Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Zyra e Kryeministrit - Ured Premijera - Office of the Prime Minister
Zyra Ligjore - Pravna Kancelarija - Legal Office

PROGRAMI LEGJISLATIV PËR VITIN 2023
ZAKONODAVNI PROGRAM ZA GODINU 2023
LEGISLATIVE PROGRAMME FOR THE YEAR 2023

Programi Legjislativ për vitin 2023 është miratuar në mbledhjen e 121 -të të Qeverisë së Republikës së Kosovës, me Vendimin Nr. 02/121, të datës: 25.01.2023, i ndryshuar dhe plotësuar me Vendimin Nr.01/122 i datës 31.01.2023 , Vendimin Nr.01/133 i datës 09.03.2023, Vndimin Nr. 02/138 i datës 12.04.2023, Vndimin Nr. 12/142 i datës: 10.05.2023 dhe Vndimin Nr. 15/143 i datës: 24.05.2023
Zakonodavni Program za 2023 godinu usvojen je na 121 sednici Vlade Republike Kosovo, Odlukom Br. 02/121, od 25.01.2023, o izmenama i dopunama Odlukom Br. 01/122 od. 31.01.2023, Odlukom Br. 01/133, od 09.03.2023, odlukom Br. 02/138 od 12.04.2023, odlukom Br. 12/142 od 10.05.2023 o odlukom Br. 15/143 od 24.05.2023
The Legislative Programme for the year 2023, was approved on the 121 meeting of the Government of the Republic of Kosovo with the Decision No. 02/121, dated 25.01.2023, o amending and supplementing Decision No. 02/122, dated 31.01.2023, Decision No. 01/133, dated 09.03.2023, decision No. 02/138 dated 12.04.2023, decision No. 12/142 dated 10.05.2023 o decision No. 15/143 dated 24.05.2023.
Nr. Br. No. EMRI I PROJEKTLIGJIT
NAZIV NACRT ZAKONA – NAME OF THE DRAFT LAW
AFATI
ROK - TIMELINE

II. ZYRA E KRYEMINISTRIT (ZKM)

URED PREMIJERA (UP)

OFFICE OF THE PRIME MINISTER (OPM)

1.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 02/L-31 o Verskim Slobodama na Kosovu;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 02/L-31 on Freedom of Religion in Kosovo.
25.01.2023
2.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona br. 04/L- 44 o nezavisnoj komisiji za medije;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04/L- 44 on Independent Media Commission.
12.06.2023
3.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit Nr. 03/L-050 për Themelimin e Këshillit të Sigurisë;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 03/L-050 o Osnivanju Saveta Bezbednosti;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No; 03/ L-050 on the Establishment of the Kosovo Security Council.
30.11.2023
4.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-023 për Personat e Zhdukur;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br.04/L-023 o Nestalnim Osobama;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No.04/L- 023 on Missing Persons
30.11.2023
5.
 • Projektligjin për Hetimin e Aksidenteve ;
 • Nacrt Zakona o Istraživanju Nesreća;
 • Draft Law on Accident Investigation.
30.11.2023
6.
 • Projektligji për Fondin Sovran;
 • Nacrt Zakona o Državnom Fondu;
 • Draft Law on the Sovereign Fund.
30.05.2023
7.
 • Projektligji për Harmonizimin e Ligjeve të Veçanta me Ligjin Nr. 05/L-087 për Kundërvajtje;
 • Nacrt Zakona o usklađivanju pojedinih zakona sa Zakonom br. 05/L-087 o prekršajima
 • Draft Law on the Harmonization of Special Laws with Law No. 05/L-087 for Misdemeanors.
30.11.2023
8.
 • Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e ligjeve të veçanta që kanë të bëjnë me krijimin e bazës ligjore për nxjerrjen e akteve nënligjore nga ministrat;
 • Nacrt Zakona o dopuni i izmeni pojedinih zakona koji se odnose na stvaranje pravnog osnova za donošenje podzakonskih akata od strane ministara
 • Draft Law for the completion and amendment of special laws related to the creation of the legal basis for the issuance of by-laws by ministers.
15.11.2023
9.
 • Projektligji për Harmonizimin e Ligjeve të Veçanta me Ligjin Nr. 08/L- 067 për Inspektimet;
 • Nacrt zakona o usklađivanju pojedinih zakona sa Zakonom br. 08/L-067 o inspekcijama;
 • Draft Law on the Harmonization of Special Laws with Law No. 08/L-067 for Inspections;
15.11.2023
10.
 • Projektligji për Harmonizimin e Ligjeve të Veçanta me Ligjin Nr. 04/L- 202 për Sistemin e Lejeve dhe Licencave;
 • Nacrt zakona o usklađivanju pojedinih zakona sa Zakonom br. 04/L-202 o Sistemu dozvola i licenci;
 • Draft Law on the Harmonization of Special Laws with Law No. 04/L-202 for the System of Permits and Licenses.
15.11.2023
11.
 • Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes Financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Programin IPA 2022;
 • Nacrt Zakona o ratifikaciji Finansijskog Sporazuma između Republika Kosova i Evropske Unije za Program IPA 2022;
 • Draft Law on ratification of the Financing Agreement for IPA 2022 Programme between the Republic of Kosovo and the European Union.
12.04.2023

III. MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME DHE DIASPORËS (MPJD)

MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA I DIJASPORE (MIPD)

