveria
130.
 • Udhëzimi Administrativ për lëshimin e vulës verifikuese
 • Administrativno uputstvo za izdavanje verifikacionog pečata
 • Administrative Instruction for issuing the verification seal

Ligji Nr. 08/L-240 për Agjencinë e Regjistrimit Civil, nenit 18, paragrafit 1.1.

Agjencia e Regjistrimit Civil 30.07.2024 Ministri i ministrisë
131.
 • Udhëzimi Administrativ për procedurat e punës së njësisë së inspektimit
 • Administrativno uputstvo za procedure rada inspekcijske jedinice
 • Administrative Instruction for the work procedures of the inspection unit

Ligji Nr. 08/L-240 për Agjencinë e Regjistrimit, nenit 13, paragrafit 4

Agjencia e Regjistrimit Civil 30.07.2024 Ministri i ministrisë
132.
 • Udhëzimi Administrativ për llojin, sasinë dhe informacionet, që mund t’u jepen (barten) institucioneve dhe organeve kërkuese
 • Administrativno uputstvo o vrsti, količini i informacijama koje se mogu dati (preneti) institucijama i organima koji traže
 • Administrative Instruction on the type, amount and information that can be given (carried) to institutions and requesting bodies

Ligji Nr. 08/L-240 për Agjencinë e Regjistrimit, nenit 14, paragrafit 2.

Agjencia e Regjistrimit Civil 30.07.2024 Ministri i ministrisë
133.
 • Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në ARC
 • Administrativno uputstvo o vrsti, količini i informacijama koje se mogu dati (preneti) institucijama i organima koji traže
 • Administrative Instruction on the type, amount and information that can be given (carried) to institutions and requesting bodies

Ligji Nr. 06/L -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura, Neni 28 paragrafi 3. Ligji Nr. 08/L-240 për Agjencinë e Regjistrimit, nenit 10, paragrafit 1

Agjencia e Regjistrimit Civil 30.07.2024 Kryeministri
134.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për përmbajtjen dhe formën e targave të regjistrimit
 • Nacrt Administrativnog uputstva za sadržaj i oblik registarskih tablica
 • Draft Administrative Instruction for the content and form of registration plates

Ligji Nr.05/L-132 Për Automjete, Neni 59, paragrafi 4.

Agjencia e Regjistrimit Civil 29.10.2024 Ministri i ministrisë
135.
 • Projektrregullore per plotësimin dhe ndryshimin e Rregullores Nr. 11/2023 për Ekspertët
 • Predlog uredbe za dopunu i izmenu Uredbe br. 11/2023 za stručnjake
 • Draft regulation for supplementing and amending Regulation No. 11/2023 for Experts

Ligji Nr. 08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik, neni 44, paragrafi 2.

Departamenti për Menaxhimin e Zyrëtarëve Publik 20.06.2024 Qeveria
136.
 • Projekt Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të MPB
 • Nacrt pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta MUP-a
 • Draft Regulation for the internal organization and systematization of MIA workplaces

Ligji Nr. 06/L -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura, Neni 28 paragrafi 3.

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) 27.06.2024 Kryeministri

VII. MINISTRIA E SHËNDETËSISË (MSH)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA (MZ)

MINISTRY OF HEALTH (MH)

137.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Rrezikshmëria për të punësuarit në QKKTGJ dhe qendrat e transfuzionit të gjakut
 • Administrativno uputstvo Rizik za zaposlene u NCTKK-u i centrima za transfuziju krvi
 • Administrative Instruction The danger for the employees of the NCBTK and blood transfusion centers

Ligji nr. 06/l-042 për gjak dhe përbërës të gjakut

Neni 11 paragrafi 2

Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut 30.01.2024 Ministri i ministrisë
138.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Asgjësimi i gjakut dhe përbërësve të gjakut
 • Administrativno uputstvo za odlaganje krvi i krvnih komponenti
 • Administrative Instruction For disposal of blood and blood components

Ligji nr. 06/l-042 për gjak dhe përbërës të gjakut

Neni 26 paragrafi 3

Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut 30.01.2024 Ministri i ministrisë
139.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Mbështetja e dhuruesit të gjakut
 • Administrativno uputstvo Podrška davaocima krvi
 • Administrative Instruction Blood donor support

Ligji nr. 06/l-042 për gjak dhe përbërës të gjakut

Neni 23 paragrafi 3

Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut 30.01.2024 Ministri i ministrisë
140.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Tarifat e shërbimeve të ofruara nga AKPPM
 • Administrativno uputstvo za naknade za usluge koje pruža KALMS
 • Administrative Instruction for the fees of services provided by KMA

Ligji nr. 04/L – 190 për produkte dhe pajisje medicinale

Neni 35 Paragrafi 5

AKPPM 30.01.2024 Ministri i ministrisë
141.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Ndryshimet e (varacionet) autorizim marketingut të produkteve medicinale
 • Administrativno uputstvo za izmene (varijacije) ovlašćenja za marketing medicinskih proizvoda
 • Administrative Instruction amendments of (variations) marketing authorization of medicinal products

Ligji nr. 04/L – 190 për produkte dhe pajisje medicinale

Neni 16 Paragrafi 3

30.01.2024 Ministri i ministrisë
142.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Udhërrëfyes dhe protokolle klinike
 • Administrativno uputstvo za kliničke smernice i protokole
 • Administrative Instruction for clinical guidelines and protocols

Ligji nr. 04/L-124 për shëndetësi

Neni 13

UPK 30.01.2024 Ministri i ministrisë
143.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Procedurat e punës së Laboratorit të Kontrollit të Cilësisë
 • Administrativno uputstvo za procedure rada Laboratorije za kontrolu kvaliteta
 • Administrative Instruction for the work procedures of the Quality Control Laboratory

Ligji nr. 04/L – 190 për produkte dhe pajisje medicinale

Neni 6 Paragrafi 3

Laboratoi i kontollit të cilësisë 30.01.2024 Ministri i ministrisë
144.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Praktika dhe provimi profesional për të gjitha kategoritë e profesionistëve shëndetësor
 • Administrativno uputstvo - Praksa i stručni ispit za sve kategorije zdravstvenih radnika
 • Administrative Instruction - Practice and professional exam for all categories of health professionals

Ligji për Shëndetësi nr.04/L-125

Neni 70

30.01.2024 Ministri i ministrisë
145.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Licencimi i profesionistëve të huaj shëndetësor
 • Administrativno uputstvo – Licenciranje stranih zdravstvenih radnika
 • Administrative Instruction – Licensing of foreign health professionals

Ligji për Shëndetësi nr.04/L-125

Neni 71 paragrafi 3

30.01.2024 Ministri i ministrisë
146.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Bashkë-pagesat në kujdesin shëndetësor
 • Administrativno uputstvo o participaciji u zdravstvenoj zaštiti
 • Administrative Instruction on co-payments in health care

Ligji nr. 04/L-124 për Shëndetësi

Neni 58

30.01.2024 Ministri i ministrisë
147.
 • Projekt Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Ministrisë së Shëndetësisë
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva zdravstva
 • Regulation for the internal organization and systematization of workplaces of the Ministry of Health

Ligji nr. 06/l -113-Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe të agjencive të pavarura

Neni 28 paragrafi 3

30.01.2024 Qeveria
148.
 • Projekt Rregullore për Organizimin dhe sistematizimin e brendshëm të AKPPM-së
 • Uredba za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju KALMS-a
 • Regulation for the internal organization and systematization of the KMA

Ligji nr. 06/l -113-Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe të agjencive të pavarura

Neni 28 paragrafi 3

AKPPM 30.01.2024 Qeveria
149.
 • Statuti i Spitalit të Përgjithshëm
 • Statut Opšte bolnice
 • Statute of the General Hospital

Ligji 04/L-125 për Shëndetësi

Neni 14

30.01.2024 Ministri i ministrisë
150.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Masat për parandalimin dhe mbrotjen e fëmijës nga abuzimi me narkotikë
 • Administrativno uputstvo Mere za prevenciju i zaštitu dece od zloupotrebe droga
 • Administrative Instruction Measures for the prevention and protection of children for drug abuse

Ligji nr. 06/l-084 për mbrojtjen e fëmijës

Neni 43

30.01.2024 Qeveria
151.
 • Projekt Udhëzimi Adminsitrativ Masat për Ndihma mjekësore, psikologjike, rehabilitim dhe ri integrim të fëmijës viktimë të abuzimit
 • Administrativno uputstvo Mere za medicinsku, psihološku pomoć, rehabilitaciju i reintegraciju dece žrtava zlostavljanja
 • Administrative Instruction Measures for medical, psychological assistance, rehabilitation and reintegration of child victims of abuse

Ligjin nr. 06/l-084 për mbrojtjen e fëmijës

Neni 57

30.01.2024 Qeveria
152.
 • Plotësim/ndryshimi i Statutit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës
 • Dopuna/izmena Statuta Univerzitetskog kliničkog centra Kosova
 • Suplement/amendment of the Statute of the University Clinical Center of Kosovo

Ligji Nr.04 /L-125 për Shëndetësi

Neni 17, neni 21, neni 45 paragrafi 3 dhe neni 63

QKUK 30.01.2024 Ministri i ministrisë
153.
 • Plotësim/ndryshim i Statutit të Qendrës Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës
 • Dopuna/izmena Statuta Univerzitetskog stomatološkog kliničkog centra Kosova
 • Suplement/amendment of the Statute of the University Dental Clinical Center of Kosovo

Ligji Nr.04 /L-125 për Shëndetësi

Neni 17, neni 21, neni 45 paragrafi 3 dhe neni 63

Qendra Klinike Stomatologjike 30.01.2024 Ministri i ministrisë
154.
 • Statuti i Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës (SHSKUK)
 • Statut Univerzitetske bolničke kliničke službe Kosova (UBKSK)
 • The Statute of the Hospital and University Clinical Service of Kosova (HUCSK)

Ligji nr. 04/L-125 për Shëndetësi,

Neni 63

SHSKUK 30.01.2024 Qeveria
155.
 • Statuti i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik (IKSHPK)
 • Statut Nacionalnog instituta za javno zdravlje (NIJZK)
 • Statute of the National Institute of Public Health (NIPHK)

