Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government


PLANET E AKTEVE NËNLIGJORE PËR VITIN 2023
ZAKONSKI PLANOVI ZA GODINU 2023
BYLAWS PLANS FOR THE YEAR 2023


Nr. Emërtimi i aktit nënligjor Emërtimi i ligjit dhe nenit perkatës nga i cili rrjedh e drejta dhe obligimi për nxjerrjen e aktit nënligjor Emërtimi i njësisë përkatëse te organit propozues për hartimin e aktit nënligjor Afati i miratimit Autoriteti kompetent për nxjerrjen e aktit nënligjor

II. ZYRA E KRYEMINISTRIT (ZKM)

URED PREMIJERA (UP)

OFFICE OF THE PRIME MINISTER (OPM)

1.
 • Projekt Rregullore (QRK) - Nr. XX/2023 për fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe ministrive;
 • Nacrt Uredbe (VRK) – Br. XX/2023 o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije Premijera i ministarstava;
 • Draft Regulation (GRK) - No. XX/2023 on the areas of administrative responsibility of the Office of the Prime Minister and ministries.

Ligji Nr.08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës (Gazeta Zyrtare, nr. 34 / 18 nëntor 2022)

Neni 4 paragrafi 4 dhe neni 32 paragrafi 1 (1.2)

Zyra Ligjore/ZKM 30.05.2023 Qeveria
2.
 • Projekt Rregullore (QRK) - Nr. XX/2023 për Kodin e Sjelljes së Anëtarëve të Qeverisë dhe të Emëruarve të tyre;
 • Nacrt Uredbe (VRK) – Br. XX/2023 o Kodeksu Ponašanja Članova Vlade i Njihova Imenovana;
 • Draft Regulation (GRK) – No. XX/2023 on the Code of Conduct for Members of the Government and their Appointees.

Ligji NR. 08/L-117 për Qeverinë e Republikës së Kosovës

Neni 32, paragrafi 1 (1.3)

Zyra Ligjore/ZKM 30.04.2023 Qeveria
3.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ(QRK) Nr. Xx/2023 për Mbrojtjen e të Dhënave Statistikore dhe Qasjen në të Dhëna Mikro;
 • Nacrt Administrativnog Uputstva (VRK) Br. Xx/2023 o Zaštiti Statističkih Podataka I Pristupu Mikro Podacima;
 • Draft Administrative Instruction (GOK) Nr. Xx/2023 on Protection of Statistical Data and Access to Micro Data.

Ligji Nr. 06/L-058 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-036 për Statistikat Zyrtare të Republikës e Kosovës

Nenin 16

Agjencia e Statistikave të Kosovës 29.06.2023 Qeveria
4.
 • Projekt Udhëzim Administrativ (QRK ) Nr. Xx/2023 për Shitjen e të Dhënave Statistikore;
 • Nacrt Administrativnog Uputstva ( VRK) Br. Xx / 2023 o Prodaji Statističkih Podataka;
 • Draft Administrative Instruction (GOK) No. Xx / 2023 on the Sale of Statistical Data.

Ligji Nr. 06/L-058 mbi ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-036 mbi Statistikat Zyrtare të Republikës së Kosovës

neni 34 A

Agjencia e Statistikave të Kosovës 29.06.2023 Qeveria
5.
 • Projekt-Udhezimi Administrative (QRK) Nr.Xx/2023 për Procedurat e Trajtimit të Informalitetit nga Agjencia Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës;
 • Nacrt Administrativnog Uputstva (VRK) Br. Xx/2023 o Procedurama za Tretiranje Neformalnosti od Strane Kosovske Agencije za Upoređivanje i Verifikaciu Imovine;
 • Draft Administrative Instruction (GRK) No. Xx/2023 on Handling Informality by the Kosovo Property Comparison and Verification Agency.

Ligji Nr. 08/L-052 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-010 për AKKVP

Neni 18

AKKVP 23.07.2023 Qeveria
6.
 • Projekt-Udhëzimi Administrativ (QRK) Nr. Xx/2023 Për Procedurat, Kushtet dhe Kriteret rreth Administrimit të Pronave dhe Zbatimit të Skemës Vullnetare të Qirasë të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës;
 • Nacrt-Administrativnog Uputstva (VRK) Br.Xx/2023 o Procedurama, Uslovima i Kriterijumima u vezi sa Upravljanjem Imovinama I Sprovođivanje I Verifikaciju Imovine;
 • Draft-Administrative Instruction (GRK) No. Xx/2023 on Procedures, Conditions and Criteria Related to the Property Administration and the Implementation of the Voluntary Rental Scheme of the Kosovo Property Comparison and Verification Agency.

Ligji Nr. 08/L-052 për Ndryshimin dhe Plotësimn e Ligjit Nr. 05/L-010 per AKKVP

Neni 15, Para. 10

AKKVP 26.07.2023 Qeveria
7.
 • Rregullore(QRK) Nr. 08/2017 Per Detyrat, Pergjegjesite dhe Procedurat e Komisioneve te Agjencise Kosovare per Krahasim dhe Verifikim te Prones;
 • Uredbe (VRK) Br. 08/2017 o Dužnostima, Obavezama i Postupcima Komisija Kosovske Agencije za Upoređivanje I Verifikaciju Imovine;
 • Regulation (GRK) No. 08/2017 On Duties, Responsibilities and Procedures of Commissions of the Kosovo Property Comparision and Verification Agency.

Ligji Nr. 08/L-052 per Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-010 per AKKVP

Neni 18.

AKKVP 26.07.2023 Qeveria
8.
 • Rregullore (QRK) Nr.10/2017 për detyrat, përgjegjësitë dhe organizimin e Sekretarisë Ekzekutive të Agjencisë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës
 • Uredbe (VRK) Br.10/2017 o Dužnostima, Obavezama i Organizaciji Izvršnog Sekretarijata Kosovske Agencije za Upoređivanje i Verifikaciju Imovine
 • Regulation (GRK) No.10/2017 on Duties, Responsibilities and Organization of the Executive Secretariat of the Kosovo Property Comparison and Verification Agency

Ligji Nr. 08/L-052 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-010 për AKKVP

Neni 18

AKKVP 26.07.2023 Qeveria
9.
 • Udhëzimi Administrativ (QRK) nr. 01/2020 për Percaktimin e Procedurave për Shkatërrimin e Strukturave të Paligjshme;
 • Administrativno Uputsva (VRK) Br. 01/2020 o Određivanju Procedura za Rušenje Nezakonitih Objekata;
 • Administrative Instruction (GRK) No. 01/2020 on Determination of Procedures for Demolition of Unlawful Structures.

Ligji Nr. 08/L-052 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-010 për AKKVP

Neni 18

AKKVP 26.07.2023 Qeveria
10.
 • Projekt Rregullore (QRK) –nr. Xx/2023 për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në agjencinë e statistikave të Kosovës
 • Nacrt Uredbe (KP) –Br. xx/2023 o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u agenciji za statistiku Kosova
 • Draft Regulation (OPM) – No. xx/2023 on internal organization and systematization of jobs in Kosovo agency of statistics

Ligji Nr. 06/L-113 Për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

nenei 28

ASK 14.12.2023 Qeveria
11.
 • Projekt Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. XX/2023 për Standardet e Hartimit të Akteve Juridike
 • Projekt Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. XX/2023 për Standardet e Hartimit të Akteve Juridike
 • Projekt Udhëzim Administrativ (QRK) Nr. XX/2023 për Standardet e Hartimit të Akteve Juridike

ligji per Aktete Juridike

neni

Zl/ZKM 14.12.2023 Qeveria
12.
 • Projekt Rregullore (QRK) Nr. XX/2023 për Rregullat dhe Procedurat e Bordeve të Licencimit
 • Projekt Rregullore (QRK) Nr. XX/2023 për Rregullat dhe Procedurat e Bordeve të Licencimit
 • Projekt Rregullore (QRK) Nr. XX/2023 për Rregullat dhe Procedurat e Bordeve të Licencimit

Ligji per sisteminin e Leje Licencave

neni

Zyra Ligjore/ZKM 14.12.2023 Qeveria

III. MINISTRIA E FINANCAVE, PUNËS DHE TRANSFEREVE (MFPT)

MINISTARSTVO FINANSIJA, RADA I TRANSFERA (MFRT)

MINISTRY OF FINANCE, LABOUR AND TRANSFERS (MFLT)

13.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për Kushtet dhe Procedurën për Lëshimin e Autorizimit për Furnizim me Banderola për Subjektet që merren me Importin dhe Prodhimin e Produkteve të Duhanit dhe Zëvendësuesve të tij
 • Nacrt administrativnog uputstva o uslovima i postupku za izdavanje odobrenja za nabavku banderolama za subjekte koji se bave uvozom i proizvodnjom duvanskih proizvoda i njihovih zamena
 • Draft Administrative Instruction on the Conditions and Procedure for Issuing the Authorization for the Supply of Banners for Entities dealing with the Import and Production of Tobacco Products and its Substitutes

Neni 5, paragrafit 3 të Ligjit Nr.08/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-021 për Akcizën në Produktet e Duhani

Neni 5, paragrafit 3

Dogana e Kosovës 15.06.2023 Ministri i ministrisë
14.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Përcaktimin e Formës, Përmbajtjës dhe Mënyrës së Vendosjës së Banderolave Fiskale në produktet e Duhanit dhe Zëvendësuesit e tij
 • Nacrt administrativnog uputstva o određivanju oblika, sadržaja i načina postavljanja fiskalnih banderola na duvanske proizvode i njihove zamene
 • Draft Administrative Instruction for Determining the Form, Content and Way of Placing Fiscal Banners on Tobacco Products and its Substitutes

Nenit 6, paragrafi 2 të Ligjit Nr.08/L-115 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-021 për Akcizën në Produktet e Duhanit

Nenit 6, paragrafi 2

Dogana e Kosovës 15.06.2023 Ministri i ministrisë
15.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për Pajisjet Elektronike Fiskale
 • Nacrt administrativnog uputstva o elektronskim fiskalnim uređajima
 • Draft Administrative Instruction for Fiscal Electronic Devices

Neni 13, paragrafi 8, dhe neni 87 i Ligjit Nr. 03/L-222 për Administratën Tatimore dhe Procedurat, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 04/L- 102, me Ligjin Nr. 04/L-105 dhe me Ligjin Nr. 04/L-223

Neni 13, paragrafi 8, dhe neni 87

Adminitrata Tatimore e Kosovës 30.03.2023 Ministri i ministrisë
16.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për Zbatimin e Skemës së Veçantë të Tatimit në Vlerën e Shtuar për Furnizimin e Shërbimeve Elektronike
 • Nacrt administrativnog uputstva o sprovođenju posebne šeme poreza na dodatu vrednost za pružanje elektronskih usluga
 • Draft Administrative Instruction for the Implementation of the Special Value Added Tax Scheme for the Supply of Electronic Services

Neni 20, paragrafi 5 si dhe neni 61, paragrafi 4 i Ligjit Nr. 05/L037 për Tatimin ë Vlerën e Shtuar

Neni 20, paragrafi 5 si dhe neni 61

Administrata Tatimore e Kosovës 15.11.2023 Ministri i ministrisë
17.
 • Projekt Udhëzim Administrativ për Aplikimin e Ngarkesës së Kundërt në Furnizimet e Energjise Elektrike
 • Nacrt administrativnog uputstva o primeni obrnutog opterećenja u snabdevanju električnom energijom
 • Draft Administrative Instruction for the Application of Adverse Load in Electricity Supplies

Neni 52, paragrafi 1, nën paragrafi 1.4 i Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin në Vlerën e Shtuar

Neni 52, paragrafi 1, nën paragrafi 1.4

Administrata Tatimore e Kosovës 30.06.2023 Ministri i ministrisë
18.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Kriteret për Themelimin e Njësisë së Përbashkët të Auditimit të Brendshëm
 • Nacrt administrativnog uputstva o kriterijumima za osnivanje Zajedničke jedinice za unutrašnju reviziju
 • Draft Administrative Instruction on the Criteria for the Establishment of the Joint Internal Audit Unit

Neni 19, paragrafi 2, nën paragrafi 2.2 i Ligjit nr. 06/L-021 për Kontrollin e Brendshëm të Financave Publike

Neni 19, paragrafi 2, nën paragrafi 2.2

Njësia Qendrore Harmonizuese 15.11.2023 Ministri i ministrisë
19.
 • Projekt-Udhëzimi Administrativ për Llogaritjen e të Mirave Materiale dhe jo Materiale dhe të Hyrave të Llogaritshme dhe jo të Llogaritshme
 • Nacrt administrativnog uputstva o obračunu materijalnih i nematerijalnih dobara i obračunljivih i neobračunljevih prihoda
 • Draft Administrative Instruction for the Calculation of Material and Non-Material Goods and Computable and Non-Computable Income

Ligji Nr. 03/2015 për Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë, Ligji Nr. 04/L - 096 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/15 Për Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë, Neni 5, pika 5.4, 5.7, 5.8 dhe 5.9

Neni 5, paragrafët 5.4, 5.7, 5.8 dhe 5.9

Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjes 20.09.2023 Ministri i ministrisë
20.
 • Projekt-Udhëzimi Administrativ për Procedurat e Paraqitjes së Kërkesës për Ndihmë Sociale
 • Nacrt administrativnog uputstva o postupcima za podnošenje zahteva za socijalnu pomoć́
 • Draft Administrative Instruction for the Procedures for Submitting a Request for Social Assistance

Ligji Nr. 03/2015 për Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë, Ligji Nr. 04/L - 096 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2003/15 Për Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë

