Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government


PLANET E AKTEVE NËNLIGJORE PËR VITIN 2023
ZAKONSKI PLANOVI ZA GODINU 2023
BYLAWS PLANS FOR THE YEAR 2023


Nr. Emërtimi i aktit nënligjor Emërtimi i ligjit dhe nenit perkatës nga i cili rrjedh e drejta dhe obligimi për nxjerrjen e aktit nënligjor Emërtimi i njësisë përkatëse te organit propozues për hartimin e aktit nënligjor Afati i miratimit Autoriteti kompetent për nxjerrjen e aktit nënligjor

II. ZYRA E KRYEMINISTRIT (ZKM)

URED PREMIJERA (UP)

OFFICE OF THE PRIME MINISTER (OPM)

1.
 • Projekt Rregullore (QRK) - Nr. XX/2023 për fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe ministrive;
 • Nacrt Uredbe (VRK) – Br. XX/2023 o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije Premijera i ministarstava;
 • Draft Regulation (GRK) - No. XX/2023 on the areas of administrative responsibility of the Office of the Prime Minister and ministries.

Ligji Nr.08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës (Gazeta Zyrtare, nr. 34 / 18 nëntor 2022)

Neni 4 paragrafi 4 dhe neni 32 paragrafi 1 (1.2)

Zyra Ligjore/ZKM 30.05.2023 Qeveria
2.
 • Projekt Rregullore (QRK) - Nr. XX/2023 për Kodin e Sjelljes së Anëtarëve të Qeverisë dhe të Emëruarve të tyre;
 • Nacrt Uredbe (VRK) – Br. XX/2023 o Kodeksu Ponašanja Članova Vlade i Njihova Imenovana;
 • Draft Regulation (GRK) – No. XX/2023 on the Code of Conduct for Members of the Government and their Appointees.

Ligji NR. 08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës

Neni 32, paragrafi 1 (1.3)

Zyra Ligjore/ZKM 30.04.2023 Qeveria
3.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ(QRK) Nr. Xx/2023 për Mbrojtjen e të Dhënave Statistikore dhe Qasjen në të Dhëna Mikro;
 • Nacrt Administrativnog Uputstva (VRK) Br. Xx/2023 o Zaštiti Statističkih Podataka I Pristupu Mikro Podacima;
 • Draft Administrative Instruction (GOK) Nr. Xx/2023 on Protection of Statistical Data and Access to Micro Data.

Ligji Nr. 06/L-058 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës e Kosovës

Nenin 16

Agjencia e Statistikave të Kosovës 29.06.2023 Qeveria
4.
 • Projekt Udhëzim Administrativ (QRK ) Nr. Xx/2023 për Shitjen e të Dhënave Statistikore;
 • Nacrt Administrativnog Uputstva ( VRK) Br. Xx / 2023 o Prodaji Statističkih Podataka;
 • Draft Administrative Instruction (GOK) No. Xx / 2023 on the Sale of Statistical Data.

Ligji Nr. 06/L-058 mbi ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-036 mbi Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës

neni 34 A

Agjencia e Statistikave të Kosovës 29.06.2023 Qeveria
5.
 • Projekt-Udhezimi Administrative (QRK) Nr.Xx/2023 për Procedurat e Trajtimit të Informalitetit nga Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës;
 • Nacrt Administrativnog Uputstva (VRK) Br. Xx/2023 o Procedurama za Tretiranje Neformalnosti od Strane Kosovske Agencije za Upoređivanje i Verifikaciu Imovine;
 • Draft Administrative Instruction (GRK) No. Xx/2023 on Handling Informality by the Kosovo Property Comparison and Verification Agency.

Ligji Nr. 08/L-052 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-010 për AKKVP

Neni 18

AKKVP 23.07.2023 Qeveria
6.
 • Projekt-Udhëzimi Administrativ (QRK) Nr. Xx/2023 Për Procedurat, Kushtet dhe Kriteret rreth Administrimit të Pronave dhe Zbatimit të Skemës Vullnetare të Qirasë të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës;
 • Nacrt-Administrativnog Uputstva (VRK) Br.Xx/2023 o Procedurama, Uslovima i Kriterijumima u vezi sa Upravljanjem Imovinama I Sprovođivanje I Verifikaciju Imovine;
 • Draft-Administrative Instruction (GRK) No. Xx/2023 on Procedures, Conditions and Criteria Related to the Property Administration and the Implementation of the Voluntary Rental Scheme of the Kosovo Property Comparison and Verification Agency.

Ligji Nr. 08/L-052 për Ndryshimin dhe Plotësimn e Ligjit Nr. 05/L-010 per AKKVP

Neni 15, Para. 10

AKKVP 26.07.2023 Qeveria
7.
 • Rregullore(QRK) Nr. 08/2017 Per Detyrat, Pergjegjesite dhe Procedurat e Komisioneve te Agjencise Kosovare per Krahasim dhe Verifikim te Prones;
 • Uredbe (VRK) Br. 08/2017 o Dužnostima, Obavezama i Postupcima Komisija Kosovske Agencije za Upoređivanje I Verifikaciju Imovine;
 • Regulation (GRK) No. 08/2017 On Duties, Responsibilities and Procedures of Commissions of the Kosovo Property Comparision and Verification Agency.

Ligji Nr. 08/L-052 per Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-010 per AKKVP

Neni 18.

AKKVP 26.07.2023 Qeveria
8.
 • Rregullore (QRK) Nr.10/2017 për detyrat, përgjegjësitë dhe organizimin e Sekretarisë Ekzekutive të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës
 • Uredbe (VRK) Br.10/2017 o Dužnostima, Obavezama i Organizaciji Izvršnog Sekretarijata Kosovske Agencije za Upoređivanje i Verifikaciju Imovine
 • Regulation (GRK) No.10/2017 on Duties, Responsibilities and Organization of the Executive Secretariat of the Kosovo Property Comparison and Verification Agency

Ligji Nr. 08/L-052 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-010 për AKKVP

Neni 18

AKKVP 26.07.2023 Qeveria
9.
 • Udhëzimi Administrativ (QRK) nr. 01/2020 për Percaktimin e Procedurave për Shkatërrimin e Strukturave të Paligjshme;
 • Administrativno Uputsva (VRK) Br. 01/2020 o Određivanju Procedura za Rušenje Nezakonitih Objekata;
 • Administrative Instruction (GRK) No. 01/2020 on Determination of Procedures for Demolition of Unlawful Structures.

Ligji Nr. 08/L-052 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-010 për AKKVP

Neni 18

AKKVP 26.07.2023 Qeveria
10.
 • Projekt Rregullore (QRK) –nr. Xx/2023 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në agjencinë e statistikave të Kosovës
 • Nacrt Uredbe (KP) –Br. xx/2023 o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u agenciji za statistiku Kosova
 • Draft Regulation (OPM) – No. xx/2023 on internal organization and systematization of jobs in Kosovo agency of statistics

Ligji Nr. 06/L-113 Për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

nenei 28

ASK 14.12.2023 Qeveria
11.
 • Projekt Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. XX/2023 për Standardet e Hartimit të Akteve Juridike
 • Projekt Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. XX/2023 për Standardet e Hartimit të Akteve Juridike
 • Projekt Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. XX/2023 për Standardet e Hartimit të Akteve Juridike

ligji per Aktete Juridike

neni

Zl/ZKM 14.12.2023 Qeveria
12.
 • Projekt Rregullore (QRK) Nr. XX/2023 për Rregullat dhe Procedurat e Bordeve të Licencimit
 • Projekt Rregullore (QRK) Nr. XX/2023 për Rregullat dhe Procedurat e Bordeve të Licencimit
 • Projekt Rregullore (QRK) Nr. XX/2023 për Rregullat dhe Procedurat e Bordeve të Licencimit

Ligji per sisteminin e Leje Licencave

neni

Zyra Ligjore/ZKM 14.12.2023 Qeveria

III. MINISTRIA E FINANCAVE, PUNËS DHE TRANSFEREVE (MFPT)

MINISTARSTVO FINANSIJA, RADA I TRANSFERA (MFRT)

MINISTRY OF FINANCE, LABOUR AND TRANSFERS (MFLT)

13.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për Kushtet dhe Procedurën për Lëshimin e Autorizimit për Furnizim me Banderola për Subjektet që merren me Importin dhe Prodhimin e Produkteve të Duhanit dhe Zëvendësuesve të tij
 • Nacrt administrativnog uputstva o uslovima i postupku za izdavanje odobrenja za nabavku banderolama za subjekte koji se bave uvozom i proizvodnjom duvanskih proizvoda i njihovih zamena
 • Draft Administrative Instruction on the Conditions and Procedure for Issuing the Authorization for the Supply of Banners for Entities dealing with the Import and Production of Tobacco Products and its Substitutes

Neni 5, paragrafit 3 të Ligjit Nr.08/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-021 për Akcizën në Produktet e Duhani

Neni 5, paragrafit 3

Dogana e Kosovës 15.06.2023 Ministri i ministrisë
14.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Përcaktimin e Formës, Përmbajtjës dhe Mënyrës së Vendosjës së Banderolave Fiskale në produktet e Duhanit dhe Zëvendësuesit e tij
 • Nacrt administrativnog uputstva o određivanju oblika, sadržaja i načina postavljanja fiskalnih banderola na duvanske proizvode i njihove zamene
 • Draft Administrative Instruction for Determining the Form, Content and Way of Placing Fiscal Banners on Tobacco Products and its Substitutes

Nenit 6, paragrafi 2 të Ligjit Nr.08/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-021 për Akcizën në Produktet e Duhanit

Nenit 6, paragrafi 2

Dogana e Kosovës 15.06.2023 Ministri i ministrisë
15.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për Pajisjet Elektronike Fiskale
 • Nacrt administrativnog uputstva o elektronskim fiskalnim uređajima
 • Draft Administrative Instruction for Fiscal Electronic Devices

Neni 13, paragrafi 8, dhe neni 87 i Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 04/L- 102, me Ligjin Nr. 04/L-105 dhe me Ligjin Nr. 04/L-223

Neni 13, paragrafi 8, dhe neni 87

Adminitrata Tatimore e Kosovës 30.03.2023 Ministri i ministrisë
16.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për Zbatimin e Skemës së Veçantë të Tatimit në Vlerën e Shtuar për Furnizimin e Shërbimeve Elektronike
 • Nacrt administrativnog uputstva o sprovođenju posebne šeme poreza na dodatu vrednost za pružanje elektronskih usluga
 • Draft Administrative Instruction for the Implementation of the Special Value Added Tax Scheme for the Supply of Electronic Services

Neni 20, paragrafi 5 si dhe neni 61, paragrafi 4 i Ligjit Nr. 05/L037 për Tatimin ë Vlerën e Shtuar

Neni 20, paragrafi 5 si dhe neni 61

Administrata Tatimore e Kosovës 15.11.2023 Ministri i ministrisë
17.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për Aplikimin e Ngarkesës së Kundërt në Furnizimet e Energjise Elektrike
 • Nacrt administrativnog uputstva o primeni obrnutog opterećenja u snabdevanju električnom energijom
 • Draft Administrative Instruction for the Application of Adverse Load in Electricity Supplies

Neni 52, paragrafi 1, nën paragrafi 1.4 i Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin në Vlerën e Shtuar

Neni 52, paragrafi 1, nën paragrafi 1.4

Administrata Tatimore e Kosovës 30.06.2023 Ministri i ministrisë
18.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Kriteret për Themelimin e Njësisë së Përbashkët të Auditimit të Brendshëm
 • Nacrt administrativnog uputstva o kriterijumima za osnivanje Zajedničke jedinice za unutrašnju reviziju
 • Draft Administrative Instruction on the Criteria for the Establishment of the Joint Internal Audit Unit

Neni 19, paragrafi 2, nën paragrafi 2.2 i Ligjit nr. 06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike

Neni 19, paragrafi 2, nën paragrafi 2.2

Njësia Qendrore Harmonizuese 15.11.2023 Ministri i ministrisë
19.
 • Projekt-Udhëzimi Administrativ për Llogaritjen e të Mirave Materiale dhe jo Materiale dhe të Hyrave të Llogaritshme dhe jo të Llogaritshme
 • Nacrt administrativnog uputstva o obračunu materijalnih i nematerijalnih dobara i obračunljivih i neobračunljevih prihoda
 • Draft Administrative Instruction for the Calculation of Material and Non-Material Goods and Computable and Non-Computable Income

Ligji Nr. 03/2015 për Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë, Ligji Nr. 04/L - 096 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/15 Për Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë, Neni 5, pika 5.4, 5.7, 5.8 dhe 5.9

Neni 5, paragrafët 5.4, 5.7, 5.8 dhe 5.9

Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjes 20.09.2023 Ministri i ministrisë
20.
 • Projekt-Udhëzimi Administrativ për Procedurat e Paraqitjes së Kërkesës për Ndihmë Sociale
 • Nacrt administrativnog uputstva o postupcima za podnošenje zahteva za socijalnu pomoć́
 • Draft Administrative Instruction for the Procedures for Submitting a Request for Social Assistance

Ligji Nr. 03/2015 për Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë, Ligji Nr. 04/L - 096 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/15 Për Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë

Neni 6 i Ligjit Nr. 04/L - 096, paragrafi 6.3

Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjes 20.09.2023 Ministri i ministrisë
21.
 • Projekt- Udhëzimi Administrativ për Përllogaritjen e Shumës Mujore të Ndihmës Sociale
 • Nacrt administrativnog uputstva o obračunu mesečnog iznosa socijalne pomoći
 • Draft Administrative Instruction for the Calculation of the Monthly Amount of Social Assistance

Ligji Nr. 04/L -096 për Ndryshimin dhe Plotesimin e Ligjit. 2003/15 per Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë, Neni 8 paragrafi 9.2

Neni 8 paragrafi 9.2

Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjes 20.09.2023 Ministri i ministrisë
22.
 • Projekt-Udhëzimi Administrativ, për Procedurat Administrative për Kthimin e Pagesave nga Shfrytëzuesit e Skemës së Ndihmës Sociale, të fituara pa bazë ligjore
 • Nacrt administrativnog uputstva o administrativnim postupcima za povraćaj uplata od korisnika šeme socijalne pomoći, stečeno bez pravnog osnova
 • Draft Administrative Instruction, for Administrative Procedures for the Return of Payments from the Beneficiaries of the Social Assistance Scheme, acquired without a legal basis

Ligji Nr. 04/L -096 për Ndryshimin dhe Plotesimin e Ligjit. 2003/15 per Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë, Neni 10 paragrafi 10.1 dhe 10.2

Neni 10 paragrafi 10.1 dhe 10.2

Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjes 20.09.2023 Ministri i ministrisë
23.
 • Projekt Rregullore për Përbërjen, Funksionimin, Përgjegjësitë e Komisionit Vlerësues dhe Përcaktimin e Procedurave për Njohjen e Statusit dhe të Drejtave të Personave Paraplegjik dhe Tetraplegjik
 • Nacrt uredba o sastavu, funkcionisanju, nadležnostima Komisije za procenjivanje i utvrđivanje postupka za priznavanje statusa i prava paraplegičara i tetraplegičara
 • Draft Regulation on the Composition, Functioning, Responsibilities of the Evaluation Commission and Determination of Procedures for Recognition of the Status and Rights of Paraplegic and Tetraplegic Persons

Neni 17, paragrafi 4 i Ligjit Nr. 05/L-067 për Statusin dhe të Drejtat e Personave Paraplegjik dhe Tetraplegjik

Neni 17, paragrafi 4

Departamenti i Pensioneve 20.12.2023 Qeveria
24.
 • Projekt Rregullore (QRK) për Përcaktimin e Rregullave për llogaritjen e përvojës së punës
 • Nacrt uredba (VRK) o utvrđivanju pravila za obračun radnog iskustva
 • Draft Regulation (GRK) for the Determination of Rules for the calculation of work experience

Neni 6, paragrafi 7 i Ligjit Nr. 08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik

Neni 6, paragrafi 7

Departamenti Ligjor 06.02.2023 Qeveria
25.
 • Projekt Rregullore për Përcaktimin e Rregullave për Kalkulimin e Pagës Bazë
 • Nacrt uredba o utvrđivanju pravila za obračun osnovne plate
 • Draft Regulation for the Determination of the Rules for the Calculation of the Basic Wage

Neni 7, paragrafi 9 i Ligjit Nr. 08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik

Neni 7, paragrafi 9

Departamenti Ligjor 06.02.2023 Qeveria
26.
 • Projekt Rregullore për Llogaritje të Pagës Bazë në rast të Funksionit Shtesë
 • Nacrt uredba o obračunu osnovne plate u slučaju dodatne funkcije
 • Draft Regulation for Calculation of Basic Wage in case of Additional Function

Neni 8 i Ligjit Nr. 08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik

Neni 8

Departamenti Ligjor 06.02.2023 Qeveria
27.
 • Projekt Rregullore për Shtesat e Zyrtarëve Publikë
 • Nacrt uredbe o dodacima javnih službenika
 • Draft Regulation on Allowances of Public Officials

Neni 24, 25, 26 dhe 28 i Ligjit Nr. 08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik

Neni 24, 25, 26 dhe 28

Departamenti Ligjor 06.02.2023 Qeveria
28.
 • Projekt Rregullore për Shtesën Funksionale
 • Nacrt uredba o funkcionalnom dodatku
 • Draft Regulation for the Functional Allowance

Neni 31, 32 dhe 33 i Ligjit Nr. 08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik

Neni 31, 32 dhe 33

Departamenti Ligjor 06.02.2023 Qeveria
29.
 • Projekt Rregullore për Përcaktimin e Kushteve, Mënyrës, Vlerës së Kompensimit dhe Procedurës për Përfitimin e Kompensimit
 • Nacrt uredba o utvrđivanju uslova, načina, vrednosti naknade i postupka za ostvarivanje prava na naknadu
 • Draft Regulation for Determining the Conditions, Method, Value of Compensation and Procedure for Benefiting from Compensation

Neni 37 i Ligjit Nr. 08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik Departamenti Ligjor

Neni 37

Departamenti Ligjor 06.02.2023 Qeveria
30.
 • Projekt Rregullore për Kompensimin për Stafin tjetër të Administratës që Punojnë Jashtë Vendit
 • Nacrt uredbe o naknadama za drugo administrativno osoblje koji rade u inostranstvu
 • Draft Regulation on Compensation for Other Administration Staff Working Abroad

Neni 40 i Ligjit Nr. 08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik

Neni 40

Departamenti Ligjor 06.02.2023 Ministri i ministrisë
31.
 • Projekt Rregullore (QRK) për Përcaktimin e Rregullave për llogaritjen e përvojës së punës
 • Nacrt uredba (VRK) o utvrđivanju pravila za obračun radnog iskustva
 • Draft Regulation (GRK) for the Determination of Rules for the calculation of work experience

Neni 6, paragrafi 7 i Ligjit Nr. 08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik

Neni 6, paragrafi 7

Departamenti Ligjor 06.02.2023 Qeveria

IIII. MINISTRIA E DREJTËSISË (MD)

MINISTARSTVO PRAVDE (MP)

MINISTRY OF JUSTICE (MP)