Ligji nr. 02/l-78 për Shëndetësi Publike

Neni 5

IKSHPK 30.01.2024 Qeveria
156.
 • Plotësim ndryshimi i Udhëzimit Administrativ Nr. 09/ 2014 kushtet për punë sa i përket hapësirës, kuadrit profesional dhe pajisjeve medicinale të institucioneve private shëndetësore jashtë-spitalore
 • Dopuna/izmena Administrativnog uputstva br. 09/ 2014 uslovi rada u pogledu prostora, stručnog osoblja i medicinske opreme privatnih vanbolničkih zdravstvenih ustanova
 • Suplement/amendment of the Administrative Instruction no. 09/ 2014 working conditions in terms of space, professional staff and medical equipment of private out-of-hospital health institutions

Ligji nr. 04/L-125 për Shëndetësi

Neni 25 dhe neni 42

30.01.2024 Ministri i ministrisë
157.
 • Plotësim ndryshim i udhëzimit administrativ Nr.11/2015 Qarkulluesit me pakicë për produkte dhe pajisje medicinale
 • Dopuna i izmena administrativnog uputstva br. 11/2015 Maloprodajni distributeri medicinskih proizvoda i opreme
 • Completion and amendment of administrative instruction No. 11/2015 Retail distributors of medicinal products and equipment

Ligji 04/L-190 për pajisje dhe produkte medicinale

Neni 14

30.01.2024 Ministri i ministrisë

VIII. MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS, TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT (MASHTI)

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, TEHNOLOGIJE I INOVACIJE (MOTI)

MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY AND INOVATION (MESTI)

158.
 • Hartimi i Udhëzimit administrativ për ristrukturimin e menaxhimit të brendshëm të shkollës
 • Izrada Administrativnog uputstva za restrukturiranje unutrašnjeg menadžiranje škola
 • Drafting the Administrative Instruction for the restructuring of the school internal management

Ligji i Arsimit Parauniversitar.

neni 5 paragrafi 16

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.01.2024 Ministri i ministrisë
159.
 • Plotësimi dhe ndryshimi UA 02/2018 Funksionimi i qendrave burimore
 • Izmena i dopuna AU 02/2018 Funkcionisanje resursnih centara
 • Supplement and amendment of AI 02/2018, The operation of the resource centers

Ligji i Arsimit Parauniveristar-

neni 42 pika 1

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.01.2024 Ministri i ministrisë
160.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i UA 16/2017 Vlerësimi pedagogjik i fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore
 • Izmena i dopuna AU 16/2017 Izmena i dopuna Opštinskih timova za ocenjivanje dece sa posebnim obrazovnim potrebama.
 • Supplement and amendment of AI 16/2017 Supplement and amendment - Municipal evaluation teams for assessment of children with special educational needs.

Ligji i Arsimit Parauniversitar

Neni 41

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.01.2024 Ministri i ministrisë
161.
 • Hartimi i UA, për procedurat e rekrutimit të personelit arsimor në IEA, parauniversitare.
 • Izrada AU, o Proceduri za regrutaciju nastavnog osoblja u IEA, preduniverzitetsko.
 • Drafting of the AI, on the recruitment procedures of the educational personnel in the pre-university UEI

Ligjit për Arsimin Parauniversitar

Në bazë të nenit 16 dhe nenit 19

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.01.2024 Ministri i ministrisë
162.
 • Hartimi i UA për regjistrin i institucioneve inovative shkencore
 • Izrada AU za registraciju inovativnih naučnih institucija
 • AI on the register of inventive scientific institutions

Ligji për Inovacion Shkencor, Transfer të Dijes dhe Teknologjisë

Neni 7, pika 3

Departamenti i Arsimit te Lartë dhe Shkencës 30.01.2024 Ministri i ministrisë
163.
 • Hartimi i UA për krijimin e Këshillit të Ekspertëve për arsimin e lartë
 • Izrada AU o sastavljanju Saveta eksperata za visoko obrazovanje
 • AI for the Establishment of the Council of Experts for Higher Education

Projektligji i Arsimit të Lartë

Neni 6, Paragrafi 1.18

30.01.2024 Ministri i ministrisë
164.
 • Hartimi i Udhëzimi administrativ për metodologjinë e financimit të institucioneve publike të arsimit të lartë
 • Izrada Administrativnog uputstva o Metodologiji finansiranje javnih institucija visokog obrazovanja
 • Administrative instruction on the methodology of financing public higher education institutions

Projektligji i Arsimit të Lartë

Neni 21, paragrafi 1

Departamenti i Arsimit te Lartë dhe Shkencës 30.01.2024 Ministri i ministrisë
165.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i UA për kriteret dhe procedurat për validimin dhe akreditimin e IAAP-ve
 • Izmena i dopuna AU o kriterijumima i procedurama za validaciju i akreditaciju IPOO-a
 • Review and supplement of the AI on quality assurance criteria and procedures in the IVET

Ligji për Kualifikimet Kombëtare 03/L-060

Neni 16

Departamenti i Arsimit dhe Aftersimit Profesional 30.01.2024 Ministri i ministrisë
166.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MASHTI) Nr.______/2023 PËR PARAMETRAT DHE KRITERET PËR GRANTIN SPECIFIK PËR ARSIM
 • ADMNISTRATIVNO UPUTSTVO (MONTI) BR._____/2023O PARAMETRIMA I KRITERIJUMIMA ZA SPECIFIČNO GRANTE ZA OBRAZOVANJE
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MESTI) NO. _____/2023 ON PARAMETERS AND CRITERIA FOR THE SPECIFIC GRANT FOR EDUCATION

Ligji i Arsimit Parauniversitar

nenit 5 paragrafi 16 dhe nenit 28 të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës (Gazeta zyrtare nr. 17, dt.16 shtator 2011),

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.01.2024 Ministri i ministrisë
167.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MASHTI) NR._____ dt._____/2023 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MASHT) NR._15/ 2018 PËR AKREDITIMIN E INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MONTI) BR.______dat._____/2023 O: IZMENI I DOPUNI ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MONT) BR._15/ 2018 O AKREDITACIJI INSTITUCIJA VISOKOG OBRAZOVANJA U REPUBLICI KOSOVO
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MESTI) NO. _____ date______/2023 ON AMENDMENT AND SUPPLEMENT OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MEST) NO.15/ 2018 ON ACCREDITATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE REPUBLIC OF KOSOVA

Projektligji i Arsimit të Lartë

në bazë të nenit 6, 7 të Ligjit nr. 04/L-037 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 19, 9 shtator 2011),

Departamenti i Arsimit te Lartë dhe Shkencës 30.01.2024 Ministri i ministrisë

VIIII. MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT (MKRS)

MINISTARTSVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA (MKOS)

MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AND SPORT (MCYS)

168.
 • Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MKRS) Nr. 01/2022 për Përcaktimin e Perimetrit dhe Zonës Mbrojtëse të Aseteve të Trashëgimisë Kulturore dhe Politikave për Konzervimin dhe Zhvillimin e Tyre
 • Uredba (MKOS) Br. xx/2023 o Izmenama i Dopunama Uredbe (MKRS) Br. 01/2022 o Određivanju Perimetra i Zaštitne Zone Aseta Kulturnog Nasleđa i Politici Konzervisanja i Razvoja
 • Regulation (MCYS) No. xx/2023 on Amending and Supplementing the Regulation (MCYS) No. 01/2022 on Determining the Perimeter and the Protective Zone of Cultural Heritage Assets and the Conservation and Development Policy

Ligji Nr.02/L - 88 për Trashëgiminë Kulturore

Neni 12 (paragrafi 12.3)

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 30.01.2024 Ministri i ministrisë
169.
 • Rregullore (MKRS) Nr. xx/2023 për Hartimin e Projekteve të Konservimit dhe Restaurimit dhe Aktiviteteve Konservuese të Trashëgimisë Kulturore
 • Uredba (MKOS) Br. xx/2023 za Izradu Projekata Konzervacije i Restauracije i Aktivnosti Konzervisanja Kulturnog Nasleđa
 • Regulation (MCYS) No. xx/2023 on the Design of Conservation and Restoration Projects and Conservation Activities of Cultural Heritage

Ligji Nr.02/L - 88 për Trashëgiminë Kulturore

Neni 4 (paragrafi 4.18)

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 30.01.2024 Ministri i ministrisë
170.
 • Udhëzimin Administrativ për Përcaktimin e Kushteve, Kritereve dhe Procedurave për Hartimin e Planeve për Konservim të Integruar të Trashëgimisë Kulturore;
 • Administrativno uputstvo za utvrđivanje uslova, kriterijuma i postupaka za izradu planova za integrisano očuvanje kulturnog nasleđa
 • Administrative Instruction for Determining the Conditions, Criteria and Procedures for Designing Plans for Integrated Conservation of Cultural Heritage

Ligji Nr.02/L - 88 për Trashëgiminë Kulturore

Neni 12 (paragrafi 12.3)

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 30.01.2024 Ministri i ministrisë
171.
 • Rregullore (ZKM) - Nr. Xx/2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Muzeun Kombëtar të Kosovës
 • Uredba (KP) Br. xx/2023 o unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Narodnom muzeju Kosova
 • Regulation (OPM) No. xx/2023 on Internal Organization and Systematization of Workplaces in the National Museum of Kosovo

Ligji nr. 06/L -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

Neni 28

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 30.01.2024 Kryeministri
172.
 • Rregullore (ZKM) - Nr. Xx/2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Institutin e Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve
 • Uredba (KP) Br. xx/2023 o unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Kosovski zavod za zaštitu spomenika
 • Regulation (OPM) No. xx/2023 on Internal Organization and Systematization of Workplaces in the Kosovo Institute for the Protection of Monuments

Ligji nr. 06/L -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

Neni 28

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 30.01.2024 Kryeministri
173.
 • Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MKRS) Nr. 01/2018 për Përcaktimin e Kritereve, Procedurave dhe Formës për Vërtetimin e Sponsorizimit në Fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
 • Uredba (MKOS) Br. xx/2023 o Izmenama i Dopunama Uredbe (MKRS) Br. 01/2018 za Određivanje Kriterijuma, Procedura i Forme za Verifikovanje Sponzora iz Oblasti Kulture, Omladine i Sporta
 • Regulation (MCYS) No. xx/2023 on Amending and Supplementing the Regulation (MCYS) No. 01/2018 on Defining Criteria, Procedures and Form Concerning the Certificate of Sponsorship in the Field of Culture, Youth and Sports