Neni 6 i Ligjit Nr. 04/L - 096, paragrafi 6.3

Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjes 20.09.2023 Ministri i ministrisë
21.
 • Projekt- Udhëzimi Administrativ për Përllogaritjen e Shumës Mujore të Ndihmës Sociale
 • Nacrt administrativnog uputstva o obračunu mesečnog iznosa socijalne pomoći
 • Draft Administrative Instruction for the Calculation of the Monthly Amount of Social Assistance

Ligji Nr. 04/L -096 për Ndryshimin dhe Plotesimin e Ligjit. 2003/15 per Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë, Neni 8 paragrafi 9.2

Neni 8 paragrafi 9.2

Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjes 20.09.2023 Ministri i ministrisë
22.
 • Projekt-Udhëzimi Administrativ, për Procedurat Administrative për Kthimin e Pagesave nga Shfrytëzuesit e Skemës së Ndihmës Sociale, të fituara pa bazë ligjore
 • Nacrt administrativnog uputstva o administrativnim postupcima za povraćaj uplata od korisnika šeme socijalne pomoći, stečeno bez pravnog osnova
 • Draft Administrative Instruction, for Administrative Procedures for the Return of Payments from the Beneficiaries of the Social Assistance Scheme, acquired without a legal basis

Ligji Nr. 04/L -096 për Ndryshimin dhe Plotesimin e Ligjit. 2003/15 per Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë, Neni 10 paragrafi 10.1 dhe 10.2

Neni 10 paragrafi 10.1 dhe 10.2

Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjes 20.09.2023 Ministri i ministrisë
23.
 • Projekt Rregullore për Përbërjen, Funksionimin, Përgjegjësitë e Komisionit Vlerësues dhe Përcaktimin e Procedurave për Njohjen e Statusit dhe të Drejtave të Personave Paraplegjik dhe Tetraplegjik
 • Nacrt uredba o sastavu, funkcionisanju, nadležnostima Komisije za procenjivanje i utvrđivanje postupka za priznavanje statusa i prava paraplegičara i tetraplegičara
 • Draft Regulation on the Composition, Functioning, Responsibilities of the Evaluation Commission and Determination of Procedures for Recognition of the Status and Rights of Paraplegic and Tetraplegic Persons

Neni 17, paragrafi 4 i Ligjit Nr. 05/L-067 për Statusin dhe të Drejtat e Personave Paraplegjik dhe Tetraplegjik

Neni 17, paragrafi 4

Departamenti i Pensioneve 20.12.2023 Qeveria
24.
 • Projekt Rregullore (QRK) për Përcaktimin e Rregullave për llogaritjen e përvojës së punës
 • Nacrt uredba (VRK) o utvrđivanju pravila za obračun radnog iskustva
 • Draft Regulation (GRK) for the Determination of Rules for the calculation of work experience

Neni 6, paragrafi 7 i Ligjit Nr. 08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik

Neni 6, paragrafi 7

Departamenti Ligjor 06.02.2023 Qeveria
25.
 • Projekt Rregullore për Përcaktimin e Rregullave për Kalkulimin e Pagës Bazë
 • Nacrt uredba o utvrđivanju pravila za obračun osnovne plate
 • Draft Regulation for the Determination of the Rules for the Calculation of the Basic Wage

Neni 7, paragrafi 9 i Ligjit Nr. 08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik

Neni 7, paragrafi 9

Departamenti Ligjor 06.02.2023 Qeveria
26.
 • Projekt Rregullore për Llogaritje të Pagës Bazë në rast të Funksionit Shtesë
 • Nacrt uredba o obračunu osnovne plate u slučaju dodatne funkcije
 • Draft Regulation for Calculation of Basic Wage in case of Additional Function

Neni 8 i Ligjit Nr. 08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik

Neni 8

Departamenti Ligjor 06.02.2023 Qeveria
27.
 • Projekt Rregullore për Shtesat e Zyrtarëve Publikë
 • Nacrt uredbe o dodacima javnih službenika
 • Draft Regulation on Allowances of Public Officials

Neni 24, 25, 26 dhe 28 i Ligjit Nr. 08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik

Neni 24, 25, 26 dhe 28

Departamenti Ligjor 06.02.2023 Qeveria
28.
 • Projekt Rregullore për Shtesën Funksionale
 • Nacrt uredba o funkcionalnom dodatku
 • Draft Regulation for the Functional Allowance

Neni 31, 32 dhe 33 i Ligjit Nr. 08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik

Neni 31, 32 dhe 33

Departamenti Ligjor 06.02.2023 Qeveria
29.
 • Projekt Rregullore për Përcaktimin e Kushteve, Mënyrës, Vlerës së Kompensimit dhe Procedurës për Përfitimin e Kompensimit
 • Nacrt uredba o utvrđivanju uslova, načina, vrednosti naknade i postupka za ostvarivanje prava na naknadu
 • Draft Regulation for Determining the Conditions, Method, Value of Compensation and Procedure for Benefiting from Compensation

Neni 37 i Ligjit Nr. 08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik Departamenti Ligjor

Neni 37

Departamenti Ligjor 06.02.2023 Qeveria
30.
 • Projekt Rregullore për Kompensimin për Stafin tjetër të Administratës që Punojnë Jashtë Vendit
 • Nacrt uredbe o naknadama za drugo administrativno osoblje koji rade u inostranstvu
 • Draft Regulation on Compensation for Other Administration Staff Working Abroad

Neni 40 i Ligjit Nr. 08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik

Neni 40

Departamenti Ligjor 06.02.2023 Ministri i ministrisë
31.
 • Projekt Rregullore (QRK) për Përcaktimin e Rregullave për llogaritjen e përvojës së punës
 • Nacrt uredba (VRK) o utvrđivanju pravila za obračun radnog iskustva
 • Draft Regulation (GRK) for the Determination of Rules for the calculation of work experience

Neni 6, paragrafi 7 i Ligjit Nr. 08/L-196 për Pagat në Sektorin Publik

Neni 6, paragrafi 7

Departamenti Ligjor 06.02.2023 Qeveria

IIII. MINISTRIA E DREJTËSISË (MD)

MINISTARSTVO PRAVDE (MP)

MINISTRY OF JUSTICE (MP)

32.
 • Projekt-Udhëzim Administrativ Md-Nr. __/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Md-Nr. 10/2019 për Organizimin dhe Mënyrën e Punës së Noterëve dhe Vulat Noteriale.
 • Nacrt Administrativnog Uputstva Mp – Br. __/ 2023 o Izmenama i Dopunama Administrativnog Uputstva Mp – Br. 10/2019 o Organizaciji i Načinu Rada Notara i Notarskim Pečatima.
 • Draft-Administrative Instruction Mj-No. __/2023 for Amending and Supplementing Administrative Instruction Md-No. 10/2019 on The Organization And Method of working of Notaries and Notary Seals

Ligjit Nr. 06/L -10 për Noterinë i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 08/L-149

9

12.04.2023 Ministri i ministrisë
33.
 • Projekt-Udhëzimin Administrativ MD-Nr. për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MD-Nr. 09/2019 për Kushtet e Zyrës Noteriale, Hapësirat dhe Pajisjet
 • Nacrt-Administrativnog Uputstva MP-Br. __/___ za Izmenu i Dopunu Administrativnog Uputstva Mp-Br. 09/2019 o Uslovima Notarske Kancelarije, Prostora i Opreme
 • Draft Administrative Instruction MOJ-No. __/___ Amending and Suplementing Amending Administrative Instruction MOJ-No. 09/2019 on the Terms of the Notary Office, Facilities and Equipment

Ligjit Nr. 06/L-010 për Noterinë, dhe nenit 2 të Ligjit nr. 08/L-149 për ndryshmin dhe plotësimin e Ligjit nr. 06/L-010 për Noterinë,

neni 21

31.01.2023 Ministri i ministrisë
34.
 • Projekt Udhëzim administrativ për autopsitë dhe ekzaminimet mjeko - ligjore
 • Nacrt administrativnog uputstva o forenzičkoj autopsiji i forenzičkim pregledima
 • Draft Administrative Instruction on autopsy and forensic examination

Ligji nr. 05/L-060 për Mjekësinë Ligjore,

neni 9

30.06.2023 Ministri i ministrisë
35.
 • Projekt Rregullore për organizimin të brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Ministrinë e Drejtësisë
 • Nacrt uredbe o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu pravde
 • Draft Regulations on internal organization and systematization of jobs in the Ministry of Justice

Ligji nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura të Republikës së Kosovës,

neni 28, par 3

30.06.2023 Kryeministri
36.
 • Projekt-Rregullore për organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Shërbimit Korrektues të Kosovës
 • Nacrt uredbe o unutrašnjoj organizaciji i funkcionisanju kazneno-popravne službe Kosova
 • Draft Regulation on the internal organization and functioning of the Correctional Service of Kosovo

Ligji Nr. 08/L-131 për Shërbimin Korrektues, si dhe Ligji nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura të Republikës së Kosovës,

Neni 10, par.2

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.06.2023 Kryeministri
37.
 • Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Shërbimit Sprovues të Kosovës
 • Nacrt uredbe o unutrašnjoj organizaciji i funkcionisanju Probacione službe Kosova
 • Draft Regulations on the Internal Organization and Functioning of the Kosovo Probation Service

Ligji nr. 08/L–129 për Shërbimin Sprovues), si dhe Ligji nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura të Republikës së Kosovës

neni 7

Sherbimi Sprovues i Kosoves 30.06.2023 Kryeministri
38.
 • Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Inspektoratit të Ministrisë së Drejtësisë
 • Nacrt uredbe o unutrašnjoj organizaciji i funkcionisanju Inspektorata Ministarstva pravde
 • Draft Regulation on the Internal Organization and Functioning of the Inspectorate of the Ministry of Justice

Ligji nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura të Republikës së Kosovës,

neni 28, par 3

Inspektorati i Ministrisë së Drejtësisë 30.06.2023 Kryeministri
39.
 • Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Agjencisë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar
 • Nacrt uredbe o unutrašnjoj organizaciji i funkcionisanju Agencije za upravljanje zaplenjenom i konfiskovanom imovinom
 • Draft Regulation on the Internal Organization and Functioning of the Agency for Administration of Sequestrated or Confiscated Assets

Ligji nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura të Republikës së Kosovës

neni 28 paragraf 3

Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar 30.06.2023 Kryeministri
40.
 • Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Agjencinë për Ndihmë Juridike falas
 • Nacrt uredbe o unutrašnjoj organizaciji i funkcionisanju Agencije za besplatnu pravnu pomoć
 • Draft Regulation the Internal Organization and Functioning of the Agency for Free Legal Aid

Ligji nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura të Republikës së Kosovës,

neni 28, par 3

Agjencia për Ndihmë Juridike falas 30.06.2023 Kryeministri
41.
 • Projekt Rregullorja për ndërprerjen e kërkimit të personave të zhdukur
 • Nacrt uredbe o prekidu potrage za nestalim licima
 • Draft Regulation on the termination of the search for missing persons

Ligji nr. 04/l-023 për persona të zhdukur,

neni 7 par.6

MD 29.09.2023 Qeveria
42.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për procedurat e përcaktimit dhe verifikimit të reciprocitetit si dhe kushtet, përmbajtjen dhe mënyrën e mirëmbajtjes së bazës së të dhënave
 • Nacrt administrativnog uputstva o postupcima utvrđivanja i provere reciprociteta, i o uslovima, sadržaju i načinu vođenja baze podataka
 • Draft Administrative Instruction on the procedures for determining and verifying reciprocity, and the conditions, content, and manner of maintaining the database

Ligji nr. 08/l-013 për të drejtat pronësore të shtetasve të huaj në Republikën e Kosovës, neni 5, par. 5

neni 5, par. 5

MD 30.06.2023 Ministri i ministrisë
43.
 • Projekt-Rregullore për Organizimin e brendshëm dhe funksionimin e Avokatures Stetërore
 • Nacrt uredbe o unutrašnjoj organizaciji i funkcionisanju Državnog pravobranilaštva
 • Draft Regulation the Internal Organization and Functioning of the State Advocacy Office

Ligji nr. 06/L-113 për organizimin dhe funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura të Republikës së Kosovës,

neni 28, par 3.