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND DIASPORA (MFAD)

12.
 • Projektligji për Diasporën;
 • Nacrt Zakona o Dijaspori;
 • Draft Law on Diaspora.
30.06.2023
13.
 • Projektligji për Protokollin e Shtetit;
 • Narct Zakona o Dražvnom Protokoli;
 • Draft Law on State Protocol;
30.06.2023
14.
 • Projektligji për Shërbimin e Jashtëm;
 • Nacrt Zakona o Službi u Inostranstvu;
 • Draft Law on Foreign Service.
30.06.2023
15.
 • Projektligji për aderimin në Marrëveshjen për Statusin dhe Funksionet e Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur
 • Nacrt Zakona o Pristupanje Sporazuma o Statusu i Funksijama Međunarodne Komisije za Nestala Lica
 • Draft Law on Accession to the Agreement on the Status and Functions of the International Commission on Missing Persons
26.04.2023

IIII. MINISTRIA E FINANCAVE, PUNËS DHE TRANSFEREVE (MFPT)

MINISTARSTVO FINANSIJA, RADA I TRANSFERA (MFRT)

MINISTRY OF FINANCE, LABOUR AND TRANSFERS (MFLT)

16.
 • Projekt Kodi Doganor dhe i Akcizave;
 • Nacrt Zakonika o Carini i Akcizama;
 • Draft Customs and Excise Code.
20.02.2023
17.
 • Projektligji për Administratën Tatimore dhe Procedurat;
 • Nacrt Zakona o Poreskoj Administraciji i Postupcima;
 • Draft Law on Tax Administration and Procedures.
20.02.2023
18.
 • Projektligji për Skemën e Ndihmës Sociale;
 • Nacrt Zakona o Šemi Socijalne Pomoći;
 • Draft Law on Social Assistance Scheme.
15.09.2023
19.
 • Projektligji për Prokurim Publik;
 • Nacrt Zakona o Javnim Nabavkama;
 • Draft Law on Public Procurement.
20.03.2023
20.
 • Projektligji për Partneritetin Publiko–Privat;
 • Nacrt Zakona o Javno-Privatnom Partnerstvu;
 • Draft Law on Public-Private Partnership.
20.03.2023
21.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Punës;
 • Nacrt Zakona o izmeni i dopuni Zakona o radu;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law on Labour.
30.06.2023
22.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 04/L-161 o bezbednosti i Zdravlju na Radu;
 • Draft Law for amending and supplementing the Law No. 04 / L-161 on Safety and Health at Work.
30.09.2023
23.
 • Projektligji për Marrëveshjen e Kredisë për Financim Shtesë për Projektin Rehabilitimi i Linjës Hekurudhore 10, mes Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim;
 • Nacrt Zakona o ugovoru o zajmu za Dodatno Finansiranje Projekta obnove Železničke Linije 10, Između Republike Kosovo, Koju predstavljaju Ministarstvo Finansija, rada i transfera i Evropske Banke za Obnovu i Razvoj;
 • Draft Law on Loan Agreement for Additional Funding for the Project Rehabilitation of Railway Line 10, between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labour and Transfers and the European Bank for Reconstruction and Development.
30.06.2023
24.
 • Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë për Financim Shtesë për Projektin Rehabilitimi i Linjës Hekurudhore 10, ndërmjet Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Investime;
 • Nacrt Zakona o Potvrđivanju Sporazuma o Dodatnom Finansiranju Zajma za Projekat obnove Železničke Linije 10, između Republike Kosovo, koju Predstavljaju Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Evropske Investicione Banke;
 • Draft Law on Ratification of the Additional Financing Loan Agreement for the Railway Line 10 Rehabilitation Project, between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the European Investment Bank.
30.06.2023
25.
 • Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës për projektin për Banimin Social;
 • Nacrt Zakona o Potvrđivanju Ugovora o Zajmu Između Republike Kosovo, koju predstavljaju Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Razvojne Banke Saveta Evrope za Projekat Socijalnog Stanovanja;
 • Draft Law on Ratification of the Loan Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the Development Bank of the Council of Europe for the Social Housing Project.
30.06.2023
26.
 • Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin për Ngrohje me Energji Solare;
 • Nacrt Zakona o ratifikaciji kreditnog sporazuma između Republike Kosovo, koje je zastupa Ministarstvo finansija, rada i transfera i Evropske banke za obnovu i razvoj projekta za grejanje na solarnu energiju;
 • Draft Law on Ratification of the Loan Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the European Bank for Reconstruction and Development for the Project for Solar Energy Heating.
30.06.2023
27.
 • Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Bashkëfinancimit në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Qeveria e Konfederatës Zvicerane, përfaqësuar nga Sekretariati Shtetëror për Çështjet Ekonomike për projektin “Qëndrueshmëria klimatike në sektorin e ujit të Kosovës”;
 • Nacrt Zakona o ratifikaciji sporazuma o sufinansiranju između Republike Kosovo, koju predstavljaju Ministarstvo finansija, rada i transfera i Vlade švajcarske konfederacije, koju predstavlja državni sekretarijat za ekonomska pitanja za projekat "Klimatska Održivost u sektoru voda Kosova";
 • Draft Law on Ratification of the Co-financing Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the Government of the Swiss Confederation, represented by the State Secretariat on Economic Affairs for the Project "Climate Sustainability in the Kosovo Water Sector".
30.06.2023
28.
 • Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin “Përforcimi i qeverisjes digjitale për ofrimin e shërbimeve”;
 • Nacrt Zakona o ratifikaciji finansijskog sporazuma između Republike Kosovo, koje je zastupa Ministarstvo finansija, rada i transfera i Međunarodnog udruženja za razvoj, za projekat"Jačanje digitalnog upravljanja za pružanje usluga";
 • Draft Law on Ratification of the Financial Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the International Development Association for the project “Reinforcement of Digital Governance for Service Provision”.
29.09.2023
29.
 • Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin “Parku solar 100MW në KEK”;