Ligji Nr. 05/L-090 për Sponsorizime në fushën e Kulturës, Rinise dhe Sportit

Neni 4 (paragrafi 5)

Departamenti i Sportit; 30.01.2024 Ministri i ministrisë
174.
 • Rregullore (ZKM) Nr. Xx/2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Agjencinë Anti Doping
 • Uredba (KP) Br. xx/2023 o unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Antidoping agencija
 • Regulation (OPM) No. xx/2023 on Internal Organization and Systematization of Workplaces in the Anti-Doping Agency

Ligji nr. 06/L -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

Neni 28

Departamenti i Sportit; 30.01.2024 Qeveria
175.
 • Projekt Rregullore (QRK) Nr. xx/2023 për Komisionet e Përhershme të Agjencisë Anti Doping
 • Uredba (VRK) Br. xx/2023 o Stalne komisije Agencije
 • Regulation (GRK) No. xx/2023 on Permanent Commissions of the Agency

Ligji Nr. 08/L-152 për Anti Dopingun

Neni 10 paragrafi 2

Departamenti i Sportit; 30.01.2024 Qeveria
176.
 • Draft Udhëzimin Administrativ (MKRS) Nr. xx/2023 për Trajnimin, Edukimin dhe Certifikimin e Personelit për Mbledhjen e Mostrave
 • Nacrt Administrativnog Uputstva (MKOS) Br. xx/2023 o Obuku, Edukaciju i Sertifikaciju Osoblja za Prikupljanje Uzoraka
 • Draft Administrative Instruction (MCYS) No. xx/2023 on Training, Education and Certification of Sample Collection Personnel

Ligji Nr. 08/L-152 për Anti Dopingun

Neni 6 paragrafi 14 dhe 15

Departamenti i Sportit; 30.01.2024 Ministri i ministrisë
177.
 • Rregullore (ZKM) Nr. Xx/2023 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës e QKK-së;
 • Uredba (KP) br. Xx/2023 o unutrašnjoj organizacij i sistematizaciji radnih mesta KCK-a;
 • Regulation (OPM) No. Xx/2023 on internal organization and systematization of KCC job positions;

Ligji nr. 06/L -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura; Ligjit Nr. 08/L-202 për Kinematografinë

Neni 28; neni 8 paragrafi 2

Departamenti i Kulturës 30.01.2024 Kryeministri
178.
 • Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Këshillin Profesional të QKK-së;
 • Uredba (MKOS) br. Xx/2023 o Stručnom savetu KCK-a;
 • Regulation (MCYS) No. Xx/2023 on the Professional Council of KCC;

Ligji Nr. 08/L-202 për Kinematografinë;

Neni 11 paragrafi 6

Departamenti i Kulturës 30.01.2024 Ministri i ministrisë
179.
 • Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Procedurat dhe Kriteret e Konkurseve dhe për Mbështetjen Financiare të Veprave Filmike dhe Audio-Vizuale
 • Uredba (MKOS) br. Xx/2023 o Procedurama i Kriterijumima Konkursa i Finansijskoj Podršci Filmskih i Audio-Vizuelnih Dela
 • Regulation (MCYS) No. Xx/2023 on Competition Procedures and Criteria and Financial Support to Film and Audio-Visual Works

Ligji Nr. 08/L-202 për Kinematografinë;

Neni 15 paragrafi 6

Departamenti i Kulturës 30.01.2024 Ministri i ministrisë
180.
 • Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Detyrat, Përgjegjësitë, Përbërjen, Mënyrën e Zgjedhjes dhe Kompensimin e Jurive Vlerësuese dhe Komisioneve
 • Uredba (MKOS) br. Xx/2023 o Dužnostima, Odgovornostima, Sastavu, Načinu Izbora i Kompenzaciji Žirija i Komisija za Ocenjivanje
 • Regulation (MCYS) No. Xx/2023 on Duties, Responsibilities, Composition, Method of Selection and Compensation of Evaluating Juries and Commissions

Ligji Nr. 08/L-202 për Kinematografinë;

Neni 16 paragrafi 2

Departamenti i Kulturës 30.01.2024 Ministri i ministrisë
181.
 • Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Çmimet Vjetore për Kinematografi;
 • Uredba (MKOS) br. Xx/2023 o Godišnjim nagradama za kinematografiju;
 • Regulation (MCYS) No. Xx/2023 on the Annual Awards for Cinematography;

Ligji Nr. 08/L-202 për Kinematografinë;

Neni 22 paragrafi 2

Departamenti i Kulturës 30.01.2024 Ministri i ministrisë
182.
 • Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Shpërblimet për Arritjet Ndërkombëtare në Kinematografi;
 • Uredba (MKOS) br. Xx/2023 o Međunarodnim nagradama za dostignuća u kinematografiji;
 • Regulation (MCYS) No. Xx/2023 on Awards for International Achievements in Cinematography;

Ligji Nr. 08/L-202 për Kinematografinë;

Neni 23 paragrafi 3

Departamenti i Kulturës 30.01.2024 Ministri i ministrisë
183.
 • Rregullat Kombëtare Anti-Doping
 • Nacionalna antidoping pravila
 • National Anti-Doping Rules

Ligji Nr. 08/L-152 për Anti Dopingun

Neni 4 paragrafi 2

Departamenti i Sportit; 30.01.2024 Ministri i ministrisë
184.
 • Rregullore (ZKM) Nr. Xx/2023 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës e Teatrit Kombëtar të Kosovës;
 • Uredba (KP) br. Xx/2023 o unutrašnjoj organizacij i sistematizaciji radnih mesta Narodnog Pozorišta Kosova;
 • Regulation (OMP) No. Xx/2023 on internal organization and systematization of National Theater of Kosovo job positions;

Ligji nr. 06/L -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

Neni 28

Departamenti i Kulturës 30.01.2024 Kryeministri

IXI. MINISTRIA ADMINISTRIMIT TË PUSHTETIT LOKAL (MAPL)

MINISTARSTVO ADMINISTRACIJE LOKALNE SAMOUPRAVE (MALS)

MINISTRY OF LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION (MLGA)

185.
 • Plotësim ndryshimi i Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr.02/2020 për procedurën e emërimit të nënkryetarëve në komuna
 • Izmena i dopuna Administrativnog uputstva (ZPU) br.02 / 2020 o proceduri za imenovanje zamenika gradonačelnika u opštinama
 • Amendment of the Administrative Instruction (MPL) No.02 / 2020 on the procedure for appointing deputy mayors in municipalities

Ligji për Vetëqeverisje Lokale

Neni 61

DLKM 30.01.2024 Ministri i ministrisë
186.
 • Plotësim ndryshimi i Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr.05/2020 për procedurën e themelimit, përbërjen dhe kompetencat e komiteteve të përhershme dhe komiteteve të tjera në komuna
 • Završetak izmene i dopune Administrativnog uputstva (ZPU) br. 05/2020 o postupku osnivanja, sastavu i ovlašćenjima stalnih komisija i drugih komisija u opštinama
 • Completion of the amendment to Administrative Instruction (MPL) No. 05/2020 for the establishment procedure, composition and powers of permanent committees and other committees in municipalities

Ligji per Vetqeverisje Lokale

Neni 51

DLMK 30.01.2024 Ministri i ministrisë
187.
 • Udhëzimi Administrativ për Standardizimin e Ligjshmërisë së Akteve të Komunave
 • Administrativno uputstvo za standardizaciju zakonitosti akata opština Administrative
 • Administrative Instruction for the Standardization of Legality of Acts of Municipalities

LIGJI NR. 03/L-040 PËR VETËQEVERISJEN LOKALE

Neni 89

DLMK 30.01.2024 Ministri i ministrisë
188.
 • Udhëzim Administrativ për administratën e hapur lokale
 • Administrativno uputstvo za otvorenu lokalnu administraciju
 • Administrative Instruction for open local administration

LIGJI NR. 03/L-040 PËR VETËQEVERISJEN LOKALE

Neni 89

DLMK 30.01.2024 Ministri i ministrisë
189.
 • Udhëzimi Administrativ për Sistemin e Menaxhimit të Përformancës së Komunave dhe Skemën e Grantit të bazuar në Përformancë
 • Administrativno uputstvo za sistem upravljanja učinkom opština i šemu grantova na osnovu učinka
 • Administrative Instruction for Municipalities' Performance Management System and Performance-based Grant Scheme

LIGJI NR. 08/L-103 LIGJ PËR SISTEMIN E MENAXHIMIT TË PERFORMANCËS SË KOMUNAVE DHE SKEMËN E GRANTIT TË BAZUAR NË PERFORMANCË

Neni 17

DLMK 30.01.2024 Ministri i ministrisë

XI. MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS (MMPHI)

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, PROSTORNOG PLANIRANJA I INFRASTRUKTURE (MŽPI)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE (MESPI)

190.
 • Udhëzimi Administrativ Kontrollimin e Rregullsisë Teknike të Automjeteve në Rrugë
 • Administrativno uputstvo za kontrolu tehničke ispravnosti vozila na putu
 • Administrative Instruction Controlling the Technical Regularity of Vehicles on the Road

Ligji Nr. 05/L-132 për Automjete

Departamenti i Automjeteve 30.06.2024 Ministri i ministrisë
191.
 • Rregullore për Plotësimin dhe Ndryshimi e Rregullores Nr. 04/2013 për Caktimin e Masave Ndëshkuese të Parapara me Rregulloren Nr. 2008/3 Mbi Kriteriumet e Sigurimit për Transportit Ajrore dhe Operatorët e Avionëve; Rregulloren Nr. 2008/5 Mbi Krijimin e Rregullave të përgjithshme për kompensimin dhe asistimin e udhëtarëve në rast ndalimi të hipjes dhe të anulimit apo vonesave të gjata të fluturimeve; Rregulloren Nr. 2010/1 Mbi Rregullat e Përbashkëta për Operimin e Shërbimeve Ajrore; dhe Rregulloren Nr. 02/2013 Mbi të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe personave me lëvizshmëri të zvogëluara gjatë udhëtimit nëpërmjet ajrit
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe br. 04/2013 za određivanje kaznenih mera predviđenih Uredbom br. 2008/3 o kriterijumima osiguranja za vazdušni saobraćaj i operatere vazduhoplova; Uredba br. 2008/5 o stvaranju opštih pravila za nadoknadu i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcavanja i otkazivanja ili velikog kašnjenja leta; Uredba br. 2010/1 o zajedničkim pravilima za obavljanje vazdušnih usluga; i Uredba br. 02/2013 o pravima invalidnih lica i lica sa smanjenom pokretljivošću tokom putovanja avionom
 • Regulation for Supplementing and Amending Regulation No. 04/2013 for the Assignment of Punitive Measures Provided by Regulation No. 2008/3 On Insurance Criteria for Air Transport and Aircraft Operators; Regulation No. 2008/5 On the Creation of General Rules for the compensation and assistance of travelers in case of denied boarding and cancellation or long flight delays; Regulation No. 2010/1 On Common Rules for the Operation of Air Services; AND Regulation No. 02/2013 On the rights of disabled persons and persons with reduced mobility during air travel