32.
 • Projekt-Udhëzim Administrativ Md-Nr. __/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Md-Nr. 10/2019 për Organizimin dhe Mënyrën e Punës së Noterëve dhe Vulat Noteriale.
 • Nacrt Administrativnog Uputstva Mp – Br. __/ 2023 o Izmenama i Dopunama Administrativnog Uputstva Mp – Br. 10/2019 o Organizaciji i Načinu Rada Notara i Notarskim Pečatima.
 • Draft-Administrative Instruction Mj-No. __/2023 for Amending and Supplementing Administrative Instruction Md-No. 10/2019 on The Organization And Method of working of Notaries and Notary Seals

Ligjit Nr. 06/L -10 për Noterinë i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 08/L-149

9

12.04.2023 Ministri i ministrisë
33.
 • Projekt-Udhëzimin Administrativ MD-Nr. për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MD-Nr. 09/2019 për Kushtet e Zyrës Noteriale, Hapësirat dhe Pajisjet
 • Nacrt-Administrativnog Uputstva MP-Br. __/___ za Izmenu i Dopunu Administrativnog Uputstva Mp-Br. 09/2019 o Uslovima Notarske Kancelarije, Prostora i Opreme
 • Draft Administrative Instruction MOJ-No. __/___ Amending and Suplementing Amending Administrative Instruction MOJ-No. 09/2019 on the Terms of the Notary Office, Facilities and Equipment

Ligjit Nr. 06/L-010 për Noterinë, dhe nenit 2 të Ligjit nr. 08/L-149 për ndryshmin dhe plotësimin e Ligjit nr. 06/L-010 për Noterinë,

neni 21

31.01.2023 Ministri i ministrisë
34.
 • Projekt Udhëzim administrativ për autopsitë dhe ekzaminimet mjeko - ligjore
 • Nacrt administrativnog uputstva o forenzičkoj autopsiji i forenzičkim pregledima
 • Draft Administrative Instruction on autopsy and forensic examination

Ligji nr. 05/L-060 për Mjekësinë Ligjore,

neni 9

30.06.2023 Ministri i ministrisë
35.
 • Projekt Rregullore për organizimin të brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Drejtësisë
 • Nacrt uredbe o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu pravde
 • Draft Regulations on internal organization and systematization of jobs in the Ministry of Justice

Ligji nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura të Republikës së Kosovës,

neni 28, par 3

30.06.2023 Kryeministri
36.
 • Projekt-Rregullore për organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Shërbimit Korrektues të Kosovës
 • Nacrt uredbe o unutrašnjoj organizaciji i funkcionisanju kazneno-popravne službe Kosova
 • Draft Regulation on the internal organization and functioning of the Correctional Service of Kosovo

Ligji Nr. 08/L-131 për Shërbimin Korrektues, si dhe Ligji nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura të Republikës së Kosovës,

Neni 10, par.2

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.06.2023 Kryeministri
37.
 • Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Shërbimit Sprovues të Kosovës
 • Nacrt uredbe o unutrašnjoj organizaciji i funkcionisanju Probacione službe Kosova
 • Draft Regulations on the Internal Organization and Functioning of the Kosovo Probation Service

Ligji nr. 08/L–129 për Shërbimin Sprovues), si dhe Ligji nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura të Republikës së Kosovës

neni 7

Sherbimi Sprovues i Kosoves 30.06.2023 Kryeministri
38.
 • Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Inspektoratit të Ministrisë së Drejtësisë
 • Nacrt uredbe o unutrašnjoj organizaciji i funkcionisanju Inspektorata Ministarstva pravde
 • Draft Regulation on the Internal Organization and Functioning of the Inspectorate of the Ministry of Justice

Ligji nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura të Republikës së Kosovës,

neni 28, par 3

Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë 30.06.2023 Kryeministri
39.
 • Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar
 • Nacrt uredbe o unutrašnjoj organizaciji i funkcionisanju Agencije za upravljanje zaplenjenom i konfiskovanom imovinom
 • Draft Regulation on the Internal Organization and Functioning of the Agency for Administration of Sequestrated or Confiscated Assets

Ligji nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura të Republikës së Kosovës

neni 28 paragraf 3

Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar 30.06.2023 Kryeministri
40.
 • Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Agjencinë për Ndihmë Juridike falas
 • Nacrt uredbe o unutrašnjoj organizaciji i funkcionisanju Agencije za besplatnu pravnu pomoć
 • Draft Regulation the Internal Organization and Functioning of the Agency for Free Legal Aid

Ligji nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura të Republikës së Kosovës,

neni 28, par 3

Agjencia për Ndihmë Juridike falas 30.06.2023 Kryeministri
41.
 • Projekt Rregullorja për ndërprerjen e kërkimit të personave të zhdukur
 • Nacrt uredbe o prekidu potrage za nestalim licima
 • Draft Regulation on the termination of the search for missing persons

Ligji nr. 04/l-023 për persona të zhdukur,

neni 7 par.6

MD 29.09.2023 Qeveria
42.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për procedurat e përcaktimit dhe verifikimit të reciprocitetit si dhe kushtet, përmbajtjen dhe mënyrën e mirëmbajtjes së bazës së të dhënave
 • Nacrt administrativnog uputstva o postupcima utvrđivanja i provere reciprociteta, i o uslovima, sadržaju i načinu vođenja baze podataka
 • Draft Administrative Instruction on the procedures for determining and verifying reciprocity, and the conditions, content, and manner of maintaining the database

Ligji nr. 08/l-013 për të drejtat pronësore të shtetasve të huaj në Republikën e Kosovës, neni 5, par. 5

neni 5, par. 5

MD 30.06.2023 Ministri i ministrisë
43.
 • Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Avokatures Stetërore
 • Nacrt uredbe o unutrašnjoj organizaciji i funkcionisanju Državnog pravobranilaštva
 • Draft Regulation the Internal Organization and Functioning of the State Advocacy Office

Ligji nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura të Republikës së Kosovës,

neni 28, par 3.

Avokatura Shteteroe 30.06.2023 Ministri i ministrisë
44.
 • Projekt Rregullorja për ndërprerjen e kërkimit të personave të zhdukur
 • Nacrt uredbe o prekidu potrage za nestalim licima
 • Draft Regulation on the termination of the search for missing persons

Ligji nr. 04/l-023 për persona të zhdukur, neni 7 par.6

neni 7 par.6

MD 29.09.2023 Qeveria
45.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Mbajtjen dhe grumbullimin e evidencave për personat ndaj të cilëve ekzekutohen sanksione penale
 • Nacrt Administrativnog uputstva o vođenju i prikupljanju evidencija za lica protiv kojih se izvršavaju krivične sankcije
 • Draft Administrative Instruction on the Maintenance and Collection of Records for the Persons against whom Criminal Sanctions are Executed

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 10, par.3

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.11.2023 Ministri i ministrisë
46.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Rendin Shtëpiak në institucionet korrektuese
 • Nacrt administrativnog uputstva o kućnom redu u kazneno-popravnim ustanovama
 • Draft Administrative Instruction on House Rules in Correctional Institutions

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 32

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.06.2023 Ministri i ministrisë
47.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Standartet për kushtet Higjeno-Sanitare
 • Nacrt administrativnog uputstva o standardima za sanitarne-higijenske uslove
 • Draft Administrative Instruction on Standards for Hygienic-Sanitation conditions

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 37, par.5

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
48.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për rregullimin më të përafërt për ushqimin e personave të dënuar
 • Nacrt administrativnog uputstva o detaljnijem uređenju ishrane osuđenih lica
 • Draft Administrative Instruction for the most appropriate regulation of food for convicted persons

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 38 par.4

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.06.2023 Ministri i ministrisë
49.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për procedurën për punësimin e të dënuarve, pezullimin dhe lirimin e të dënuarve nga puna
 • Nacrt administrativnog uputstva o proceduri zapošljavanja osuđenika, suspenziji i oslobađanju osuđenika sa posla
 • Draft Administrative Instruction on the procedure of employment of sentenced persons, suspension and release of sentenced persons from work

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 69 par.6

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
50.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Kushtet dhe procedurat e veçanta për dhënien e lejes për të dënuarit që të punojnë jashtë institucionit korrektues dhe procedura për punën e të dënuarve jashtë institucionit korrektues
 • Nacrt administrativnog uputstva o posebnim uslovima i postupcima za izdavanje dozvole osuđenicima za rad izvan kazneno-popravne ustanove i postupku za rad osuđenika izvan kazneno-popravne ustanove
 • Draft Administrative Instruction - Special conditions and procedures for granting permission to convicts to work outside the correctional institution and procedures for the work of convicts outside the correctional institution

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 71, par.3

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.06.2023 Ministri i ministrisë
51.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për shpërblimin mujor për punën e personit të dënuar
 • Nacrt administrativnog uputstva o mesečnoj naknadi za rad osuđenog lica
 • Draft Administrative Instruction for the monthly compensation for the work of the convicted person

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 73

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
52.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për kushtet e punës, duke përfshirë edhe kompensimin në rast të paaftësisë për punë
 • Nacrt administrativnog uputstva o uslovima rada, uključujući naknadu u slučaju nesposobnosti za rad
 • Draft Administrative Instruction on working conditions and compensation in case of disability for work

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 75, par.3

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
53.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Beneficionet e personave të dënuar
 • Nacrt administrativnog uputstva o beneficijama osuđenih lica
 • Draft Administrative Instruction on the Benefits of Convicted Persons

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 91, par.2

Sherbimi Korrektues i Kosoves 31.10.2023 Ministri i ministrisë
54.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Proceduren disiplinore, klasifikimi, dhe shqiptimi i dënimeve disiplinore
 • Nacrt administrativnog uputstva o disciplinskom postupku, klasifikaciji i izricanju disciplinskih kazni
 • Draft Administrative Instruction on the disciplinary procedure, classification, and imposition of disciplinary penalties

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 101, par.3

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.12.2023 Ministri i ministrisë
55.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Kriteret dhe afatet kohore të përpilimit të raporteve dhe mbikëqyrjes së personave të liruar me kusht
 • Nacrt administrativnog uputstva o kriterijumima i rokovima za sastavljanje izveštaja i nadzora uslovno puštenih lica
 • Draft Administrative Instruction on the Criteria and Deadlines on the Preparation of Reports and Supervision of Persons Released on Probation

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 119, par.8

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
56.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për mënyrën e kryerjes së mbikëqyrjes inspeksionale për punën e institucioneve korrektuese
 • Nacrt administrativnog uputstva o načinu vršenja inspekcijskog nadzora nad radom kazneno-popravnih ustanova
 • Draft Administrative Instruction on the manner of conducting inspectional supervision for the work of correctional institutions

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 189 par.5

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
57.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për rregullimin e strukturës organizative të Njësisë ekonomike
 • Nacrt administrativnog uputstva o uređenju organizacione strukture Ekonomske jedinice
 • Draft Administrative Instruction for the regulation of the organizational structure of the Economic Entity

Ligji Nr. 08/l-131 për Shërbimin Korrektues

Neni 16, par.7 dhe 8

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
58.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për funksionimin e Njësisë për Vlerësim dhe Klasifikim e të burgosurve
 • Nacrt administrativnog uputstva o funkcionisanju Jedinice za procenu i klasifikaciju zatvorenika
 • Draft Administrative Instruction on the functioning of the Unit for Evaluation and Classification of Prisoners

Ligji Nr. 08/l-131 për Shërbimin Korrektues

Neni 17, par. 9

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
59.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Funksionimin e Njësisë së Inteligjencës
 • Nacrt administrativnog uputstva o funkcionisanju Obaveštajne jedinice
 • Draft Administrative Instruction on the functioning of the Intelligence Unit

Ligji Nr. 08/l-131 për Shërbimin Korrektues

Neni 18 par. 7

Sherbimi Korrektues i Kosoves 31.10.2023 Ministri i ministrisë
60.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Funksionimin e Njësisë për Përcjelljen e të Burgosurve
 • Nacrt administrativnog uputstva o funkcionisanju Jedinice za pratnju zatvorenika
 • Draft Administrative Instruction on the functioning of the Prisoner Escort Unit

Ligji Nr. 08/L-131 për Shërbimin Korrektues

Neni 19, par.5

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.11.2023 Ministri i ministrisë
61.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për themelimin, ndryshimin apo shuarjen e Institucionit Korrektues
 • Nacrt administrativnog uputstva o osnivanju, promeni i prestanku rada kazneno-popravne ustanove
 • Draft Administrative Instruction on the Establishment, Change, and Closing of the Correctional Institution

Ligji Nr. 08/L-131 për Shërbimin Korrektues

Neni 23

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.11.2023 Ministri i ministrisë
62.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për kategorizimin e personelit të SHKK-së që përfiton shtesë mbi pagë për rrezikshmëri
 • Nacrt administrativnog uputstva o kategorizaciji osoblja KPSK-a koji primaju dodatne naknade zbog izloženosti opasnošću
 • Draft Administrative Instruction on the categorization of KCS staff who receive additional risk allowance on salary

Ligji Nr. 08/L-131 për Shërbimin Korrektues

Neni 29, par 1 nënpar. 1.1.2

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
63.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Procedurat dhe shqiptimin e masave disiplinore
 • Nacrt administrativnog uputstva o postupcima i izricanju disciplinskih mera
 • Draft Administrative Instruction on the procedure and imposition of disciplinary measures

Ligji Nr. 08/L-131 për Shërbimin Korrektues

Neni 59, par.3

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
64.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Procedurat dhe kushtet për gradim të zyrtarëve korrektues
 • Nacrt administrativnog uputstva o postupcima i uslovima za gradiranje kazneno-popravnih službenika
 • Draft Administrative Instruction on the procedure and conditions for the promotion of correctional officers

Ligji Nr. 08/L-131 për Shërbimin Korrektues

Neni 53, paragrafi 2

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.11.2023 Ministri i ministrisë
65.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për kategorizimin e personelit të SHSK-së që përfiton shtesë mbi pagë për rrezikshmëri
 • Nacrt administrativnog uputstva o kategorizaciji osoblja PSK-a koji primaju dodatak na zaradu zbog izloženosti opasnošću
 • Draft Administrative Instruction on the categorization of KPS staff who receive a risk allowance on pay

Ligji nr. 08/L–129 për Shërbimin Sprovues

Neni 18, par.1.2

Sherbimi Sprovues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
66.
 • Projekt Udhëzim administrativ për mënyrën e kompensimit, përfshirë edhe llogaritjen e kompensimit për dëmtime të shumëfishta
 • Nacrt administrativnog uputstva o načinu naknade štete, uključujući obračun naknade za višestruku štetu
 • Draft Administrative Instruction on the manner of compensation, including calculation of compensation for multiple damages

Ligji Nr. 08/L-109 për Kompensimin e Viktimave të Krimit

Neni 10, paragrafi 3

MD 30.06.2023 Qeveria
67.
 • Projekt Udhëzim administrativ për përmbajtja e regjistrave
 • Nacrt administrativnog uputstva o sadržaju registara
 • Draft Administrative Instruction on the content of Registers

Ligji Nr. 08/L-109 për Kompensimin e Viktimave të Krimit

Neni 38, paragrafi 1

MD 29.09.2023 Ministri i ministrisë
68.
 • Udhëzim Administrativ lidhur me të dhënat e personit që gjendet në paraburgim
 • Administrativno uputstvo o podacima lica koje se nalazi u pritvoru
 • Administrative Instruction on the data of the personi n detention

Kodi Nr.08/L -32 i Procedurës Penale

Neni 196, paragrafi 3

MD 30.11.2023 Ministri i ministrisë
69.
 • Rregullore për themelimin dhe funksionimin e Komisionit të ankesave dhe përcaktimin e procedurës së ankesave ndaj vendimeve për ofrimin ndihmes juridike falas.
 • Nacrt Uredbe mp - Br. ___/2023 o Osnivanju i Funkcionisanju Žalbene Komisije i Određivanju Postupka Žalbi na Odluke o Pružanju Besplatne Pravne Pomoći
 • Draft Rregulation MOJ - no. ___/2023 Establishing and Operationalizing of the Complaints Commission and Determining the Complaints Procedure Against Decisions on Providing Free Legal Assistance

Ligji nr. 08/L-063 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të agjencive të pavarura

Neni 20, paragrafi 1,

Agjencia për Ndihmë Juridike falas 30.04.2023 Ministri i ministrisë
70.
 • Udhëzim Administrativ për tarifat dhe kompensimin e shërbimeve të kryera nga Avokatët lidhur me shërbimet e autorizuara të ndihmës juridike falas
 • Administrativno uputstvo o tarifama i naknadama pruženih usluga od strane advokata u vezi sa ovlašćenim uslugama besplatne pravne pomoći
 • Administrative Instruction on the tariffs and compensation of authorized services of free legal aid provided by Advocates

Ligji Nr.04/L-017 për Ndihmë Juridike Falas

Neni 29 paragrafi 4

Agjencia për Ndihmë Juridike falas 30.06.2023 Ministri i ministrisë
71.
 • Udhëzim Administrativ për Procedurat e angazhimit të avokatëve në shërbimet e autorizuara të ndihmës juridike falas
 • Administrativno uputstvo o postupcima angažovanja advokata u ovlašćenim uslugama besplatne pravne pomoći
 • Administrative Instruction on the procedure for engaging lawyers in authorized services of free legal aid

Ligji Nr.04/L-017 për Ndihmë Juridike Falas

Neni 29 paragrafi 6

Agjencia për Ndihmë Juridike falas 29.09.2023 Ministri i ministrisë
72.
 • Udhëzim Administrativ për përmbajtjen e formularit për paraqitjen e kërkesës për ndihmë juridike falas
 • Administrativno uputstvo o sadržaju obrasca za podnošenje zahteva za besplatnu pravnu pomoć
 • Administrative Instruction on the Form and content of the form for submission of application for legal aid

Ligji Nr.04/L-017 për Ndihmë Juridike Falas

Neni 31, paragrafi 2

Agjencia për Ndihmë Juridike falas 30.06.2023 Ministri i ministrisë
73.
 • Udhëzim Administrativ për caktimin e kritereve për ofrimin e shërbimeve juridike të autorizuara nga organizatat jo- qeveritare
 • Administrativno uputstvo za utvrđivanje kriterijuma za pružanje pravnih usluga ovlašćenih od strane nevladinih organizacija
 • Administrative Instruction on determining criteria for the provision of legal services authorized by non-governmental organizations

Ligji nr. 08/L-063 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të agjencive të pavarura

Neni 19

Agjencia për Ndihmë Juridike falas 30.04.2023 Ministri i ministrisë

IVI. MINISTRIA E MBROJTJES (MM)

MINISTARSTVO ODBRANE (MO)

MINISTRY OF DEFENSE (MD)

74.
 • Projekt Rregullore për rekrutim në Forcën e Sigurisë së Kosovës;
 • Nacrt Pravilnika o regrutaciji u Kosovske Bezbednosne Snage.
 • Draft Regulation on recruitment in the Kosovo Security Force

Ligji Nr.06/L-124 për Shërbim në FSK (neni 6 paragrafi 10) si dhe Ligji Nr. 08/l-156 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës

neni 3

Dbnj 31.07.2023 Ministri i ministrisë
75.
 • Projekt Rregullore për zhvillimin e karrierës së pjesëtarëve të FSK-së;
 • Nacrt Pravilnika za razvoj karijere pripadnika KBS.
 • Draft Regulations on the career development of KSF members

Ligji Nr.06/L-124 për Shërbim në FSK

neni 9

Dbnj 31.07.2023 Ministri i ministrisë
76.
 • Projekt Rregullore për plotësimin dhe ndryshimin Rregullores (MM) Nr. 12/2019 për ushqimin, transportin dhe akomodimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës
 • Nacrt Uredbe za dopunu i izmenu Pravilnika (MO) br. 12/2019 za hranu, prevoz i smeštaj u Kosovske Bezbednosne Snage.
 • Draft Regulation for supplementing and amending Regulation (MoD) No. 12/2019 on food, transportation and accommodation in the Kosovo Security Force;

Ligji Nr. 06/L-124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës (neni 16), Ligjit Nr. 08/L-156 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës (neni 7 paragrafi 4) si dhe Ligjit nr. 08/l-158 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes

neni 3

DLI 30.08.2023 Ministri i ministrisë
77.
 • Projekt Rregullore për Kodin Disiplinor të Forcës së Sigurisë së Kosovës
 • Nacrt Pravilnika za Disciplinski Kodeks Kosovskih Bezbednosnih Snaga.
 • Draft Regulations on the Disciplinary Code of the Kosovo Security Force

Ligji Nr.06/L-124 për Shërbim në FSK (neni 28) si dhe Ligji Nr. 08/l-156 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës

neni 10

DL 31.07.2023 Ministri i ministrisë
78.
 • Projekt Rregullore për Kriteret, Procedurat dhe Formatin e Vlerësimit Vjetor të Pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës;
 • Nacrt Pravilnika o kriterijumima, procedurama i Formatu godišnjeg ocenjivanja pripadnika Kosovskih Bezbednosnih Snaga.
 • Draft Regulations on the Criteria, Procedures and Format of the Performance Report Members of the Kosovo Security Force.