 • Nacrt Zakona o ratifikaciji finansijskog sporazuma između Republike Kosovo, koje je zastupa Ministarstvo finansija, rada i transfera i Evropske banke za ulaganja za projekat " Solarni park 100MV u KEK-u";
 • Draft Law on Ratification of the Financial Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the European Investment Bank for the Project "Parku Solar 100MW in KEK".
28.06.2023
30.
 • Projektligji mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2024;
 • Nacrt Zakona o Budžetskim Izdvajanjima za Budžet Republike Kosovo za 2024. godinu;
 • Draft Law on Budget Appropriations for the Budget of the Republic of Kosovo for Year 2024.
30.10.2023
31.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-054 për Statusin dhe të Drejtat e Dëshmorëve, Invalidëve, Veteranëve, Pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Personat e Dhunuar Gjatë Luftës, Viktimave Civile dhe Familjarëve të Tyre, i Ndryshuar dhe Plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-172;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 04/L-054 o Statusu i Pravima Palih Boraca, Invalida, Veterana, Pripadnika Oslobodilačke Vojske Kosova, Lica Silovanih Tokom Rata, Civilnih Žrtava i članova Njihovih Porodica, Izmenjen i Dopunjen Zakonom Br. 04/L-172;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04/L-054 on Status and Rights of Martyrs, Invalids, Veterans, Members of Kosovo Liberation Army, Persons Violated During the War, Civilian Victims and Their Families, Amended And Supplemented by Law No. 04/L-172.
31.03.2023
32.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 08/L-193 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për Vitin 2023;
 • Nacrt Zakona o Izmenama i Dopunama Zakona Br. 08/L-193 o Budžetskim Izdvajanjima za Budžet Republike Kosovo za 2023;
 • Draft Law on amending and supplementing Law No. 08/L-193 on Budget Appropriations for the Budget of the Republic of Kosovo for the year 2023.
03.02.2023
33.
 • Projektligji për Tatimin në Pronën e Paluajtshme;
 • Nacrt zakona o Porezu na Npokretnu Imovinu;
 • Draft Law on Immovable Property Tax.
31.03.2023
34.
 • Projektligj për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë dhe Projektit Ndërmjet Republikës së Kosovës, Përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Kostt (Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu Sh. A.) Dhe Kfw, Frankfurt Am Main (“Kfw”) për Projektin “Zhvillimi i Sektorit të Energjisë Vii – Përmirësimi i Rrjetit të Transmetimit;
 • Nacrt Zakona o Potvrđivanju Sporazuma o Zajmu i Projektu Između Republike Kosovo, Koju Predstavlja Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera, Kostt (Operater Sistema za Prenos i Tržište A. D.) i Kfw, Frankfurt na Majni („Kfw“) za Projekat „Razvoj Energetskog Sektora Vii – Poboljšanje Prenosne Mreže”;
 • Draft Law on the Ratification of the Loan and Project Agreement Between the Republic of Kosovo, Represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers, Kostt (System, Transmission And Market Operator J.S.C.) And Kfw, Frankfurt Am Main (“Kfw”) for the Project “Development of the Energy Sector Vii - Improvement of Transmission Network”.
22.03.2023
35.
 • Projektligj për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë dhe Projektit Ndërmjet Republikës së Kosovës, Përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Kostt (Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu Sh. A.) Dhe KFW, Frankfurt Am Main (“KFW”) për Projektin “Zhvillimi i Sektorit të Energjisë VII – Përmirësimi i Rrjetit të Transmetimit”;
 • “Development of the Energy Sector VII - Improvement of Transmission Network”; Nacrt Zakona o Potvrđivanju Sporazuma o Zajmu i Projektu Između Republike Kosovo, Koju Predstavlja Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera, Kostt (Operater Sistema za Prenos i Tržište A. D.) i KFW, Frankfurt na Majni („KFW“) za Projekat „Razvoj Energetskog Sektora VII – Poboljšanje Prenosne Mreže”;
 • Draft Law on the Ratification of the Loan And Project Agreement Between The Republic of Kosovo, Represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers, Kostt (System, Transmission and Market Operator J.S.C.) And KFW, Frankfurt Am Main (“KFW”) for the Project “Development of the Energy Sector VII - Improvement of Transmission Network”.
22.03.2023
36.
 • Projektligji për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar
 • Nacrt Zakona o porezu na dodatu vrednost;
 • Draft Law on Value Added Tax.
20.12.2023
37.
 • Projektligji për Tatimin në të Ardhurat Personale;
 • Nacrt Zakona o porezu na Lični Dohodak;
 • Draft Law on Personal Income Tax
20.12.2023
38.
 • Projektligji për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave;
 • Nacrt Zakona o Porezu na Dobit Korporacija;
 • Draft Law on Corporate Income Tax;
20.12.2023
39.
 • Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për programin e financave publike dhe rritjes ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe fondit OPEC për zhvillim ndërkombëtar;
 • Nacrt Zakona za Ratifikaciju Sporazuma o Kreditu za Program Javnih Finansija i Ekonomskog Rasta Između Republike Kosovo i OPEK fonda za Međunarodni Razvoj;
 • Draft Law Law for the Ratification of the Loan Agreement for the Public Finance and Economic Growth Program Between the Republic of Kosovo and the OPEC fund for International Development.
24.05.2023
40.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 08/L-193 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për Vitin 2023
 • Nacrt Zakona o Izmenama i Dopunama Zakona Br. 08/L-193 o Budžetskim Izdvajanjima za Budžet Republike Kosovo za 2023;
 • Draft Law on amending and supplementing Law No. 08/L-193 on Budget Appropriations for the Budget of the Republic of Kosovo for the year 2023
30.07.2023
41.
 • Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti ;
 • Nacrt zakona za dopunu i izmene zakona br. 04/L-131 za penzione šeme koje finansira država;
 • Draft Law on supplementing and amending Law No. 04/L-131 for Pension Schemes Financed by the State.
30.07.2023