Neni 99/A i Ligjit nr. 08/L-063 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjeve qe kane te bëjnë me Racionalizimin dhe Vendosjen e Vijave Llogaridhënëse të Agjencive të Pavarura

Departamenti i Aviacionit Civil 20.12.2024 Ministri i ministrisë
192.
 • Udhëzimi Administrativ për Licencimin e Punëtorive Serviseve dhe Lëshimin e Kartelave të Takografit Digjital
 • Administrativno uputstvo o radionicama usluge licenciranja i izdavanju digitalnih taktografskih kartica
 • Administrative Instruction on Licensing Service Workshops and Issuance of Digital Tactograph Cards

Ligjit Nr.04/L-179 për Transportin Rrugor

Departamenti i Transportit Tokësor 10.12.2024 Ministri i ministrisë
193.
 • Udhëzimit Administrativ për Lëshimin e Lejeve të Posaçme, Bilaterale, Transite dhe për nga Vendet e Treta për Operatorët Jo rezident
 • Administrativno uputstvo o izdavanju dozvola za specijalne, bilateralne, tranzitne i treće zemlje za nerezidentne operatere
 • Administrative Instruction on issuance of Special, Bilateral, Transit and Third Country Permits for Non-Resident Operators

Ligji Nr. 04/L-179 për Transportin Rrugor

Departamenti i Transportit Tokësor 10.12.2024 Ministri i ministrisë
194.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) Nr.07/2015 për Licencimin e Operatorëve të Transportit Rrugor të Udhëtarëve me Autobus
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva (MI) br. 07/2015 o licenciranju operatera drumskog transporta autobusom
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing Administrative Instruction (MI) No. 07/2015 on Licensing Road Transport Operators by Bus

Ligji Nr. 04/L-179 për Transportin Rrugor

Departamenti i Transportit Tokësor 20.12.2024 Ministri i ministrisë
195.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MMPHI) 01/2013 për Pyetës
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva (MI) 08/2016 na Upitniku
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing administrative Instruction (MI) 08/2016 on The Questionnaire

Ligjit Nr. 05/L-064 për Patentë Shofer

Departamenti i Automjeteve, Departamenti për Patentë Shofer 30.04.2024 Ministri i ministrisë
196.
 • Rregullore ZKM për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Agjencinë Kadastrale të Kosovës
 • Uredba (KP) br.___/2023 za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Kosovskoj katastarskoj agenciji
 • Regulation (OPM) No.___/2023 on Internal Organization and Systematization of Workplaces in the Kosovo Cadastral Agency

Ligji Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës (Gazeta Zyrtare Nr. 07/2019 dt. 01 Mars 2019)

Neni 28, paragrafi 3

Agjencia Kadastrale e Kosoves 30.01.2024 Kryeministri
197.
 • Rregullore ZKM për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës
 • Pravilnik KOSOVSKE AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA KOSOVSKE AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 • Regulation OF THE KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ON INTERNAL ORGANIZATION AND SYSTEMATIZATION OF JOBS OF KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës (Gazeta Zyrtare Nr. 07/2019 dt. 01 Mars 2019)

Neni 28, paragrafi 3

Agjencia per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosoves 30.01.2024 Kryeministri
198.
 • Udhëzimi Administrativ për Përcaktimin e Kriteret për Zgjedhjen e Lokacionit te Deponive, si dhe Kushtet Teknike
 • Administrativno uputstvo o utvrđivanju kriterijuma za izbor deponija, kao i tehničkih uslova
 • Administrative Instruction on Determining criteria for selecting landfill locations, as well as Technical Conditions

Ligjit Nr. 08/L-071 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-60 për Mbeturina (Gazeta Zyrtare Nr.29/2022 dt. 19 Gusht 2022 ).

Neni 23 paragrafi 2

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.01.2024 Ministri i ministrisë
199.
 • Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e rregullave, kritereve dhe kushteve për autorizimin e produktit biocid, kërkesave për procedurën e dhënies së autorizimit, kërkesat për procedurën e thjeshtësuar për dhënien e autorizimit të produktit biocid dhe kërkesën për aplikim për autorizim.
 • Administrativno uputstvo o utvrđivanju pravila, kriterijuma i uslova za autorizaciju biocidnog proizvoda, zahtevima za postupak davanja ovlašćenja, zahtevima za pojednostavljenu proceduru za dodelu ovlašćenja za biocidalni proizvod i zahtevu za podnošenje zahteva za autorizaciju.
 • Administrative Instruction on the determination of the rules, criteria and conditions for the authorization of the biocidal product, requirements for the procedure of granting the authorization, the requirements for the simplified procedure for granting the biocidal product authorisation and the application request for authorization.

Ligjit Nr. 08/L - 065 për Produktet Biocide (Gazeta Zyrtare Nr.25/2022 dt. 1 Shtator 2022 ).

Neni 6, paragrafi 15

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.01.2024 Ministri i ministrisë
200.
 • Udhëzim Administrativ për Përcaktimin e Kushteve, Procedurave, Përgjegjësisë dhe Detyrimeve për Prodhuesit, Importuesit, Shitësit dhe Palët tjera, për Menaxhimin Ambalazhimin, Paketimin dhe Mbeturinat e Ambalazhimit, Përfshirë Sistemin e Rimbursimit të Depozitës dhe Reduktimin e Qeseve të Plastikës Një Përdorimëshe
 • Administrativno uputstvo o utvrđivanju uslova, procedura, odgovornosti i obaveza za proizvođače, uvoznike, prodavce i druge strane, o upravljanju ambalažom, ambalažom i ambalažom otpada, uključujući sistem povraćaja depozita i smanjenje plastičnih kesa za jednu upotrebu
 • Administrative Instruction on Determining Conditions, Procedures, Liability and Obligations for Manufacturers, Importers, Retailers and Other Parties, on Packaging, Packaging and Packaging Waste Management, Including The Deposit Refund System and The Reduction of Plastic Bags One-Use

Ligjit Nr. 08/L-071 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-60 për Mbeturina (Gazeta Zyrtare Nr.29/2022 dt. 19 Gusht 2022 ).

Neni 11 paragrafi 4

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.01.2024 Qeveria
201.
 • Udhëzim Administrativ për Alkoolin Etilik të Denatyruar si Produkt Biocid, që Prodhohet nga Substancat Aktive, të Cilat Mund të Përdoren për Qëllime tjera - Jo biocide
 • Administrativno uputstvo o denaturisanom etil alkoholu kao biocidnom proizvodu, koji proizvode aktivne supstance, koje se mogu koristiti u druge svrhe - a ne biocidalne
 • Administrative Instruction on Denaturised Ethyl Alcohol as a Biocidal Product, Which Is Produced by Active Substances, Which May Be Used for Other Purposes - Not Biocidal

Ligjit Nr. 08/L - 065 për Produktet Biocide (Gazeta Zyrtare Nr.25/2022 dt. 1 Shtator 2022 ).

Neni 7 paragrafi 8

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.01.2024 Ministri i ministrisë
202.
 • Udhëzimi Administrativ për Procedura e Detajuara për Planifikimin dhe Organizimin e Konsultimeve Publike për Raportin e VNM-së
 • Administrativno uputstvo o detaljnim postupcima planiranja i organizacije javnih konsultacija za EII izveštaj
 • Administrative Instruction on Detailed Procedures for Planning and Organization of Public Consultations for the EII Report

Ligjit Nr.08/L 181, per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis (Gazeta Zyrtare Nr.2/2023 dt. 6 Janar 2023 ).

Neni 16, paragrafi 9

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.01.2024 Ministri i ministrisë
203.
 • Udhëzimi Administrativ për procedurat dhe kriteret për licencimin e personave fizik dhe juridik për hartimin e raportit të VNM-së.
 • Administrativno uputstvo o procedurama i kriterijumima za licenciranje fizičkih i pravnih lica za izradu izveštaja EII.
 • Administrative Instruction on procedures and criteria for licensing natural and legal persons for drafting the EII report.

Ligjit Nr.08/L 181, per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis (Gazeta Zyrtare Nr.2/2023 dt. 6 Janar 2023 ).