Avokatura Shteteroe 30.06.2023 Ministri i ministrisë
44.
 • Projekt Rregullorja për ndërprerjen e kërkimit të personave të zhdukur
 • Nacrt uredbe o prekidu potrage za nestalim licima
 • Draft Regulation on the termination of the search for missing persons

Ligji nr. 04/l-023 për persona të zhdukur, neni 7 par.6

neni 7 par.6

MD 29.09.2023 Qeveria
45.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Mbajtjen dhe grumbullimin e evidencave për personat ndaj të cilëve ekzekutohen sanksione penale
 • Nacrt Administrativnog uputstva o vođenju i prikupljanju evidencija za lica protiv kojih se izvršavaju krivične sankcije
 • Draft Administrative Instruction on the Maintenance and Collection of Records for the Persons against whom Criminal Sanctions are Executed

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 10, par.3

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.11.2023 Ministri i ministrisë
46.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Rendin Shtëpiak në institucionet korrektuese
 • Nacrt administrativnog uputstva o kućnom redu u kazneno-popravnim ustanovama
 • Draft Administrative Instruction on House Rules in Correctional Institutions

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 32

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.06.2023 Ministri i ministrisë
47.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Standartet për kushtet Higjeno-Sanitare
 • Nacrt administrativnog uputstva o standardima za sanitarne-higijenske uslove
 • Draft Administrative Instruction on Standards for Hygienic-Sanitation conditions

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 37, par.5

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
48.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për rregullimin më të përafërt për ushqimin e personave të dënuar
 • Nacrt administrativnog uputstva o detaljnijem uređenju ishrane osuđenih lica
 • Draft Administrative Instruction for the most appropriate regulation of food for convicted persons

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 38 par.4

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.06.2023 Ministri i ministrisë
49.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për procedurën për punësimin e të dënuarve, pezullimin dhe lirimin e të dënuarve nga puna
 • Nacrt administrativnog uputstva o proceduri zapošljavanja osuđenika, suspenziji i oslobađanju osuđenika sa posla
 • Draft Administrative Instruction on the procedure of employment of sentenced persons, suspension and release of sentenced persons from work

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 69 par.6

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
50.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Kushtet dhe procedurat e veçanta për dhënien e lejes për të dënuarit që të punojnë jashtë institucionit korrektues dhe procedura për punën e të dënuarve jashtë institucionit korrektues
 • Nacrt administrativnog uputstva o posebnim uslovima i postupcima za izdavanje dozvole osuđenicima za rad izvan kazneno-popravne ustanove i postupku za rad osuđenika izvan kazneno-popravne ustanove
 • Draft Administrative Instruction - Special conditions and procedures for granting permission to convicts to work outside the correctional institution and procedures for the work of convicts outside the correctional institution

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 71, par.3

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.06.2023 Ministri i ministrisë
51.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për shpërblimin mujor për punën e personit të dënuar
 • Nacrt administrativnog uputstva o mesečnoj naknadi za rad osuđenog lica
 • Draft Administrative Instruction for the monthly compensation for the work of the convicted person

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 73

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
52.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për kushtet e punës, duke përfshirë edhe kompensimin në rast të paaftësisë për punë
 • Nacrt administrativnog uputstva o uslovima rada, uključujući naknadu u slučaju nesposobnosti za rad
 • Draft Administrative Instruction on working conditions and compensation in case of disability for work

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 75, par.3

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
53.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Beneficionet e personave të dënuar
 • Nacrt administrativnog uputstva o beneficijama osuđenih lica
 • Draft Administrative Instruction on the Benefits of Convicted Persons

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 91, par.2

Sherbimi Korrektues i Kosoves 31.10.2023 Ministri i ministrisë
54.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Proceduren disiplinore, klasifikimi, dhe shqiptimi i dënimeve disiplinore
 • Nacrt administrativnog uputstva o disciplinskom postupku, klasifikaciji i izricanju disciplinskih kazni
 • Draft Administrative Instruction on the disciplinary procedure, classification, and imposition of disciplinary penalties

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 101, par.3

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.12.2023 Ministri i ministrisë
55.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Kriteret dhe afatet kohore të përpilimit të raporteve dhe mbikëqyrjes së personave të liruar me kusht
 • Nacrt administrativnog uputstva o kriterijumima i rokovima za sastavljanje izveštaja i nadzora uslovno puštenih lica
 • Draft Administrative Instruction on the Criteria and Deadlines on the Preparation of Reports and Supervision of Persons Released on Probation

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 119, par.8

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
56.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për mënyrën e kryerjes së mbikëqyrjes inspeksionale për punën e institucioneve korrektuese
 • Nacrt administrativnog uputstva o načinu vršenja inspekcijskog nadzora nad radom kazneno-popravnih ustanova
 • Draft Administrative Instruction on the manner of conducting inspectional supervision for the work of correctional institutions

Ligji Nr. 08/L-132 për Ekzekutimin e sanksioneve Penale

Neni 189 par.5

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
57.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për rregullimin e strukturës organizative të Njësisë ekonomike
 • Nacrt administrativnog uputstva o uređenju organizacione strukture Ekonomske jedinice
 • Draft Administrative Instruction for the regulation of the organizational structure of the Economic Entity

Ligji Nr. 08/l-131 për Shërbimin Korrektues

Neni 16, par.7 dhe 8

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
58.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për funksionimin e Njësisë për Vlerësim dhe Klasifikim e të burgosurve
 • Nacrt administrativnog uputstva o funkcionisanju Jedinice za procenu i klasifikaciju zatvorenika
 • Draft Administrative Instruction on the functioning of the Unit for Evaluation and Classification of Prisoners

Ligji Nr. 08/l-131 për Shërbimin Korrektues

Neni 17, par. 9

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
59.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ Funksionimin e Njësisë së Inteligjencës
 • Nacrt administrativnog uputstva o funkcionisanju Obaveštajne jedinice
 • Draft Administrative Instruction on the functioning of the Intelligence Unit

Ligji Nr. 08/l-131 për Shërbimin Korrektues

Neni 18 par. 7

Sherbimi Korrektues i Kosoves 31.10.2023 Ministri i ministrisë
60.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Funksionimin e Njësisë për Përcjelljen e të Burgosurve
 • Nacrt administrativnog uputstva o funkcionisanju Jedinice za pratnju zatvorenika
 • Draft Administrative Instruction on the functioning of the Prisoner Escort Unit

Ligji Nr. 08/L-131 për Shërbimin Korrektues

Neni 19, par.5

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.11.2023 Ministri i ministrisë
61.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për themelimin, ndryshimin apo shuarjen e Institucionit Korrektues
 • Nacrt administrativnog uputstva o osnivanju, promeni i prestanku rada kazneno-popravne ustanove
 • Draft Administrative Instruction on the Establishment, Change, and Closing of the Correctional Institution

Ligji Nr. 08/L-131 për Shërbimin Korrektues

Neni 23

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.11.2023 Ministri i ministrisë
62.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për kategorizimin e personelit të SHKK-së që përfiton shtesë mbi pagë për rrezikshmëri
 • Nacrt administrativnog uputstva o kategorizaciji osoblja KPSK-a koji primaju dodatne naknade zbog izloženosti opasnošću
 • Draft Administrative Instruction on the categorization of KCS staff who receive additional risk allowance on salary

Ligji Nr. 08/L-131 për Shërbimin Korrektues

Neni 29, par 1 nënpar. 1.1.2

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
63.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Procedurat dhe shqiptimin e masave disiplinore
 • Nacrt administrativnog uputstva o postupcima i izricanju disciplinskih mera
 • Draft Administrative Instruction on the procedure and imposition of disciplinary measures

Ligji Nr. 08/L-131 për Shërbimin Korrektues

Neni 59, par.3

Sherbimi Korrektues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
64.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për Procedurat dhe kushtet për gradim të zyrtarëve korrektues
 • Nacrt administrativnog uputstva o postupcima i uslovima za gradiranje kazneno-popravnih službenika
 • Draft Administrative Instruction on the procedure and conditions for the promotion of correctional officers

Ligji Nr. 08/L-131 për Shërbimin Korrektues

Neni 53, paragrafi 2

Sherbimi Korrektues i Kosoves 30.11.2023 Ministri i ministrisë
65.
 • Projekt Udhëzimi Administrativ për kategorizimin e personelit të SHSK-së që përfiton shtesë mbi pagë për rrezikshmëri
 • Nacrt administrativnog uputstva o kategorizaciji osoblja PSK-a koji primaju dodatak na zaradu zbog izloženosti opasnošću
 • Draft Administrative Instruction on the categorization of KPS staff who receive a risk allowance on pay

Ligji nr. 08/L–129 për Shërbimin Sprovues

Neni 18, par.1.2

Sherbimi Sprovues i Kosoves 29.09.2023 Ministri i ministrisë
66.
 • Projekt Udhëzim administrativ për mënyrën e kompensimit, përfshirë edhe llogaritjen e kompensimit për dëmtime të shumëfishta
 • Nacrt administrativnog uputstva o načinu naknade štete, uključujući obračun naknade za višestruku štetu
 • Draft Administrative Instruction on the manner of compensation, including calculation of compensation for multiple damages

Ligji Nr. 08/L-109 për Kompensimin e Viktimave të Krimit

Neni 10, paragrafi 3

MD 30.06.2023 Qeveria
67.
 • Projekt Udhëzim administrativ për përmbajtja e regjistrave
 • Nacrt administrativnog uputstva o sadržaju registara
 • Draft Administrative Instruction on the content of Registers

Ligji Nr. 08/L-109 për Kompensimin e Viktimave të Krimit

Neni 38, paragrafi 1

MD 29.09.2023 Ministri i ministrisë
68.
 • Udhëzim Administrativ lidhur me të dhënat e personit që gjendet në paraburgim
 • Administrativno uputstvo o podacima lica koje se nalazi u pritvoru
 • Administrative Instruction on the data of the personi n detention

Kodi Nr.08/L -32 i Procedurës Penale

Neni 196, paragrafi 3

MD 30.11.2023 Ministri i ministrisë
69.
 • Rregullore për themelimin dhe funksionimin e Komisionit të ankesave dhe përcaktimin e procedurës së ankesave ndaj vendimeve për ofrimin ndihmes juridike falas.
 • Nacrt Uredbe mp - Br. ___/2023 o Osnivanju i Funkcionisanju Žalbene Komisije i Određivanju Postupka Žalbi na Odluke o Pružanju Besplatne Pravne Pomoći
 • Draft Rregulation MOJ - no. ___/2023 Establishing and Operationalizing of the Complaints Commission and Determining the Complaints Procedure Against Decisions on Providing Free Legal Assistance

Ligji nr. 08/L-063 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të agjencive të pavarura

Neni 20, paragrafi 1,

Agjencia për Ndihmë Juridike falas 30.04.2023 Ministri i ministrisë
70.
 • Udhëzim Administrativ për tarifat dhe kompensimin e shërbimeve të kryera nga Avokatët lidhur me shërbimet e autorizuara të ndihmës juridike falas
 • Administrativno uputstvo o tarifama i naknadama pruženih usluga od strane advokata u vezi sa ovlašćenim uslugama besplatne pravne pomoći
 • Administrative Instruction on the tariffs and compensation of authorized services of free legal aid provided by Advocates

Ligji Nr.04/L-017 për Ndihmë Juridike Falas

Neni 29 paragrafi 4

Agjencia për Ndihmë Juridike falas 30.06.2023 Ministri i ministrisë
71.
 • Udhëzim Administrativ për Procedurat e angazhimit të avokatëve në shërbimet e autorizuara të ndihmës juridike falas
 • Administrativno uputstvo o postupcima angažovanja advokata u ovlašćenim uslugama besplatne pravne pomoći
 • Administrative Instruction on the procedure for engaging lawyers in authorized services of free legal aid

Ligji Nr.04/L-017 për Ndihmë Juridike Falas

Neni 29 paragrafi 6

Agjencia për Ndihmë Juridike falas 29.09.2023 Ministri i ministrisë
72.
 • Udhëzim Administrativ për përmbajtjen e formularit për paraqitjen e kërkesës për ndihmë juridike falas
 • Administrativno uputstvo o sadržaju obrasca za podnošenje zahteva za besplatnu pravnu pomoć
 • Administrative Instruction on the Form and content of the form for submission of application for legal aid

Ligji Nr.04/L-017 për Ndihmë Juridike Falas

Neni 31, paragrafi 2

Agjencia për Ndihmë Juridike falas 30.06.2023 Ministri i ministrisë
73.
 • Udhëzim Administrativ për caktimin e kritereve për ofrimin e shërbimeve juridike të autorizuara nga organizatat jo- qeveritare
 • Administrativno uputstvo za utvrđivanje kriterijuma za pružanje pravnih usluga ovlašćenih od strane nevladinih organizacija
 • Administrative Instruction on determining criteria for the provision of legal services authorized by non-governmental organizations

Ligji nr. 08/L-063 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me racionalizimin dhe vendosjen e vijave llogaridhënëse të agjencive të pavarura

Neni 19

Agjencia për Ndihmë Juridike falas 30.04.2023 Ministri i ministrisë

IVI. MINISTRIA E MBROJTJES (MM)

MINISTARSTVO ODBRANE (MO)

MINISTRY OF DEFENSE (MD)

VI. MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME (MPB)

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA (MUP)

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS (MIA)

VII. MINISTRIA E SHËNDETËSISË (MSH)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA (MZ)

MINISTRY OF HEALTH (MH)

VIII. MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS, TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT (MASHTI)

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, TEHNOLOGIJE I INOVACIJE (MOTI)

MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY AND INOVATION (MESTI)

74.
 • Plotësim/ndryshim i Udhëzimit administrativ 28/2012 – Themelimi dhe funksionimi i Këshillit të prindërve të Kosovës
 • Izmena/dopuna Administrativnog uputstva 28/2012 – Osnivanje i funkcionisanje Kosovskog saveta roditelja
 • Supplement/amendment of Administrative Instruction 28/2012 – Establishment and operation the councils Parents’ Council of Kosova

Ligjit për Arsimin Parauniversitar dhe Ligjin për zyrtarët Publikë

nenit 16 LAP dhe nenit 19 LZP

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.01.2023 Ministri i ministrisë
75.
 • Hartimi i Udhëzimit administrativ për ristrukturimin e menaxhimit të brendshëm të shkollës
 • Izrada Administrativnog uputstva za restrukturiranje unutrašnjeg menadžiranje škola
 • Drafting the Administrative Instruction for the restructuring of the school internal management

Ligji i Arsimit Parauniversitar.

neni 5 paragrafi 16

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.10.2023 Ministri i ministrisë
76.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i UA nr. 32/ 2013 dhe Udhëzuesin për Planifikim dhe Zbatim të Kurrikulës me Zgjedhje (Material Ndihmës për Mësimdhënës)
 • Izmena i dopuna AU br.32/2013 i Vodiča za planiranje i sprovođenje izbornog kurikuluma (Pomoćni materijal za nastavnike)
 • Supplement and amendment of AI no. 32/2013 and the Guide for Planning and Implementation of Elective Curriculum (Teacher Support Material)

Ligji i Arsimit Parauniversitar Kurrikula e Kosovës-

neni 24 i LAP

31.01.2023 Ministri i ministrisë
77.
 • Plotësim ndryshimi i UA, nr. 16/2004, për regjistrimin e nxënësve në kl. I.
 • Izmena i dopuna AU, 16/2004 za upis učenika u I. raz.
 • Supplement-amendment of AI no. 16/2004 on students enrollment in grade I.