IVI. MINISTRIA E DREJTËSISË (MD)

MINISTARSTVO PRAVDE (MP)

MINISTRY OF JUSTICE (MP)

42.
 • Projekt Kodi Civil i Republikës së Kosovës;
 • Draft Civil Code of the Republic of Kosovo;
 • Nacrt Građanskog Zakonika Republike Kosovo.
30.06.2023
43.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/ L - 057 për Përgjegjësitë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 08/L-003;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 06 / L - 057 o Disciplinskoj Odgovornosti Sudija I Tužilaca, izmenjen i dopunjen Zakonom Br. 08 / L-003;
 • Draft Law on amending and supplementing Law No. 06/L - 057 on Disciplinary Liabilities of Judges and Prosecutors, amended and supplemented by Law No. 08/L-003.
30.06.2023
44.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në Lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona Br. 06 / L086 o Posebnoj komori Vrhovnog suda Kosova za pitanja u vezi sa Kosovskom Agencijom za privatizaciju;
 • Draft Law on amending and supplementing Law no. 06 / L086 on Special Chamber of the Supreme Court of Kosovo on Privatization Agency Related Matters.
31.05.2023
45.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/l-010 për Noterinë;
 • Nacrt Zakona o izmeni i dopuni Zakona Br. 06/l-010 o Javnom beležništvu;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 06/l-010 on Notary.
30.06.2023
46.
 • Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 05/L-049 për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 08/L-034;
 • Nacrt Zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-049 za Upravljanje Oduzetom i Konfiskovanom Imovinom, dopunjen i izmenjen Zakonom Br. 08/L-034;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 05/L-049 on Management of Sequestrated and Confiscated Assets, supplemented and amended by Law No. 08/L-034.
31.05.2023
47.
 • Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 05/L- 083 për Falimentimin;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 05/L-083 o stečaju;
 • Draft Law on amending and supplementing Law No. 05/L-083 on Bankruptcy.
29.09.2023
48.
 • Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-054 për Gjykatat;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 06/L-054 o sudovima;
 • Draft Law on amending and supplementing Law No. 06/L-054 on Courts.
30.06.2023
49.
 • Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 06/L-055 o Sudskom savetu Kosova;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 06/L-055 on Kosovo Judicial Council.
30.06.2023
50.
 • Projektligji për Përfaqësimin e institucioneve shtetërore në procedura gjyqësore dhe arbitrazh;
 • Nacrt Zakona o zastupanju državnih institucija u sudskim i arbitražnim postupcima;
 • Draft Law on Representation of State Institutions in Judicial and Arbitration Procedures.
31.03.2023
51.
 • Projektligji për Gjykatën Administrative;
 • Nacrt Zakona o Upravnom sudu;
 • Draft law on Administrative Court.
01.10.2023
52.
 • Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë zbatimin e ndërsjellë të Aktgjykimeve në çëshjtet Penale
 • Narc zakon o Ratifikaciji Sporazuma između Republike Kosova i Republike Slovenije o Uzajamnom Izvršenju Presuda u Krivičnim Stvarima
 • Draft Law on the Ratification of the Agreemen between the Republic of Kosovo and the Republic of Slovenia on mutual enforcement of Judgments in Criminal Matters
26.04.2023
53.
 • Projektligjii për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë mbi Ekstradimin
 • Narct zakon o Ratifikaciji Sporazuma između Republike Kosova i Republike Slovenije o Izručenju
 • Draft law on the Ratification of the Agreement on Extradition between the Republic of Kosovo and the Republic of Slovenia
26.04.2023
54.
 • Projektligj për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë për ndihmë të ndërsjellë Juridike në çështje Penale
 • Nacert Zakon o Ratifikaciji Sporazuma između Republike Kosova i Republike Slovenije za Uzajamnu Pravnu Pomoć u Krivičnim Stvarima
 • Draft Law on The Ratification of the Agreement between the Republic of Kosovo and the Republic of Slovenia on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters
26.04.2023

VI. MINISTRIA E MBROJTJES (MM)

MINISTARSTVO ODBRANE (MO)

MINISTRY OF DEFENSE (MD)