Ligji Nr. 06/L-124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës (neni 10 paragrafi 2) si dhe Ligji Nr. 08/L-156 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës

neni 6

Dbnj 30.11.2023 Ministri i ministrisë
79.
 • Projekt Rregullore e pastërtisë së figurës për pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës;
 • Nacrt Pravilnika o čistosti figure za pripadnike Kosovskih Bezbednosnih Snaga.
 • Draft Regulation on Figure Cleanliness for members of the Kosovo Security Force

Ligji Nr. 06/L-124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës (nenin 6 paragrafi 6 ) si dhe si dhe Ligji Nr. 08/L-156 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/l-124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës

neni 3

Dbnj 31.08.2023 Ministri i ministrisë
80.
 • Projekt Kodi i Etikës për Forcën e Sigurisë së Kosovës;
 • Nacrt Kodeks Etike za Kosovske Bezbednosne Snage.
 • Project Code of Ethics for the Kosovo Security Force

Ligji Nr. 06/L-124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës (neni 28) si dhe Ligji Nr. 08/L-156 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës

neni 10

DL 31.07.2023 Ministri i ministrisë
81.
 • Projekt Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Mbrojtjes;
 • Nacrt Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu Odbrane.
 • Draft Regulations on the internal organization and settlement of job positions in the Ministry of Defense

Ligji nr. 08/l-158 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes (neni 3 parag.7), si dhe Ligjit Nr.06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe të agjencive të pavarura

neni 28

Dbnj, por me vednim eshte caktue nga zyra e sekretarit 15.09.2023 Kryeministri
82.
 • Projekt Rregullore për furnizim dhe mirëmbajtje logjistike në Forcën e Sigurisë së Kosovës;
 • Nacrt Pravilnik za snabdevanje i održavanje logistike u Kosovskim bezbednosnim snagama
 • Draft Regulations on Logistics Supply and Maintenance in the Kosovo Security Force;

Ligji Nr. 06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes (neni 5, paragrafit 1.13 dhe 1.14, si dhe Ligji Nr. 08/L-158 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes

neni 4

DLI 31.08.2023 Ministri i ministrisë
83.
 • Projekt Rregullore për përcaktimin e procesit të planifikimit, programimit, buxhetimit dhe ekzekutimit në Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën e Sigurisë së Kosovës;
 • Nacrt Pravilnika za definisanje procesa planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja u Ministarstvu Odbrane i Kosovskim Bezbednosnim Snagama.
 • Draft Regulation on Determination the process of planning, programming, budgeting and execution in the Ministry of Defense and the Kosovo Security Force

Ligji nr. 08/l-158 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes

neni 4

DPM 31.08.2023 Ministri i ministrisë
84.
 • Projekt Rregullore për dukjen, përmasat dhe përdorimin e Stemës së MM-së;
 • Nacrt Pravilnika o izgledu, dimenzijama i upotrebi Grba MO.
 • Draft Regulation on the appearance, dimensions and use of the Coat of Arms of the Ministry of Defense

Ligji Nr. 08/L-158 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes

neni 3

Njesia e protokolit 31.08.2023 Ministri i ministrisë
85.
 • Projekt Rregullore për Fushë veprimtarin e Inspektorit Gjeneral;
 • Nacrt pravilnika za Oblast delovanja Generalnog Inspektora.
 • Draft Regulations on the Inspector General's Field of Activity

Ligji nr. 08/l-158 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes

neni 3

Ig 31.08.2023 Ministri i ministrisë
86.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për hartimin e politikave për edukimin, vetëdijesimin dhe ngritjen e potencialit të qytetarëve të Republikës së Kosovës, për shërbim në fushën e mbrojtjes;
 • Nacrt- Administrativno Uputstvo za izradu politika za obrazovanje, podizanje svesti i podizanje potencijala građana Republike Kosova, za službu u oblasti odbrane.
 • Project Administrative Instruction on the drafting of policies for education, awareness and raising the potential of the citizens of the Republic of Kosovo, for service in the field of defense

Ligji nr. 08/l-158 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes

neni 4

DPM 15.09.2023 Ministri i ministrisë
87.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për përcaktimin e hierarkisë së dokumenteve strategjike, autoritetin e vendimmarrjes, menaxhimin, koordinimin dhe monitorimin në MM dhe FSK
 • Nacrt Administrativnog Uputstva za utvrđivanje hijerarhije strateških dokumenata, ovlašćenja za donošenje odluka, upravljanje, koordinacija monitoring u MO i KBS.
 • Draft Administrative Instruction on Determination of the hierarchy of strategic documents, decision-making authority, management, coordination and monitoring in MoD and KSF

Ligji nr. 08/l-158 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/l-122 për Ministrinë e Mbrojtjes

neni 4

DPM 15.09.2023 Ministri i ministrisë
88.
 • Projekt Rregullore për përcaktimin e rregullave për siguri fizike dhe hyrje-dalje të personelit civil dhe ushtarak në MM dhe FSK
 • Nacrt Pravilnik za određivanje pravila za fizičko obezbeđenje i ulazak i izlazak civilnog i vojnog osoblja u MO i KBS.
 • Draft Regulation on Determination of the rules for physical security and entry and exit of civilian and military personnel in the MoD and KSF

Ligji Nr. 08/L-158 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-122 për Ministrinë e Mbrojtjes

neni 4

Dris 31.08.2023 Ministri i ministrisë
89.
 • Projekt Rregullore për organizimin dhe shërbimin mjekësor në Forcën e Sigurisë së Kosovës;
 • Nacrt Pravilnika o organizaciji i medicinskoj službi u KBS.
 • Draft Regulations on the organization and medical service in the KSF.

Ligji Nr.06/L-124 për Shërbim në FSK (neni 6 parag. 10) si dhe Ligji Nr. 08/L-156 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-124 për Shërbim në Forcën e Sigurisë së Kosovës

neni 3

DM 31.08.2023 Ministri i ministrisë
90.
 • Projekt-Rregullore për Autorizimet e Policisë Ushtarake në Forcën e Sigurisë së Kosovës
 • Nacrt Pravilnika o Ovlašćenjima Vojne Policije u Kosovskim Bezbednosnim Snagama
 • Draft Regulation on Military Police Authorizations in the Kosovo Security Force

Ligji Nr. 08/L-113 për Policinë Ushtarake në Forcën e Sigurisë Së Kosovës

neni 8

Dis 15.06.2023 Ministri i ministrisë
91.
 • Projekt-Rregullore për Detyrat dhe përgjegjësitë e Qendrës Shtetërore Trajnuese për Sigurinë Kibernetike;
 • Nacrt Pravilnik o pružanje i prihvacenje stručne obuke, školovanje i usluge uz naknadu u centrima KBS-a za obuku za potrebe MO/KBS-a, državnih i međunarodnih institucija
 • Draft Regulations on Duties and Responsibilities of the State Training Center for Cyber Security

Ligji Nr. 08/L-173 për Sigurinë

neni 21

DKTI 15.09.2023 Qeveria
92.
 • Projekt-Udhëzim Administrativ për arsimim, stërvitje, trajnim dhe zhvillim tё pjesëtarëve tё FSK
 • Projektno-administrativno uputstvo za obrazovanje, obuku, obuku i razvoj pripadnika BSK
 • Project-Administrative Instruction for education, training, training and development of KSF members

Ligji Nr. 08/L-157 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L- 123 për Forcën e Sigurisë së Kosovës

neni 5

Dbnj 31.10.2023 Ministri i ministrisë
93.
 • Projekt-Rregullore për Detyrat e Policisë Ushtarake në Forcën e Sigurisë së Kosovës
 • Nacrt Pravilnika o Dužnostima Vojne Policije u Kosovskim Bezbednosnim Snagama
 • Draft Regulations on Duties of the Military Police in the Kosovo Security Force

Ligji Nr. 08/L-113 për Policinë Ushtarake në Forcën e Sigurisë Së Kosovës

9 dhe 22

Dis 30.03.2023 Ministri i ministrisë
94.
 • Projekt-Rregullore për Shoqërimin në Policin Ushtarake në Forcën e Sigurisë së Kosovës;
 • Projekat-Pravilnik za Privođenje u Vojnu Policiju u Kosovskim Bezbednosnim Snagama.
 • Project-Regulation for Military Police Accompanying in the Kosovo Security Force.

Ligji Nr. 08/L-113 për Policinë Ushtarake në Forcën e Sigurisë Së Kosovës

neni 22

Dis 30.03.2023 Qeveria
95.
 • Projekt-Rregullore për Përdorimin e Forcës dhe Armëve të Zjarrit për Policinë Ushtarake në Forcën e Sigurisë së Kosovës.
 • Nacrt Uredbe o Upotrebi Sile i Vatrenog Oružja za Vojnu Policiju u Kosovskim Bezbednosnim Snagama.
 • Draft Regulation on the Use of Force and Fire Weapon for the Military Police in the Kosovo Security Force.

Ligji Nr. 08/L-113 për Policinë Ushtarake në Forcën e Sigurisë Së Kosovës

neni 22

Dis 30.03.2023 Ministri i ministrisë

VI. MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME (MPB)

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA (MUP)

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS (MIA)

96.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 05/2023 PËR PROCEDURAT E KUNDËRVAJTJES1
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MUP) BR. 05/2023 O PREKRŠAJNIM POSTUPCIMA1
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MIA) NO. 05/2023 FOR THE MINOR OFFENSE PROCEDURES

Ligji Nr. 05/L-088, për Rregullat e Trafikut Rrugor (Gazeta Zyrtare Nr. 32, 05 shtator 2016)

Neni 257 paragrafi 3 dhe 4

Policia e Kosoves 10.07.2023 Ministri i ministrisë
97.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 04/2023 PËR REGJISTRIMIN E MJETEVE
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MUP) BR. 04/2023 ZA REGISTRACIJU VOZILA
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION(MIA) NO.04/2023 ON VEHICLE REGISTRATION

Ligjit Nr. 05/L-132 për Automjete

Neni 42

Agjencia e Regjistrimit Civil 22.06.2023 Ministri i ministrisë
98.
 • Projekt-udhëzim Administrativ për Procedurat Teknike për Çaktivizimin e Armëve të Kategorive A, B, C dhe D.
 • Administrativno uputstvo (mup) br. 03/2023 o tehničkim postupcima za deaktiviranje oružja kategorija a, b, c i d
 • Administrative instruction (mia) no. 03/2023 on the technical procedures for deactivating weapons of categories a, b, c and d

Ligji Nr. 05/L-022 për Armë.

Neni 54, paragrafi 1.

Departamenti per Siguri Publike 26.06.2023 Ministri i ministrisë
99.
 • Projekt-udhëzim Administrativ për Objektet ku do të bëhet Prodhimi, Riparimi, Deponimi dhe Shitblerja e Armëve të Kategorisë A,B,C dhe D sipas Ligjit për Armë.
 • Projektno-administrativno uputstvo za objekte u kojima će se vršiti proizvodnja, popravka, skladištenje i promet oružja kategorije A, B, C i D u skladu sa Zakonom o oružju.
 • Project-Administrative Instruction for the Facilities where Production, Repair, Storage and Sale of Weapons of Category A, B, C and D will take place according to the Law on Weapons.

Ligji Nr. 05/L-022 për Armë.

Neni 26, 27 paragrafi 4, 50 paragrafi 4.

Departamenti per Siguri Publike 30.08.2023 Ministri i ministrisë
100.
 • Projekt-udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MPB) Nr. 02/2017 për Procedurën e Pajisjes me Patentë Shofer të Republikës së Kosovës.
 • Nacrt Administrativnog uputstva za izmenu i dopunu Administrativnog uputstva (MIB) br. 02/2017 za postupak opremanja sa vozačkom dozvolom Republike Kosovo.
 • Draft Administrative Instruction for the Amendment and Supplementation of the Administrative Instruction (MIB) No. 02/2017 for the Procedure of Equipment with Driver's License of the Republic of Kosovo.

Ligji Nr. 05/L-64 për Patentë Shofer.

Neni 105, nëparagrafi 1.2.

Agjencia e Regjistrimit Civil 30.08.2023 Ministri i ministrisë
101.
 • Projekt-udhëzim Administrativ për Procedurat e Pajisjes me Pasaportë dhe Dokument të Udhëtimit për Kthim.
 • Nacrt Administrativnog uputstva za procedure za opremanje pasoša i povratne putne isprave.
 • Draft Administrative Instruction for Procedures for Equipment with Passport and Return Travel Document.

Ligji Nr.03/L-037 për Dokumentet e Udhëtimit

Kreu i VIII neni 36 pika c.

Agjencia e Regjistrimit Civil 29.09.2023 Ministri i ministrisë
102.
 • Projekt-udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MPB) Nr. 05/2018 për Procedurat e Pajisjes me Letërnjoftim.
 • Nacrt Administrativnog uputstva za izmenu i dopunu Administrativnog uputstva (MIB) br. 05/2018 za postupke opreme sa pismom obaveštenja.
 • Draft Administrative Instruction for the Amendment and Supplementation of the Administrative Instruction (MIB) No. 05/2018 for Equipment Procedures with Letter Notification.

Ligji Nr. 05/L-015 për Letërnjoftim.

Neni 24 paragrafi 2 nënparagrafi 2.1.

Agjencia e Regjistrimit Civil 29.09.2023 Ministri i ministrisë
103.
 • Projekt-rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MPB) Nr. 02/2017 për Organizimin dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Policisë së Kosovës.
 • Predlog uredbe za izmenu i dopunu Uredbe (MIB) br. 02/2017 za organizaciju i sistematizaciju radnih mesta Kosovske policije.
 • Draft regulation for amending and supplementing the Regulation (MIB) No. 02/2017 for the Organization and Systematization of Kosovo Police Workplaces.

Ligji Nr. 04/L-076 për Policinë.

Neni 32, paragrafi 3

Policia e Kosovës 29.09.2023 Kryeministri
104.
 • Projekt-rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MPB) Nr. 03/2016 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Agjencinë e Menaxhimit Emergjent.
 • Predlog uredbe za izmenu i dopunu Uredbe (MIB) br. 03/2016 za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Agenciji za vanredne situacije.
 • Draft regulation for amending and supplementing the Regulation (MIB) No. 03/2016 for Internal Organization and Systematization of Workplaces in the Emergency Management Agency.

Ligji Nr. 04/l-230 për Agjencinë e Menaxhimit Emergjent.

Neni 18, paragrafi 2, nën paragrafi 2.1.

Agjencia e Menaxhimit Emergjent 31.07.2023 Kryeministri
105.
 • Projekt-Rregullore për Procedurën e Rekrutimit dhe Gradimit të Njësive Profesionale të Zjarrfikjes dhe Shpëtimit.
 • Nacrt pravilnika o postupku prijema i ocenjivanja profesionalnih vatrogasno-spasilačkih jedinica.
 • Draft Regulation for the Recruitment and Grading Procedure of Professional Fire and Rescue Units.

Ligji Nr. 04/l-230 për Agjencinë e Menaxhimit Emergjent

Nenin 12

Agjencia e Menaxhimit Emergjent 31.10.2023 Ministri i ministrisë
106.
 • Projekt-udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr. 14/2013 për Funksionalizimin, Detyrat dhe Përgjegjësitë e Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar.
 • Nacrt Administrativnog uputstva za izmenu i dopunu Administrativnog uputstva (KRK) br. 14/2013 o funkcionisanju, dužnostima i odgovornostima Nacionalnog centra za upravljanje granicom
 • Draft Administrative Instruction for the Amendment and Supplementation of the Administrative Instruction (QRK) No. 14/2013 on Functionalization, Duties and Responsibilities of the National Center for Border Management.

Ligjit nr. 04/L072 për Kontrollin e Kufirit Shtetëror.Ligji nr. 04/l-216 për Bashkëpunim Ndërmjet Autoriteteve të Përfshira në Menaxhimin e Integruar të Kufirit.

Neni 9.Neni 10, paragrafi 5.

Ministria e Puneve te Brendshme 31.10.2023 Ministri i ministrisë
107.
 • Projekt-rregullore për Organizimin e Brendshëm të Agjencisë për Regjistrim Civil.
 • Nacrt pravilnika za unutrašnju organizaciju Agencije za matične knjige.
 • Draft regulations for the Internal Organization of the Agency for Civil Registration.

Ligji Nr. 04/L-160 për Agjencinë e Regjistrimit Civil.

Neni 10.