Ligji i Arsimit Parauniversitar-

neni 5 pika 3

31.03.2023 Ministri i ministrisë
78.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i UA- Kalendari i vitit shkollor 2022-2023
 • Izmena i dopuna UA- Kalendara za školsku godinu 2022-2023
 • Supplement and amendment of AI - School Year Calendar 2022 2023

Ligji i Arsimit Parauniversitar-

neni 5 pika 2.1.

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 31.08.2023 Ministri i ministrisë
79.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit KSHLM 03/2017.
 • Izmena i dopuna Uputstva DSLN-a 03/2017.
 • Supplement and amendment of SCTL Instruction 03/2017.

Ligji i Arsimit Parauniversitar

1.1. Neni 2 p.1.2 , neni 4 p.1.3, neni 6 p.1.4,neni 7

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.06.2023 Ministri i ministrisë
80.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i UA- Kalendari i vitit shkollor 2022-2023
 • Izmena i dopuna UA- Kalendara za školsku godinu 2022-2023
 • Supplement and amendment of AI - School Year Calendar 2022 2023

Ligji i Arsimit Parauniversitar-

neni 5 pika 2.1.

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 31.08.2023 Ministri i ministrisë
81.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit për financim të ZHPM-së 15/2013
 • Izmena i dopuna Uputstva o finansiranju DSLN-a 15/2013.
 • Supplement and amendment of instruction on TPD funding 15/2013.

Ligji me nr. 03.-L-068 AKRK dhe LAP

neni 33 i LAKRK,nenit 33.p.3 dhe 49 p.1 te LAP

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.11.2023 Ministri i ministrisë
82.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit 06/2017 për aprovim të programeve
 • Izmena i dopuna Uputstva 06/2017 o usvajanje programa
 • Supplement and amendment of instruction 06/2017 on programs approval

Ligji i Arsimit Parauniversitar

Neni 5 p.16 dhe neni 49 p. 1 i LAP

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.06.2023 Ministri i ministrisë
83.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit për Sistemin e licencimit të mësimdhënësve 05/2017.
 • Izmena i dopuna Uputstva o Sistemu licenciranje nastavnika 05/2017.
 • Supplement and amendment of instruction on teachers licensing system 05/2017.

Ligji i Arsimit Parauniversitar

nenet 4,9, 11,13,16-18

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.10.2023 Ministri i ministrisë
84.
 • Plotësimi dhe ndryshimi UA 02/2018 Funksionimi i qendrave burimore
 • Izmena i dopuna AU 02/2018 Funkcionisanje resursnih centara
 • Supplement and amendment of AI 02/2018, The operation of the resource centers

Ligji i Arsimit Parauniveristar-

neni 42 pika 1

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.09.2023 Ministri i ministrisë
85.
 • Plotësimi dhe ndryshimi UA 14/2014 Shndërrimi i klasave të bashkëngjitura në dhoma burimore
 • Izmena i dopuna AU 14/2014 Pretvaranje pridruženih učionica u resursne prostorije
 • Supplement and amendment of AI 14/2014, Conversion of attached classrooms into resource rooms

Ligji i Arsimit Parauniversitar,

neni 42

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.06.2023 Ministri i ministrisë
86.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i UA 16/2017 Vlerësimi pedagogjik i fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore
 • Izmena i dopuna AU 16/2017 Izmena i dopuna Opštinskih timova za ocenjivanje dece sa posebnim obrazovnim potrebama.
 • Supplement and amendment of AI 16/2017 Supplement and amendment - Municipal evaluation teams for assessment of children with special educational needs.

Ligji i Arsimit Parauniversitar

Neni 41

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.11.2023 Ministri i ministrisë
87.
 • Hartimi i UA për rolin, detyrat dhe përgjegjësitë e asistentit për fëmijë me nevoja të veçanta.
 • Izrada AU o Ulozi, dužnosti i odgovornosti asistenta za decu sa posebnim potrebama.
 • Drafting of the AI for the role, duties and responsibilities of the assistant for children with special needs.

Ligji i Arsimit Parauniversitar

Neni 42 paragrafi 4

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.06.2023 Ministri i ministrisë
88.
 • Hartimi i UA, për procedurat e rekrutimit të personelit arsimor në IEA, parauniversitare.
 • Izrada AU, o Proceduri za regrutaciju nastavnog osoblja u IEA, preduniverzitetsko.
 • Drafting of the AI, on the recruitment procedures of the educational personnel in the pre-university UEI

Ligjit për Arsimin Parauniversitar

Në bazë të nenit 16 dhe nenit 19

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 31.08.2023 Ministri i ministrisë
89.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit për Sistemin e licencimit të mësimdhënësve 05/2017.
 • Izmena i dopuna Uputstva o Sistemu licenciranje nastavnika 05/2017.
 • Supplement and amendment of instruction on teachers licensing system 05/2017.

Ligji i Arsimit Parauniversitar

Neni 4,9,13,13,14,15,16 dhe 18

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 31.10.2023 Ministri i ministrisë
90.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit administrativ për licencimin e institucioneve të arsimit të lartë
 • Izmena i dopuna Administrativnog uputstva o licenciranju institucije visokog obrazovanja
 • Review of the Administrative Instruction for teacher licensing of higher education

Projektligji i Arsimit të Lartë

Neni 11,12,14

Departamenti i Arsimit te Lartë dhe Shkencës 30.06.2023 Ministri i ministrisë
91.
 • Hartimi i UA – për ndarjen e bursave
 • Izrada AU– za dodelu stipendija
 • Review of AI - on scholarship allocation

Projektligji i Arsimit të Lartë

Neni 32

Departamenti i Arsimit te Lartë dhe Shkencës 31.03.2023 Ministri i ministrisë
92.
 • Hartimi i UA për regjistrin i institucioneve inovative shkencore
 • Izrada AU za registraciju inovativnih naučnih institucija
 • AI on the register of inventive scientific institutions

Ligji për Inovacion Shkencor, Transfer të Dijes dhe Teknologjisë

Neni 7, pika 3

Departamenti i Arsimit te Lartë dhe Shkencës 31.03.2023 Ministri i ministrisë
93.
 • Hartimi i UA për krijimin e Këshillit të Ekspertëve për arsimin e lartë
 • Izrada AU o sastavljanju Saveta eksperata za visoko obrazovanje
 • AI for the Establishment of the Council of Experts for Higher Education

Projektligji i Arsimit të Lartë

Neni 6, Paragrafi 1.18

31.10.2023 Ministri i ministrisë
94.
 • Hartimi i Udhëzimi administrativ për metodologjinë e financimit të institucioneve publike të arsimit të lartë
 • Izrada Administrativnog uputstva o Metodologiji finansiranje javnih institucija visokog obrazovanja
 • Administrative instruction on the methodology of financing public higher education institutions

Projektligji i Arsimit të Lartë

Neni 21, paragrafi 1

Departamenti i Arsimit te Lartë dhe Shkencës 31.05.2023 Ministri i ministrisë
95.
 • Hartimi i UA për orientim dhe këshillim në karrierë dhe ndërlidhje me tregun e punës
 • Izrada UA za Orijentaciju u karijeri i veza sa tržištem rada
 • AI on orientation and career counseling and liaison to the labor market

Ligji për Arsimin dhe Aftësimin Profesional nr. 04/L-138,

neni 7 dhe 17

Departamenti i Arsimit Profesional 30.06.2023 Ministri i ministrisë
96.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i UA për kriteret dhe procedurat për validimin dhe akreditimin e IAAP-ve
 • Izmena i dopuna AU o kriterijumima i procedurama za validaciju i akreditaciju IPOO-a
 • Review and supplement of the AI on quality assurance criteria and procedures in the IVET

Ligji për Kualifikimet Kombëtare 03/L-060

Neni 16

Departamenti i Arsimit dhe Aftersimit Profesional 30.06.2023 Ministri i ministrisë
97.
 • Plotësimi dhe ndryshimi i UA për standardet dhe procedurat e verifikimit të standardeve të profesionit
 • Izmena i dopuna AU o standardima i procedurama za verifikaciju standarda profesije
 • Review and supplement of the AI for standards and verification procedures of occupational standards.

Ligji për Kualifikimet Kombëtare 03/L-060

Neni 2

Departamenti i Arsimit dhe Aftersimit Profesional 31.12.2023 Ministri i ministrisë
98.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MASHTI) NR.______/20230 PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E THEMELIMIT DHE PUSHIMIT TË VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MON) BR.______/2020 O KRITERIJUMIMA I PROCEDURE OSNIVANJA I PRESTANAK AKTIVNOSTI INSTITUCIJE PREDUNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MES) NO. ________ /2020 ON THE CRITERIA AND PROCEDURES FOR THE ESTABLISHMENT AND TERMINATION OF THE ACTIVITY OF PRE-UNIVERSITY EDUCATION INSTITUTIONS

Ligji i Arsimit Parauniversitar dhe Aktgjykimi i Gjykates Kushtetuese

nenit 5 paragrafi 16 të Ligjit nr. 04/L-032 për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 17, 16 shtator 2011), në mbështetje të nenit 8 nënparagrafi 1.4 të Rregullores nr. 02/2011 për fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, dhe Aktgjykimit te Gjykatës Kushtetuese nr. ref. AGJ 2107/22, dt.29 dhjetor 2022, nxjerr:

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.04.2023 Ministri i ministrisë
99.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MASHTI) Nr.______/2023 PËR PARAMETRAT DHE KRITERET PËR GRANTIN SPECIFIK PËR ARSIM
 • ADMNISTRATIVNO UPUTSTVO (MONTI) BR._____/2023O PARAMETRIMA I KRITERIJUMIMA ZA SPECIFIČNO GRANTE ZA OBRAZOVANJE
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MESTI) NO. _____/2023 ON PARAMETERS AND CRITERIA FOR THE SPECIFIC GRANT FOR EDUCATION

Ligji i Arsimit Parauniversitar

nenit 5 paragrafi 16 dhe nenit 28 të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës (Gazeta zyrtare nr. 17, dt.16 shtator 2011),

Departamenti i Arsimit Paruniversitar 30.04.2023 Ministri i ministrisë
100.
 • UDHËZIM ADMINISTRATIV (MASHTI) NR._____ dt._____/2023 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV (MASHT) NR._15/ 2018 PËR AKREDITIMIN E INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT TË LARTË NË REPUBLIKËN E KOSOVËS
 • ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MONTI) BR.______dat._____/2023 O: IZMENI I DOPUNI ADMINISTRATIVNOG UPUTSTVA (MONT) BR._15/ 2018 O AKREDITACIJI INSTITUCIJA VISOKOG OBRAZOVANJA U REPUBLICI KOSOVO
 • ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MESTI) NO. _____ date______/2023 ON AMENDMENT AND SUPPLEMENT OF THE ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MEST) NO.15/ 2018 ON ACCREDITATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE REPUBLIC OF KOSOVA

Projektligji i Arsimit të Lartë

në bazë të nenit 6, 7 të Ligjit nr. 04/L-037 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës, nr. 19, 9 shtator 2011),

Departamenti i Arsimit te Lartë dhe Shkencës 30.06.2023 Ministri i ministrisë

VIIII. MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT (MKRS)

MINISTARTSVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA (MKOS)

MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AND SPORT (MCYS)

101.
 • Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MKRS) Nr. 01/2022 për Përcaktimin e Perimetrit dhe Zonës Mbrojtëse të Aseteve të Trashëgimisë Kulturore dhe Politikave për Konzervimin dhe Zhvillimin e Tyre
 • Uredba (MKOS) Br. xx/2023 o Izmenama i Dopunama Uredbe (MKRS) Br. 01/2022 o Određivanju Perimetra i Zaštitne Zone Aseta Kulturnog Nasleđa i Politici Konzervisanja i Razvoja
 • Regulation (MCYS) No. xx/2023 on Amending and Supplementing the Regulation (MCYS) No. 01/2022 on Determining the Perimeter and the Protective Zone of Cultural Heritage Assets and the Conservation and Development Policy

Ligji Nr.02/L - 88 për Trashëgiminë Kulturore

Neni 12 (paragrafi 12.3)

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 30.03.2023 Ministri i ministrisë
102.
 • Udhëzim Administrativ për Hartimin e Projekteve të Konservimit dhe Restaurimit dhe Aktiviteteve Konservuese të Trashëgimisë Kulturore
 • Nacrt Administrativnog Uputstva (MKOS) Br. Xx/ 2022 za Izradu Projekata Konzervacije i Restauracije i Aktivnosti Konzervisanja Kulturnog Nasleđa
 • Administrative Instruction (MCYS) No. Xx/ 2022 on the Design of Conservation and Restoration Projects and Conservation Activities of Cultural Heritage

Ligji Nr.02/L - 88 për Trashëgiminë Kulturore

Neni 4 (paragrafi 4.18)

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 30.03.2023 Ministri i ministrisë
103.
 • Udhëzimin Administrativ për Përcaktimin e Kushteve, Kritereve dhe Procedurave për Hartimin e Planeve për Konservim të Integruar të Trashëgimisë Kulturore;
 • Administrativno uputstvo za utvrđivanje uslova, kriterijuma i postupaka za izradu planova za integrisano očuvanje kulturnog nasleđa
 • Administrative Instruction for Determining the Conditions, Criteria and Procedures for Designing Plans for Integrated Conservation of Cultural Heritage

Ligji Nr.02/L - 88 për Trashëgiminë Kulturore

Neni 12 (paragrafi 12.3)