55.
 • Projektligji për Agjencinë e Mbrojtjes për Intelegjencë dhe Siguri;
 • Nacrt Zakona za Agenciju Odbrane u Obaveštajno i Bezbednosnost;
 • Draft Law on Defence Agency for Intelligence and Security.
30.06.2023
56.
 • Projektligji për Statusin, Qëndrimin e Përkohshëm dhe Kalimin Tranzit të Forcave të Huaja të Armatosura në Territorin e Republikës së Kosovës ;
 • Nacrt Zakona o Statusu, Privremenom Boravku i Tranzitu Stranih oružanih Snaga na Teritoriji Republike Kosova;
 • Draft Law on Status, Temporary Stay and Transit of Foreign Armed Forces in the Territory of the Republic of Kosovo.
30.06.2023

VII. MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME (MPB)

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA (MUP)

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS (MIA)

57.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-004 për Shërbimet Private të Sigurisë;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 04/L-004 o Uslugama privatnog obezbeđenja;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04/L-004 on Private Security Services.
21.09.2023
58.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.06/L-113 për Organizmin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 06/l-113 o organizaciji i funkcionisanju državne uprave i nezavisnih agencija;
 • Draft Law No. 03/L-113 on Organization and Functioning of State Administration and Independent Agenciesies.
30.11.2023
59.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-049 për Zjarrëfikje dhe Shpëtim;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 04/l-049 o gašenju požara i Spašavanju;
 • Draft Law on amending and supplementing the No. 04/l-049 on Fire-Fighting and Rescue.
30.08.2023
60.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që Përmbajnë Procedura të Veçanta Administrative dhe Harmonizimin e Tyre me Ligjin nr. 05/l -031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, faza e dytë;
 • Nacrt Zakona o Izmenama i Dopunama Zakona Koji Sadrže Posebne Administrativne postupke i Njihovo Usklađivanje sa Zakonom br. 05/l-031 o Opštem upravnom postupku, druga faza;
 • Draft Law on amending and supplementing the Laws Containing Special Administrative Procedures and Their Harmonization With Law no. 05 / l-031 on General Administrative Procedure, second phase.
30.06.2023
61.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjeve që kanë të Bëjnë me Racionalizimin dhe Vendosjen e Vijave Llogaridhënëse të Agjencive;
 • Nacrt Zakona o Izmenama i Doplunama Zakona Koji se Odnose na Racionalizaciju i Uspostavljanje Računovodstvenih Linija Agencija;
 • Draft Law on amending and supplementing the Laws Related to the Rationalization and Establishment of Accountability Lines of Agrencies.
30.06.2023
62.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04-L-022 për Përdorimin Civil të Eksplozivëve;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 04-L-022 o Civilnoj Upotrebi Eksploziva;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04-L-022 on Civil Use of Explosives.
30.06.2023
63.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-043 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 06/L-043 o Slobodi Udruživanja u Nevladinim Organizacijama;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 06/L-043 on Freedom of Association in Non-governmental Organizations.
28.04.2023
64.
 • Projektligji për Shtetësinë e Kosovës;
 • Nacrt Zakona o Državljanstvu Kosova;
 • Draft Law on Citizenship of Kosovo.
29.09.2023
65.
 • Projektligji për të Huajt;
 • Nacrt Zakona o Strancima;
 • Draft Law on Foreigners
30.06.2023
66.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 04/L-072 o Kontrolli i Nadzoru Državne Granice;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04/L-072 on State Border Control and Surveillance.
21.09.2023
67.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-160 për Agjencinë e Regjistrimit Civil;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona Br. 04 / L-160 o Agenciji za Civilnu registraciju;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04/L-160 on Civil Registration Agency.
30.06.2023
68.
 • Projektigji për Mbrojtje nga Zjarri;
 • Nacrt Zakona o Zaštiti od Požara;
 • Draft Law on Fire Protection.
30.06.2023
69.
 • Projektligji për Gjendjen Civile;
 • Nacrt Zakona o Civilnom Statusu;
 • Draft Law on Civil Status.
30.06.2023
70.
 • Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Lëvizjen e Lirë e Letërnjoftime në Ballkanin Perëndimor;
 • Nacrt Zakona o Ratifikaciji Ugovor o Slobodi Kretanja sa Ličnim Kartama na Zapadnom Balkanu;
 • Draft Law on Ratification of the Agreement on Freedom of Movement with Identity Cards in the Western Balkans.
08.02.2023
71.
 • Projektligji për Armë;
 • Nacrt Zakona o Oružju;
 • Draft Law on Arms.
31.07.2023
72.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/l -015 për Letërnjoftim;
 • Nacrt Zakona o Izmenama i Dopunama Zakona Br. 05/l-015 o Ličnoj Karti ;
 • Draft law on the amendment and completion of Law no. 05/l-015 for Notification.
30.06.2023

VIII. MINISTRIA E SHËNDETËSISË (MSH)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA (MZ)

MINISTRY OF HEALTH (MH)