Neni 12, paragrafi 2

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.01.2024 Ministri i ministrisë
204.
 • Rregullore ZKM për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë së Mjedisit Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturës
 • Pravilnik MINISTARSTVA ŽIVOTNE SREDINE o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva životne sredine Prostorno planiranje i infrastruktura
 • Regulation OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT On Internal Organization and Systematization of Jobs of the Ministry of Environment Spatial Planning and Infrastructure

Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës (Gazeta Zyrtare Nr. 07/2019 dt. 01 Mars 2019)

Neni 28, paragrafi 3

Departamenti për Planifikim Hapësinorë, Ndërtim dhe Banim 30.01.2024 Kryeministri
205.
 • Udhëzimi Administrativ për Përcaktimin e Kushteve, Kritereve dhe Procedurën për Lëshimin e Lejes për Import, Lejes për Eksport dhe Lejes për Kalim Tranzit të Mbeturinave
 • Administrativno uputstvo za utvrđivanje uslova, kriterijuma i postupka za izdavanje dozvole za uvoz, izvozne dozvole i dozvole za tranzit otpada
 • Administrative Instruction for Determining the Conditions, Criteria and Procedure for Issuing the Import Permit, Export Permit and Waste Transit Permit

Ligji Nr. 08/L-071 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-60 për Mbeturina (Gazeta Zyrtare Nr.29/2022 dt. 19 Gusht 2022 )

Neni 40 paragrafi 3

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.01.2024 Ministri i ministrisë
206.
 • Udhëzimi Administrativ Kontrollimin e Rregullsisë Teknike të Automjeteve në Rrugë
 • Administrativno uputstvo za kontrolu tehničke ispravnosti vozila na putu
 • Administrative Instruction Controlling the Technical Regularity of Vehicles on the Road

Ligji Nr. 05/L-132 për Automjete

Departamenti i Automjeteve 30.06.2024 Ministri i ministrisë
207.
 • Rregullore për Plotësimin dhe Ndryshimi e Rregullores Nr. 04/2013 për Caktimin e Masave Ndëshkuese të Parapara me Rregulloren Nr. 2008/3 Mbi Kriteriumet e Sigurimit për Transportit Ajrore dhe Operatorët e Avionëve; Rregulloren Nr. 2008/5 Mbi Krijimin e Rregullave të përgjithshme për kompensimin dhe asistimin e udhëtarëve në rast ndalimi të hipjes dhe të anulimit apo vonesave të gjata të fluturimeve; Rregulloren Nr. 2010/1 Mbi Rregullat e Përbashkëta për Operimin e Shërbimeve Ajrore; dhe Rregulloren Nr. 02/2013 Mbi të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe personave me lëvizshmëri të zvogëluara gjatë udhëtimit nëpërmjet ajrit
 • Uredba o izmeni i dopuni Uredbe br. 04/2013 za određivanje kaznenih mera predviđenih Uredbom br. 2008/3 o kriterijumima osiguranja za vazdušni saobraćaj i operatere vazduhoplova; Uredba br. 2008/5 o stvaranju opštih pravila za nadoknadu i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcavanja i otkazivanja ili velikog kašnjenja leta; Uredba br. 2010/1 o zajedničkim pravilima za obavljanje vazdušnih usluga; i Uredba br. 02/2013 o pravima invalidnih lica i lica sa smanjenom pokretljivošću tokom putovanja avionom
 • Regulation for Supplementing and Amending Regulation No. 04/2013 for the Assignment of Punitive Measures Provided by Regulation No. 2008/3 On Insurance Criteria for Air Transport and Aircraft Operators; Regulation No. 2008/5 On the Creation of General Rules for the compensation and assistance of travelers in case of denied boarding and cancellation or long flight delays; Regulation No. 2010/1 On Common Rules for the Operation of Air Services; AND Regulation No. 02/2013 On the rights of disabled persons and persons with reduced mobility during air travel

Neni 99/A i Ligjit nr. 08/L-063 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjeve qe kane te bëjnë me Racionalizimin dhe Vendosjen e Vijave Llogaridhënëse të Agjencive të Pavarura

Departamenti i Aviacionit Civil 20.12.2024 Ministri i ministrisë
208.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) Nr.07/2013 për Licencimin e Operatorëve të Transportit Rrugor të Mallrave, Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzimin Administrativ Nr.02/2015
 • Administrativno uputstvo za izmene i dopune Administrativnog uputstva (MI) br. 07/2013 za licenciranje operatera drumskog saobraćaja, izmenjeno i dopunjeno Administrativnim uputstvom br. 02/2015
 • Administrative Instruction for Amending and Supplementing Administrative Instruction (MI) No. 07/2013 for Licensing of Road Transport Operators, Amended and Supplemented with Administrative Instruction No. 02/2015

Ligji Nr.04/L-179 për Transportin Rrugor

Neni 7 paragrafi 7 dhe neni 12

Departamenti i Transportit Tokësor 30.01.2024 Ministri i ministrisë
209.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.09/2013 për Rrjetin e Linjave dhe Rendin e Udhëtimit në Transportin Ndër urban të Udhëtarëve me Autobus, i Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzimin Administrativ Nr. 06/2016
 • Administrativno uputstvo za izmene i dopune Administrativnog uputstva br. 09/2013 za mrežu linija i redosled putovanja u međugradskom prevozu putnika autobusom, izmenjeno i dopunjeno Administrativnim uputstvom br. 06/2016
 • Administrative Instruction for Amending and Supplementing Administrative Instruction No. 09/2013 for the Network of Lines and the Order of Travel in the Interurban Transportation of Passengers by Bus, Amended and Supplemented with Administrative Instruction No. 06/2016

Ligji Nr. 04/L-179 për Transportin Rrugor

Neni 14, 17 dhe 18

Departamenti i Transportit Tokësor 30.01.2024 Ministri i ministrisë
210.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.06/2015 për Transportin e Rregullt Ndërkombëtar Rrugor të Udhëtareve, Qasje dhe Transit nëpër Territorin e Kosovës
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva br. 06/2015 o redovnom međunarodnom drumskom saobraćaju putnika, pristupu i tranzitu preko teritorije Kosova
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing Administrative Instruction No. 06/2015 on Regular International Road Transport of Travelers, Access and Transit through the Territory of Kosovo

Ligji Nr. 04/L-179 për Transportin Rrugor

Neni 26, 27, 30 dhe 31

Departamenti i Transportit Tokësor 30.01.2024 Ministri i ministrisë
211.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2016 për Lëshimin e Lejeve për Kryerjen e Transportit Rrugor Ndërkombëtar të Mallrave për Operatorët Rezident
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva br. 07/2016 o izdavanju dozvola za obavljanje Međunarodnog drumskog transporta robe za rezidentne operatere
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing administrative Instruction No. 07/2016 on issuing permits for carrying out International Road Transport of Goods for Resident Operators

Ligji Nr. 04/L-179 për Transportin Rrugor

Neni 43

Departamenti i Transportit Tokësor 30.01.2024 Ministri i ministrisë
212.
 • Udhëzimi Administrativ për Licencimin e Punëtorive Serviseve dhe Lëshimin e Kartelave të Takografit Digjital
 • Administrativno uputstvo o radionicama usluge licenciranja i izdavanju digitalnih taktografskih kartica
 • Administrative Instruction on Licensing Service Workshops and Issuance of Digital Tactograph Cards

Ligjit Nr.04/L-179 për Transportin Rrugor

Departamenti i Transportit Tokësor 10.12.2024 Ministri i ministrisë
213.
 • Udhëzimit Administrativ për Lëshimin e Lejeve të Posaçme, Bilaterale, Transite dhe për nga Vendet e Treta për Operatorët Jo rezident
 • Administrativno uputstvo o izdavanju dozvola za specijalne, bilateralne, tranzitne i treće zemlje za nerezidentne operatere
 • Administrative Instruction on issuance of Special, Bilateral, Transit and Third Country Permits for Non-Resident Operators

Ligji Nr. 04/L-179 për Transportin Rrugor

Departamenti i Transportit Tokësor 10.12.2024 Ministri i ministrisë
214.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) Nr.07/2015 për Licencimin e Operatorëve të Transportit Rrugor të Udhëtarëve me Autobus
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva (MI) br. 07/2015 o licenciranju operatera drumskog transporta autobusom
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing Administrative Instruction (MI) No. 07/2015 on Licensing Road Transport Operators by Bus

Ligji Nr. 04/L-179 për Transportin Rrugor

Departamenti i Transportit Tokësor 20.12.2024 Ministri i ministrisë
215.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) nr.09/2015, Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzimi Administrativ (MI) Nr. 08/2017 për Kyçje Instalime nëpër Tokë Rrugore dhe Shfrytëzim të Tokës së Rrugëve Nacionale dhe Rajonale
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva (MI) br. 09/2015, Kao izmenjeno i dopunjeno Administrativnim uputstvom (MI) br. 08/2017 o pristupu instalacijama zemljišta na putu i korišćenju Zemljišta nacionalnih i regionalnih puteva
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing Administrative Instruction (MI) no. 09/2015, As amended and supplemented by Administrative Instruction (MI) No. 08/2017 on Access to Road Land installations and use of Land of National and Regional Roads

Për Rrugët dhe neni 18 i Ligjit Nr.03/L-120 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.2003/11 Për rrugë

Neni 42 i Ligjit Nr. 2003/11

Departamenti i Menaxhimit të Rrugëve 30.01.2024 Ministri i ministrisë
216.
 • Udhëzimi Administrativ mbi Rregullat për Zbatimin e Sistemeve Inteligjente në Fushën e Transportit Rrugor dhe Lidhjet me Mënyrat e Tjera të Transport
 • Administrativno uputstvo o pravilima primene inteligentnih sistema u oblasti drumskog transporta i povezivanja sa drugim načinima transporta
 • Administrative Instruction on The Rules for Implementation of Intelligent Systems in the Field of Road Transport and Connections to Other Modes of Transport

Ligjit Nr.06/L-109 për Ratifikimin e Traktatit që Themelon Komunitetin e Transportit

Nuk eshte cekur!

Departamenti i Menaxhimit të Rrugëve 30.01.2024 Ministri i ministrisë
217.
 • Udhëzimi Administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 1/2014 Mbi Caktimin e Tarifave për Shfrytëzimin e Tokës së Rrugëve Nacionale dhe Rajonale
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva br. 1/2014 o dodeli tarifa za korišćenje zemljišta nacionalnih i regionalnih puteva
 • Administrative Instruction on amending and supplementing administrative instruction No. 1/2014 On the Allocation of Tariffs for The Use of Land of National and Regional Roads

Ligji Nr. 2003/11 Për Rrugët dhe neni 18 i Ligjit Nr.03/L-120 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.2003/11 për Rrugë

Neni 42

Departamenti i Menaxhimit të Rrugëve 30.01.2024 Ministri i ministrisë
218.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) nr.2008/3 për Mbikëqyrje, Pranim Teknik dhe Kolaudimin e Punëve të Kryera në Infrastrukturë Rrugore
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva (MI) br. 2008/3 o nadzoru, tehničkom prihvatanju i izvršenju radova izvršenih u putnom infrastrukturi
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing administrative Instruction (MI) no. 2008/3 on Supervision, Technical Acceptance and Commissioning of Works Carried Out in Road Infrastructure

Ligjit Nr. 2003/11 Për Rrugët

Neni 42

Departamenti i Menaxhimit të Rrugëve 30.01.2024 Ministri i ministrisë
219.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) nr.10/2017 për Vendosjen e Panove Reklamuese në Rrugët Nacionale dhe Rajonale
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva (MI) br. 10/2017 o postavljanju reklamnih panova na nacionalne i regionalne puteve
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing Administrative Instruction (MI) No. 10/2017 on placing Advertising Panoves on National and Regional Roads