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 30.03.2023 Ministri i ministrisë
104.
 • Udhëzim Administrativ (MKRS) Nr. xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MKRS) Nr. 03/2021 për Kriteret, Kërkesat, Rregullat dhe Procedurat Lidhur me Lëshimin, Administrimin dhe Revokimin e Licencave Profesionale për Personat Fizikë dhe Juridikë në Fushën e Trashëgimisë Kulturore
 • Administrativno Uputstvo (MKRS) br. /2023 za izmenu i dopunu Administrativno Uputstvo (MKOS) Br. 03/2021 o Kriterijumima, Zahtevima, Pravilima i Procedurama u Vezi sa Izdavanjem, Administriranjem i Oduzimanjem Profesionalne Licence Fizičkim i Pravnim Licima u Oblasti Kulturnog Nasleđa
 • Administrative Instruction (MKRS) No. /2023 for the Amendment and Supplement of Administrative Instruction (MCYS) No. 03/2021 on Criteria, Requirements, Rules and Procedures Related to the Issuance, Administration and Revocation of Professional Licenses for Natural and Legal Persons in the Field of Cultural Heritage

Ligji Nr.02/L - 88 për Trashëgiminë Kulturore

Neni 4 (paragrafi 4.16)

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 30.03.2023 Ministri i ministrisë
105.
 • Rregullore (QRK) - Nr. Xx/2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Muzeun Kombëtar të Kosovës
 • Uredba (VRK) Br. xx/2023 o unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Narodnom muzeju Kosova
 • Regulation (GRK) No. xx/2023 on Internal Organization and Systematization of Workplaces in the National Museum of Kosovo

Ligji nr. 06/L -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

Neni 28

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 30.03.2023 Kryeministri
106.
 • Rregullore (MKRS) Nr. xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MKRS) Nr. 01/2019 për Punën e Këshillit Drejtues të Muzeut Kombëtare të Kosovës
 • Uredba (MKOS) Br. Xx/2023 o Izmenama i Dopunama Uredbe (MKOS) BR.01/2019 za Delatnost Upra Vnog Saveta Nacionalnog Muzeja Kosova
 • Regulation (MCYS) No. xx/2023 on Amending and Supplementing the Regulation (MCYS) No. 01/2019 on the Work of the Governing Council of the National Museum of Kosovo

Ligji Nr. 02/L-57 për Institucionet e Kulturës

Neni 39

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 30.06.2023 Ministri i ministrisë
107.
 • Rregullore (MKRS) Nr. xx/2023 për Punën e Këshillit Drejtues të Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve
 • Uredbe (MKOS) Br. xx/2023 za Delatnost Upra Vnog Saveta Kosovski zavod za zaštitu spomenika
 • Regulation (MCYS) No. xx/2023 on the Work of the Governing Council of the Kosovo Institute for the Protection of Monuments

Ligji Nr. 02/L-57 për Institucionet e Kulturës

Neni 39

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 30.06.2023 Ministri i ministrisë
108.
 • Rregullore (QRK) - Nr. Xx/2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Institutin e Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve
 • Uredba (VRK) Br. xx/2023 o unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Kosovski zavod za zaštitu spomenika
 • Regulation (GRK) No. xx/2023 on Internal Organization and Systematization of Workplaces in the Kosovo Institute for the Protection of Monuments

Ligji nr. 06/L -113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

Neni 28

Departamenti i Trashëgimis Kulturore 30.03.2023 Kryeministri
109.
 • Rregullore (MKRS) Nr. xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MKRS) Nr. 04/2016 për Punën e Këshillit Drejtues të Teatrit Kombëtar të Kosovës
 • Uredba (MKOS) Br. Xx/2023 o Izmenama i Dopunama Uredbe (MKOS) Br. 04/2016 o Radu Upravnog Saveta Narodnog Pozorišta Kosova
 • Regulation (MCYS) No. xx/2023 on Amending and Supplementing the Regulation (MCYS) No. 04/2016 on the Work of the Governing Council of the National Theatre of Kosovo

Ligji Nr. 04/L – 106 për Teatrot

Neni 10 (paragrafi 1, nënparagrafi 1.6)

Departamenti i Kulturës 01.09.2023 Ministri i ministrisë
110.
 • Udhëzim Administrativ (MKRS) Nr. xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MKRS) Nr. 01/2022 për Kushtet, Kriteret dhe Procedurat e Themelimit, Licencimit dhe Ri-Vlerësimit të Federatave dhe Organizatave Sportive
 • Administrativno Uputstvo (MKRS) br. /2023 za izmenu i dopunu Administrativno Uputstvo (MKOS) Br. 01/2022 o Uslovima, Kriterijumima i Procedurama za Osnivanje, Licenciranje i Ponovnu Evaluaciju Sportskih Federacija i Organizacija
 • Administrative Instruction (MKRS) No. /2023 for the Amendment and Supplement of Administrative Instruction (MKRS) No. 01/2022 on the Terms, Criteria and Procedures for the Establishment, Licensing and Re-Evaluation of Sports Federations and Organizations

Ligjin Nr. 2003/24 për Sport

Nenet 31 dhe 32

Departamenti i Sportit; 30.01.2023 Ministri i ministrisë
111.
 • Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (MKRS) Nr. 01/2018 për Përcaktimin e Kritereve, Procedurave dhe Formës për Vërtetimin e Sponsorizimit në Fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
 • Uredba (MKOS) Br. xx/2023 o Izmenama i Dopunama Uredbe (MKRS) Br. 01/2018 za Određivanje Kriterijuma, Procedura i Forme za Verifikovanje Sponzora iz Oblasti Kulture, Omladine i Sporta
 • Regulation (MCYS) No. xx/2023 on Amending and Supplementing the Regulation (MCYS) No. 01/2018 on Defining Criteria, Procedures and Form Concerning the Certificate of Sponsorship in the Field of Culture, Youth and Sports

Ligji Nr. 05/L-090 për Sponsorizime në fushën e Kulturës, Rinise dhe Sportit

Neni 4 (paragrafi 5)

Departamenti i Sportit; 30.01.2023 Ministri i ministrisë
112.
 • Rregullore (MKRS) Nr. Xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores Nr.14/2013 për Mbështetje të Përhershme Financiare të Sportistëve të cilët kanë Fituar Medalje në Lojërat Olimpike, në Kampionatet Botërore dhe Kampionatet Evropiane
 • Uredba (MKOS) Br. xx/2023 o Izmenama i Dopunama Uredbe Br. 14/2013 o Stalnoj Finansijskoj Podrsci Sportistima koji su Osvojili Medalje na Olimpijskim Igrama, Svetskim Prvenstvima i Evropskim Prvenstvima
 • Regulation (MCYS) No. xx/2023 on Amending and Supplementing the Regulation No. 14/2013 ON Providing Permanent Financial Support to Athletes who have Won Medals at the Olympic Games, World Championships and European Championships

Ligji Nr. 04/L-075 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 2003/24 për Sport

Neni 14 ( paragrafi 40.7 dhe 40.8 )

Departamenti i Sportit; 30.06.2023 Kryeministri

IXI. MINISTRIA ADMINISTRIMIT TË PUSHTETIT LOKAL (MAPL)

MINISTARSTVO ADMINISTRACIJE LOKALNE SAMOUPRAVE (MALS)

MINISTRY OF LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION (MLGA)

113.
 • Plotësim ndryshimi i Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr.02/2020 për procedurën e emërimit të nënkryetarëve në komuna
 • Izmena i dopuna Administrativnog uputstva (ZPU) br.02 / 2020 o proceduri za imenovanje zamenika gradonačelnika u opštinama
 • Amendment of the Administrative Instruction (MPL) No.02 / 2020 on the procedure for appointing deputy mayors in municipalities

Ligji për Vetëqeverisje Lokale

Neni 61

DLKM 08.11.2023 Ministri i ministrisë
114.
 • Plotësim ndryshimi i Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr.05/2020 për procedurën e themelimit, përbërjen dhe kompetencat e komiteteve të përhershme dhe komiteteve të tjera në komuna
 • Završetak izmene i dopune Administrativnog uputstva (ZPU) br. 05/2020 o postupku osnivanja, sastavu i ovlašćenjima stalnih komisija i drugih komisija u opštinama
 • Completion of the amendment to Administrative Instruction (MPL) No. 05/2020 for the establishment procedure, composition and powers of permanent committees and other committees in municipalities

Ligji per Vetqeverisje Lokale

Neni 51

DLMK 22.11.2023 Ministri i ministrisë
115.
 • Udhëzimi Administrativ për Standardizimin e Ligjshmërisë së Akteve të Komunave
 • Administrativno uputstvo za standardizaciju zakonitosti akata opština Administrative
 • Administrative Instruction for the Standardization of Legality of Acts of Municipalities

LIGJI NR. 03/L-040 PËR VETËQEVERISJEN LOKALE

Neni 89

DLMK 01.11.2023 Ministri i ministrisë
116.
 • Udhëzim Administrativ për administratën e hapur lokale
 • Administrativno uputstvo za otvorenu lokalnu administraciju
 • Administrative Instruction for open local administration

LIGJI NR. 03/L-040 PËR VETËQEVERISJEN LOKALE

Neni 89

DLMK 15.11.2023 Ministri i ministrisë
117.
 • Udhëzimi Administrativ për Sistemin e Menaxhimit të Përformancës së Komunave dhe Skemën e Grantit të bazuar në Përformancë
 • Administrativno uputstvo za sistem upravljanja učinkom opština i šemu grantova na osnovu učinka
 • Administrative Instruction for Municipalities' Performance Management System and Performance-based Grant Scheme

LIGJI NR. 08/L-103 LIGJ PËR SISTEMIN E MENAXHIMIT TË PERFORMANCËS SË KOMUNAVE DHE SKEMËN E GRANTIT TË BAZUAR NË PERFORMANCË

Neni 17

DLMK 30.04.2023 Ministri i ministrisë

XI. MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS (MMPHI)

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, PROSTORNOG PLANIRANJA I INFRASTRUKTURE (MŽPI)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE (MESPI)

118.
 • Udhëzimi Administrativ për Kushtet e Pjesëmarrjes të Automjeteve në Rrugë
 • Administrativno Uputstvo O Uslovima Učešća na Putu.
 • Administrative Instruction on the Conditions of Participation of Vehicles on the Road

Neni 7 dhe 68 paragrafi 2 i Ligjit Nr.05/L-132 për Automjete, neni 205 i Ligjit Nr.05/L-088 për Rregullat e Trafikut Rrugor

Neni 7, 68

Departamenti i Automjeteve 30.06.2023 Ministri i ministrisë
119.
 • Udhëzimi Administrativ për ndryshimin dhe Plotësimin e UA nr.20/2017 për licencim të Auto shkollave
 • Administrativno uputstvo za promenu i ispunjenje UA br.20/2017 za licenciranje auto škola
 • Administrative Instruction for Change and Fulfillment of THE UA No.20/2017 for Licensing of Auto Schools

Neni 5 i Ligjit Nr. )5/L-064 për Patentë Shofer

Neni 5

Departamenti i Automjeteve 31.08.2023 Ministri i ministrisë
120.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) nr.07/2013 për Licencimin e Operatorëve të Transportit Rrugor të Mallrave, Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzimin Administrativ Nr.02/2015
 • Administrativne smernice za promenu i ispunjenje administrativnog uputstva (MI) br.07/2013 za licenciranje operatera drumskog prevoza tereta, izmenjene i dopunjene administrativnim uputstvom br.02/2015
 • Administrative Instruction for Amending and Supplementing the Administrative Instruction (MI)

Neni 7 paragrafi 7 dhe neni 12 i Ligjit Nr.04/L-179 për Transportin Rrugor

Neni 7

Departamenti i Transportit Tokësor 30.11.2023 Ministri i ministrisë
121.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.09/2013 për Rrjetin e Linjave dhe Rendin e Udhëtimit në Transportin Ndër urban të Udhëtarëve me Autobus, i Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzimin Administrativ Nr. 06/2016
 • Administrativno uputstvo za promenu i ispunjenje administrativnog uputstva br.09/2013 za linijsku mrežu i putni nalog u urbanom međugradskom autobuskom prevozu, promenjeno i dopunjeno administrativnim uputstvom br. 06/2016
 • Administrative Instruction for Change and Fulfillment of Administrative Instruction No.09/2013 for the Lines Network and Travel Order in Urban Inter-Urban Bus Transport, Changed and Supplemented with Administrative Instruction No. 06/2016

Neni 14, 17 dhe 18 i Ligji Nr. 04/-L-179 për Transportin Rrugor

Neni 14, 17,18

Departamenti i Transportit Tokësor 30.11.2023 Ministri i ministrisë
122.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.06/2015 për Transportin e Rregullt Ndërkombëtar Rrugor të Udhëtareve, Qasje dhe Transit nëpër Territorin e Kosovës
 • Administrativno uputstvo za promenu i ispunjenje administrativnog uputstva br.06/2015 za redovan međunarodni drumski transport putnika, pristup i tranzit preko teritorije Kosova
 • Administrative Instruction for Change and Fulfillment of Administrative Instruction No.06/2015 for Regular International Road Transport of Travellers, Access and Transit through the Territory of Kosovo

Neni 26,27,30 dhe 31 i Ligji Nr. 04/-L-179 për Transportin Rrugor

Neni 26,27,30,31

Departamenti i Transportit Tokësor 30.11.2023 Ministri i ministrisë
123.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 07/2016 për Lëshimin e Lejeve për Kryerjen e Transportit Rrugor Ndërkombëtar të Mallrave për Operatorët Rezident
 • Administrativno uputstvo za promenu i ispunjenje administrativnih smernica br. 07/2016 za izdavanje dozvola za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza tereta za rezidentne operatere
 • Administrative Instruction for Change and Fulfillment of Administrative Guidelines No. 07/2016 for issuing Permits for the Conduct of International Road Freight Transport for Resident Operators