73.
 • Projektligji për Shëndetin Riprodhues dhe Fertilizimin e Asistuar Mjekësor;
 • Nacrt Zakona o Reproduktivnom Zdravlju i Medicinski potpomugnutoj Oplodnji;
 • Draft Law on Reproductive Health and Medically Assisted Conception.
25.01.2023
74.
 • Projektligji për Shëndetësi;
 • Nacrt Zakona o Zdravstvu;
 • Draft Law on Health.
30.06.2023
75.
 • Projektligji për Sigurime Shëndetësore;
 • Nacrt Zakona o Zdravstvenom osiguranju;
 • Draft Law on Health Insurance.
30.06.2023
76.
 • Projektligji për Produkte dhe Pajisje Medicinale;
 • Nacrt Zakona o Medicinskim Proizvodima i Opremi;
 • Draft Law on Medicinal Products and Medical Devices.
30.09.2023
77.
 • Projektligji për Rregullimin e Çmimit të Produkteve medicinale;
 • Nacrt Zakona o Regulisanju Cena Medicinskih Proizvoda;
 • Draft Law on Regulation of Price of Medicinal Products.
31.03.2023
78.
 • Projektligji për Isnpektoratin Qendror të Shëndetësisë;
 • Nacrt Zakona o Centralnoj Zdrvastvenoj Inspekciji;
 • Draft Law on Central Health Inspectorate.
30.06.2023
79.
 • Projektligji për Shëndetin Mendor;
 • Nacrt Zakona on Mentalnom Zdravlju;
 • Draft Law on on Mental Health.
30.09.2023
80.
 • Projektligji per Prodhimin, Prezantimin dhe Shitjen e Duhanit dhe Produkteve të Ngjashme;
 • Nacrt Zakona o Proizvodnji, Prezentaciji i Prometu Duvana i Sličnih Proizvoda
 • Draft Law on the Production, Presentation and Sale of Tobacco and Similar Products.
30.06.2023

VIIII. MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS, TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT (MASHTI)

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, TEHNOLOGIJE I INOVACIJE (MOTI)

MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY AND INOVATION (MESTI)

81.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L -046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 06/L-046 o prosvetnom inspektoratu u Republici Kosovo;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 06/L -046 on Education Inspectorate in the Republic of Kosovo.
30.07.2023
82.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L -018 për Provimin e Maturës Shtetërore;
 • Nacrt Zakona o usklađivanju pojedinih zakona sa Zakonom Br. 05/L-018 o Ispitu Državne Mature;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 05/L -018 on State Matriculation Exam.
30.12.2023
83.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-135 për Veprimtari Kërkimore-Shkencore dhe Ligjit Nr. 06/L-049 për Inovacion Shkencor dhe Transfer të Dijes dhe Teknologjisë;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 04/L-135 za Istraživačko-Naučnu Delatnost i Zakona Br. 06/L-049 za Naučne Inovacije i Transfer Znanja i Tehnologije;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04/L-135 on Scientific-Research Activities and Law No. 06/L-049 on Scientific Innovation and Transfer of Knowledge and Technology.
20.12.2023
84.
 • Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-06 për Profesionet e Rregulluara në Republikën e Kosovës;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona Br. 05/L-066 za Regulisane Profesije u Republici Kosovo;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 05/L-066 on the Regulated Professions in the Republic of Kosovo.
20.11.2023
85.
 • Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Njohjen e Kualifikimeve Profesionale të Mjekëve, Stomatologëve dhe Arkitektëve në Kontekstin e Marrëveshjes së Tregëtisë së Lirë të Evropës Qendrore;
 • Nacrt Zakona o Ratifikaciji Ugovor O Priznavanju Profesionalnih Kvalifikacija Doktora Medicine, Doktora Dentalne Medicine i Arhitekata u Kontekstu Sporazuma o Slobodnoj Trgovini u Centralnoj Evropi
 • Draft Law on Ratification of the Agreement on the Recognition of Professional Qualifications of Doctors of Medicine, Doctors of Dental Medicine and Architects in the Central European Free Trade Agreement Context.
08.02.2023
86.
 • Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Njohjen e Kualifikimeve të Arsimit të Lartë në Ballkanin Perëndimor;
 • Nacrt Zakona o Ratifikaciji Ugovor o Priznavanju Visokoškolskih Kvalifikacija na Zapadnom Balkanu;
 • Draft Law on Ratification of the Western Balkans Agreement on the Recognition of Higher Education Qualifications.
08.02.2023
87.
 • Projektligj për Ratifikimin e Marrëveshje për Bashkëfinancimin e Bursave të Arsimit të Lartë në Nivelin Master ne mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Ambasadës dë Francës në Prishtinë;
 • Nacert Zakon o Ratifikaciji Sporazuma o Sufinansiranju Stipendija Visokog Obrazovanja Master Nivoa Između Ministarstva Obrazovanja, Nauke, Tehnologije i Inovacije Ambasade Francuske u Prištini;
 • Draft Law on the Ratification of the Agreement for the Co-Finance of Higher Education Scholarships at the Master's Level Between the Ministry of Education, Science, Technology and Innovation and the Embassy of France in Prishtina.
22.03.2023

IXI. MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT (MKRS)

MINISTARTSVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA (MKOS)

MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AND SPORT (MCYS)