Agjencia e Regjistrimit Civil 11.12.2023 Kryeministri
108.
 • Projekt Rregullore (QRK) Nr. 00/2023 për Shtesën për Punën pa Orar të Paracaktuar
 • Nacrt Uredbe (KRK) br. 00/2023 za dodatak za rad bez određenog vremena
 • Draft Regulation (QRK) No. 00/2023 for the Allowance for Work without Fixed Hours

Ligji Nr. 08/L - 196 për Pagat ne Sektorin Publik

Neni 27.2

Ministria e Puneve te Brendshme 28.02.2023 Qeveria
109.
 • Projekt Rregullore (QRK) Nr. 00/2023 për Përcaktim të Kushteve dhe Procedurave për Kompensime për Kujdestari, Punën Gjatë Natës dhe Jashtë Orarit të Punës
 • Nacrt Uredbe (KRK) br. 00/2023 o utvrđivanju uslova i postupka naknade za negovatelje, noćni i prekovremeni rad
 • Draft Regulation (QRK) No. 00/2023 on Determination of Conditions and Procedures for Caregiver Compensation, Night Work and Overtime Work

Ligji Nr. 08/L - 196 për Pagat ne Sektorin Publik

Neni 36

Ministria e Puneve te Brendshme 28.02.2023 Qeveria
110.
 • Projekt Rregullore (QRK) Nr. 00/2023 për Kompensim për Funksionin Shtesë
 • Nacrt Uredbe (KRK) br. 00/2023 za naknadu za dodatnu funkciju
 • Draft Regulation (QRK) No. 00/2023 for Compensation for Additional Function

Ligji Nr. 08/L - 196 për Pagat ne Sektorin Publik

Neni 38.6

Ministria e Puneve te Brendshme 28.02.2023 Qeveria
111.
 • Projekt Rregullore (QRK) Nr. 00/2023 për Përcaktim të Rregullave për Pozitat e Tjera
 • Draft Regulation (QRK) No. 00/2023 for Determination of Rules for Other Positions
 • Nacrt Uredbe (KRK) br. 00/2023 za utvrđivanje pravila za druga radna mesta

Ligji Nr. 08/L - 196 për Pagat ne Sektorin Publik

Ligji Nr. 08/L - 196 për Pagat ne Sektorin Publik

Ministria e Puneve te Brendshme 28.02.2023 Qeveria
112.
 • Projekt-rregullore për Modulet e Trajnimeve të Nënpunësve Civil.
 • Nacrt pravilnika za module za obuku državnih službenika.
 • Draft regulations for Civil Servant Training Modules.

Ligji Nr. 06/L - 114 për Zyrtarë Publik.

Nenit 31 paragrafi 1, 2, dhe 3

Departamenti per Menaxhimin e Zyrtareve Publike 20.12.2023 Qeveria
113.
 • Projekt-rregullore për Plotësimin e një Pozite të Shërbimit Civil në Rast Zëvendësimi dhe Mungesës së Përkohshme në Sherbimin Civil.
 • Nacrt pravilnika za popunu radnog mesta u državnoj službi u slučaju zamene i privremenog odsustva u državnoj službi.
 • Draft regulation for the filling of a Civil Service Position in case of Replacement and Temporary Absence in the Civil Service.

Ligji Nr. 06/L - 114 për Zyrtarë Publik.

Neni 32, paragrafi 4 dhe 5.

Departamenti per Menaxhimin e Zyrtareve Publike 30.06.2023 Qeveria
114.
 • Projekt-rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin Rregullores (QRK) Nr. 16/2020 për Pranimin dhe Karrierën në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.
 • Nacrt pravilnika za izmenu i dopunu Uredbe (KRK) br. 16/2020 za prijem i karijeru u civilnoj službi Republike Kosovo.
 • Draft regulation for amending and supplementing the Regulation (QRK) No. 16/2020 for Admission and Career in the Civil Service of the Republic of Kosovo.

Ligji Nr. 06/L - 114 për Zyrtarë Publik.

Neni 34,35,36,37,38,39.

Departamenti per Menaxhimin e Zyrtareve Publike 29.09.2023 Qeveria
115.
 • Projekt-rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr. 02/2020 për Planifikimin e Personelit.
 • Nacrt uredbe za izmenu i dopunu Uredbe br. 02/2020 za kadrovsko planiranje.
 • Draft regulation for the amendment and completion of Regulation No. 02/2020 for Personnel Planning.

Ligji Nr. 06/L - 114 për Zyrtarë Publik.

Neni 15 paragrafi 6.

Departamenti per Menaxhimin e Zyrtareve Publike 28.07.2023 Ministri i ministrisë
116.
 • Projekt-udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (QRK) Nr. 13/2018 për Kushtet, Angazhimin, Kategorizimin dhe Mënyrën e Pagesës së Trajnerëve në Institutin e Kosovës për Administratë Publike.
 • Nacrt Administrativnog uputstva za izmenu i dopunu Administrativnog uputstva (KRK) br. 13/2018 o uslovima, angažovanju, kategorizaciji i načinu plaćanja trenera u Kosovskom institutu za javnu upravu.
 • Draft Administrative Instruction for the Amendment and Supplementation of the Administrative Instruction (QRK) No. 13/2018 on the Conditions, Engagement, Categorization and Payment Method of Trainers at the Kosovo Institute for Public Administration.

Ligji Nr. 04/L-221 për Institutin e Kosovës për Administratë Publike.

Neni 11, paragrafi 3

Instituti i Kosovës për Administratë Publike 29.09.2023 Qeveria
117.
 • Projekt-rregullore për Pranimin, Marrëdhënien e Punës dhe klasifikimin e Vendeve të Punës për Nëpunësit e Shërbimeve Publike në Shëndetësi
 • Nacrt pravilnika o prijemu, radnom odnosu i sistematizaciji zaposlenih u javnom zdravstvu
 • Draft regulation on the Admission, Employment Relationship and Job Classification for Public Health Service Employees

Ligji Nr. 06/L - 114 për Zyrtarë Publik.

Neni 67, neni 68.

Departamenti per Menaxhimin e Zyrtareve Publike 29.09.2023 Qeveria
118.
 • Projekt-rregullore për Pranimin, Marrëdhënien e Punës dhe Klasifikimin e Vendeve të Punës për Nëpunësit e Shërbimeve Publike në Art dhe Kulturë (Performuesit e Artit dhe Kulturës).
 • Nacrt pravilnika za prijem, radni odnos i razvrstavanje poslova zaposlenih u javnim službama u umetnosti i kulturi (izvođači umetnosti i kulture).
 • Draft regulations for the Admission, Employment Relationship and Classification of Jobs for Public Service Employees in Art and Culture (Performers of Art and Culture).

Ligji Nr. 06/L - 114 për Zyrtarë Publik.

Neni 67, neni 68.

Departamenti per Menaxhimin e Zyrtareve Publike 29.09.2023 Qeveria
119.
 • Projekt-rregullore për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Institutin e Kosovës për Administratë Publike.
 • Nacrt pravilnika za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Kosovskom institutu za javnu upravu.
 • Draft regulations for the Internal Organization and Systematization of Workplaces in the Kosovo Institute for Public Administration.

Ligji nr. 06/l -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura.

Neni 27

Instituti i Kosovës për Administratë Publike 31.05.2023 Kryeministri
120.
 • Rregullore mbi Performancën e Agjencive
 • Pravilnika o radu Agencija
 • Regulations on the Performance of Agencies

Ligji nr. 06/l -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura.

Neni 30, paragrafi 8

Departamenti për Reformën e Administratës Publike 03.07.2023 Qeveria
121.
 • Projekt udhëzimi administrativ për Përmbajtjen dhe Formën e Targave të Mjeteve
 • Nacrt administrativnog uputstva za sadržaj i oblik registarskih tablica vozila.
 • Draft administrative instruction for the Content and Form of Vehicle License Plates.

Ligji Nr.05/L-132 Për Automjete

Neni 59, paragrafi 4.

Agjencia e Regjistrimit Civil 29.12.2023 Ministri i ministrisë
122.
 • Projekt-rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (QRK) Nr. 05/2014 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Akademisë së Kosovës për Siguri Publike.
 • Nacrt pravilnika za izmenu i dopunu Uredbe (KRK) br. 05/2014 za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta Kosovske akademije za javnu bezbednost
 • Draft regulation for amending and supplementing the Regulation (QRK) No. 05/2014 for Internal Organization and Systematization of Workplaces of the Kosovo Academy for Public Safety

Ligji nr. 04/L-053 për Akademinë e Kosovës për Siguri Publike.

Neni 10

Akademia e Kosovës për Siguri Publike 18.12.2023 Kryeministri
123.
 • Projekt-udhëzim Administrativ për Masat e Duhura Parandaluese dhe Mbrojtëse për Ndalimin e Pjesëmarrjes së Fëmijëve në Klubet e Natës dhe Lojrave të Fatit.
 • Nacrt Administrativnog uputstva za odgovarajuće preventivne i zaštitne mere za zabranu učešća dece u noćnim klubovima i igrama na sreću.
 • Draft Administrative Instruction for the Appropriate Preventive and Protective Measures for Prohibiting the Participation of Children in Night Clubs and Games of Chance.

Ligji nr. 06/l -084 për Mbrojtjen e Fëmijës.

Neni 44, paragrafi 4

Policia e Kosovës 29.09.2023 Qeveria
124.
 • Projekt-rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (ZKM) Nr. 01/2021 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë së Punëve të Brendshme.
 • Nacrt pravilnika za izmenu i dopunu Uredbe (ZKM) br. 01/2021 za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta Ministarstva unutrašnjih poslova.
 • Draft regulation for amending and supplementing the Regulation (ZKM) No. 01/2021 for Internal Organization and Systematization of Workplaces of the Ministry of Internal Affairs.

Ligji nr. 06/l -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura.

Neni 31

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) 31.03.2023 Kryeministri
125.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për Data Bazën e Viktimave të Trafikimit me qenie njerzore.
 • Projektno administrativno uputstvo za bazu podataka o žrtvama trgovine ljudima.
 • Project Administrative Instruction for the Database of Victims of Trafficking in Human Beings.

Ligji nr. 04/l-218 për Parandalimin dhe Luftimin e Trafikimit me Njerëz dhe Mbrojtjen e Viktimave të Trafikimit.

Neni 48, paragrafi 4

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) 12.05.2023 Ministri i ministrisë
126.
 • Projekt-udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.06/2019 (MPB) per Procedurën e Humbjes se Shtetesise me Lirim dhe Privim
 • Nacrt Administrativnog uputstva za izmenu i dopunu Administrativnog uputstva br. 06/2019 (MIB) za postupak gubitka državljanstva otpustom i lišavanjem
 • Draft Administrative Instruction for Amending and Supplementing Administrative Instruction No. 06/2019 (MIB) for the Procedure of Loss of Citizenship with Release and Deprivation

Ligji nr. 04/L-215 për Shtetësi n e Kosovës

Neni 19 dhe 33

Departamenti per Shtetesi , Azil dhe Migracion 29.12.2023 Qeveria
127.
 • Projekt-udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.05/2020 (MPB) per Procedurat e Fitimit te Shtetesise se Republikës se Kosoves
 • Nacrt Administrativnog uputstva za izmenu i dopunu Administrativnog uputstva br. 05/2020 (MIB) o postupku za dobijanje državljanstva Republike Kosovo
 • Draft Administrative Instruction for Amending and Supplementing Administrative Instruction No. 05/2020 (MIB) for the Procedures for Obtaining the Citizenship of the Republic of Kosovo

Ligji nr. 04/L-215 për Shtetësinë e Kosovës

Neni 5 dhe 33

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) 29.12.2023 Ministri i ministrisë
128.
 • Projekt-rregullore për Plotësim Ndryshim i Rregullores (MPB) Nr. 02/2015 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë.
 • Nacrt pravilnika za dopunu i izmenu Uredbe (MIB) br. 02/2015 za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta Kosovske agencije za sudsku medicinu.
 • Draft regulation for supplementing and amending Regulation (MIB) No. 02/2015 for the Internal Organization and Systematization of the Workplaces of the Kosovo Agency for Forensics.

Ligji Nr. 04/L-064 për Agjencinë e Kosovës për Forenzikë

Neni 12, neni 23, paragrafi 1, nënparagrafi 1.2.

Agjencia e Kosovës per Forenzikë 29.12.2023 Kryeministri
129.
 • Projekt-rregullore për përshkrimin e detyrave dhe përgjegjësive të Personelit të Agjencisë së Kosovës për Forenzikë
 • Nacrt pravilnika za opis dužnosti i odgovornosti osoblja Kosovske agencije za sudsku medicinu
 • Draft regulations for the description of the duties and responsibilities of the Personnel of the Kosovo Agency for Forensics

Ligji Nr. 04/L-064 për Agjencinë e Kosovës për Forenzikë.

Neni 12, neni 23, paragrafi 1, nënparagrafi 1.2.

Agjencia e Kosovës per Forenzikë 29.12.2023 Ministri i ministrisë
130.
 • Projekt- rregullorja për Procedurën e Angazhimit të Policisë Shtesë
 • Нацрт правилника о поступку ангажовања додатне полиције
 • Draft regulation for the Procedure of Engagement of Additional Police

Ligji Nr. 08/L-166 për Tubime Publike

Neni 23 paragrafi 1

Policia e Kosovës 29.09.2023 Ministri i ministrisë
131.
 • Projekt-rregullorja për Detyrat, Përgjegjësitë, Përbërjen dhe Mandatin e Anëtarëve të Komisionit
 • Nacrt pravilnika o dužnostima, odgovornostima, sastavu i mandatu članova Komisije
 • Draft regulation on Duties, Responsibilities, Composition and Mandate of Commission Members

Ligji Nr. 08/L-166 për Tubime Publike Neni 10 paragrafi 6

Neni 10 paragrafi 6

Policia e Kosovës 29.09.2023 Ministri i ministrisë
132.
 • Projekt-rregullorja për Strukturën dhe Organizimin e Brendshëm të Agjencisë për Siguri Kibernetike
 • Nacrt pravilnika o strukturi i unutrašnjoj organizaciji Agencije za sajber bezbednost
 • Draft regulation on the Structure and Internal Organization of the Agency for Cyber ​​Security

Ligji Nr. 08/L-173 Për Sigurinë Kibernetike

Neni 17 paragrafi 2

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) 22.12.2023 Ministri i ministrisë
133.
 • Projekt- udhëzimi Administrativ për Masat dhe Procedurat që Kufizojnë ose Ndërpresin Përkohësisht Përdorimin ose Qasjen në një Rrjet apo Sistem Informacioni në Rast të Incidentit Kibernetikë
 • Nacrt administrativnog uputstva za mere i procedure koje ograničavaju ili privremeno prekidaju korišćenje ili pristup mreži ili informacionom sistemu u slučaju sajber incidenta
 • Draft Administrative Instruction for Measures and Procedures that Limit or Temporarily Interrupt the Use or Access to a Network or Information System in the Case of a Cyber ​​Incident

Ligji Nr. 08/L-173 Për Sigurinë Kibernetike

Neni 11 paragrafi 3

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) 22.12.2023 Qeveria
134.
 • Projket-udhëzimi Administrativ për Përshkrimin e Masave të Sigurisë për Sistemin e Rrjetit dhe Informacionit dhe Kërkesat për Përgatitjen e Vlerësimit të Rrezikut
 • Nacrt Administrativnog uputstva za opis bezbednosnih mera za mrežni i informacioni sistem i zahteve za izradu procene rizika
 • Draft Administrative Guidance for the Description of Security Measures for the Network and Information System and Requirements for the Preparation of Risk Assessment

Ligji Nr. 08/L-173 Për Sigurinë Kibernetike

neni 5 paragrafi 6

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) 22.12.2023 Ministri i ministrisë
135.
 • Projekt-udhëzimi Administrativ për Procedurën e Njoftimit dhe Përmbajtjen e Raportit të Incidentit Kibernetikë
 • Nacrt Administrativnog uputstva o proceduri obaveštavanja i sadržaju izveštaja o sajber incidentu
 • Draft Administrative Instruction on the Notification Procedure and Content of the Cyber ​​Incident Report

Ligji Nr. 08/L-173 Për Sigurinë Kibernetike

Neni 6 paragrafi 12

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) 22.12.2023 Ministri i ministrisë
136.
 • Projekt-udhëzimi Administrativ për Regjistrin e Incidenteve Kibernetike
 • Nacrt administrativnog uputstva za registar sajber incidenata
 • Draft Administrative Instruction for the Cyber ​​Incident Registry;

Ligji Nr. 08/L-173 Për Sigurinë Kibernetike

Neni 10, paragrafi 3

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) 22.12.2023 Ministri i ministrisë
137.
 • Projekt-udhëzimi Administrativ për Regjistrin e Rreziqeve të Sigurisë Kibernetike
 • Nacrt administrativnog uputstva za registar rizika za sajber bezbednost
 • Draft Administrative Guidance for the Cyber ​​Security Risk Registry

Ligji Nr. 08/L-173 Për Sigurinë Kibernetike

Neni 9, paragrafi 9

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) 22.12.2023 Ministri i ministrisë
138.
 • Projekt-udhëzimi Administrativ që Përcakton Masat dhe Aktivitetet për Koordinim dhe Bashkëpunim të Mekanizmave Shtetëror për Parandalimin e Sulmeve Kibernetike dhe Mbrojtjen Kibernetike në Republikën e Kosovës.
 • Nacrt Administrativnog uputstva kojim se definišu mere i aktivnosti za koordinaciju i saradnju državnih mehanizama za sprečavanje sajber napada i sajber odbranu u Republici Kosovo
 • Draft Administrative Instruction Defining Measures and Activities for Coordination and Cooperation of State Mechanisms for the Prevention of Cyber ​​Attacks and Cyber ​​Defense in the Republic of Kosovo.