Neni 43 i Ligji Nr. 04/-L-179 për Transportin Rrugor

Neni 43

Departamenti i Transportit Tokësor 30.11.2023 Ministri i ministrisë
124.
 • Udhëzimi Administrativ për Licencimin e Punëtorive /Serviseve dhe Lëshimin e Kartelave të Takografit Digjital
 • Administrativno uputstvo za licenciranje radionica/posluga i izdavanje digitalnih poreskih kartica
 • Administrative Guidance for Licensing of Workshops/Servants and Issuance of Digital Taxgraph Cards

Neni 63 paragrafi 12 dhe 13 i Ligjit Nr.04/L-179 për Transportin Rrugor

Neni 63

Departamenti i Transportit Tokësor 10.12.2023 Ministri i ministrisë
125.
 • Udhëzimit Administrativ për Lëshimin e Lejeve të Posaçme, Bilaterale, Transite dhe për nga Vendet e Treta për Operatorët Jo rezident
 • Administrativne smernice za davanje specijalnih, bilateralnih, tranzitnih i trećih zemalja za nerezidentne operatere
 • Administrative Guidelines for Issuing Special, Bilateral, Transit and Third Countries for Non-Resident Operators

Neni 44 i Ligji Nr. 04/-L-179 për Transportin Rrugor

Neni 44

Departamenti i Transportit Tokësor 10.12.2023 Ministri i ministrisë
126.
 • Udhëzimi Administrativ mbi Rregullat për Zbatimin e Sistemeve Inteligjente në Fushën e Transportit Rrugor dhe Lidhjet me Mënyrat e Tjera të Transport
 • Administrativno Uputstvo O Pravilama za Primenu Inteligentnih Sistema U Oblasti Drumskog Saobraćaja i Veze sa Ostalim Vrstama Prevoza
 • Administrative Instruction on the Rules for the Implementation of Intelligent Systems in the Field of Road Transport and Connections with Other Modes of Transport

Ligjit Nr.06//L-109 për Ratifikimin e Traktatit që Themelon Komunitetin e Transportit

Ligjit Nr.06//L-109

Departamenti i Menaxhimit të Rrugëve 30.12.2023 Ministri i ministrisë
127.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) nr.07/2015 për Licencimin e Operatorëve të Transportit Rrugor të Udhëtarëve me Autobus
 • Administrativne smernice za promenu i ispunjenje administrativnog uputstva (MI) br.07/2015 za licenciranje operatera drumskog prevoza putnika autobusom
 • Administrative Guidelines for Change and Fulfillment of Administrative Instruction (MI) No.07/2015 for Licensing of Road Transport Operators of Bus Travellers

Neni 4 dhe 7 i Ligji Nr. 04/-L-179 për Transportin Rrugor

Neni 4,7

Departamenti i Transportit Tokësor 20.12.2023 Ministri i ministrisë
128.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) nr.09/2015, Ndryshuar dhe Plotësuar me Udhëzimi Administrativ (MI) Nr. 08/2017 për Kyçje Instalime nëpër Tokë Rrugore dhe Shfrytëzim të Tokës së Rrugëve Nacionale dhe Rajonale
 • Administrativno uputstvo za promenu i ispunjenje administrativnog uputstva (MI) br.09/2015, Izmenjeno i dopunjeno administrativnim uputstvom (MI) br. 08/2017 za zaključavanje instalacija putem zemljišta i zemljišta eksploatacija nacionalnih i regionalnih puteva
 • Administrative Instruction for Change and Fulfillment of Administrative Instruction (MI) no.09/2015, Amended and Supplemented with Administrative Instruction (MI) No. 08/2017 for Locking Installations through Road Land and Land Exploitation of National and Regional Roads

Neni 42 i Ligji Nr. 2003/11 Për Rrugët dhe neni 18 i Ligjit Nr.03//L-120 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.2003/11 Për rrugë

Neni 42

Departamenti i Menaxhimit të Rrugëve 30.11.2023 Ministri i ministrisë
129.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) 13/2017 për Plan programin e aftësimit të Kandidatit për shofer
 • Administrativno Uputstvo za Izmenu i Dopunu Administrativnog Uputstva(MI)13/2017 O Planu Programu Osposobljavanja Kandidata za Vozač Dozvolu
 • Administrative Instruction for Amending and Supplementing of the Administrative Instruction (MI) 13/2017 on the Driver Candidate Training Program Plan

Neni 41, Ligji Nr. 05/L-064 për Patentë shofer

Neni 41

Departamenti i Automjeteve, Departamenti për Patentë Shofer 31.08.2023 Ministri i ministrisë
130.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) nr.2008/3 për Mbikëqyrje, Pranim Teknik dhe Kolaudimin e Punëve të Kryera në Infrastrukturë Rrugore
 • Administrativno uputstvo za promenu i ispunjenje administrativnog uputstva (MI) br.2008/3 za nadzor, tehnički prijem i završetak radova izvedenih u putnom infrastrukturi
 • Administrative Instruction for Change and Fulfillment of Administrative Instruction (MI) no.2008/3 for Supervision, Technical Admission and Completion of Works Performed in Road Infrastructure

Neni 42 I Ligji Nr. 2003/11 Për Rrugët

Neni 42

Departamenti i Menaxhimit të Rrugëve 30.06.2023 Ministri i ministrisë
131.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) nr.10/2017 për Vendosjen e Panëve Reklamuese në Rrugët Nacionale dhe Rajonale
 • Administrativne smernice za promenu i ispunjenje administrativnog uputstva (MI) br.10/2017 za raspoređivanje staza za oglašavanje na nacionalnim i regionalnim putevima
 • Administrative Guidelines for The Change and Fulfillment of Administrative Instruction (MI) No.10/2017 for the Deployment of Advertising Paths on National and Regional Roads

Neni 42,i Ligji Nr. 2003/11 Për Rrugët dhe neni 18 i Ligjit Nr.03//L-120 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.2003/11 për Rrugë

Neni 42

Departamenti I Menaxhimit të Rrugëve 30.06.2023 Ministri i ministrisë
132.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) 14/2017 për Dhënien e Provimit për Patentë shofer
 • Administrativno uputstvo za promenu i ispunjenje administrativnog uputstva (MI) 14/2017 za nagradu za patent vozača
 • Administrative Instruction for Change and Fulfillment of Administrative Instruction (MI) 14/2017 for Driver Patent Exam Award

Neni 58, Ligji Nr. 05/L-064 për Patentë shofer

Neni 58

Departamenti i Automjeteve, Departamenti për Patentë Shofer 31.08.2023 Ministri i ministrisë
133.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) 13/2017 për Plan programin e aftësimit të Kandidatit për shofer
 • Administrativno uputstvo za promenu i ispunjenje administrativnog uputstva (MI) 13/2017 za program kandidata vozača
 • Administrative Guidance for Change and Fulfillment of Administrative Instruction (MI) 13/2017 for Driver Candidate Capability Programme Plan

Neni 41, Ligji Nr. 05/L-064 për Patentë shofer sqarim : P/N

Neni 41

Departamenti i Automjeteve, Departamenti për Patentë Shofer 31.08.2023 Ministri i ministrisë
134.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MI) 08/2016 për Pyetës
 • Administrative Guidance for Change and Fulfillment of Administrative Instruction (MI) 08/2016 for Questionnaires
 • Administrative Guidance for Change and Fulfillment of Administrative Instruction (MI) 08/2016 for Questionnaires

Neni 27, 28, 29, 30, 34 Ligji Nr. 05/L-064 për Patentë Shofer

Neni 27, 28, 29, 30, 34

Departamenti i Automjeteve, Departamenti për Patentë Shofer 31.08.2023 Ministri i ministrisë
135.
 • Draft Rregullorja për Shfuqizimin e Rregulloreve qe kane te bëjnë me te Drejtat e Trafikut Ajror
 • Nacrt uredbe za stavljanje van snage propisa koji se odnose na prava vazdušnog saobraćaja
 • Draft Regulation for the Repeal of Regulations related to Air Traffic Rights

Neni 99/A i Ligjit nr. 08/L-063 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjeve qe kane te bëjnë me Racionalizimin dhe Vendosjen e Vijave Llogaridhënëse të Agjencive të Pavarura

Neni 99/A

Departamenti i Aviacionit Civil 15.12.2023 Qeveria
136.
 • Udhëzimi Administrativ Kontrollimin e Rregullsisë Teknike të Automjeteve në Rrugë
 • Administrativno uputstvo za kontrolu tehničke ispravnosti vozila na putu
 • Administrative Instruction Controlling the Technical Regularity of Vehicles on the Road

Neni 102 deri 114 të Ligjit Nr. 05/L-132 për Automjete

Neni 102 deri 114

Departamenti i Automjeteve 30.04.2023 Ministri i ministrisë
137.
 • Udhëzimi Administrativ mbi Rregullat për Zbatimin e Sistemeve Inteligjente në Fushën e Transportit Rrugor dhe Lidhjet me Mënyrat e Tjera të Transport
 • Administrativno uputstvo o pravilima za primenu inteligentnih sistema u oblasti drumskog saobraćaja i veza sa drugim vidovima saobraćaja
 • Administrative Instruction on the Rules for the Implementation of Intelligent Systems in the Field of Road Transport and Connections with Other Modes of Transport

Ligjit Nr.06//L-109 për Ratifikimin e Traktatit që Themelon Komunitetin e Transportit

Ligjit Nr.06//L-109

Departamenti i Menaxhimit të Rrugëve 30.12.2023 Ministri i ministrisë
138.
 • Udhëzimi Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MI Nr. 01/2018, për Kontrollimin Teknik të Automjeteve
 • Administrativno uputstvo za izmenu i dopunu Administrativnog uputstva MUP br. 01/2018, za tehničku kontrolu vozila
 • Administrative Instruction for the Amendment and Supplement to the MI Administrative Instruction No. 01/2018, for the Technical Control of Vehicles

Neni 79,90,95 të Ligjit Nr.05/L-132 për Automjete

Neni 79,90,95

Departamenti i Automjeteve 30.09.2023 Ministri i ministrisë
139.
 • UA për ndryshimin dhe plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 1/2014 Mbi Caktimin e Tarifave për Shfrytëzimin e Tokës së Rrugëve Nacionale dhe Rajonale -
 • AU za izmenu i dopunu Administrativnog uputstva br. 1/2014 O utvrđivanju naknade za korišćenje zemljišta republičkih i regionalnih puteva
 • AI for the amendment and completion of Administrative Instruction No. 1/2014 On the Determination of Fees for Land Use of National and Regional Roads

Neni 42 i Ligji Nr. 2003/11 Për Rrugët dhe neni 18 i Ligjit Nr.03//L-120 Për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.2003/11 për Rrugë

Neni 42

Departamenti i Menaxhimit të Rrugëve 30.11.2023 Ministri i ministrisë
140.
 • Udhëzim Administrativ për Përbërjen, Fushëveprimtarinë dhe Mënyrën e Funksionimit të Grupeve Punuese
 • Administrativno uputstvo o sastavu, delokrugu i načinu funksionisanja radnih grupa
 • Administrative Instruction on the Composition, Scope and Manner of Operation of Working Groups

Ligji Nr.08/L-010 për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor në Republikën e Kosovës (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 16/ 2022 dt. 4 Korrik 2022)

Neni 9 paragrafi 3 i

Agjencia Kadastrale e Kosovës 30.09.2023 Ministri i ministrisë
141.
 • Udhëzim Administrativ për Standardet e Krijimit, Ruajtjes, Përditësimit dhe Strukturën e Meta të Dhënave
 • Administrativno uputstvo za Standardi kreiranja, skladištenja, ažuriranja i strukture metapodataka
 • Administrative Instruction on Standards of Creation, Storage, Update and Structure of Metadata

Ligjit Nr.08/L-010 për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor në Republikën e Kosovës (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 16/ 2022 dt. 4 Korrik 2022)

Neni 11 paragrafi 4

Agjencia Kadastrale e Kosoves 30.09.2023 Ministri i ministrisë
142.
 • Udhëzim Administrativ për Rregullat e Hollësishme për Realizimin e Ndërveprueshmërisë
 • Administrativno uputstvo za detaljna pravila za sprovođenje međusobnost
 • Administrative Instruction on the Detailed Rules for Realization of Interoperability

Ligjit Nr.08/L-010 për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor në Republikën e Kosovës (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 16/2022 dt. 4 Korrik 2022)

Neni 12 paragrafi 3

Agjencia Kadastrale e Kosoves 30.09.2023 Ministri i ministrisë
143.
 • Udhëzim Administrativ për Rregullat e Hollësishme për Realizimin e Ndërveprueshmërisë
 • Administrativno uputstvo za detaljna pravila za sprovođenje međusobnost
 • Administrative Instruction on the Detailed Rules for Realization of Interoperability

Ligji Nr.08/L-010 për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor në Republikën e Kosovës (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 16/2022 dt. 4 Korrik 2022)

Neni 12 paragrafi 3

Agjencia Kadastrale e Kosoves 30.09.2023 Ministri i ministrisë
144.
 • Udhëzim Administrativ për Rregullat e Shkëmbimit të Grupeve dhe Shërbimeve të të Dhënave Gjeohapësinore Ndërmjet Autoriteteve Publike
 • Administrativno uputstvo o pravilima za razmenu grupama geoprostornih podataka i usluga između javnih organa
 • Administrative Instruction on the Rules for the Exchange of Groups and Geospatial Data Services among Public Authorities

Ligji Nr.08/L-010 për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor në Republikën e Kosovës (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 16/2022 dt. 4 Korrik 2022)

Neni 15 paragrafi 2

Agjencia Kadastrale e Kosoves 30.09.2023 Ministri i ministrisë
145.
 • Udhëzim Administrativ për Standardet Teknike të Ofrimit të Shërbimeve nga Gjeoportali i IKIH
 • Administrativno uputstvo za tehničke standarde pružanja usluga sa NIPI Geoportala
 • Administrative Instruction on the Technical Standards of the Provision of Services from the NSDI Geoportal