88.
 • Projektligji për Artin dhe Kulturën;
 • Nacrt Zakona o Umetnosti i Kulturi;
 • Draft Law on Art and Culture;
30.06.2023
89.
 • Projektligji për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit Nr.02/L-51 për Veprimtarise Botuese dhe Librin;
 • Nacrt Zakona o dopuni i izmenama Zakona Br. 02/L-51 o Izdavačkoj Delatnosti i Knjigama;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 02/L-51 on Publishing Activities and Books;
30.09.2023
90.
 • Projektligji për Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë;
 • Nacrt Zakona za Osnaživanje i učešće Mladih;
 • Draft Law on Empowerment and Participation of Youth.
30.09.2023
91.
 • Projektligji i Sportit;
 • Nacrt Zakona o Sportu;
 • Draft Law on Sport.
30.09.2023
92.
 • Projektligji për plotesimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit NR. 05/L-075 për Parandalimin dhe Sannksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet Sportive;
 • Nacrt Zakona o dopunama i izmenama zakona Br. 06/L-118 o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-075 o sprečavanju i sankcionisanju nasilja i negativnih događaja na sportskim priredbama;
 • Draft Law on supplementing and amending Law No. 06/L-118 on amendment and supplement to Law No. 05/L-075 on the Prevention and Sanctioning of Violence and Negative Events in Sports Events.
30.09.2023

XI. MINISTRIA ADMINISTRIMIT TË PUSHTETIT LOKAL (MAPL)

MINISTARSTVO ADMINISTRACIJE LOKALNE SAMOUPRAVE (MALS)

MINISTRY OF LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION (MLGA)

93.
 • Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-092 për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës;
 • Nacrt Zakona o izmeni i dopuni Zakona Br. 06/L-092 o korišćenju i razmeni opštinske nepokretne imovine;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 06/L-092 on Allocation for Use and Exchange of Municipal Immovable Property.
07.11.2023
94.
 • Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr.04/L-010 për Bashkëpunim ndërkomunal;
 • Nacrt Zakona o izmeni i dopuni Zakona Br. 04/L-010 o međuopštinskoj saradnji;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04/L-010 onInter-municipal Cooperation.
14.11.2023
95.
 • Projektligji për vlerësimin dhe shqyrtimin e akteve të komunave;
 • Nacrt zakona o vrednovanju akata opština;
 • Draft law on evaluation of municipal acts
04.04.2023

XII. MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS (MMPHI)

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, PROSTORNOG PLANIRANJA I INFRASTRUKTURE (MŽPI)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE (MESPI)

96.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-102 për Mbrojtjen nga Zhurma;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 02/L-102 Zastiti od Buke;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 02/L-102 on Noise Protection.
30.11.2023
97.
 • Projektligji për Kadastër të Pronës së Paluajtshme;
 • Nacrt Zakona o Katastru Nepokretne Imovine;
 • Draft Law on Cadastre of Immovable Property.
30.06.2023
98.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.2003/11 për Rrugët;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 2003/11 o Putevima;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 2003/11 on Roads.
30.06.2023
99.
 • Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 04/L-179 për Transportin Rrugor;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 04/L-179 o Drumskom Saobraćaju;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 04 /L-179 on Road Transport.
30.10.2023
100.
 • Projektligji për Ndryshime Klimatike;
 • Nacrt Zakona za Klimatske Promene;
 • Draft Law on Climate Change.
30.06.2023
101.
 • Projektligji për Administrimin e Ndërtesave të Banimit në Bashkëpronësi;
 • Nacrt Zakona o Upravljanju Stambenim Zgradama u susvojini;
 • Draft law on Administration of Condominium Buildings.
30.06.2023
102.
 • Projektligji për Banimin Social;
 • Nacrt Zakona o Socijalnom Stanovanju;
 • Draft Law on Social Housing.
30.06.2023
103.
 • Projektligji për Shpronësimin e Pronës së Paluejtshme;
 • Nacrt Zakona o Eksproprijaciji Nepokretne Imovine;
 • Draft law on Expropriation of Immovable Property.
30.06.2023
104.
 • Projektligji për Vlerësimin Strategjik Mjedisor;
 • Nacrt Zakona o Strateškoj Proceni uticaja na Životnu Sredinu;
 • Draft Law on Strategic Environmental Assessment.
30.09.2023
105.
 • Projektligji për Performancën Energjetike në Ndërtesa;
 • Nacrt Zakona o Energetskim Karakteristikama Zgrada;
 • Draft Law on Energy Performance of Buildings.
30.06.2023
106.
 • Projektligji për Planifikim Hapësinor;
 • Nacrt Zakona o Prostornom Planiranju;
 • Draft Law on Spatial Planning.
30.11.2023
107.
 • Projektligji për Inspektimin në Fushën e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit;
 • Nacrt Zakona o Inspekcijskom Nadzoru u Oblasti životne sredine, voda, prirode, prostornog planiranja, izgradnje i stanovanja;
 • Draft Law on Inspection in the Field of Environment, Water, Nature, Spatial Planning, Construction and Housing.
30.11.2023
108.
 • Projektligji për Automjete;
 • Nacrt Zakona o Vozilima;
 • Draft Law on Vehicles
05.12.2023

XIII. MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL (MBPZHR)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA (MPŠRR)

MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT (MAFRD)