Ligji Nr. 08/L-173 Për Sigurinë Kibernetike

Neni 22

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) 22.12.2023 Ministri i ministrisë
139.
 • Projekt-Udhëzimi Për Ndryshimin Dhe Plotësimin E Udhëzimt Administrativ (MPB) Nr. 02/2021 Për Menaxhimin dhe Shpenzimin e Fondeve të Veçanta Policore
 • Projekat-Uputstvo za izmenu i dopunu administrativnih uputstava (MIB) br. 02/2021 Za upravljanje i trošenje sredstava Specijalne policije
 • Project-Instruction for the Change and Supplement of Administrative Instructions (MIB) No. 02/2021 For the Management and Expenditure of Special Police Funds

Ligjit nr. 04/L-076 për Policinë

Neni 52 paragrafi 2

Policia e Kosovës 29.06.2023 Ministri i ministrisë
140.
 • Projekt-rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MPMS) Nr. 01/2016 për Funksionimin dhe Punën në Strehimoren për Mbrojtjen dhe Rehabilitimin e Viktimave të Trafikimit me Qenie Njerëzore ne nivel te Mesëm dhe të Lartë të Rrezikshmërisë
 • Nacrt pravilnika za izmenu i dopunu Uredbe (MPMS) br. 01/2016 za rad i rad u Prihvatilištu za zaštitu i rehabilitaciju žrtava trgovine ljudima srednjeg i visokog rizika
 • Draft regulation for amending and supplementing the Regulation (MPMS) No. 01/2016 for the Operation and Work at the Shelter for the Protection and Rehabilitation of Victims of Trafficking in Human Beings at Medium and High Risk Levels

Ligji Nr. 04/L-218 Për Parandalimin dhe Luftimin e Trafikimit me Njerëz dhe Mbrojtjen e Viktimave të Trafikimit

Neni 48 paragrafi 4

Departamenti për riintegrimin e personave te riatdhesuar 25.10.2023 Qeveria

VII. MINISTRIA E SHËNDETËSISË (MSH)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA (MZ)

MINISTRY OF HEALTH (MH)

141.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Rrezikshmëria për të punësuarit në QKKTGJ dhe qendrat e transfuzionit të gjakut
 • Administrativno uputstvo Rizik za zaposlene u NCTKK-u i centrima za transfuziju krvi
 • Administrative Instruction The danger for the employees of the NCBTK and blood transfusion centers

Ligji nr. 06/l-042 për gjak dhe përbërës të gjakut

Neni 11 paragrafi 2

Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut 08.01.2023 Ministri i ministrisë
142.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Asgjësimi i gjakut dhe përbërësve të gjakut
 • Administrativno uputstvo za odlaganje krvi i krvnih komponenti
 • Administrative Instruction For disposal of blood and blood components

Ligji nr. 06/l-042 për gjak dhe përbërës të gjakut

Neni 26 paragrafi 3

Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut 08.01.2023 Ministri i ministrisë
143.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Mbështetja e dhuruesit të gjakut
 • Administrativno uputstvo Podrška davaocima krvi
 • Administrative Instruction Blood donor support

Ligji nr. 06/l-042 për gjak dhe përbërës të gjakut

Neni 23 paragrafi 3

Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut 08.01.2023 Ministri i ministrisë
144.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Tarifat e shërbimeve të ofruara nga AKPPM
 • Administrativno uputstvo za naknade za usluge koje pruža KALMS
 • Administrative Instruction for the fees of services provided by KMA

Ligji nr. 04/L – 190 për produkte dhe pajisje medicinale

Neni 35 Paragrafi 5

AKPPM 15.07.2023 Ministri i ministrisë
145.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Ndryshimet e (varacionet) autorizim marketingut të produkteve medicinale
 • Administrativno uputstvo za izmene (varijacije) ovlašćenja za marketing medicinskih proizvoda
 • Administrative Instruction amendments of (variations) marketing authorization of medicinal products

Ligji nr. 04/L – 190 për produkte dhe pajisje medicinale

Neni 16 Paragrafi 3

30.06.2023 Ministri i ministrisë
146.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Udhërrëfyes dhe protokolle klinike
 • Administrativno uputstvo za kliničke smernice i protokole
 • Administrative Instruction for clinical guidelines and protocols

Ligji nr. 04/L-124 për shëndetësi

Neni 13

UPK 30.03.2023 Ministri i ministrisë
147.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Procedurat e punës së Laboratorit të Kontrollit të Cilësisë
 • Administrativno uputstvo za procedure rada Laboratorije za kontrolu kvaliteta
 • Administrative Instruction for the work procedures of the Quality Control Laboratory

Ligji nr. 04/L – 190 për produkte dhe pajisje medicinale

Neni 6 Paragrafi 3

Laboratoi i kontollit të cilësisë 30.06.2023 Ministri i ministrisë
148.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Vërejtjet e kombinuara në njësinë e paketimit
 • AU Kombinovane napomene u jedinici za pakovanje
 • AI Remarks combined in packing unit

Ligji për Kontrollin e Duhanit nr.04/L-156

Neni 6.19

15.02.2023 Ministri i ministrisë
149.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Praktika dhe provimi profesional për të gjitha kategoritë e profesionistëve shëndetësor
 • Administrativno uputstvo - Praksa i stručni ispit za sve kategorije zdravstvenih radnika
 • Administrative Instruction - Practice and professional exam for all categories of health professionals

Ligji për Shëndetësi nr.04/L-125

Neni 70

15.02.2023 Ministri i ministrisë
150.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Licencimi i profesionistëve të huaj shëndetësor
 • Administrativno uputstvo – Licenciranje stranih zdravstvenih radnika
 • Administrative Instruction – Licensing of foreign health professionals

Ligji për Shëndetësi nr.04/L-125

Neni 71 paragrafi 3

30.03.2023 Ministri i ministrisë
151.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Bashkë-pagesat në kujdesin shëndetësor
 • Administrativno uputstvo o participaciji u zdravstvenoj zaštiti
 • Administrative Instruction on co-payments in health care

Ligji nr. 04/L-124 për Shëndetësi

Neni 58

30.05.2023 Ministri i ministrisë
152.
 • Projekt Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës të Ministrisë së Shëndetësisë
 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva zdravstva
 • Regulation for the internal organization and systematization of workplaces of the Ministry of Health

Ligji nr. 06/l -113-Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe të agjencive të pavarura

Neni 28 paragrafi 3

15.02.2023 Qeveria
153.
 • Projekt Rregullore për Organizimin dhe sistematizimin e brendshëm të AKPPM-së
 • Uredba za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju KALMS-a
 • Regulation for the internal organization and systematization of the KMA

Ligji nr. 06/l -113-Për organizimin dhe funksionimin e administratës shtetërore dhe të agjencive të pavarura

Neni 28 paragrafi 3

AKPPM 30.06.2023 Qeveria
154.
 • Statuti i Spitalit të Përgjithshëm
 • Statut Opšte bolnice
 • Statute of the General Hospital

Ligji 04/L-125 për Shëndetësi

Neni 14

15.09.2023 Ministri i ministrisë
155.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Masat për parandalimin dhe mbrotjen e fëmijës nga abuzimi me narkotikë
 • Administrativno uputstvo Mere za prevenciju i zaštitu dece od zloupotrebe droga
 • Administrative Instruction Measures for the prevention and protection of children for drug abuse

Ligji nr. 06/l-084 për mbrojtjen e fëmijës

Neni 43

07.06.2023 Qeveria
156.
 • Projekt Udhëzimi Adminsitrativ Masat për Ndihma mjekësore, psikologjike, rehabilitim dhe ri integrim të fëmijës viktimë të abuzimit
 • Administrativno uputstvo Mere za medicinsku, psihološku pomoć, rehabilitaciju i reintegraciju dece žrtava zlostavljanja
 • Administrative Instruction Measures for medical, psychological assistance, rehabilitation and reintegration of child victims of abuse

Ligjin nr. 06/l-084 për mbrojtjen e fëmijës

Neni 57

10.05.2023 Qeveria
157.
 • Plotësim/ndryshimi i Statutit të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës
 • Dopuna/izmena Statuta Univerzitetskog kliničkog centra Kosova
 • Suplement/amendment of the Statute of the University Clinical Center of Kosovo

Ligji Nr.04 /L-125 për Shëndetësi

Neni 17, neni 21, neni 45 paragrafi 3 dhe neni 63

QKUK 15.06.2023 Ministri i ministrisë
158.
 • Plotësim/ndryshim i Statutit të Qendrës Klinike Stomatologjike Universitare të Kosovës
 • Dopuna/izmena Statuta Univerzitetskog stomatološkog kliničkog centra Kosova
 • Suplement/amendment of the Statute of the University Dental Clinical Center of Kosovo

Ligji Nr.04 /L-125 për Shëndetësi

Neni 17, neni 21, neni 45 paragrafi 3 dhe neni 63

Qendra Klinike Stomatologjike 19.05.2023 Ministri i ministrisë
159.
 • Plotësim ndryshimi i UA nr.03/2017 për Trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike
 • Dopuna/izmena AU br. 03/2017 o medicinskom lečenju van javnih zdravstvenih ustanova
 • Suplement/amendment of the AI no. 03/2017 for medical treatment outside public health institutions

Ligji nr. 04/L -249 për Sigurimin Shëndetësor

Neni 14 paragrafi 6.4

05.09.2023 Ministri i ministrisë
160.
 • Statuti i Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës (SHSKUK)
 • Statut Univerzitetske bolničke kliničke službe Kosova (UBKSK)
 • The Statute of the Hospital and University Clinical Service of Kosova (HUCSK)

Ligji nr. 04/L-125 për Shëndetësi,

Neni 63

SHSKUK 30.03.2023 Qeveria
161.
 • Statuti i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik (IKSHPK)
 • Statut Nacionalnog instituta za javno zdravlje (NIJZK)
 • Statute of the National Institute of Public Health (NIPHK)

Ligji nr. 02/l-78 për Shëndetësi Publike

Neni 5

IKSHPK 15.03.2023 Qeveria
162.
 • Plotësim ndryshimi i Udhëzimit Administrativ Nr. 09/ 2014 kushtet për punë sa i përket hapësirës, kuadrit profesional dhe pajisjeve medicinale të institucioneve private shëndetësore jashtë-spitalore
 • Dopuna/izmena Administrativnog uputstva br. 09/ 2014 uslovi rada u pogledu prostora, stručnog osoblja i medicinske opreme privatnih vanbolničkih zdravstvenih ustanova
 • Suplement/amendment of the Administrative Instruction no. 09/ 2014 working conditions in terms of space, professional staff and medical equipment of private out-of-hospital health institutions

Ligji nr. 04/L-125 për Shëndetësi

Neni 25 dhe neni 42

15.02.2023 Ministri i ministrisë
163.
 • Udhëzimit administrativ nr.01/2023 Shkollimi Specialistik
 • Administrativno uputstvo br. 01/2023 Specijalisticko Skolovanje
 • Administrative Instruction No. 01/2023 Specialist Education

Ligji nr. 04/L-124 për Shëndetësi

Neni 72 dhe Neni 73

15.02.2023 Ministri i ministrisë
164.
 • Plotësim ndryshim i udhëzimit administrativ Nr.11/2015 Qarkulluesit me pakicë për produkte dhe pajisje medicinale
 • Dopuna i izmena administrativnog uputstva br. 11/2015 Maloprodajni distributeri medicinskih proizvoda i opreme
 • Completion and amendment of administrative instruction No. 11/2015 Retail distributors of medicinal products and equipment

Ligji 04/L-190 për pajisje dhe produkte medicinale

Neni 14

15.09.2023 Ministri i ministrisë
165.
 • UDHËZIMI ADMINISTRATIV (në Shëndetësi) Nr. 02/2023- KUSHTET DHE PROCEDURAT PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SHËNDETËSORE NË INSTITUCIONET PRIVATE
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (u zdravstvu) br. 02/2023- USLOVI I USLOVI PROCEDURE ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENIH AKTIVNOSTI U PRIVATNE USTANOVE
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (in Health) No. 02/2023- CONDITIONS AND CONDITIONS PROCEDURES FOR THE EXERCISE OF HEALTH ACTIVITIES IN PRIVATE INSTITUTIONS

Ligji Nr. 04/L-125 Për Shëndetësi

24 dhe 42

21.08.2023 Ministri i ministrisë

VIII. MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS, TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT (MASHTI)

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, TEHNOLOGIJE I INOVACIJE (MOTI)

MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY AND INOVATION (MESTI)

166.
 • Plotësim/ndryshim i Udhëzimit administrativ 28/2012 – Themelimi dhe funksionimi i Këshillit të prindërve të Kosovës
 • Izmena/dopuna Administrativnog uputstva 28/2012 – Osnivanje i funkcionisanje Kosovskog saveta roditelja
 • Supplement/amendment of Administrative Instruction 28/2012 – Establishment and operation the councils Parents’ Council of Kosova

Ligjit për Arsimin Parauniversitar dhe Ligjin për zyrtarët Publikë

nenit 16 LAP dhe nenit 19 LZP

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.01.2023 Ministri i ministrisë
167.
 • Hartimi i Udhëzimit administrativ për ristrukturimin e menaxhimit të brendshëm të shkollës
 • Izrada Administrativnog uputstva za restrukturiranje unutrašnjeg menadžiranje škola
 • Drafting the Administrative Instruction for the restructuring of the school internal management

Ligji i Arsimit Parauniversitar.

neni 5 paragrafi 16

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.10.2023 Ministri i ministrisë
168.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i UA nr. 32/ 2013 dhe Udhëzuesin për Planifikim dhe Zbatim të Kurrikulës me Zgjedhje (Material Ndihmës për Mësimdhënës)
 • Izmena i dopuna AU br.32/2013 i Vodiča za planiranje i sprovođenje izbornog kurikuluma (Pomoćni materijal za nastavnike)
 • Supplement and amendment of AI no. 32/2013 and the Guide for Planning and Implementation of Elective Curriculum (Teacher Support Material)

Ligji i Arsimit Parauniversitar Kurrikula e Kosovës-

neni 24 i LAP

31.01.2023 Ministri i ministrisë
169.
 • Plotësim ndryshimi i UA, nr. 16/2004, për regjistrimin e nxënësve në kl. I.
 • Izmena i dopuna AU, 16/2004 za upis učenika u I. raz.
 • Supplement-amendment of AI no. 16/2004 on students enrollment in grade I.

Ligji i Arsimit Parauniversitar-

neni 5 pika 3

31.03.2023 Ministri i ministrisë
170.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i UA- Kalendari i vitit shkollor 2022-2023
 • Izmena i dopuna UA- Kalendara za školsku godinu 2022-2023
 • Supplement and amendment of AI - School Year Calendar 2022 2023

Ligji i Arsimit Parauniversitar-

neni 5 pika 2.1.

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 31.08.2023 Ministri i ministrisë
171.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit KSHLM 03/2017.
 • Izmena i dopuna Uputstva DSLN-a 03/2017.
 • Supplement and amendment of SCTL Instruction 03/2017.

Ligji i Arsimit Parauniversitar

1.1. Neni 2 p.1.2 , neni 4 p.1.3, neni 6 p.1.4,neni 7

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.06.2023 Ministri i ministrisë
172.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit për financim të ZHPM-së 15/2013
 • Izmena i dopuna Uputstva o finansiranju DSLN-a 15/2013.
 • Supplement and amendment of instruction on TPD funding 15/2013.

Ligji me nr. 03.-L-068 AKRK dhe LAP

neni 33 i LAKRK,nenit 33.p.3 dhe 49 p.1 te LAP

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.11.2023 Ministri i ministrisë
173.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit 06/2017 për aprovim të programeve
 • Izmena i dopuna Uputstva 06/2017 o usvajanje programa
 • Supplement and amendment of instruction 06/2017 on programs approval

Ligji i Arsimit Parauniversitar

Neni 5 p.16 dhe neni 49 p. 1 i LAP

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.06.2023 Ministri i ministrisë
174.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit për Sistemin e licencimit të mësimdhënësve 05/2017.
 • Izmena i dopuna Uputstva o Sistemu licenciranje nastavnika 05/2017.
 • Supplement and amendment of instruction on teachers licensing system 05/2017.

Ligji i Arsimit Parauniversitar

nenet 4,9, 11,13,16-18

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.10.2023 Ministri i ministrisë
175.
 • Plotësimi dhe ndryshimi UA 02/2018 Funksionimi i qendrave burimore
 • Izmena i dopuna AU 02/2018 Funkcionisanje resursnih centara
 • Supplement and amendment of AI 02/2018, The operation of the resource centers

Ligji i Arsimit Parauniveristar-

neni 42 pika 1

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.09.2023 Ministri i ministrisë
176.
 • Plotësimi dhe ndryshimi UA 14/2014 Shndërrimi i klasave të bashkëngjitura në dhoma burimore
 • Izmena i dopuna AU 14/2014 Pretvaranje pridruženih učionica u resursne prostorije
 • Supplement and amendment of AI 14/2014, Conversion of attached classrooms into resource rooms

Ligji i Arsimit Parauniversitar,

neni 42

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.06.2023 Ministri i ministrisë
177.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i UA 16/2017 Vlerësimi pedagogjik i fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore
 • Izmena i dopuna AU 16/2017 Izmena i dopuna Opštinskih timova za ocenjivanje dece sa posebnim obrazovnim potrebama.
 • Supplement and amendment of AI 16/2017 Supplement and amendment - Municipal evaluation teams for assessment of children with special educational needs.

Ligji i Arsimit Parauniversitar

Neni 41

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.11.2023 Ministri i ministrisë
178.
 • Hartimi i UA për rolin, detyrat dhe përgjegjësitë e asistentit për fëmijë me nevoja të veçanta.
 • Izrada AU o Ulozi, dužnosti i odgovornosti asistenta za decu sa posebnim potrebama.
 • Drafting of the AI for the role, duties and responsibilities of the assistant for children with special needs.

Ligji i Arsimit Parauniversitar

Neni 42 paragrafi 4

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.06.2023 Ministri i ministrisë
179.
 • Hartimi i UA, për procedurat e rekrutimit të personelit arsimor në IEA, parauniversitare.
 • Izrada AU, o Proceduri za regrutaciju nastavnog osoblja u IEA, preduniverzitetsko.
 • Drafting of the AI, on the recruitment procedures of the educational personnel in the pre-university UEI

Ligjit për Arsimin Parauniversitar

Në bazë të nenit 16 dhe nenit 19

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 31.08.2023 Ministri i ministrisë
180.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit administrativ për licencimin e institucioneve të arsimit të lartë
 • Izmena i dopuna Administrativnog uputstva o licenciranju institucije visokog obrazovanja
 • Review of the Administrative Instruction for teacher licensing of higher education

Projektligji i Arsimit të Lartë

Neni 11,12,14

Departamenti i Arsimit te Lartë dhe Shkencës 30.06.2023 Ministri i ministrisë
181.
 • Hartimi i UA – për ndarjen e bursave
 • Izrada AU– za dodelu stipendija
 • Review of AI - on scholarship allocation

Projektligji i Arsimit të Lartë

Neni 32

Departamenti i Arsimit te Lartë dhe Shkencës 31.03.2023 Ministri i ministrisë
182.
 • Hartimi i UA për regjistrin i institucioneve inovative shkencore
 • Izrada AU za registraciju inovativnih naučnih institucija
 • AI on the register of inventive scientific institutions

Ligji për Inovacion Shkencor, Transfer të Dijes dhe Teknologjisë

Neni 7, pika 3

Departamenti i Arsimit te Lartë dhe Shkencës 31.03.2023 Ministri i ministrisë
183.
 • Hartimi i UA për krijimin e Këshillit të Ekspertëve për arsimin e lartë
 • Izrada AU o sastavljanju Saveta eksperata za visoko obrazovanje
 • AI for the Establishment of the Council of Experts for Higher Education

Projektligji i Arsimit të Lartë

Neni 6, Paragrafi 1.18

31.10.2023 Ministri i ministrisë
184.
 • Hartimi i Udhëzimi administrativ për metodologjinë e financimit të institucioneve publike të arsimit të lartë
 • Izrada Administrativnog uputstva o Metodologiji finansiranje javnih institucija visokog obrazovanja
 • Administrative instruction on the methodology of financing public higher education institutions

Projektligji i Arsimit të Lartë

Neni 21, paragrafi 1

Departamenti i Arsimit te Lartë dhe Shkencës 31.05.2023 Ministri i ministrisë
185.
 • Hartimi i UA për orientim dhe këshillim në karrierë dhe ndërlidhje me tregun e punës
 • Izrada UA za Orijentaciju u karijeri i veza sa tržištem rada
 • AI on orientation and career counseling and liaison to the labor market

Ligji për Arsimin dhe Aftësimin Profesional nr. 04/L-138,

neni 7 dhe 17

Departamenti i Arsimit Profesional 30.06.2023 Ministri i ministrisë
186.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i UA për kriteret dhe procedurat për validimin dhe akreditimin e IAAP-ve
 • Izmena i dopuna AU o kriterijumima i procedurama za validaciju i akreditaciju IPOO-a
 • Review and supplement of the AI on quality assurance criteria and procedures in the IVET

Ligji për Kualifikimet Kombëtare 03/L-060

Neni 16

Departamenti i Arsimit dhe Aftersimit Profesional 30.06.2023 Ministri i ministrisë
187.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i UA për standardet dhe procedurat e verifikimit të standardeve të profesionit
 • Izmena i dopuna AU o standardima i procedurama za verifikaciju standarda profesije
 • Review and supplement of the AI for standards and verification procedures of occupational standards.