Ligji Nr.08/L-010 për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor në Republikën e Kosovës (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 16/2022 dt. 4 Korrik 2022)

Neni 16 paragrafi 3

Agjencia Kadastrale e Kosoves 30.09.2023 Ministri i ministrisë
146.
 • Rregullore ZKM për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Agjencinë Kadastrale të Kosovës
 • Uredba (KP) br.___/2023 za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Kosovskoj katastarskoj agenciji
 • Regulation (OPM) No.___/2023 on Internal Organization and Systematization of Workplaces in the Kosovo Cadastral Agency

Ligji Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës (Gazeta Zyrtare Nr. 07/2019 dt. 01 Mars 2019)

Neni 28, paragrafi 3

Agjencia Kadastrale e Kosoves 30.09.2023 Kryeministri
147.
 • Udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MMPH-NR.11/19 për Ndarjen e Ndërtesës dhe të Pjesës së Ndërtesës
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni Administrativnog uputstva MESP-NR.11/19 o podeli zgrade i građevinskom delu
 • Administrative Instruction on Amending and Supplementing the Administrative Instruction MESP-NR.11/19 on The Division of the Building and the Building Part

Ligjit për Kadastër Nr. 04/-L-013, (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës

Neni 9, paragrafi 2, nenit 10, paragrafi 2 dhe nenit 15

Agjencia Kadastrale e Kosoves 28.02.2023 Ministri i ministrisë
148.
 • Udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MMPH-NR.12/19 për Ndarjen dhe Regjistrimin e Parcelës
 • Administrativno uputstvo o izmeni i dopuni administrativnog uputstva MESP-NR.12/19 o dodeli i upisu parcele
 • Administrative Instruction on Amendment and Supplementation of Administrative Instruction MESP-NR.12/19 on Allocation and Registration of Parcel

Ligji Nr. 04/-L-013 për Kadastër (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 13/shtator 2011)

Neni 8 paragrafi 2 dhe nenin 14

Agjencia Kadastrale e Kosoves 28.02.2023 Ministri i ministrisë
149.
 • Ndryshimi dhe Plotësimi i Rregullores MMPH Nr.21/2013 për Rendin e Brendshëm të Parqeve Kombëtare
 • Izmena i dopuna Uredbe OSM br. 21/2013 o Unutrašnjem uređenju nacionalnih parkova
 • Amendment and supplementation of MESP Regulation No. 21/2013 on the Internal Order of National Parks

Ligjit Nr. 03/L-233 për Mbrojtjen e Natyrës (Gazeta Zyrtare Nr. 85/2010 dt. 09 Nëntor 2010)

Neni 76 paragrafi 1 dhe 2

Agjencia Kadastrale e Kosoves 30.09.2023 Ministri i ministrisë
150.
 • Rregullore MMPHI për Rendin e Brendshëm të Parqeve të Natyrës dhe Monumenteve të Natyrës me Rëndësi të Veçantë
 • Pravilnik MESP o unutrašnjem uređenju parkova prirode i spomenika od posebnog značaja
 • MESP Regulation on the Internal Order of Nature Parks and Monuments of Special Importance

Ligjit Nr. 03/L-233 për Mbrojtjen e Natyrës (Gazeta Zyrtare Nr. 85/2010 dt. 09 Nëntor 2010)

Neni 76 paragrafi 1 dhe 2

Agjencia per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosoves 30.09.2023 Ministri i ministrisë
151.
 • Rregullore ZKM për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës
 • Pravilnik KOSOVSKE AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA KOSOVSKE AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 • Regulation OF THE KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ON INTERNAL ORGANIZATION AND SYSTEMATIZATION OF JOBS OF KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës (Gazeta Zyrtare Nr. 07/2019 dt. 01 Mars 2019)

Neni 28, paragrafi 3

Agjencia Kadastrale e Kosoves 30.09.2023 Ministri i ministrisë
152.
 • Ndryshimi dhe Plotësimi i Rregullores MMPH Nr.21/2013 për Rendin e Brendshëm të Parqeve Kombëtare
 • Izmena i dopuna Uredbe OSM br. 21/2013 o Unutrašnjem uređenju nacionalnih parkova
 • Amendment and supplementation of MESP Regulation No. 21/2013 on the Internal Order of National Parks

Ligjit Nr. 03/L-233 për Mbrojtjen e Natyrës (Gazeta Zyrtare Nr. 85/2010 dt. 09 Nëntor 2010)

Neni 76 paragrafi 1 dhe 2

Agjencia Kadastrale e Kosoves 30.09.2023 Ministri i ministrisë
153.
 • Rregullore ZKM për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës
 • Pravilnik KOSOVSKE AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA KOSOVSKE AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
 • Regulation OF THE KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ON INTERNAL ORGANIZATION AND SYSTEMATIZATION OF JOBS OF KOSOVO ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës (Gazeta Zyrtare Nr. 07/2019 dt. 01 Mars 2019)

Neni 28, paragrafi 3

Agjencia per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosoves 30.09.2023 Kryeministri
154.
 • Udhëzim Administrativ për Mënyrën Monitorimit të Cilësisë së Ajrit dhe Mbledhjes së të Dhënave, si dhe Kriteret dhe Metodologjinë
 • Administrativno uputstvo o praćenju kvaliteta vazduha i prikupljanja podataka, kao i kriterijuma i metodologije
 • Administrative Instruction on How to Monitor Air Quality and Data Collection, as well as Criteria and Methodology

Ligjit Nr. 08/L-025 për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja (Gazeta Zyrtare Nr. 18/2022 dt. 13 Korrik 2022)

Neni 12 paragrafi 1

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.08.2023 Ministri i ministrisë
155.
 • Udhëzimi Administrativ për Përcaktimin e Kushteve, Kritereve dhe Procedurën për Lëshimin e Lejes për Import, Lejes për Eksport dhe Lejes për Kalim Tranzit të Mbeturinave
 • Administrativno uputstvo o postavljanju uslova, kriterijuma i postupka za izdavanje dozvole za uvoz, izvozne dozvole i dozvole za tranzit otpada
 • Administrative Instruction on Setting Conditions, Criteria and Procedure for issuance of Import Permit, Export Permit and Waste Transit Pass Permit

Ligjit Nr. 08/L-071 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-60 për Mbeturina (Gazeta Zyrtare Nr.29/2022 dt. 19 Gusht 2022 )

Neni 40 paragrafi 3

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.09.2023 Ministri i ministrisë
156.
 • Udhëzimi Administrativ për Përcaktimin e Kriteret për Zgjedhjen e Lokacionit te Deponive, si dhe Kushtet Teknike
 • Administrativno uputstvo o utvrđivanju kriterijuma za izbor deponija, kao i tehničkih uslova
 • Administrative Instruction on Determining criteria for selecting landfill locations, as well as Technical Conditions

Ligjit Nr. 08/L-071 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-60 për Mbeturina (Gazeta Zyrtare Nr.29/2022 dt. 19 Gusht 2022 ).

Neni 23 paragrafi 2

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.09.2023 Ministri i ministrisë
157.
 • Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e rregullave, kritereve dhe kushteve për autorizimin e produktit biocid, kërkesave për procedurën e dhënies së autorizimit, kërkesat për procedurën e thjeshtësuar për dhënien e autorizimit të produktit biocid dhe kërkesën për aplikim për autorizim.
 • Administrativno uputstvo o utvrđivanju pravila, kriterijuma i uslova za autorizaciju biocidnog proizvoda, zahtevima za postupak davanja ovlašćenja, zahtevima za pojednostavljenu proceduru za dodelu ovlašćenja za biocidalni proizvod i zahtevu za podnošenje zahteva za autorizaciju.
 • Administrative Instruction on the determination of the rules, criteria and conditions for the authorization of the biocidal product, requirements for the procedure of granting the authorization, the requirements for the simplified procedure for granting the biocidal product authorisation and the application request for authorization.

Ligjit Nr. 08/L - 065 për Produktet Biocide (Gazeta Zyrtare Nr.25/2022 dt. 1 Shtator 2022 ).

Neni 6, paragrafi 15

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.12.2023 Ministri i ministrisë
158.
 • Udhëzimi Administrativ për përcaktimin e rregullave për tu arritur lëvizja e lirë në treg e detergjenteve dhe substancave tension-aktive (surfaktantëve).
 • Administrativno uputstvo o utvrđivanju pravila za slobodno kretanje deterdženta i supstanci aktivnih napona (surfaktanata) koje treba postići na tržištu.
 • Administrative Instruction on determining rules for the free movement of detergents and voltage-active substances (surfactants) to be achieved in the market.

Ligjit Nr. 08/L-116 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/l-197 për Kimikate

Neni 69, paragrafi 7

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.12.2023 Ministri i ministrisë
159.
 • Udhëzim Administrativ për Përcaktimin e Kushteve, Procedurave, Përgjegjësisë dhe Detyrimeve për Prodhuesit, Importuesit, Shitësit dhe Palët tjera, për Menaxhimin Ambalazhimin, Paketimin dhe Mbeturinat e Ambalazhimit, Përfshirë Sistemin e Rimbursimit të Depozitës dhe Reduktimin e Qeseve të Plastikës Një Përdorimëshe
 • Administrativno uputstvo o utvrđivanju uslova, procedura, odgovornosti i obaveza za proizvođače, uvoznike, prodavce i druge strane, o upravljanju ambalažom, ambalažom i ambalažom otpada, uključujući sistem povraćaja depozita i smanjenje plastičnih kesa za jednu upotrebu
 • Administrative Instruction on Determining Conditions, Procedures, Liability and Obligations for Manufacturers, Importers, Retailers and Other Parties, on Packaging, Packaging and Packaging Waste Management, Including The Deposit Refund System and The Reduction of Plastic Bags One-Use

Ligjit Nr. 08/L-071 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-60 për Mbeturina (Gazeta Zyrtare Nr.29/2022 dt. 19 Gusht 2022 ).

Neni 11 paragrafi 4

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.06.2023 Qeveria
160.
 • Udhëzim Administrativ për Alkoolin Etilik të Denatyruar si Produkt Biocid, që Prodhohet nga Substancat Aktive, të Cilat Mund të Përdoren për Qëllime tjera - Jo biocide
 • Administrativno uputstvo o denaturisanom etil alkoholu kao biocidnom proizvodu, koji proizvode aktivne supstance, koje se mogu koristiti u druge svrhe - a ne biocidalne
 • Administrative Instruction on Denaturised Ethyl Alcohol as a Biocidal Product, Which Is Produced by Active Substances, Which May Be Used for Other Purposes - Not Biocidal

Ligjit Nr. 08/L - 065 për Produktet Biocide (Gazeta Zyrtare Nr.25/2022 dt. 1 Shtator 2022 ).

Neni 7 paragrafi 8

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.08.2023 Ministri i ministrisë
161.
 • Udhëzimi Administrativ për Procedurat e Detajuara për Pjesëmarrjen e Shoqërisë Civile në Takimet e Komisionit për shqyrtimin e kërkesave për VNM
 • Administrativno uputstvo o detaljnim procedurama za učešće civilnog društva na sastancima Komisije za razmatranje EII prijava
 • Administrative Instruction on detailed procedures for civil society participation in meetings of the Commission for reviewing EII applications

Ligjit Nr.08/L 181, per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis (Gazeta Zyrtare Nr.2/2023 dt. 6 Janar 2023 ).

Neni 5, paragrafi 8

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.12.2023 Ministri i ministrisë
162.
 • Udhëzimi Administrativ për Procedura e Detajuara për Planifikimin dhe Organizimin e Konsultimeve Publike për Raportin e VNM-së
 • Administrativno uputstvo o detaljnim postupcima planiranja i organizacije javnih konsultacija za EII izveštaj
 • Administrative Instruction on Detailed Procedures for Planning and Organization of Public Consultations for the EII Report

Ligjit Nr.08/L 181, per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis (Gazeta Zyrtare Nr.2/2023 dt. 6 Janar 2023 ).

Neni 16, paragrafi 9

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.12.2023 Ministri i ministrisë
163.
 • Udhëzimi Administrativ për procedurat dhe kriteret për licencimin e personave fizik dhe juridik për hartimin e raportit të VNM-së.
 • Administrativno uputstvo o procedurama i kriterijumima za licenciranje fizičkih i pravnih lica za izradu izveštaja EII.
 • Administrative Instruction on procedures and criteria for licensing natural and legal persons for drafting the EII report.

Ligjit Nr.08/L 181, per Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis (Gazeta Zyrtare Nr.2/2023 dt. 6 Janar 2023 ).

Neni 12, paragrafi 2

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.12.2023 Ministri i ministrisë
164.
 • Udhëzim Administrativ për Leje Ujore dhe Koncesion për Shfrytëzimin e Ujërave
 • Administrativno uputstvo za dozvole za vodu i koncesiju za korišćenje vode
 • Administrative Instruction for Water Permits and Water Use Concession

Ligjit për Ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147 (Gazeta Zyrtare Nr.10/2013 dt. 29.04.2013).

Neni 70 paragrafi 2 dhe 3

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.06.2023 Ministri i ministrisë
165.
 • Ndryshimi dhe Plotësimi i Udhëzimit Administrativ MMPH-Nr.05/2016 për Rregullimin e Statusit të Pasurisë Ujore.
 • Izmena i dopuna Administrativnog uputstva MESP br.05/2016 o Pravilniku o statusu imovine vode.
 • Amendment and supplementation of the Administrative Instruction MESP No.05/2016 on the Regulation of the Status of Water Property.

Ligjit për Ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147 (Gazeta Zyrtare Nr.10/2013 dt. 29.04.2013).