109.
 • Projektligji për Tokën Bujqësore;
 • Nacrt Zakona o Poljoprivrednom Zemljištu;
 • Daft Law on Agricultural Land.
30.11.2023
110.
 • Projektligji për Veterinarinë;
 • Nacrt Zakona o Veterinarstvu;
 • Draft Law on Veterinary.
30.10.2023
111.
 • Projektligji për Turizmin Rural;
 • Nacrt Zakona za Ruralnom Turizum;
 • Draft Law on Rural Tourism.
30.09.2023
112.
 • Projektligji për Verëra;
 • Nacrt Zakona o Vinu;
 • Draft Law on Wines.
25.01.2023
113.
 • Projektligji për Organizimin e Tregut për Produktet Bujqësore;
 • Nacrt Zakona o uređenju Tržišta Poljoprivrednih Proizvoda;
 • Draft Law on Market Organisation of Agricultural Products
31.03.2023

XIIII. MINISTRIA E INDUSTRISË, NDËRMARRËSISË DHE TREGTISË (MINT)

MINISTARSTVO INDUSTRIJE, PREDUZETNIŠTVA I TROGVINE (MIPT)

MINISTRY OF INDUSTRY, ENTREPRENEURSHIP AND TRADE (MIET)

114.
 • Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Protokollin Shtesë 5 të Marrëveshjes për Amendimin dhe Aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore;
 • Nacrt Zakona o Ratifikaciji Sporazuma o Dodatnom Protokolu 5 uz Sporazuma o Izmeni Pristupanju Centralnoevropskom Sporazumu o Slobodnoj Trgovini;
 • Draft Law on Ratification for Additional Protocol 5 to the Agreement on Amendment and Accession to the Central European Free Trade Agreement.
20.12.2023
115.
 • Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Protokollin Shtesë 6 për Tregtinë në Shërbime të Marrëveshjes për Amendimin dhe Aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore;
 • Nacrt Zakona o Ratifikaciji Sporazuma za Dodatni Protokol 6 o Trgovini Uslugama Sporazuma o Izmeni i Pristupanju Centralnoevropskom Sporazumu o Slobodnoj Trgovini;
 • Draft Law on Ratification for Additional Protocol 6 on Trade in Services to the Agreement on Amendment and Accession to the Central European Free Trade Agreement.
20.12.2023
116.
 • Projektligji për Rezervat e Detyrueshme të Naftës;
 • Nacrt Zakona o Obaveznim Rezervama Nafte;
 • Draft Law on Compulsory Oil Stocks.
30.06.2023
117.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L -016 për shoqëri tregtare;
 • Nacrt Zakona o dopuni i izmeni Zakona Br. 06/l-016 poslovnim društvima;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 06/l-016 on Business Organisations.
25.09.2023
118.
 • Projektligji për Tregti të Brendshme;
 • Nacrt Zakona o Unutrašnjoj Trgovini;
 • Draft Law on Internal Trade;
30.06.2023
119.
 • Projektligji për Inspektoratin Qendror te Mbikëqyrjes se Tregut;
 • Nacrt Zakona o Centralnom Inspektoratu za Nadzor Tržišta;
 • Draft Law on Central Inspectorate of Market Surveillance.
31.03.2023
120.
 • Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L -037 për Metrologji;
 • Nacrt Zakona o dopunama i izmenama Zakona Br. 06/L -037 o Meteorologiji;
 • Draft Law on amending and supplmenting the Law No. 06/L -037 on Metrology.
30.03.2023
121.
 • Projektligji për Regjistrin e Pronarëve Përfitues;
 • Nacrt Zakona o Registru Stvarnih Vlasnika;
 • Draft Law on the Register of Beneficial Owners.
30.05.2023
122.
 • Projektligji për Inovacion dhe Ndërmarrësi;
 • Nacrt Zakona o inovaciji i preduzetništvu;
 • Draft Law on Inovation and Entrepreneurship.
30.08.2023
123.
 • Projektligji për Investime të Qëndrueshme;
 • Nacrt Zakona o Održivim Investicijama.
 • Draft Law on Sustainable Investments.
11.01.2023
124.
 • Projektligji për Parqet Industriale dhe Teknologjike;
 • Draft Law on Industrial and Technological Parks;
 • Nacrt Zakona o Industrijskim i Tehnološkim Parkovima.
11.01.2023

XIVI. MINISTRIA E EKONOMISË (ME)

MINISTARTSVO EKONOMIJE (ME)

MINISTRY OF ECONOMY (ME)

125.
 • Projektligji për Promovimin e Përdorimit të Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë;
 • Nacrt Zakona za Unapređenje Korišćenja obnovljivih Izvora Energjie;
 • Draft Law on the Promotion of the Use of Renewable Energy Sources.
30.06.2023
126.
 • Projektligji për Energjinë;
 • Nacrt Zakona o Energetici;
 • Draft Law on Energy.
30.11.2023
127.
 • Projektligji për Energjinë Elektrike;
 • Nacrt Zakona o Električnoj Energiji;
 • Draft Law on Electricity.
30.11.2023
128.
 • Projektligji për Rregullatorin e Energjisë;
 • Nacrt Zakona o Energetskom Regulatoru;
 • Draft Law on Energy Regulator.
30.11.2023
129.
 • Projektligji për Efiçiencen e Energjisë;
 • Nacrt Zakona o Energetskoj Efikasnosti;
 • Draft Law on Energy Efficiency.
30.11.2023
130.
 • Projektligji për Komunikimet Elektronike;
 • Nacrt Zakona za Kodeks Elektronskih Komunikacija.
 • Draft-law on Electronic Communications Code;
20.12.2023

XVI. MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL (MZHR)

MINISTRASTVO REGIONALNOG RAZVOJA (MRR)

MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT (MRD)