Ligji për Kualifikimet Kombëtare 03/L-060

Neni 2

Departamenti i Arsimit dhe Aftersimit Profesional 31.12.2023 Ministri i ministrisë
188.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MASHTI) NR.______/20230 PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E THEMELIMIT DHE PUSHIMIT TË VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MON) BR.______/2020 O KRITERIJUMIMA I PROCEDURE OSNIVANJA I PRESTANAK AKTIVNOSTI INSTITUCIJE PREDUNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MES) NO. ________ /2020 ON THE CRITERIA AND PROCEDURES FOR THE ESTABLISHMENT AND TERMINATION OF THE ACTIVITY OF PRE-UNIVERSITY EDUCATION INSTITUTIONS

Ligji i Arsimit Parauniversitar dhe Aktgjykimi i Gjykates Kushtetuese

nenit 5 paragrafi 16 të Ligjit nr. 04/L-032 për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 17, 16 shtator 2011), në mbështetje të nenit 8 nënparagrafi 1.4 të Rregullores nr. 02/2011 për fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, dhe Aktgjykimit te Gjykatës Kushtetuese nr. ref. AGJ 2107/22, dt.29 dhjetor 2022, nxjerr:

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.04.2023 Ministri i ministrisë
189.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MASHTI) Nr.______/2023 PËR PARAMETRAT DHE KRITERET PËR GRANTIN SPECIFIK PËR ARSIM
 • ADMNISTRATIVNO UPUTSTVO (MONTI) BR._____/2023O PARAMETRIMA I KRITERIJUMIMA ZA SPECIFIČNO GRANTE ZA OBRAZOVANJE
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MESTI) NO. _____/2023 ON PARAMETERS AND CRITERIA FOR THE SPECIFIC GRANT FOR EDUCATION

Ligji i Arsimit Parauniversitar

nenit 5 paragrafi 16 dhe nenit 28 të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës (Gazeta zyrtare nr. 17, dt.16 shtator 2011),

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.04.2023 Ministri i ministrisë
190.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MASHTI) NR._____ dt._____/2023 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MASHT) NR._15/ 2018 PËR AKREDITIMIN E INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MONTI) BR.______dat._____/2023 O: IZMENI I DOPUNI ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MONT) BR._15/ 2018 O AKREDITACIJI INSTITUCIJA VISOKOG OBRAZOVANJA U REPUBLICI KOSOVO
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MESTI) NO. _____ date______/2023 ON AMENDMENT AND SUPPLEMENT OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MEST) NO.15/ 2018 ON ACCREDITATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE REPUBLIC OF KOSOVA

Projektligji i Arsimit të Lartë

në bazë të nenit 6, 7 të Ligjit nr. 04/L-037 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 19, 9 shtator 2011),

Departamenti i Arsimit te Lartë dhe Shkencës 30.06.2023 Ministri i ministrisë
191.
 • UA Vlërsimi i Performances se Mësimdhënsve
 • AU Ovrednovanju Performanse Nastavnika
 • AI Evulution of Teachers Performance

Ligji i Arsimit Parauniversitar

33 paragrafi 1

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.06.2023 Ministri i ministrisë

VIIII. MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT (MKRS)

MINISTARTSVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA (MKOS)

MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AND SPORT (MCYS)

192.
 • Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MKRS) Nr. 01/2022 për Përcaktimin e Perimetrit dhe Zonës Mbrojtëse të Aseteve të Trashëgimisë Kulturore dhe Politikave për Konzervimin dhe Zhvillimin e Tyre
 • Uredba (MKOS) Br. xx/2023 o Izmenama i Dopunama Uredbe (MKRS) Br. 01/2022 o Određivanju Perimetra i Zaštitne Zone Aseta Kulturnog Nasleđa i Politici Konzervisanja i Razvoja
 • Regulation (MCYS) No. xx/2023 on Amending and Supplementing the Regulation (MCYS) No. 01/2022 on Determining the Perimeter and the Protective Zone of Cultural Heritage Assets and the Conservation and Development Policy

Ligji Nr.02/L - 88 për Trashëgiminë Kulturore

Neni 12 (paragrafi 12.3)

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 30.03.2023 Ministri i ministrisë
193.
 • Rregullore (MKRS) Nr. xx/2023 për Hartimin e Projekteve të Konservimit dhe Restaurimit dhe Aktiviteteve Konservuese të Trashëgimisë Kulturore
 • Uredba (MKOS) Br. xx/2023 za Izradu Projekata Konzervacije i Restauracije i Aktivnosti Konzervisanja Kulturnog Nasleđa
 • Regulation (MCYS) No. xx/2023 on the Design of Conservation and Restoration Projects and Conservation Activities of Cultural Heritage

Ligji Nr.02/L - 88 për Trashëgiminë Kulturore

Neni 4 (paragrafi 4.18)

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 14.06.2023 Ministri i ministrisë
194.
 • Udhëzimin Administrativ për Përcaktimin e Kushteve, Kritereve dhe Procedurave për Hartimin e Planeve për Konservim të Integruar të Trashëgimisë Kulturore;
 • Administrativno uputstvo za utvrđivanje uslova, kriterijuma i postupaka za izradu planova za integrisano očuvanje kulturnog nasleđa
 • Administrative Instruction for Determining the Conditions, Criteria and Procedures for Designing Plans for Integrated Conservation of Cultural Heritage

Ligji Nr.02/L - 88 për Trashëgiminë Kulturore

Neni 12 (paragrafi 12.3)

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 30.03.2023 Ministri i ministrisë
195.
 • Udhëzim Administrativ (MKRS) Nr. xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MKRS) Nr. 03/2021 për Kriteret, Kërkesat, Rregullat dhe Procedurat Lidhur me Lëshimin, Administrimin dhe Revokimin e Licencave Profesionale për Personat Fizikë dhe Juridikë në Fushën e Trashëgimisë Kulturore
 • Administrativno Uputstvo (MKRS) br. /2023 za izmenu i dopunu Administrativno Uputstvo (MKOS) Br. 03/2021 o Kriterijumima, Zahtevima, Pravilima i Procedurama u Vezi sa Izdavanjem, Administriranjem i Oduzimanjem Profesionalne Licence Fizičkim i Pravnim Licima u Oblasti Kulturnog Nasleđa
 • Administrative Instruction (MKRS) No. /2023 for the Amendment and Supplement of Administrative Instruction (MCYS) No. 03/2021 on Criteria, Requirements, Rules and Procedures Related to the Issuance, Administration and Revocation of Professional Licenses for Natural and Legal Persons in the Field of Cultural Heritage

Ligji Nr.02/L - 88 për Trashëgiminë Kulturore

Neni 4 (paragrafi 4.16)

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 30.03.2023 Ministri i ministrisë
196.
 • Rregullore (QRK) - Nr. Xx/2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Muzeun Kombëtar të Kosovës
 • Uredba (VRK) Br. xx/2023 o unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Narodnom muzeju Kosova
 • Regulation (GRK) No. xx/2023 on Internal Organization and Systematization of Workplaces in the National Museum of Kosovo

Ligji nr. 06/L -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

Neni 28

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 30.03.2023 Kryeministri
197.
 • Rregullore (MKRS) Nr. xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MKRS) Nr. 01/2019 për Punën e Këshillit Drejtues të Muzeut Kombëtare të Kosovës
 • Uredba (MKOS) Br. Xx/2023 o Izmenama i Dopunama Uredbe (MKOS) BR.01/2019 za Delatnost Upra Vnog Saveta Nacionalnog Muzeja Kosova
 • Regulation (MCYS) No. xx/2023 on Amending and Supplementing the Regulation (MCYS) No. 01/2019 on the Work of the Governing Council of the National Museum of Kosovo

Ligji Nr. 02/L-57 për Institucionet e Kulturës

Neni 39

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 30.06.2023 Ministri i ministrisë
198.
 • Rregullore (MKRS) Nr. xx/2023 për Punën e Këshillit Drejtues të Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve
 • Uredbe (MKOS) Br. xx/2023 za Delatnost Upra Vnog Saveta Kosovski zavod za zaštitu spomenika
 • Regulation (MCYS) No. xx/2023 on the Work of the Governing Council of the Kosovo Institute for the Protection of Monuments

Ligji Nr. 02/L-57 për Institucionet e Kulturës

Neni 39

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 30.06.2023 Ministri i ministrisë
199.
 • Rregullore (QRK) - Nr. Xx/2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Institutin e Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve
 • Uredba (VRK) Br. xx/2023 o unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Kosovski zavod za zaštitu spomenika
 • Regulation (GRK) No. xx/2023 on Internal Organization and Systematization of Workplaces in the Kosovo Institute for the Protection of Monuments

Ligji nr. 06/L -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

Neni 28

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 30.03.2023 Kryeministri
200.
 • Rregullore (MKRS) Nr. xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MKRS) Nr. 04/2016 për Punën e Këshillit Drejtues të Teatrit Kombëtar të Kosovës
 • Uredba (MKOS) Br. Xx/2023 o Izmenama i Dopunama Uredbe (MKOS) Br. 04/2016 o Radu Upravnog Saveta Narodnog Pozorišta Kosova
 • Regulation (MCYS) No. xx/2023 on Amending and Supplementing the Regulation (MCYS) No. 04/2016 on the Work of the Governing Council of the National Theatre of Kosovo

Ligji Nr. 04/L – 106 për Teatrot

Neni 10 (paragrafi 1, nënparagrafi 1.6)

Departamenti i Kulturës 01.09.2023 Ministri i ministrisë
201.
 • Udhëzim Administrativ (MKRS) Nr. xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MKRS) Nr. 01/2022 për Kushtet, Kriteret dhe Procedurat e Themelimit, Licencimit dhe Ri-Vlerësimit të Federatave dhe Organizatave Sportive
 • Administrativno Uputstvo (MKRS) br. /2023 za izmenu i dopunu Administrativno Uputstvo (MKOS) Br. 01/2022 o Uslovima, Kriterijumima i Procedurama za Osnivanje, Licenciranje i Ponovnu Evaluaciju Sportskih Federacija i Organizacija
 • Administrative Instruction (MKRS) No. /2023 for the Amendment and Supplement of Administrative Instruction (MKRS) No. 01/2022 on the Terms, Criteria and Procedures for the Establishment, Licensing and Re-Evaluation of Sports Federations and Organizations

Ligjin Nr. 2003/24 për Sport

Nenet 31 dhe 32

Departamenti i Sportit; 30.01.2023 Ministri i ministrisë
202.
 • Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MKRS) Nr. 01/2018 për Përcaktimin e Kritereve, Procedurave dhe Formës për Vërtetimin e Sponsorizimit në Fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
 • Uredba (MKOS) Br. xx/2023 o Izmenama i Dopunama Uredbe (MKRS) Br. 01/2018 za Određivanje Kriterijuma, Procedura i Forme za Verifikovanje Sponzora iz Oblasti Kulture, Omladine i Sporta
 • Regulation (MCYS) No. xx/2023 on Amending and Supplementing the Regulation (MCYS) No. 01/2018 on Defining Criteria, Procedures and Form Concerning the Certificate of Sponsorship in the Field of Culture, Youth and Sports

Ligji Nr. 05/L-090 për Sponsorizime në fushën e Kulturës, Rinise dhe Sportit

Neni 4 (paragrafi 5)

Departamenti i Sportit; 30.01.2023 Ministri i ministrisë
203.
 • Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores Nr.14/2013 për Mbështetje të Përhershme Financiare të Sportistëve të cilët kanë Fituar Medalje në Lojërat Olimpike, në Kampionatet Botërore dhe Kampionatet Evropiane
 • Uredba (MKOS) Br. xx/2023 o Izmenama i Dopunama Uredbe Br. 14/2013 o Stalnoj Finansijskoj Podrsci Sportistima koji su Osvojili Medalje na Olimpijskim Igrama, Svetskim Prvenstvima i Evropskim Prvenstvima
 • Regulation (MCYS) No. xx/2023 on Amending and Supplementing the Regulation No. 14/2013 ON Providing Permanent Financial Support to Athletes who have Won Medals at the Olympic Games, World Championships and European Championships

Ligji Nr. 04/L-075 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 2003/24 për Sport

Neni 14 ( paragrafi 40.7 dhe 40.8 )

Departamenti i Sportit; 30.06.2023 Kryeministri
204.
 • Rregullore (QRK) Nr. Xx/2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Agjencinë Anti Doping
 • Uredba (VRK) Br. xx/2023 o unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Antidoping agencija
 • Regulation (GRK) No. xx/2023 on Internal Organization and Systematization of Workplaces in the Anti-Doping Agency

Ligji nr. 06/L -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

Neni 28

Departamenti i Sportit; 30.11.2023 Qeveria
205.
 • Projekt Rregullore (MKRS) Nr. xx/2023 për Rregullat Kombëtare Anti-Doping
 • Uredba (MKOS) Br. xx/2023 o Nacionalna antidoping pravila
 • Regulation (MCYS) No. xx/2023 on National Anti-Doping Rules

Ligji Nr. 08/L-152 për Anti Dopingun

Neni 4 paragrafi 2

Departamenti i Sportit; 30.11.2023 Ministri i ministrisë
206.
 • Projekt Rregullore (QRK) Nr. xx/2023 për Komisionet e Përhershme të Agjencisë Anti Doping
 • Uredba (VRK) Br. xx/2023 o Stalne komisije Agencije
 • Regulation (GRK) No. xx/2023 on Permanent Commissions of the Agency

Ligji Nr. 08/L-152 për Anti Dopingun

Neni 10 paragrafi 2

Departamenti i Sportit; 30.11.2023 Qeveria
207.
 • Projekt Rregullore (MKRS) Nr. xx/2023 për Trajnimin, Edukimin dhe Certifikimin e Personelit për Mbledhjen e Mostrave
 • Uredba (MKOS) Br. xx/2023 o Obuku, Edukaciju i Sertifikaciju Osoblja za Prikupljanje Uzoraka
 • Regulation (MCYS) No. xx/2023 on Training, Education and Certification of Sample Collection Personnel

Ligji Nr. 08/L-152 për Anti Dopingun

Neni 6 paragrafi 14 dhe 15

Departamenti i Sportit; 30.11.2023 Ministri i ministrisë
208.
 • Rregullore (QRK) Nr. Xx/2023 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës e QKK-së;
 • Uredba (VRK) br. Xx/2023 o unutrašnjoj organizacij i sistematizaciji radnih mesta KCK-a;
 • Regulation (GRK) No. Xx/2023 on internal organization and systematization of KCC job positions;

Ligji nr. 06/L -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura; Ligjit Nr. 08/L-202 për Kinematografinë

Neni 28; neni 8 paragrafi 2

Departamenti i Kulturës 30.11.2023 Kryeministri
209.
 • Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Këshillin Profesional të QKK-së;
 • Uredba (MKOS) br. Xx/2023 o Stručnom savetu KCK-a;
 • Regulation (MCYS) No. Xx/2023 on the Professional Council of KCC;

Ligji Nr. 08/L-202 për Kinematografinë;

Neni 11 paragrafi 6

Departamenti i Kulturës 30.11.2023 Ministri i ministrisë
210.
 • Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Konkurset e QKK-së, dhe subvencionimin e projekteve filmike dhe audiovizuele;
 • Uredba (MKOS) br. Xx/2023 o Konkursima KCK-a i subvencionisanje filmskih i audiovizuelnih projekata;
 • Regulation (MCYS) No. Xx/2023 on KCC Competitions, and subsidizing film and audiovisual projects;

Ligji Nr. 08/L-202 për Kinematografinë;

Neni 15 paragrafi 6

Departamenti i Kulturës 30.11.2023 Ministri i ministrisë
211.
 • Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Juritë dhe Komisionet e QKK-së;
 • Uredba (MKOS) br. Xx/2023 o Žirijima i Komisijama KCK-a;
 • Regulation (MCYS) No. Xx/2023 on Juries and Commissions of the KCC;

Ligji Nr. 08/L-202 për Kinematografinë;

Neni 16 paragrafi 2

Departamenti i Kulturës 30.11.2023 Ministri i ministrisë
212.
 • Rregullore (QRK) Nr. Xx/2023 për të Drejtën në Rabat;
 • Uredba (VRK) br. Xx/2023 o Pravo na Rabat;
 • Regulation (GRK) No. Xx/2023 on the Right to Rebate;

Ligji Nr. 08/L-202 për Kinematografinë;

Neni 19 paragrafi 4

Departamenti i Kulturës 30.11.2023 Qeveria
213.
 • Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Financimin e QKK-së;
 • Uredba (MKOS) br. Xx/2023 za finansiranje KCK-a;
 • Regulation (MCYS) No. Xx/2023 on KCC Financing;

Ligji Nr. 08/L-202 për Kinematografinë;

Neni 20 paragrafi 4

Departamenti i Kulturës 30.11.2023 Ministri i ministrisë
214.
 • Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Kinematë me Interes të Veçantë Publik dhe Themelimi i Kinemave të Tjera;
 • Uredba (MKOS) br. Xx/2023 o Bioskopima od posebnog javnog interesa i osnivanje drugih bioskopa;
 • Regulation (MCYS) No. Xx/2023 on Cinemas of Special Public Interest and the Establishment of Other Cinemas;

Ligji Nr. 08/L-202 për Kinematografinë;

Neni 21 paragrafi 6

Departamenti i Kulturës 30.11.2023 Qeveria
215.
 • Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Çmimet Vjetore për Kinematografi;
 • Uredba (MKOS) br. Xx/2023 o Godišnjim nagradama za kinematografiju;
 • Regulation (MCYS) No. Xx/2023 on the Annual Awards for Cinematography;

Ligji Nr. 08/L-202 për Kinematografinë;

Neni 22 paragrafi 2

Departamenti i Kulturës 30.11.2023 Ministri i ministrisë
216.
 • Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Shpërblimet për Arritjet Ndërkombëtare në Kinematografi;
 • Uredba (MKOS) br. Xx/2023 o Međunarodnim nagradama za dostignuća u kinematografiji;
 • Regulation (MCYS) No. Xx/2023 on Awards for International Achievements in Cinematography;

Ligji Nr. 08/L-202 për Kinematografinë;

Neni 23 paragrafi 3

Departamenti i Kulturës 30.11.2023 Ministri i ministrisë

IXI. MINISTRIA ADMINISTRIMIT TË PUSHTETIT LOKAL (MAPL)

MINISTARSTVO ADMINISTRACIJE LOKALNE SAMOUPRAVE (MALS)

MINISTRY OF LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION (MLGA)