Neni 8 ,paragrafi 5

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.12.2023 Ministri i ministrisë
166.
 • Udhëzimi Administrativ për Procedurat e Zgjedhjeve të Organeve të Përkohshme të Odës Gjatë Mbledhjes Konstituive të Odës
 • Administrativno uputstvo o izbornim postupcima privremenih organa komore tokom konstitutivne sednice Komore
 • Administrative Instruction on Election Procedures of the Chamber's Provisional Organs During the Constituive Meeting of the Chamber

Ligjit Nr. 08/L - 012 për Odat e Arkitektëve dhe Inxhinierëve në Fushën e Ndërtimit (Gazeta Zyrtare Nr. 01/2022 dt. 17 Janar 2022)

Neni 44, paragrafi 1 nën-paragrafi 1.3

Departamenti për Planifikim Hapësinorë, Ndërtim dhe Banim 30.06.2023 Ministri i ministrisë
167.
 • Udhëzimi Administrativ për Procedurën për Licencimin e Arkitekteve të Regjistruar dhe Inxhiniereve të Regjistruar dhe Nënshkrimin e Licencave
 • Administrativno uputstvo o postupku licenciranja registrovanih arhitekata i registrovanih inženjera i potpisivanju licenci
 • Administrative Instruction on the Procedure for Licensing Registered Architects and Registered Engineers and Signing Of Licenses

Ligjit Nr. 08/L - 012 për Odat e Arkitektëve dhe Inxhinierëve në Fushën e Ndërtimit (Gazeta Zyrtare Nr. 01/2022 dt. 17 Janar 2022)

Neni 44, paragrafi 1, nën-paragrafi 1.5

Departamenti i Mbrojtës së Mjedisit dhe Ujërave 30.06.2023 Ministri i ministrisë
168.
 • Udhëzimi Administrativ për Aktivitetet dhe Përgjegjësit për Licencën e Kategorisë A dhe Licencën e Kategorisë B
 • Administrativno uputstvo o aktivnostima i odgovornostima za licencu kategorije A i licencu kategorije B
 • Administrative Instruction on Activities and Responsibilities for Category A License and Category B License

Ligjit Nr. 08/L - 012 për Odat e Arkitektëve dhe Inxhinierëve në Fushën e Ndërtimit (Gazeta Zyrtare Nr. 01/2022 dt. 17 Janar 2022)

Neni 26, paragrafi 11

Departamenti për Planifikim Hapësinorë, Ndërtim dhe Banim 30.06.2023 Ministri i ministrisë
169.
 • Udhëzimi Administrativ për Plotësimin dhe Ndryshimin e Udhëzimit Administrativ MMPH Nr. 08/2017 mbi Norma Teknike të Planifikim Hapësinor
 • Administrativno uputstvo o završetku i izmeni administrativnog uputstva MESP br. 08/2017 o tehničkim normama prostornog planiranja
 • Administrative Instruction on Completion and Amendment of Administrative Instruction MESP No. 08/2017 on Technical Norms of Spatial Planning

Ligjit Nr. 04/L-174 për Planifikimin Hapësinor (Gazeta Zyrtare Nr. 30/202013 dt. 23 gusht 2013)

Neni 9 paragrafi 5

Departamenti për Planifikim Hapësinorë, Ndërtim dhe Banim 15.12.2023 Ministri i ministrisë
170.
 • Ndryshimi dhe Plotësimi i Udhëzimit Administrativ Nr. 18/2013 për Ndërtimet për të cilat nuk kërkohet Leje Ndërtimore
 • Izmena i dopuna administrativnog uputstva br. 18/2013 o konstrukcijama za koje građevinske dozvole nisu potrebne
 • Amending and supplementing administrative instruction No. 18/2013 on constructions for which building permits are not required

Ligjit Nr. 04/L-110 për ndërtimin (Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës nr. 18 / 03 korrik 2012, Prishtinë)

Neni 16 paragrafi 1

Departamenti për Planifikim Hapësinorë, Ndërtim dhe Banim 30.12.2023 Ministri i ministrisë
171.
 • Rregullore ZKM për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë së Mjedisit Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturës
 • Pravilnik MINISTARSTVA ŽIVOTNE SREDINE o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Ministarstva životne sredine Prostorno planiranje i infrastruktura
 • Regulation OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT On Internal Organization and Systematization of Jobs of the Ministry of Environment Spatial Planning and Infrastructure

Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës (Gazeta Zyrtare Nr. 07/2019 dt. 01 Mars 2019)

Neni 28, paragrafi 3

Departamenti për Planifikim Hapësinorë, Ndërtim dhe Banim 30.09.2023 Kryeministri

XII. MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL (MBPZHR)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA (MPŠRR)

MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT (MAFRD)

XIII. MINISTRIA E INDUSTRISË, NDËRMARRËSISË DHE TREGTISË (MINT)

MINISTARSTVO INDUSTRIJE, PREDUZETNIŠTVA I TROGVINE (MIPT)

MINISTRY OF INDUSTRY, ENTREPRENEURSHIP AND TRADE (MIET)

XIIII. MINISTRIA E EKONOMISË (ME)

MINISTARTSVO EKONOMIJE (ME)

MINISTRY OF ECONOMY (ME)

172.
 • Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës
 • Uredba o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnih Mestau o Geološkoj Službi Kosova.
 • Regulation on Internal Organization and Systematization of Working Positions in the Kosovo Geological Service

Neni 7 paragrafi 1 i Ligjit Nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës

Neni 7 paragrafi 1

Shërbimi Gjeologjik i Kosovës 31.03.2023 Kryeministri
173.
 • Udhëzim Administrativ për mënyrën e blerjes, dhurimit, trashëgimit, ndërrimit, ekspozimit të kristaleve, dhe mineraleve si dhe mënyrën e pajisjes me dokumentacion përkatës për koleksionuesit e mineraleve dhe kristaleve
 • Administrativno Uputstvo o Načinu Kupovine, Poklanjanja, Nasleđivanja, Zamene, Izlaganja Kristala i Minerala i Načinu Izdavanja Relevantne Dokumentacije za Kolekcionare Minerala i Kristala.
 • Administrative Instruction on the Manner of Purchase, Donation, Inheritance, Alteration, Exposure of Crystals and Minerals, and the Manner of Providing Relevant Documentation on Minerals and Crystals to Collectors

Neni 14 paragrafi 3 i Ligjit Nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës

Neni 14 paragrafi 3

Shërbimi Gjeologjik i Kosovës 30.06.2023 Ministri i ministrisë
174.
 • Rregullore për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë të Ekonomisë
 • Uredba o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnih Mestau Ministarstvu Ekonomije
 • Regulation on Internal Organization and Systematization of Working Positions in the Ministry of Economy

Neni 28, paragrafi 3 të Ligjit Nr. 06/l-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

Neni 28, paragrafi 3

Departamenti Ligjor 31.03.2023 Kryeministri
175.
 • Udhëzim Administrativ për Promovimin e Shfrytëzimit të Energjisë nga Burimet e Ripërtëritshme
 • Administrativno Uputstvo o promovisanju korišćenja energije iz obnovljivih izvora
 • Administrative Instruction (on utilization and support of energy generation from renewable sources

Ligji Nr. 05/L-081 për Energjinë (G.Z. Nr. 24/13 korrik 2016)

Neni 13, paragrafi 1.4 të Ligjit Nr. 05/L-081 për Energjinë (G.Z. Nr. 24/13 korrik 2016)

Departamenti i Energjisë 31.03.2023 Ministri i ministrisë
176.
 • Ndryshimi dhe plotësimi i Udhëzimit Administrativ Nr. 05/2017 për Caqet e Energjisë nga Burimet e Ripërtëritshme.
 • Administrativno Uputstvo o ciljevima za električnu energiju iz obnovljivih izvora energiju
 • Administrative Instruction on electricity fromrenewable energy source

Ligji Nr.05/L-081 për Energjinë (GZ. Nr.24/13 Korrik 2016)

Nenit 13 paragrafi 1.2. të Ligjit Nr.05/L-081 për Energjinë (GZ. Nr.24/13 Korrik 2016)

Departamenti i Energjisë 31.03.2023 Ministri i ministrisë
177.
 • Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës
 • Uredba o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnih Mestau o Geološkoj Službi Kosova.
 • Regulation on Internal Organization and Systematization of Working Positions in the Kosovo Geological Service

Ligji Nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës

Neni 7 paragrafi 1 i Ligjit Nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës

Shërbimi Gjeologjik i Kosovës 31.03.2023 Ministri i ministrisë
178.
 • Rregullore për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë të Ekonomisë
 • Uredba o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnih Mestau Ministarstvu Ekonomije
 • Regulation on Internal Organization and Systematization of Working Positions in the Ministry of Economy

Ligji Nr. 06/l-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

Neni 28, paragrafi 3 të Ligjit Nr. 06/l-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe të Agjencive të Pavarura

Departamenti Ligjor 31.03.2023 Kryeministri
179.
 • Udhëzimit Administrativ për Promovimin e Shfrytëzimit të Energjisë nga Burimet e Ripërtëritshme;
 • Administrativno Uputstvo o promovisanju korišćenja energije iz obnovljivih izvora
 • Administrative Instruction (on utilization and support of energy generation from renewable sources

Ligji Nr. 05/L-081 për Energjinë (G.Z. Nr. 24/13 korrik 2016)

Neni 13, paragrafi 1.4 të Ligjit Nr. 05/L-081 për Energjinë (G.Z. Nr. 24/13 korrik 2016)

Departamenti i Energjisë 31.03.2023 Ministri i ministrisë
180.
 • Udhëzimit Administrativ për cakun e energjisë elektrike nga burimet e ripërtëritshme të energjisë
 • Administrativno Uputstvo o ciljevima za električnu energiju iz obnovljivih izvora energiju
 • Administrative Instruction on electricity fromrenewable energy source

Ligji Nr.05/L-081 për Energjinë (GZ. Nr.24/13 Korrik 2016)

Nenit 13 paragrafi 1.2. të Ligjit Nr.05/L-081 për Energjinë (GZ. Nr.24/13 Korrik 2016)

Departamenti i Energjisë 31.03.2023 Ministri i ministrisë
181.
 • Udhëzim Administrativ për mënyrën e blerjes, dhurimit, trashëgimit, ndërrimit, ekspozimit të kristaleve, dhe mineraleve si dhe mënyrën e pajisjes me dokumentacion përkatës për koleksionuesit e mineraleve dhe kristaleve
 • Administrativno Uputstvo o Načinu Kupovine, Poklanjanja, Nasleđivanja, Zamene, Izlaganja Kristala i Minerala i Načinu Izdavanja Relevantne Dokumentacije za Kolekcionare Minerala i Kristala.
 • Administrative Instruction on the Manner of Purchase, Donation, Inheritance, Alteration, Exposure of Crystals and Minerals, and the Manner of Providing Relevant Documentation on Minerals and Crystals to Collectors

Ligji Nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës

Neni 14 paragrafi 3 i Ligjit Nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës

Shërbimi Gjeologjik i Kosovës 31.03.2023 Ministri i ministrisë
182.
 • Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës
 • Uredba o Unutrašnjoj Organizaciji i Sistematizaciji Radnih Mestau o Geološkoj Službi Kosova.
 • Regulation on Internal Organization and Systematization of Working Positions in the Kosovo Geological Service

Neni 7 paragrafi 1 i Ligjit Nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës

Neni 7 paragrafi 1 i Ligjit Nr. 06/L-039 për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës

Shërbimi Gjeologjik i Kosovës 31.03.2023 Kryeministri

XIVI. MINISTRIA PËR KOMUNITETE DHE KTHIM (MKK)

MINISTARTSVO ZA ZAJEDNICE I POVRATAK (MZP)

MINISTRY OF COMMUNITIES AND RETURNS (MCR)

183.
 • Rregullore nr. xx/2023 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës për Ministrinë për Komunitete dhe Kthim
 • Uredba br. xx/2022 o unutrašnjem organiziranju i sistematizaciji radnih mesta u ministarstvu za zajednice i povratak
 • Regulation no. xx/2022 on internal organization and systematization of work places in the ministry for communities and return

Rregullore (QRK) NR. 01/2020 për Standardet e Organizimit të Brendshëm, Sistematizimin e Vendeve të Punës dhe Bashkëpunimin në Institucionet e Administratës Shtetërore dhe Agjencitë e Pavarura

12

Departamenti Ligjor 10.01.2023 Qeveria
184.
 • Projekt-udhëzim Administrativ nr. 00/2022 për Sistemin e Menaxhimit të Rasteve për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Ministrinë për Komunitete dhe Kthim
 • Nacrt administrativnog uputstva br. 00/2022 o sistemu upravljanja slučajevima Ministarstva za Zajednice i Povratak u vezi sa zaštitom ličnih podataka
 • Draft administrative instruction no. 00/2022 on the case management system of the Ministry for Communities and Return for the Protection of Personal Data

Ligjit nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (GZ, 6/2019, dt. 25.02.2019)

40

DMMP 03.02.2023 Ministri i ministrisë
185.
 • Udhëzim Administrativ nr. 00-2023 Për Përkrahjen e Pjesëtareve të Komuniteteve jo Shumicë për të cilët ndihma është e nevojshme
 • Administrativno uputstvo br. 00-2023 Za podršku pripadnicima nevećinskih zajednica kojima je pomoć neophodna
 • Administrative Instruction no. 00-2023 For the Support of Members of Non-Majority Communities for whom assistance is necessary

Pritet të inicohet plotesimi dhe ndryshimi i Ligji nr. 03/L-047 për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të komuniteteve dhe Pjesëtarëve të tyre në republikën e Kosovës, me qellim të krijimit të bazës Ligjore.

xx

DPPA 11.01.2023 Ministri i ministrisë

XVI. MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL (MZHR)

MINISTRASTVO REGIONALNOG RAZVOJA (MRR)

MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT (MRD)