Ligjit Nr. 2003/11 Për Rrugët dhe neni 18 i Ligjit Nr.03/L-120 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.2003/11 për Rrugë

Neni 42

Departamenti i Menaxhimit të Rrugëve 30.01.2024 Ministri i ministrisë
220.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) 14/2017 për Dhënien e Provimit për Patentë shofer
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva (MI) 14/2017 za polaganje ispita za vozačku dozvolu
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing administrative Instruction (MI) 14/2017 for passing the Driver's License Exam

Ligjit Nr. 05/L-064 për Patentë shofer

Neni 58

Departamenti i Automjeteve, Departamenti për Patentë Shofer 30.01.2024 Ministri i ministrisë
221.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) 13/2017 për Plan Programin e Aftësimit të Kandidatit për shofer
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva (MI) 13/2017 o planu obuke kandidata za vozača
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing Administrative Instruction (MI) 13/2017 on The Driver Candidate Training Program Plan

Ligjit Nr. 05/L-064 për Patentë shofer

Neni 41

Departamenti i Automjeteve, Departamenti për Patentë Shofer 30.01.2024 Ministri i ministrisë
222.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MMPHI) 01/2013 për Pyetës
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva (MI) 08/2016 na Upitniku
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing administrative Instruction (MI) 08/2016 on The Questionnaire

Ligjit Nr. 05/L-064 për Patentë Shofer

Departamenti i Automjeteve, Departamenti për Patentë Shofer 30.04.2024 Ministri i ministrisë

XII. MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL (MBPZHR)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA (MPŠRR)

MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT (MAFRD)

223.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) – NR.01/2023 PËR PAGESAT DIREKTE NЁ BUJQЁSI PËR VITIN 2023
 • ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MPŠRR) - BR. 01/2023 O DIREKTNIM ISPLATAMA U POLJOPRIVREDI ZA 2023 GODINU
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MAFRD) - NO. 01/2023 ON DIRECT PAYMENTS IN AGRICULTURE FOR 2023

Nenit 8 paragrafi 2, të Ligjit Nr.04/L-090 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.03/L-098 për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.28/16 Tetor 2012),

Departamenti i Politikave Bujq[sore dhe Tregjeve 30.01.2024 Ministri i ministrisë
224.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.02/2023 PËR KUSHTET DHE KËRKESAT TEKNIKE QË DUHET PLOTËSUAR NGA STREHIMORET E KAFSHËVE SHOQËRUESE
 • ADIMINISTRATIVNO UPUSTVO (MPŠRR) - BR.02/2023 O USLOVIMA I TEHNIČKIM ZAHTEVIMA KOJE TREBA ISPUNJAVATI IZ SKLONIŠTA KUĆNIH LJUBIMACA
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MAFRD) - NO.02/2023 ON TECHNICAL CONDITIONS AND REQUIREMENTS TO BE FULFILED BY ANIMAL PET SHELTERS

Neni 4 paragrafi 4.2 dhe nenit 15 paragrafi 15.2 dhe nenit 18 paragrafi 18.1 të Ligjit Nr. 02/L-10 për Përkujdesjen Ndaj Kafshëve (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr. 5/01. 10.2006)

Departamenti i Politikave Bujqësore dhe Tregjeve 30.01.2024 Ministri i ministrisë
225.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 03/2023 PËR REGJISTRIMIN, LICENCIMIN DHE CAKTIMIN E TAKSËS PËR PRODHUESIT E MATERIALIT FIDANOR
 • ADMINISTRATIVNOG UPUSTVA (MPŠRR) - BR.03/2023 ZA REGISTRACIJU, LICENCIRANJE I ODREĐIVANJE TAKSE ZA PROIZVOĐAČE SADNOG MATERIJALA
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MAPRD) - NO. 03/2023 ON REGISTRATION, LICENSING AND TAX ASSIGNMENT FOR PRODUCERS OF PLANTING MATERIAL

Nenit 3, dhe 24 të Ligjit Nr.2004/13 për Materialin Fidanor, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 22/ 01 Mars 2008)

Departamenti i Politikave Bujqësore dhe Tregjeve 30.01.2024 Ministri i ministrisë
226.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.04/2023 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MBPZHR)-NR.04/2022 PËR MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJES PËR ZHVILLIM RURAL PËR VITIN 2022, E NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME UDHËZIMIN ADMINISTRATIV (MBPZHR)-NR.14/2022
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR)-BR. 04/2023 ZA IZMENU I DOPUNU ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MPŠRR)-BR.04/2022 ZA MERE I KRITERIJUME PODRŠKE ZA RURALNI RAZVOJ ZA 2022. GODINU, IZMENJENO I DOPUNJENO ADMINISTRATIVNIM UPUTSTVOM (MPŠRR)-BR. 14/2022
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MAFRD) - NO. 04/2023 ON AMENDING AND SUPPLEMENTING OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MAFRD) – NO. 04/2022 ON THE MEASURES AND CRITERIA OF SUPPORT FOR RURAL DEVELOPMENT FOR 2022, AMENDED AND SUPPLEMENTED BY THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MAFRD) – NO. 14/2022

Nenit 15 paragrafi 7 të Ligjit Nr. 08/L-072 për Bujqësi dhe Zhvillim Rural (Gazeta Zyrtare Nr.8/29 Mars 2023)

Departamenti i Politikave te Zhvillimit Rural 30.01.2024 Ministri i ministrisë
227.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) – NR. 05/2023 PËR KUSHTET, KRITERET, PROCEDURAT DHE METODAT E EKZAMINIMIT TË VARIETETIT
 • ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MPŚRR) BR. 05/2023 O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, PROCEDURAMA I METODAMA ISPITIVANJA SORTE
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MAFRD NO. 05/2023 ON CONDITIONS, CRITERIA, PROCEDURES AND THE METHODS OF THE EXAMINATION OF THE VARIETY

Nenit 31 paragrafi 31.6 të Ligjit Nr.02/L-98 për Mbrojtjen e Varieteteve të Bimëve, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 40/ 15 Tetor 2008)

Departamenti i Politikave Bujqësore dhe Tregjeve 30.01.2024 Ministri i ministrisë
228.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.06/2023 PËR KRITERET E FERMERËVE TË VEGJËL PËR MBJELLJE E MATERIALIT TË FITUAR TË VARIETETIT TË MBROJTUR
 • ADMINISTRATIVNOG UPUSTVA (MPŠRR) - BR.06/2023 ZA USLOVE, KRITERIJUME, POSTUPKE I METODE ISPITIVANJA SORTE
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MAFRD) – NO. 06/2023 ON THE CRITERIA OF SMALL FARMERS FOR PLANTING THE ACQUIRED MATERIAL OF THE PROTECTED VARIETY

Nenin 16 pika (h) të Ligjit Nr.02/L-98 për Mbrojtjen e Varieteteve të Bimëve, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 40/ 15 Tetor 2008)

Departamenti i Politikave Bujqësore dhe Tregjeve 30.01.2024 Ministri i ministrisë
229.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) NR. 07/2023 PËR CILËSINË E MJALTIT DHE PRODHIMEVE TJERA BLETARE
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) BR. 07/2023 ZA KVALITET MEDA I DRUGIH PČELINJIH PROIZVODA
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MAFRD) - NO. 07/2023 ON THE QUALITY OF HONEY AND OTHER BEE PRODUCTS

Nenit 36 të Ligjit Nr.02/L-111 për Bletarinë (Gazeta Zyrtare Nr. 35/15.08.2008)

Departamenti i Politikave Bujqësore dhe Tregjeve 30.01.2024 Ministri i ministrisë
230.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.08/2023 PËR VLERËSIMIN DHE KOMPENSIMIN E KAFSHËVE TË ASGJËSUARA PËR SHKAK TË SËMUNDJEVE INFEKTIVE
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 08/2023 ZA PROCENU I NADOKNADU ŠTETE ŽIVOTINJA UNIŠTENIH ZBOG ZARAZNIH BOLESTI
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MAFRD) - NO.08/2023 ON ASSESSMENT AND COMPENSATION OF ANIMALS DESTROYED DUE TO INFECTIOUS DISEASE

Nenit 9, paragrafi 9.1, 9.2, (b) 9.3 dhe 9.4, neni 10 të Ligjit Nr.2004/21 Për Veterinarinë, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 18/01 Nëntor 2007),

Departamenti i Politikave Bujqësore dhe Tregjeve 30.01.2024 Ministri i ministrisë
231.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.11/2023 PËR SHFRYTËZIMIN E PRODUKTEVE PYJORE JO-DRUNORE
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 11/2023 ZA UPOTREBU NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MAFRD) – NO. 11/2023 ON THE USE OF NON – TIMBER FOREST PRODUCTS

Nenit 33, paragrafi 5, dhe nenit 62, paragrafi 5, të Ligji Nr. 08/L- 137 për Pyjet (Gazeta Zyrtare, Nr. 9/3 Prill 2023)

Departamenti i Pylltarisë 30.01.2024 Ministri i ministrisë
232.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR.14/2023 PËR MASAT DHE KRITERET E PËRKRAHJES PËR ZHVILLIM RURAL PËR VITIN 2023
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 14 /2023 O MERAMA I KRITERIJUMIMA PODRŠKE ZA RURALNI RAZVOJ ZA 2023. GODINU
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MAFRD) - NO. 14/2023 ON MEASURES AND CRITERIA OF SUPPORT FOR RURAL DEVELOPMENT FOR 2023

Nenit 8 paragrafi 2, nenit 10 paragrafi 4, nenit 17 paragrafi 3, nenit 23 të Ligjit Nr.04/L-090 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligji Nr.03/L-098 për Bujqësinë dhe Zhvillimin Rural (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr.28/16, Tetor 2012)

Departamenti i Politikave te Zhvillimit Rural 30.01.2024 Ministri i ministrisë
233.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 15/2023 PËR ZBATIMIN E RREGULLAVE SHËNDETËSORE PËR NËNPRODUKTE SHTAZORE DHE PRODUKTE TË DERIVUARA QË NUK JANË TË DESTINUARA PËR KONSUM NGA NJERIU
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 15/2023 O SPROVOĐENJU ZDRAVSTVENIH PRAVILA ZA ŽIVOTINJSKE NUSPROIZVODE I IZVEDENE PROIZVODE KOJI NISU NAMENJENI LJUDSKOJ UPOTREBI
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MAFRD) - NO. 15/ 2023 IMPLEMENTING ADMINISRATIVE INSTRUCTION (MAFRD) 05/2022 LAYING DOWN HEALTH RULES FOR ANIMAL BY-PRODUCTS AND PRODUCTS DERIVED THEREOF NOT INTENDED FOR HUMAN CONSUMPTION