217.
 • Plotësim ndryshimi i Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr.02/2020 për procedurën e emërimit të nënkryetarëve në komuna
 • Izmena i dopuna Administrativnog uputstva (ZPU) br.02 / 2020 o proceduri za imenovanje zamenika gradonačelnika u opštinama
 • Amendment of the Administrative Instruction (MPL) No.02 / 2020 on the procedure for appointing deputy mayors in municipalities

Ligji për Vetëqeverisje Lokale

Neni 61

DLKM 08.11.2023 Ministri i ministrisë
218.
 • Plotësim ndryshimi i Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr.05/2020 për procedurën e themelimit, përbërjen dhe kompetencat e komiteteve të përhershme dhe komiteteve të tjera në komuna
 • Završetak izmene i dopune Administrativnog uputstva (ZPU) br. 05/2020 o postupku osnivanja, sastavu i ovlašćenjima stalnih komisija i drugih komisija u opštinama
 • Completion of the amendment to Administrative Instruction (MPL) No. 05/2020 for the establishment procedure, composition and powers of permanent committees and other committees in municipalities

Ligji per Vetqeverisje Lokale

Neni 51

DLMK 22.11.2023 Ministri i ministrisë
219.
 • Udhëzimi Administrativ për Standardizimin e Ligjshmërisë së Akteve të Komunave
 • Administrativno uputstvo za standardizaciju zakonitosti akata opština Administrative
 • Administrative Instruction for the Standardization of Legality of Acts of Municipalities

LIGJI NR. 03/L-040 PËR VETËQEVERISJEN LOKALE

Neni 89

DLMK 01.11.2023 Ministri i ministrisë
220.
 • Udhëzim Administrativ për administratën e hapur lokale
 • Administrativno uputstvo za otvorenu lokalnu administraciju
 • Administrative Instruction for open local administration

LIGJI NR. 03/L-040 PËR VETËQEVERISJEN LOKALE

Neni 89

DLMK 15.11.2023 Ministri i ministrisë
221.
 • Udhëzimi Administrativ për Sistemin e Menaxhimit të Përformancës së Komunave dhe Skemën e Grantit të bazuar në Përformancë
 • Administrativno uputstvo za sistem upravljanja učinkom opština i šemu grantova na osnovu učinka
 • Administrative Instruction for Municipalities' Performance Management System and Performance-based Grant Scheme

LIGJI NR. 08/L-103 LIGJ PËR SISTEMIN E MENAXHIMIT TË PERFORMANCËS SË KOMUNAVE DHE SKEMËN E GRANTIT TË BAZUAR NË PERFORMANCË

Neni 17

DLMK 30.04.2023 Ministri i ministrisë

XI. MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS (MMPHI)

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, PROSTORNOG PLANIRANJA I INFRASTRUKTURE (MŽPI)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE (MESPI)

222.
 • Udhëzim Administrativ për Përbërjen, Fushëveprimtarinë dhe Mënyrën e Funksionimit të Grupeve Punuese
 • Administrativno uputstvo o sastavu, delokrugu i načinu funksionisanja radnih grupa
 • Administrative Instruction on the Composition, Scope and Manner of Operation of Working Groups

Ligji Nr.08/L-010 për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor në Republikën e Kosovës (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 16/ 2022 dt. 4 Korrik 2022)

Neni 9 paragrafi 3 i

Agjencia Kadastrale e Kosovës 30.09.2023 Ministri i ministrisë
223.
 • Udhëzim Administrativ për Standardet e Krijimit, Ruajtjes, Përditësimit dhe Strukturën e Meta të Dhënave
 • Administrativno uputstvo za Standardi kreiranja, skladištenja, ažuriranja i strukture metapodataka
 • Administrative Instruction on Standards of Creation, Storage, Update and Structure of Metadata

Ligjit Nr.08/L-010 për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor në Republikën e Kosovës (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 16/ 2022 dt. 4 Korrik 2022)

Neni 11 paragrafi 4

Agjencia Kadastrale e Kosoves 30.09.2023 Ministri i ministrisë
224.
 • Udhëzim Administrativ për Rregullat e Hollësishme për Realizimin e Ndërveprueshmërisë
 • Administrativno uputstvo za detaljna pravila za sprovođenje međusobnost
 • Administrative Instruction on the Detailed Rules for Realization of Interoperability

Ligjit Nr.08/L-010 për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor në Republikën e Kosovës (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 16/2022 dt. 4 Korrik 2022)

Neni 12 paragrafi 3

Agjencia Kadastrale e Kosoves 30.09.2023 Ministri i ministrisë
225.
 • Udhëzim Administrativ për Rregullat e Shkëmbimit të Grupeve dhe Shërbimeve të të Dhënave Gjeohapësinore Ndërmjet Autoriteteve Publike
 • Administrativno uputstvo o pravilima za razmenu grupama geoprostornih podataka i usluga između javnih organa
 • Administrative Instruction on the Rules for the Exchange of Groups and Geospatial Data Services among Public Authorities

Ligji Nr.08/L-010 për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor në Republikën e Kosovës (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 16/2022 dt. 4 Korrik 2022)

Neni 15 paragrafi 2

Agjencia Kadastrale e Kosoves 30.09.2023 Ministri i ministrisë
226.
 • Udhëzim Administrativ për Standardet Teknike të Ofrimit të Shërbimeve nga Gjeoportali i IKIH
 • Administrativno uputstvo za tehničke standarde pružanja usluga sa NIPI Geoportala
 • Administrative Instruction on the Technical Standards of the Provision of Services from the NSDI Geoportal

Ligji Nr.08/L-010 për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor në Republikën e Kosovës (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 16/2022 dt. 4 Korrik 2022)

Neni 16 paragrafi 3

Agjencia Kadastrale e Kosoves 30.09.2023 Ministri i ministrisë
227.
 • Rregullore ZKM për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Agjencinë Kadastrale të Kosovës
 • Uredba (KP) br.___/2023 za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Kosovskoj katastarskoj agenciji
 • Regulation (OPM) No.___/2023 on Internal Organization and Systematization of Workplaces in the Kosovo Cadastral Agency

Ligji Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës (Gazeta Zyrtare Nr. 07/2019 dt. 01 Mars 2019)

Neni 28, paragrafi 3

Agjencia Kadastrale e Kosoves 30.09.2023 Kryeministri
228.
 • Udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MMPH-NR.11/19 për Ndarjen e Ndërtesës dhe të Pjesës së Ndërtesës
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni Administrativnog uputstva MESP-NR.11/19 o podeli zgrade i građevinskom delu
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing the Administrative Instruction MESP-NR.11/19 on The Division of the Building and the Building Part

Ligjit për Kadastër Nr. 04/-L-013, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës

Neni 9, paragrafi 2, nenit 10, paragrafi 2 dhe nenit 15

Agjencia Kadastrale e Kosoves 28.02.2023 Ministri i ministrisë
229.
 • Udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MMPH-NR.12/19 për Ndarjen dhe Regjistrimin e Parcelës
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva MESP-NR.12/19 o dodeli i upisu parcele
 • Administrative Instruction on Amendment and Supplementation of Administrative Instruction MESP-NR.12/19 on Allocation and Registration of Parcel

Ligji Nr. 04/-L-013 për Kadastër (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 13/shtator 2011)

Neni 8 paragrafi 2 dhe nenin 14

Agjencia Kadastrale e Kosoves 28.02.2023 Ministri i ministrisë
230.
 • Rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores MMPH Nr.21/2013 për Rendin e Brendshëm të Parqeve Kombëtare
 • Izmena i dopuna Uredbe OSM br. 21/2013 o Unutrašnjem uređenju nacionalnih parkova
 • Amendment and supplementation of MESP Regulation No. 21/2013 on the Internal Order of National Parks

Ligjit Nr. 03/L-233 për Mbrojtjen e Natyrës (Gazeta Zyrtare Nr. 85/2010 dt. 09 Nëntor 2010)

Neni 76 paragrafi 1 dhe 2

Agjencia për Mbrojtjen e Mjedsitë e Kosovës 30.09.2023 Ministri i ministrisë
231.
 • Rregullore MMPHI për Rendin e Brendshëm të Parqeve të Natyrës dhe Monumenteve të Natyrës me Rëndësi të Veçantë
 • Pravilnik MESP o unutrašnjem uređenju parkova prirode i spomenika od posebnog značaja
 • MESP Regulation on the Internal Order of Nature Parks and Monuments of Special Importance

Ligjit Nr. 03/L-233 për Mbrojtjen e Natyrës (Gazeta Zyrtare Nr. 85/2010 dt. 09 Nëntor 2010)

Neni 76 paragrafi 1 dhe 2

Agjencia per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosoves 30.09.2023 Ministri i ministrisë
232.
 • Rregullore ZKM për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës
 • Pravilnik KOSOVSKE AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA KOSOVSKE AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 • Regulation OF THE KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ON INTERNAL ORGANIZATION AND SYSTEMATIZATION OF JOBS OF KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës (Gazeta Zyrtare Nr. 07/2019 dt. 01 Mars 2019)

Neni 28, paragrafi 3

Agjencia per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosoves 30.12.2023 Kryeministri
233.
 • Udhëzim Administrativ për Mënyrën Monitorimit të Cilësisë së Ajrit dhe Mbledhjes së të Dhënave, si dhe Kriteret dhe Metodologjinë
 • Administrativno uputstvo o praćenju kvaliteta vazduha i prikupljanja podataka, kao i kriterijuma i metodologije
 • Administrative Instruction on How to Monitor Air Quality and Data Collection, as well as Criteria and Methodology

Ligjit Nr. 08/L-025 për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja (Gazeta Zyrtare Nr. 18/2022 dt. 13 Korrik 2022)

Neni 12 paragrafi 1

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.08.2023 Ministri i ministrisë
234.
 • Udhëzimi Administrativ për Përcaktimin e Kriteret për Zgjedhjen e Lokacionit te Deponive, si dhe Kushtet Teknike
 • Administrativno uputstvo o utvrđivanju kriterijuma za izbor deponija, kao i tehničkih uslova
 • Administrative Instruction on Determining criteria for selecting landfill locations, as well as Technical Conditions

Ligjit Nr. 08/L-071 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-60 për Mbeturina (Gazeta Zyrtare Nr.29/2022 dt. 19 Gusht 2022 ).

Neni 23 paragrafi 2

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.09.2023 Ministri i ministrisë
235.
 • Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e rregullave, kritereve dhe kushteve për autorizimin e produktit biocid, kërkesave për procedurën e dhënies së autorizimit, kërkesat për procedurën e thjeshtësuar për dhënien e autorizimit të produktit biocid dhe kërkesën për aplikim për autorizim.
 • Administrativno uputstvo o utvrđivanju pravila, kriterijuma i uslova za autorizaciju biocidnog proizvoda, zahtevima za postupak davanja ovlašćenja, zahtevima za pojednostavljenu proceduru za dodelu ovlašćenja za biocidalni proizvod i zahtevu za podnošenje zahteva za autorizaciju.
 • Administrative Instruction on the determination of the rules, criteria and conditions for the authorization of the biocidal product, requirements for the procedure of granting the authorization, the requirements for the simplified procedure for granting the biocidal product authorisation and the application request for authorization.

Ligjit Nr. 08/L - 065 për Produktet Biocide (Gazeta Zyrtare Nr.25/2022 dt. 1 Shtator 2022 ).

Neni 6, paragrafi 15

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.12.2023 Ministri i ministrisë
236.
 • Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e rregullave për tu arritur lëvizja e lirë në treg e detergjenteve dhe substancave tension-aktive (surfaktantëve).
 • Administrativno uputstvo o utvrđivanju pravila za slobodno kretanje deterdženta i supstanci aktivnih napona (surfaktanata) koje treba postići na tržištu.
 • Administrative Instruction on determining rules for the free movement of detergents and voltage-active substances (surfactants) to be achieved in the market.

Ligjit Nr. 08/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/l-197 për Kimikate

Neni 69, paragrafi 7

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.12.2023 Ministri i ministrisë
237.
 • Udhëzim Administrativ për Përcaktimin e Kushteve, Procedurave, Përgjegjësisë dhe Detyrimeve për Prodhuesit, Importuesit, Shitësit dhe Palët tjera, për Menaxhimin Ambalazhimin, Paketimin dhe Mbeturinat e Ambalazhimit, Përfshirë Sistemin e Rimbursimit të Depozitës dhe Reduktimin e Qeseve të Plastikës Një Përdorimëshe
 • Administrativno uputstvo o utvrđivanju uslova, procedura, odgovornosti i obaveza za proizvođače, uvoznike, prodavce i druge strane, o upravljanju ambalažom, ambalažom i ambalažom otpada, uključujući sistem povraćaja depozita i smanjenje plastičnih kesa za jednu upotrebu
 • Administrative Instruction on Determining Conditions, Procedures, Liability and Obligations for Manufacturers, Importers, Retailers and Other Parties, on Packaging, Packaging and Packaging Waste Management, Including The Deposit Refund System and The Reduction of Plastic Bags One-Use

Ligjit Nr. 08/L-071 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-60 për Mbeturina (Gazeta Zyrtare Nr.29/2022 dt. 19 Gusht 2022 ).

Neni 11 paragrafi 4

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.09.2023 Qeveria
238.
 • Udhëzim Administrativ për Alkoolin Etilik të Denatyruar si Produkt Biocid, që Prodhohet nga Substancat Aktive, të Cilat Mund të Përdoren për Qëllime tjera - Jo biocide
 • Administrativno uputstvo o denaturisanom etil alkoholu kao biocidnom proizvodu, koji proizvode aktivne supstance, koje se mogu koristiti u druge svrhe - a ne biocidalne
 • Administrative Instruction on Denaturised Ethyl Alcohol as a Biocidal Product, Which Is Produced by Active Substances, Which May Be Used for Other Purposes - Not Biocidal

Ligjit Nr. 08/L - 065 për Produktet Biocide (Gazeta Zyrtare Nr.25/2022 dt. 1 Shtator 2022 ).

Neni 7 paragrafi 8

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.08.2023 Ministri i ministrisë
239.
 • Udhëzimi Administrativ për Procedurat e Detajuara për Pjesëmarrjen e Shoqërisë Civile në Takimet e Komisionit për shqyrtimin e kërkesave për VNM
 • Administrativno uputstvo o detaljnim procedurama za učešće civilnog društva na sastancima Komisije za razmatranje EII prijava
 • Administrative Instruction on detailed procedures for civil society participation in meetings of the Commission for reviewing EII applications

Ligjit Nr.08/L 181, per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis (Gazeta Zyrtare Nr.2/2023 dt. 6 Janar 2023 ).

Neni 5, paragrafi 8

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.12.2023 Ministri i ministrisë
240.
 • Udhëzimi Administrativ për Procedura e Detajuara për Planifikimin dhe Organizimin e Konsultimeve Publike për Raportin e VNM-së
 • Administrativno uputstvo o detaljnim postupcima planiranja i organizacije javnih konsultacija za EII izveštaj
 • Administrative Instruction on Detailed Procedures for Planning and Organization of Public Consultations for the EII Report

Ligjit Nr.08/L 181, per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis (Gazeta Zyrtare Nr.2/2023 dt. 6 Janar 2023 ).

Neni 16, paragrafi 9

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.12.2023 Ministri i ministrisë
241.
 • Udhëzimi Administrativ për procedurat dhe kriteret për licencimin e personave fizik dhe juridik për hartimin e raportit të VNM-së.
 • Administrativno uputstvo o procedurama i kriterijumima za licenciranje fizičkih i pravnih lica za izradu izveštaja EII.
 • Administrative Instruction on procedures and criteria for licensing natural and legal persons for drafting the EII report.

Ligjit Nr.08/L 181, per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis (Gazeta Zyrtare Nr.2/2023 dt. 6 Janar 2023 ).

Neni 12, paragrafi 2

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.12.2023 Ministri i ministrisë
242.
 • Udhëzimi Administrativ për Procedurat e Zgjedhjeve të Organeve të Përkohshme të Odës Gjatë Mbledhjes Konstituive të Odës
 • Administrativno uputstvo o izbornim postupcima privremenih organa komore tokom konstitutivne sednice Komore
 • Administrative Instruction on Election Procedures of the Chamber's Provisional Organs During the Constituive Meeting of the Chamber

Ligjit Nr. 08/L - 012 për Odat e Arkitektëve dhe Inxhinierëve në Fushën e Ndërtimit (Gazeta Zyrtare Nr. 01/2022 dt. 17 Janar 2022)

Neni 44, paragrafi 1 nën-paragrafi 1.3

Departamenti për Planifikim Hapësinorë, Ndërtim dhe Banim 30.06.2023 Ministri i ministrisë
243.
 • Udhëzimi Administrativ për Procedurën për Licencimin e Arkitekteve të Regjistruar dhe Inxhiniereve të Regjistruar dhe Nënshkrimin e Licencave
 • Administrativno uputstvo o postupku licenciranja registrovanih arhitekata i registrovanih inženjera i potpisivanju licenci
 • Administrative Instruction on the Procedure for Licensing Registered Architects and Registered Engineers and Signing Of Licenses

Ligjit Nr. 08/L - 012 për Odat e Arkitektëve dhe Inxhinierëve në Fushën e Ndërtimit (Gazeta Zyrtare Nr. 01/2022 dt. 17 Janar 2022)

Neni 44, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.5

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.06.2023 Ministri i ministrisë
244.
 • Udhëzimi Administrativ për Aktivitetet dhe Përgjegjësit për Licencën e Kategorisë A dhe Licencën e Kategorisë B
 • Administrativno uputstvo o aktivnostima i odgovornostima za licencu kategorije A i licencu kategorije B
 • Administrative Instruction on Activities and Responsibilities for Category A License and Category B License

Ligjit Nr. 08/L - 012 për Odat e Arkitektëve dhe Inxhinierëve në Fushën e Ndërtimit (Gazeta Zyrtare Nr. 01/2022 dt. 17 Janar 2022)

Neni 26, paragrafi 11

Departamenti për Planifikim Hapësinorë, Ndërtim dhe Banim 30.06.2023 Ministri i ministrisë
245.
 • Udhëzimi Administrativ për Plotësimin dhe Ndryshimin e Udhëzimit Administrativ MMPH Nr. 08/2017 mbi Norma Teknike të Planifikim Hapësinor
 • Administrativno uputstvo o završetku i izmeni administrativnog uputstva MESP br. 08/2017 o tehničkim normama prostornog planiranja
 • Administrative Instruction on Completion and Amendment of Administrative Instruction MESP No. 08/2017 on Technical Norms of Spatial Planning

Ligjit Nr. 04/L-174 për Planifikimin Hapësinor (Gazeta Zyrtare Nr. 30/202013 dt. 23 gusht 2013)

Neni 9 paragrafi 5

Departamenti për Planifikim Hapësinorë, Ndërtim dhe Banim 15.12.2023 Ministri i ministrisë
246.
 • Ndryshimi dhe Plotësimi i Udhëzimit Administrativ Nr. 18/2013 për Ndërtimet për të cilat nuk kërkohet Leje Ndërtimore
 • Izmena i dopuna administrativnog uputstva br. 18/2013 o konstrukcijama za koje građevinske dozvole nisu potrebne
 • Amending and supplementing administrative instruction No. 18/2013 on constructions for which building permits are not required

Ligjit Nr. 04/L-110 për ndërtimin (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 18 / 03 korrik 2012, Prishtinë)

Neni 16 paragrafi 1

Departamenti për Planifikim Hapësinorë, Ndërtim dhe Banim 30.12.2023 Ministri i ministrisë
247.
 • Rregullore ZKM për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë së Mjedisit Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturës
 • Pravilnik MINISTARSTVA ŽIVOTNE SREDINE o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva životne sredine Prostorno planiranje i infrastruktura
 • Regulation OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT On Internal Organization and Systematization of Jobs of the Ministry of Environment Spatial Planning and Infrastructure

Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës (Gazeta Zyrtare Nr. 07/2019 dt. 01 Mars 2019)

Neni 28, paragrafi 3

Departamenti për Planifikim Hapësinorë, Ndërtim dhe Banim 30.09.2023 Kryeministri
248.
 • Udhëzimi Administrativ për Përcaktimin e Kushteve, Kritereve dhe Procedurën për Lëshimin e Lejes për Import, Lejes për Eksport dhe Lejes për Kalim Tranzit të Mbeturinave
 • Administrativno uputstvo za utvrđivanje uslova, kriterijuma i postupka za izdavanje dozvole za uvoz, izvozne dozvole i dozvole za tranzit otpada
 • Administrative Instruction for Determining the Conditions, Criteria and Procedure for Issuing the Import Permit, Export Permit and Waste Transit Permit

Ligji Nr. 08/L-071 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-60 për Mbeturina (Gazeta Zyrtare Nr.29/2022 dt. 19 Gusht 2022 )

Neni 40 paragrafi 3

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.11.2023 Ministri i ministrisë
249.
 • Udhëzimi Administrativ Kontrollimin e Rregullsisë Teknike të Automjeteve në Rrugë
 • Administrativno uputstvo za kontrolu tehničke ispravnosti vozila na putu
 • Administrative Instruction Controlling the Technical Regularity of Vehicles on the Road

Ligji Nr. 05/L-132 për Automjete

Neni 102 deri 114

Departamenti i Automjeteve 30.09.2023 Ministri i ministrisë
250.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimi Administrativ Nr.20/2017 për Licencim të Auto Shkollave
 • Administrativno uputstvo za izmene i dopune Administrativnog uputstva br. 20/2017 za licenciranje auto-škola
 • Administrative Instruction for Amending and Supplementing Administrative Instruction No. 20/2017 for Licensing of Driving Schools

Ligji Nr. 5/L-064 për Patentë Shofer

Neni 5

Departamenti i Automjeteve 31.08.2023 Ministri i ministrisë
251.
 • Rregullore për Shfuqizimin e Rregulloreve që kanë të bëjnë me të Drejtat e Trafikut Ajror
 • Pravilnik o ukidanju propisa koji se odnose na prava vazdušnog saobraćaja
 • Regulations for the Repeal of Regulations Relating to Air Traffic Rights

Ligji Nr. 08/L-063 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjeve qe kane te bëjnë me Racionalizimin dhe Vendosjen e Vijave Llogaridhënëse të Agjencive të Pavarura

Neni 99/A

Departamenti i Aviacionit Civil 15.12.2023 Ministri i ministrisë
252.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) Nr.07/2013 për Licencimin e Operatorëve të Transportit Rrugor të Mallrave, Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzimin Administrativ Nr.02/2015
 • Administrativno uputstvo za izmene i dopune Administrativnog uputstva (MI) br. 07/2013 za licenciranje operatera drumskog saobraćaja, izmenjeno i dopunjeno Administrativnim uputstvom br. 02/2015
 • Administrative Instruction for Amending and Supplementing Administrative Instruction (MI) No. 07/2013 for Licensing of Road Transport Operators, Amended and Supplemented with Administrative Instruction No. 02/2015

Ligji Nr.04/L-179 për Transportin Rrugor

Neni 7 paragrafi 7 dhe neni 12

Departamenti i Transportit Tokësor 30.11.2023 Ministri i ministrisë
253.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.09/2013 për Rrjetin e Linjave dhe Rendin e Udhëtimit në Transportin Ndër urban të Udhëtarëve me Autobus, i Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzimin Administrativ Nr. 06/2016
 • Administrativno uputstvo za izmene i dopune Administrativnog uputstva br. 09/2013 za mrežu linija i redosled putovanja u međugradskom prevozu putnika autobusom, izmenjeno i dopunjeno Administrativnim uputstvom br. 06/2016
 • Administrative Instruction for Amending and Supplementing Administrative Instruction No. 09/2013 for the Network of Lines and the Order of Travel in the Interurban Transportation of Passengers by Bus, Amended and Supplemented with Administrative Instruction No. 06/2016

Ligji Nr. 04/L-179 për Transportin Rrugor

Neni 14, 17 dhe 18

Departamenti i Transportit Tokësor 30.11.2023 Ministri i ministrisë
254.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.06/2015 për Transportin e Rregullt Ndërkombëtar Rrugor të Udhëtareve, Qasje dhe Transit nëpër Territorin e Kosovës
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva br. 06/2015 o redovnom međunarodnom drumskom saobraćaju putnika, pristupu i tranzitu preko teritorije Kosova
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing Administrative Instruction No. 06/2015 on Regular International Road Transport of Travelers, Access and Transit through the Territory of Kosovo

Ligji Nr. 04/L-179 për Transportin Rrugor

Neni 26, 27, 30 dhe 31

Departamenti i Transportit Tokësor 30.11.2023 Ministri i ministrisë
255.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2016 për Lëshimin e Lejeve për Kryerjen e Transportit Rrugor Ndërkombëtar të Mallrave për Operatorët Rezident
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva br. 07/2016 o izdavanju dozvola za obavljanje Međunarodnog drumskog transporta robe za rezidentne operatere
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing administrative Instruction No. 07/2016 on issuing permits for carrying out International Road Transport of Goods for Resident Operators

Ligji Nr. 04/L-179 për Transportin Rrugor

Neni 43

Departamenti i Transportit Tokësor 30.11.2023 Ministri i ministrisë
256.
 • Udhëzimi Administrativ për Licencimin e Punëtorive Serviseve dhe Lëshimin e Kartelave të Takografit Digjital
 • Administrativno uputstvo o radionicama usluge licenciranja i izdavanju digitalnih taktografskih kartica
 • Administrative Instruction on Licensing Service Workshops and Issuance of Digital Tactograph Cards

Ligjit Nr.04/L-179 për Transportin Rrugor

Neni 63 paragrafi 12 dhe 13

Departamenti i Transportit Tokësor 10.12.2023 Ministri i ministrisë
257.
 • Udhëzimit Administrativ për Lëshimin e Lejeve të Posaçme, Bilaterale, Transite dhe për nga Vendet e Treta për Operatorët Jo rezident
 • Administrativno uputstvo o izdavanju dozvola za specijalne, bilateralne, tranzitne i treće zemlje za nerezidentne operatere
 • Administrative Instruction on issuance of Special, Bilateral, Transit and Third Country Permits for Non-Resident Operators

Ligji Nr. 04/L-179 për Transportin Rrugor

Neni 44

Departamenti i Transportit Tokësor 10.12.2023 Ministri i ministrisë
258.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) Nr.07/2015 për Licencimin e Operatorëve të Transportit Rrugor të Udhëtarëve me Autobus
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva (MI) br. 07/2015 o licenciranju operatera drumskog transporta autobusom
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing Administrative Instruction (MI) No. 07/2015 on Licensing Road Transport Operators by Bus

Ligji Nr. 04/L-179 për Transportin Rrugor

Neni 4 dhe 7

Departamenti i Transportit Tokësor 20.12.2023 Ministri i ministrisë
259.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) nr.09/2015, Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzimi Administrativ (MI) Nr. 08/2017 për Kyçje Instalime nëpër Tokë Rrugore dhe Shfrytëzim të Tokës së Rrugëve Nacionale dhe Rajonale
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva (MI) br. 09/2015, Kao izmenjeno i dopunjeno Administrativnim uputstvom (MI) br. 08/2017 o pristupu instalacijama zemljišta na putu i korišćenju Zemljišta nacionalnih i regionalnih puteva
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing Administrative Instruction (MI) no. 09/2015, As amended and supplemented by Administrative Instruction (MI) No. 08/2017 on Access to Road Land installations and use of Land of National and Regional Roads

Për Rrugët dhe neni 18 i Ligjit Nr.03/L-120 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.2003/11 Për rrugë

Neni 42 i Ligjit Nr. 2003/11

Departamenti i Menaxhimit të Rrugëve 30.11.2023 Ministri i ministrisë
260.
 • Udhëzimi Administrativ mbi Rregullat për Zbatimin e Sistemeve Inteligjente në Fushën e Transportit Rrugor dhe Lidhjet me Mënyrat e Tjera të Transport
 • Administrativno uputstvo o pravilima primene inteligentnih sistema u oblasti drumskog transporta i povezivanja sa drugim načinima transporta
 • Administrative Instruction on The Rules for Implementation of Intelligent Systems in the Field of Road Transport and Connections to Other Modes of Transport

Ligjit Nr.06/L-109 për Ratifikimin e Traktatit që Themelon Komunitetin e Transportit

Nuk eshte cekur!

Departamenti i Menaxhimit të Rrugëve 30.12.2023 Ministri i ministrisë
261.
 • Udhëzimi Administrativ për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 1/2014 Mbi Caktimin e Tarifave për Shfrytëzimin e Tokës së Rrugëve Nacionale dhe Rajonale
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva br. 1/2014 o dodeli tarifa za korišćenje zemljišta nacionalnih i regionalnih puteva
 • Administrative Instruction on amending and supplementing administrative instruction No. 1/2014 On the Allocation of Tariffs for The Use of Land of National and Regional Roads

Ligji Nr. 2003/11 Për Rrugët dhe neni 18 i Ligjit Nr.03/L-120 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.2003/11 për Rrugë

Neni 42

Departamenti i Menaxhimit të Rrugëve 30.11.2023 Ministri i ministrisë
262.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) nr.2008/3 për Mbikëqyrje, Pranim Teknik dhe Kolaudimin e Punëve të Kryera në Infrastrukturë Rrugore
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva (MI) br. 2008/3 o nadzoru, tehničkom prihvatanju i izvršenju radova izvršenih u putnom infrastrukturi
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing administrative Instruction (MI) no. 2008/3 on Supervision, Technical Acceptance and Commissioning of Works Carried Out in Road Infrastructure

Ligjit Nr. 2003/11 Për Rrugët

Neni 42

Departamenti i Menaxhimit të Rrugëve 30.11.2023 Ministri i ministrisë
263.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) nr.10/2017 për Vendosjen e Panove Reklamuese në Rrugët Nacionale dhe Rajonale
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva (MI) br. 10/2017 o postavljanju reklamnih panova na nacionalne i regionalne puteve
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing Administrative Instruction (MI) No. 10/2017 on placing Advertising Panoves on National and Regional Roads

Ligjit Nr. 2003/11 Për Rrugët dhe neni 18 i Ligjit Nr.03/L-120 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.2003/11 për Rrugë

Neni 42

Departamenti i Menaxhimit të Rrugëve 30.10.2023 Ministri i ministrisë
264.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) 14/2017 për Dhënien e Provimit për Patentë shofer
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva (MI) 14/2017 za polaganje ispita za vozačku dozvolu
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing administrative Instruction (MI) 14/2017 for passing the Driver's License Exam

Ligjit Nr. 05/L-064 për Patentë shofer

Neni 58

Departamenti i Automjeteve, Departamenti për Patentë Shofer 31.08.2023 Ministri i ministrisë
265.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) 13/2017 për Plan Programin e Aftësimit të Kandidatit për shofer
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva (MI) 13/2017 o planu obuke kandidata za vozača
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing Administrative Instruction (MI) 13/2017 on The Driver Candidate Training Program Plan

Ligjit Nr. 05/L-064 për Patentë shofer

Neni 41

Departamenti i Automjeteve, Departamenti për Patentë Shofer 31.08.2023 Ministri i ministrisë
266.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) 08/2016 për Pyetës
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva (MI) 08/2016 na Upitniku
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing administrative Instruction (MI) 08/2016 on The Questionnaire

Ligjit Nr. 05/L-064 për Patentë Shofer

Neni 27, 28, 29, 30, 34

Departamenti i Automjeteve, Departamenti për Patentë Shofer 31.08.2023 Ministri i ministrisë

XII. MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL (MBPZHR)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA (MPŠRR)

MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT (MAFRD)

XIII. MINISTRIA E INDUSTRISË, NDËRMARRËSISË DHE TREGTISË (MINT)

MINISTARSTVO INDUSTRIJE, PREDUZETNIŠTVA I TROGVINE (MIPT)

MINISTRY OF INDUSTRY, ENTREPRENEURSHIP AND TRADE (MIET)

XIIII. MINISTRIA E EKONOMISË (ME)

MINISTARTSVO EKONOMIJE (ME)

MINISTRY OF ECONOMY (ME)

267.
 • Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës
 • Uredba o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnih Mestau o Geološkoj Službi Kosova.
 • Regulation on Internal Organization and Systematization of Working Positions in the Kosovo Geological Service

Neni 7 paragrafi 1 i Ligjit Nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës

Neni 7 paragrafi 1

Shërbimi Gjeologjik i Kosovës 31.03.2023 Kryeministri
268.
 • Udhëzim Administrativ për mënyrën e blerjes, dhurimit, trashëgimit, ndërrimit, ekspozimit të kristaleve, dhe mineraleve si dhe mënyrën e pajisjes me dokumentacion përkatës për koleksionuesit e mineraleve dhe kristaleve
 • Administrativno Uputstvo o Načinu Kupovine, Poklanjanja, Nasleđivanja, Zamene, Izlaganja Kristala i Minerala i Načinu Izdavanja Relevantne Dokumentacije za Kolekcionare Minerala i Kristala.
 • Administrative Instruction on the Manner of Purchase, Donation, Inheritance, Alteration, Exposure of Crystals and Minerals, and the Manner of Providing Relevant Documentation on Minerals and Crystals to Collectors

Neni 14 paragrafi 3 i Ligjit Nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës

Neni 14 paragrafi 3

Shërbimi Gjeologjik i Kosovës 30.09.2023 Ministri i ministrisë
269.
 • Rregullore për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë të Ekonomisë
 • Uredba o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnih Mestau Ministarstvu Ekonomije
 • Regulation on Internal Organization and Systematization of Working Positions in the Ministry of Economy

Neni 28, paragrafi 3 të Ligjit Nr. 06/l-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

Neni 28, paragrafi 3

Departamenti Ligjor 31.03.2023 Kryeministri
270.
 • Udhëzim Administrativ për Promovimin e Shfrytëzimit të Energjisë nga Burimet e Ripërtëritshme
 • Administrativno Uputstvo o promovisanju korišćenja energije iz obnovljivih izvora
 • Administrative Instruction (on utilization and support of energy generation from renewable sources

Ligji Nr. 05/L-081 për Energjinë (G.Z. Nr. 24/13 korrik 2016)

Neni 13, paragrafi 1.4 të Ligjit Nr. 05/L-081 për Energjinë (G.Z. Nr. 24/13 korrik 2016)

Departamenti i Energjisë 31.03.2023 Ministri i ministrisë
271.
 • Projekt-Rregullore per ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores (ZKM) Nr. 05/2023 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës
 • Nacrt Uredbe i Zmeni i dopuni Uredba (KP_o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnih Mestau o Geološkoj Službi Kosova.
 • Draft-Regulation on amendmendingand supplementing Regulation (OPM) on Internal Organization and Systematization of Working Positions in the Kosovo Geological Service

Ligji Nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës

Neni 7 paragrafi 1 i Ligjit Nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës

Shërbimi Gjeologjik i Kosovës 15.12.2023 Kryeministri
272.
 • Projekt-Rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores (ZKM) Nr.04/2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë të Ekonomisë
 • Nacrt uredbe i izmeni i dopuni Uredba (KP) Br.04/2023 o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnih Mestau Ministarstvu Ekonomije
 • Amendmending and supplementing the Regulation (OPM) No. 04/2012 on Internal Organization and Systematization of Working Positions in the Ministry of Economy

Ligji Nr. 06/l-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

Neni 28, paragrafi 3 të Ligjit Nr. 06/l-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

Departamenti Ligjor 15.12.2023 Kryeministri
273.
 • Udhëzimit Administrativ për cakun e energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme të energjisë
 • Administrativno Uputstvo o ciljevima za električnu energiju iz obnovljivih izvora energiju
 • Administrative Instruction on electricity fromrenewable energy source

Ligji Nr.05/L-081 për Energjinë (GZ. Nr.24/13 Korrik 2016)

Nenit 13 paragrafi 1.2. të Ligjit Nr.05/L-081 për Energjinë (GZ. Nr.24/13 Korrik 2016)

Departamenti i Energjisë 30.09.2023 Ministri i ministrisë

XIVI. MINISTRIA PËR KOMUNITETE DHE KTHIM (MKK)

MINISTARTSVO ZA ZAJEDNICE I POVRATAK (MZP)

MINISTRY OF COMMUNITIES AND RETURNS (MCR)

274.
 • Rregullore nr. xx/2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës për Ministrinë për Komunitete dhe Kthim
 • Uredba br. xx/2022 o unutrašnjem organiziranju i sistematizaciji radnih mesta u ministarstvu za zajednice i povratak
 • Regulation no. xx/2022 on internal organization and systematization of work places in the ministry for communities and return

Rregullore (QRK) NR. 01/2020 për Standardet e Organizimit të Brendshëm, Sistematizimin e Vendeve të Punës dhe Bashkëpunimin në Institucionet e Administratës Shtetërore dhe Agjencitë e Pavarura

12

Departamenti Ligjor 10.01.2023 Qeveria
275.
 • Projekt-udhëzim Administrativ nr. 00/2022 për Sistemin e Menaxhimit të Rasteve për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Ministrinë për Komunitete dhe Kthim
 • Nacrt administrativnog uputstva br. 00/2022 o sistemu upravljanja slučajevima Ministarstva za Zajednice i Povratak u vezi sa zaštitom ličnih podataka
 • Draft administrative instruction no. 00/2022 on the case management system of the Ministry for Communities and Return for the Protection of Personal Data

Ligjit nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (GZ, 6/2019, dt. 25.02.2019)

40

DMMP 03.02.2023 Ministri i ministrisë
276.
 • Udhëzim Administrativ nr. 00-2023 Për Përkrahjen e Pjesëtareve të Komuniteteve jo Shumicë për të cilët ndihma është e nevojshme
 • Administrativno uputstvo br. 00-2023 Za podršku pripadnicima nevećinskih zajednica kojima je pomoć neophodna
 • Administrative Instruction no. 00-2023 For the Support of Members of Non-Majority Communities for whom assistance is necessary

Pritet të inicohet plotesimi dhe ndryshimi i Ligji nr. 03/L-047 për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në republikën e Kosovës, me qellim të krijimit të bazës Ligjore.

xx

DPPA 11.01.2023 Ministri i ministrisë

XVI. MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL (MZHR)

MINISTRASTVO REGIONALNOG RAZVOJA (MRR)

MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT (MRD)