Nenit 18 pika (c) të Ligjit Nr. 2004/21 Për Veterinarinë (Gazeta Zyrtare, Nr.18/01. Nëntor 2007)

Departamenti i Politikave Bujqësore dhe Tregjeve 30.01.2024 Ministri i ministrisë
234.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MBPZHR) - NR. 10/2023 PËR CAKTIMIN E KRITEREVE, PËR REGJISTRIMIN E PRODHUESVE, PËRPUNUESVE, EKSPORTUESVE, IMPORTUESVE, TREGTUESVE TË BRENDSHËM TË PIJEVE TË FORTA ALKOOLIKE, DHE TARIFAT PËR KOMPENSIM MATERIAL
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MPŠRR) - BR. 10/2023 ZA ODREĐIVANJE KRITERIJUMA ZA REGISTRACIJU PROIZVOĐAČA, PRERAĐIVAČA, IZVOZNIKA, UVOZNIKA, DOMAĆIH TRGOVACA JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA I TARIFE ZA MATERIJALNU NAKNADU
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MAFRD) NO. 10/2023 ON SETTING CRITERIA FOR REGISTRATION OF PRODUCERS, PROCESSORS, EXPORTERS, IMPORTERS, DOMESTIC TRADERS OF SPIRIT DRINKS, AND FEES FOR MATERIAL COMPENSATION

Nenit 11 të Ligjit Nr. 08/L-070 për Pijet e Forta Alkoolike (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 16 / 4 korrik 2022),

Departamenti i Vreshtarisë dhe Verëtarisë 30.01.2024 Ministri i ministrisë

XIII. MINISTRIA E INDUSTRISË, NDËRMARRËSISË DHE TREGTISË (MINT)

MINISTARSTVO INDUSTRIJE, PREDUZETNIŠTVA I TROGVINE (MIPT)

MINISTRY OF INDUSTRY, ENTREPRENEURSHIP AND TRADE (MIET)

235.
 • Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit të Kosovës
 • Uredba o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnih Mesta Generalne Direkcije za Akreditaciju Kosova
 • Regulation on Internal Organisation and systematization of Jobs in the Kosovo General Accreditation Directorate

Ligjit Nr. 05/L-117 Për Akreditim, Ligjit Nr. 06/L-113 Për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

Neni 5 paragrafi 4

Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit e Kosovës 30.01.2024 Qeveria
236.
 • Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Agjencisë së Metrologjisë së Kosovës
 • Uredba o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnih Mesta Kosovske Agencije za Metrologiju
 • Regulation on Internal Organization and Systematization of Jobs of the Kosovo Metrology Agency

Ligjit Nr. 06/L-037 Për Metrologji,Ligjit Nr. 06/L-113 Për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

Neni 5 paragrafi 6

Agjencia e Metrologjisë së Kosovës 30.01.2024 Qeveria
237.
 • Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Inspektoratin e Tregut
 • Uredba o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnih Mesta u Tržišnom Inspektoratu
 • Regulation on Internal Organization and Systematization of Jobs in the Market Inspectorate

Ligjit Nr. 06/L-113 Për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

Neni 28 paragrafi 3

Inspektorati i Tregut 30.01.2024 Qeveria
238.
 • Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës
 • Uredba o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnih Mesta Kosovske Agencije za Registraciju Biznisa
 • Regulation on Internal Organization and Systematization of Jobs of the Kosovo Business Registration Agency

Ligjit Nr. 06/L-016 Për Shoqëritë Tregtare

Neni 7 paragrafi 1

Agjencia për Regjistrimin e Bizneseve të Kosovës 30.01.2024 Qeveria
239.
 • Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Agjencisë Kosovare e Standardizimit
 • Uredba o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnih Mesta Kosovske Agencije za Standardizaciju
 • Regulation on Internal Organization and Systematization of Jobs of the Kosovo Standardization Agency

Ligjit Nr. 06/L-019 Për Standardizim

Neni 6 paragrafi 5

Agjencia Kosovare e Standardizimit 30.01.2024 Qeveria
240.
 • Udhëzimi admnistrativ për procedurën dhe kriteret e pajisjes me shenjë të përpunuesit
 • Administrativno Uputstvo o Postupku i Kriterijumima Izdavanja Oznake Proizvođača
 • Administrative Instruction on the Procedure and Criteria on Processor`s Marking Equipment

Ligjit Nr. 08/L-029 për Punimet nga Metalet e Çmuara

Neni 10 paragarfi 2

Agjencia e Metrologjisë së Kosovës 30.01.2024 Ministri i ministrisë
241.
 • Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Agjencisë për Pronësi Industriale
 • Pravilnik o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnih Mesta Agencije za Industrijsku Svojinu
 • Regulation on the Internal Organization and Systematization of Jobs of the Industrial Property Agency

Ligjit Nr. 08/L-059 Për Patentat

Neni 5

Agjencia për Pronësi Industriale 30.01.2024 Qeveria
242.
 • Udhëzim administrativ për procedurat e regjistrimin e markave tregtare
 • Administrativno Uputstvo za procedure i registraciju trgovačkih marki
 • Administrative Instruction for procedures and registration of Trademarks

Ligjit Nr. 08/L-075 Per Marka Tregtare

Neni 40 paragrafi 3

Agjencia për Pronësi Industriale 30.01.2024 Ministri i ministrisë
243.
 • Udhëzim administrativ për procedurat e regjistrimit te topografive të gjysmëpërçuesve
 • Administrativno Upustvo o Procedurama Registracije Poluprovodničkih Topografija
 • Administrative Instruction on the semiconductor topographs registration procedures

Ligjit Nr. 08/L-053 Për topografitë e gjysmëpërçuesve

Neni 11

Agjencia për Pronësi Industriale 30.01.2024 Ministri i ministrisë
244.
 • Udhëzimit administrativ për kërkesat tekniko-metrologjike per emërimin e trupave për vlerësim te konformitetit për fushat e aplikueshme te metrologjisë ligjore
 • Administrativno Uputstvo o tehničko-metrološkim zahtevima za imenovanje tela za ocenjivanje usaglašenosti za primenljive oblasti zakonske metrologjie
 • Administrative Instruction on technical-metrological requirements for the designation of conformity assessment bodies for the applicable fields of legal metrology

Ligjit Nr. 06/L -037 Për Metrologji

Neni 35 paragrafi 3 dhe paragrafi 7

Agjencia e Metrologjisë së Kosovës 30.01.2024 Ministri i ministrisë
245.
 • Udhëzim administrativ për funksionimin dhe lejimin për ushtrimin e veprimtarisë së agjencive të udhëtimit
 • Administrativna uputstva za rad i dopuštenje za obavljanje djelatnosti putničkih agencija
 • Administrative instruction for the operation and permission to exercise the activity of travel agencies

Ligjit Nr. 08/L-074 për Turizmin

Neni 8 paragrafi 5, neni 10 paragrafi 2, neni 11 paragrafi 3

Departamenti i Turizmit 30.01.2024 Ministri i ministrisë
246.
 • Udhëzim administartiv për kushtet e ushtrimit të veprimtarisë së udhërrëfyesit turistik, regjistrimin dhe udhërrëfyesit turistik të nderit
 • Administrativna uputstva o uvjetima obavljanja djelatnosti turističkog vodiča, registraciji i počasnog turističkog vodiča
 • Administrative instruction on the conditions of exercising the activity of a tourist guide, registration and honorary tourist guides

Ligjit Nr. 08/L-074 për Turizmin

Neni 29 paragrafi 2, neni 30 paragrafi 3, neni 32 paragrafi 3

Departamenti i Turizmit 30.01.2024 Ministri i ministrisë
247.
 • Udhëzim administartiv për brendin dhe simbolin shtetëror të turizmit
 • Administrativna uputstva za državni turistički znak i znak
 • Administrative instruction for the state tourism brand and symbol

Ligjit Nr. 08/L-074 për Turizmin

Neni 5 paragrafi 3

Departamenti i Turizmit 30.01.2024 Ministri i ministrisë
248.
 • Udhëzim administrativ për Regjistri i Turizmit
 • Administrativna uputstva za Turistički registar
 • Administrative instruction for the Tourism Registry

Ligjit Nr. 08/L-074 për Turizmin

Neni 7 paragrafi 4

Departamenti i Turizmit 30.01.2024 Ministri i ministrisë
249.
 • Udhëzim Administrativ për caktimin e kushteve për vendosjen në treg produkteve të parafabrikuara prej betoni- Mbajtja e elementëve të murit
 • Administrativno uputstvo za postavljanje uslova za stavljanje u promet montažnih betonskih proizvoda - držanje elemenata potpornog zida
 • Administrative Instruction on setting the conditions for placing on the market prefabricated concrete products- Retaining wall elements

të Ligjit Nr. 06/L-033 për Produkte të Ndërtimit

Neni 25 neni 50 dhe nenit 55 paragrafi 4, 5 dhe 6 t

Departamenti i Industrisë 30.01.2024 Ministri i ministrisë
250.
 • Rregullore për ndryshimi dhe plotësimin e Rregullores (MTI) Nr. 01/2018 për etiketimin dhe shënjimin e produkteve të tekstilit
 • Uredba za izmenu i dopunu Uredbe (MTI) br. 01/2018 za označavanje i označavanje tekstilnih proizvoda
 • Regulation for amending and supplementing the Regulation (MTI) No. 01/2018 for the labeling and marking of textile products

Ligjit Nr. 06/L-041 për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësimin e Konformitetit

Neni 9

Departamenti i Industrisë 30.01.2024 Ministri i ministrisë
251.
 • Udhezim administrativ për permbushjen e kushteve teknike dhe pastrim të rezervarve
 • Administrativno uputstvo za ispunjenje tehničkih uslova i čišćenje rezervoara
 • Administrative Instruction for fulfilling technical conditions and cleaning of the tanks

Ligjit Nr. 08/L-018 për Tregtinë me Produkte të Naftës dhe Karburante të Ripërtërishme

Neni 7 paragrafi 1 dhe neni 17 paragrafi 4

Departamenti për Rregullimin e Tregut të Naftës 30.01.2024 Ministri i ministrisë
252.
 • Udhëzim administrativ për cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës
 • Administrativno uputstvo o kvalitetu tečnih naftnih derivata
 • Administrative Instruction on the quality of liquid petroleum fuels

Ligjit Nr. 08/L-018 për Tregtinë me Produkte të Naftës dhe Karburante të Ripërtërishme

Neni 13

Departamenti për Rregullimin e Tregut të Naftës 30.01.2024 Qeveria
253.
 • Udhëzim administrativ për procedurat për administrimin e kuotave të importit
 • Administrativno uputstvo o procedurama za administraciju uvoznih kvota
 • Administrative Instruction on procedures for the administration of import quotas

Ligjit Nr. 08/L-021 për Tregti me Jashtë

Neni 10

Departamenti i Tregtis 30.01.2024 Ministri i ministrisë
254.
 • Udhëzim Administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MINT) Nr. 02/2021 për përcaktimin e kushteve dhe kritereve për subjektet që merren me tregtimin e duhanit dhe produkteve të tij
 • Administrativna uputstvo za izmjenu i dopunu Administrativne uputstvo (VRK) Br. 02/2021 za utvrđivanje uvjeta i kriterija za subjekte koji se bave prometom duhanskih proizvoda i duhanskih proizvoda
 • Administrative Instruction for the amendment and completion of the Administrative Instruction (GRK) No. 02/2021 for determining the conditions and criteria for the subjects dealing with the marketing of tobacco and its products

Ligji Nr. 08/L-078 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-041 për prodhimin, grumbullimin, përpunimin dhe tregtimin e duhanit

Neni 17 paragrafi 2

Departamenti i Tregtis 30.01.2024 Ministri i ministrisë
255.
 • Udhëzim Administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr. 03/2020 për formën dhe përmbajtjen e shenjës së konformitetit dhe mënyrën e njohjes së dokumenteve të huaja të konformitetit
 • Administrativno uputstvo za promenu i dopunu Administrativno uputstvo (VRK) br. 03/2020 o obliku i sadržaju znakova usaglašenosti i načinu priznanja inostranih isprava usaglašenosti usvojen
 • Administrative Instruction for the Change and completion of Administrative Instruction (GRK) No. 03/2020 on the form and content of conformity marking and manner of recognition of foreign documents of conformity

Ligji Nr. 06/L-041 për Kërkesat Teknike për Produkte dhe Vlerësimin e Konformitetit

Neni 12 paragrafi 8 dhe nenin 28 paragrafin 5

Departamenti i Industrisë 30.01.2024 Ministri i ministrisë
256.
 • Rregullore per përcaktimin e përmbajtjes, procedurat dhe veprimet që duhet të kryhen përmes sistemit elektronik të inspektimit (e-inspektimi)
 • Pravilnik za određivanje sadržaja, postupaka i radnji koje se obavljaju putem elektronskog inspekcijskog sistema (e-inspekcija)
 • Regulation for determining the content, procedures and actions to be performed through the electronic inspection system (e-inspection)

Ligji Nr. 08/L-067 për Inspektimet

Neni 16 paragrafi 3

Inspektoriati i Tregut 30.01.2024 Qeveria
257.
 • Udhëzim administrativ për taksat administrative te objekteve te pronës industriale
 • Administrativno Upustvo o Administrativnim Tarifama Objekata Industrijske Svojine
 • Administrative instruction on the administrative fees of industrial property facilities

LigjitNr. 08/L-059 Për Patentat

Neni 48

Agjencia për Pronësi Industriale 30.01.2024 Ministri i ministrisë
258.
 • Udhëzim administrativ për përbërjen, detyrat dhe përgjegjësitë e këshillit të turizmit
 • Administrativno uputstvo o sastavu, dužnostima i odgovornostima Saveta za turizam
 • Administrative instruction on the composition, duties and responsibilities of the tourism council

Ligji Nr. 08/L-074 për Turizmin

Neni 6 paragrafi 3

Departamenti i Turizmit 30.01.2024 Ministri i ministrisë
259.
 • Udhëzim administrativ për kushtet për ofrimin e shërbimeve turistike të turizmit aktiv dhe aventuror
 • Administrativno uputstvo o uslovima za pružanje turističkih usluga aktivnog i avanturističkog turizma
 • Administrative instruction on the conditions for the provision of tourist services of active and adventure tourism

Ligji Nr. 08/L-074 për Turizmin

Neni 37 paragrafi 4

Departamenti i Turizmit 30.01.2024 Ministri i ministrisë
260.
 • Udhëzim administrativ për shërbimet e turizmit
 • Administrativno uputstvo za turističke usluge
 • Administrative instruction for tourism services

Ligji Nr. 08/L-074 për Turizmin

Neni 38 paragrafi 3

Departamenti i Turizmit 30.01.2024 Ministri i ministrisë
261.
 • Udhëzim administrativ për kushtet dhe kriteret për ofruesit e shërbimeve
 • Administrativno uputstvo o uslovima i kriterijumima za pružaoce usluga
 • Administrative instruction on conditions and criteria for service providers

Ligji Nr. 08/L-074 për Turizmin

Neni 39 paragrafi 2

Departamenti i Turizmit 30.01.2024 Ministri i ministrisë
262.
 • Udhëzim administrativ për kriteret, kushtet, afatet dhe taksën administrative të klasifikimit të strukturave akomoduese
 • Administrativno uputstvo o kriterijumima, uslovima, rokovima i administrativnoj taksi za klasifikaciju smeštajnih objekata
 • Administrative instruction on the criteria, conditions, deadlines and administrative tax for the classification of accommodation structures

Ligji Nr. 08/L-074 për Turizmin

Neni 40 paragrafi 3

Departamenti i Turizmit 30.01.2024 Ministri i ministrisë
263.
 • Udhëzim administrativ për kriteret për të përcaktuar një zonë me përparësi për zhvillimin e turizmi
 • Administrativno uputstvo o kriterijumima za određivanje prioritetne oblasti za razvoj turizma
 • Administrative instruction on the criteria to determine a priority area for the development of tourism

Ligji Nr. 08/L-074 për Turizmin

Neni 46 paragrafi 3

Departamenti i Turizmit 30.01.2024 Ministri i ministrisë

XIIII. MINISTRIA E EKONOMISË (ME)

MINISTARTSVO EKONOMIJE (ME)

MINISTRY OF ECONOMY (ME)

264.
 • Udhëzim Administrativ për mënyrën e blerjes, dhurimit, trashëgimit, ndërrimit, ekspozimit të kristaleve, dhe mineraleve si dhe mënyrën e pajisjes me dokumentacion përkatës për koleksionuesit e mineraleve dhe kristaleve
 • Administrativno Uputstvo o Načinu Kupovine, Poklanjanja, Nasleđivanja, Zamene, Izlaganja Kristala i Minerala i Načinu Izdavanja Relevantne Dokumentacije za Kolekcionare Minerala i Kristala.
 • Administrative Instruction on the Manner of Purchase, Donation, Inheritance, Alteration, Exposure of Crystals and Minerals, and the Manner of Providing Relevant Documentation on Minerals and Crystals to Collectors

Neni 14 paragrafi 3 i Ligjit Nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës

Neni 14 paragrafi 3

Shërbimi Gjeologjik i Kosovës 30.01.2024 Ministri i ministrisë
265.
 • Projekt-Rregullore per ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores (ZKM) Nr. 05/2023 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës
 • Nacrt Uredbe i Zmeni i dopuni Uredba (KP_o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnih Mestau o Geološkoj Službi Kosova.
 • Draft-Regulation on amendmendingand supplementing Regulation (OPM) on Internal Organization and Systematization of Working Positions in the Kosovo Geological Service

Ligji Nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës

Neni 7 paragrafi 1 i Ligjit Nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës

Shërbimi Gjeologjik i Kosovës 30.01.2024 Kryeministri
266.
 • Projekt-Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores (ZKM) Nr.04/2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë të Ekonomisë
 • Nacrt uredbe i izmeni i dopuni Uredba (KP) Br.04/2023 o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnih Mestau Ministarstvu Ekonomije
 • Amendmending and supplementing the Regulation (OPM) No. 04/2012 on Internal Organization and Systematization of Working Positions in the Ministry of Economy

Ligji Nr. 06/l-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

Neni 28, paragrafi 3 të Ligjit Nr. 06/l-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

Departamenti Ligjor 30.01.2024 Kryeministri

XIVI. MINISTRIA PËR KOMUNITETE DHE KTHIM (MKK)

MINISTARTSVO ZA ZAJEDNICE I POVRATAK (MZP)

MINISTRY OF COMMUNITIES AND RETURNS (MCR)

267.
 • Rregullore nr. xx/2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës për Ministrinë për Komunitete dhe Kthim
 • Uredba br. xx/2022 o unutrašnjem organiziranju i sistematizaciji radnih mesta u ministarstvu za zajednice i povratak
 • Regulation no. xx/2022 on internal organization and systematization of work places in the ministry for communities and return

Rregullore (QRK) NR. 01/2020 për Standardet e Organizimit të Brendshëm, Sistematizimin e Vendeve të Punës dhe Bashkëpunimin në Institucionet e Administratës Shtetërore dhe Agjencitë e Pavarura

12

Departamenti Ligjor 30.01.2024 Qeveria
268.
 • Udhëzim Administrativ nr. 00-2023 Për Përkrahjen e Pjesëtareve të Komuniteteve jo Shumicë për të cilët ndihma është e nevojshme
 • Administrativno uputstvo br. 00-2023 Za podršku pripadnicima nevećinskih zajednica kojima je pomoć neophodna
 • Administrative Instruction no. 00-2023 For the Support of Members of Non-Majority Communities for whom assistance is necessary

Pritet të inicohet plotesimi dhe ndryshimi i Ligji nr. 03/L-047 për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në republikën e Kosovës, me qellim të krijimit të bazës Ligjore.

xx

DPPA 30.01.2024 Ministri i ministrisë

XVI. MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL (MZHR)

MINISTRASTVO REGIONALNOG RAZVOJA (MRR)

MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT (MRD)