Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Zyra e Kryeministrit - Ured Premijera - Office of the Prime Minister
Zyra Ligjore - Pravna Kancelarija - Legal Office

PROGRAMI LEGJISLATIV PËR VITIN 2024
ZAKONODAVNI PROGRAM ZA GODINU 2024
LEGISLATIVE PROGRAMME FOR THE YEAR 2024

Programi Legjislativ për vitin 2024 është miratuar në mbledhjen e 186-të të Qeverisë së Republikës së Kosovës, me Vendimin Nr. 01/186, i datës 24.01.2024
Zakonodavni Program za 2024 godinu usvojen je na 186 sednici Vlade Republike Kosovo, Odlukom Br. 01/186, od 24.01.2024
The Legislative Programme for the year 2024, was approved on the 186 meeting of the Government of the Republic of Kosovo with the Decision No. 01/186, dated 24.01.2024.
Nr. Br. No. EMRI I PROJEKTLIGJIT
NAZIV NACRT ZAKONA – NAME OF THE DRAFT LAW
AFATI
ROK - TIMELINE

II. ZYRA E KRYEMINISTRIT (ZKM)

URED PREMIJERA (UP)

OFFICE OF THE PRIME MINISTER (OPM)

1.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-023 për Personat e Zhdukur
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br.04/L-023 o Nestalnim Osobama
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No.04/L- 023 on Missing Persons
20.12.2024
2.
 • Projektligjin për Hetimin e Aksidenteve
 • Nacrt Zakona o Istraživanju Nesreća
 • Draft Law on Accident Investigation
20.09.2024
3.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-021 Mbrojtjen nga Diskriminimi;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakonom Br. 05/L-021 o Zaštiti od Diskriminacije
 • Draft Law on amending and supplementing Law No. 05/-021 the Protection from Discrimination
20.12.2024
4.
 • Projektligji per Mbrojtjen e Individëve ne Lidhje me Përpunimin Automatik të Dhënave Personale
 • Nacrt Zakona za Zaštitu Ličnih Podataka od Strane Institucija za Primenu Zakona
 • Draft Law on the Protection of Personal Data by Law Enforcement Institutions
15.12.2024
5.
 • Projektligji per Mbrojtjen e të Dhënave Personale nga Institucionet e Zbatimit te Ligjit
 • Nacrt Zakona za Zaštitu Ličnih Podataka od Strane Institucija za Primenu Zakona
 • - Draft Law on the Protection of Personal Data by Law Enforcement Institutions
20.12.2024
6.
 • Projektligji për Harmonizimin e Ligjeve të Veçanta me Ligjin Nr. 04/L- 202 për Sistemin e Lejeve dhe Licencave
 • Nacrt Zakona o usklađivanju pojedinih zakona sa Zakonom br. 04/L-202 o Sistemu Dozvola i Licenci
 • Draft Law on the Harmonization of Special Laws with Law No. 04/L- 202 on Permit and License System
15.12.2024
7.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-063 për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakonom Br. 03/L-063 o Obaveštajnoj Agenciji Kosova
 • Draft Law on amending and supplementing Law No. 03/L-063 on the Kosovo Intelligence Agency
15.12.2024

III. MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME DHE DIASPORËS (MPJD)

MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA I DIJASPORE (MIPD)

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND DIASPORA (MFAD)

8.
 • Projektligji për Protokollin e Shtetit
 • Narct Zakona o Dražvnom Protokoli
 • Draft Law on State Protocol
30.06.2024
9.
 • Projektligji për Shërbimin e Jashtëm
 • Nacrt Zakona o Službi u Inostranstvu
 • Draft Law on Foreign Service
30.06.2024
10.
 • Projektligji për Diasporën
 • Nacrt Zakona o Dijaspori
 • Draft Law on Diaspora.
30.03.2024

IIII. MINISTRIA E FINANCAVE, PUNËS DHE TRANSFEREVE (MFPT)

MINISTARSTVO FINANSIJA, RADA I TRANSFERA (MFRT)

MINISTRY OF FINANCE, LABOUR AND TRANSFERS (MFLT)

11.
 • Projektligji për Skemën e Ndihmës Sociale;
 • Nacrt Zakona o Šemi Socijalne Pomoći;
 • Draft Law on Social Assistance Scheme.
20.06.2024
12.
 • Projektligji për Prokurim Publik;
 • Nacrt Zakona o Javnim Nabavkama;
 • Draft Law on Public Procurement.
20.03.2024
13.
 • Projektligji për Partneritetin Publiko–Privat;
 • Nacrt Zakona o Javno-Privatnom Partnerstvu;
 • Draft Law on Public-Private Partnership.
20.03.2024
14.
 • Projektligji për Vlerësimin, Njohjen e Statusit, Përfitimet dhe Shërbimet për Personat me Aftësi të Kufizuar;
 • Nacrt Zakona za Procenu, Priznavanje Statusa Naknade i Usluge za Osobe sa Organicenim Sposbnostima;
 • Draft Law for Assessment, Recognition of Status, Benefits and Services for Persons with Disabilities.
20.06.2024
15.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 04/L-161 o bezbednosti i Zdravlju na Radu;
 • Draft Law for amending and supplementing the Law No. 04 / L-161 on Safety and Health at Work.
15.04.2024
16.
 • Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin “Parku solar 100MW në KEK”;
 • Nacrt Zakona o ratifikaciji finansijskog sporazuma između Republike Kosovo, koje je zastupa Ministarstvo finansija, rada i transfera i Evropske banke za ulaganja za projekat " Solarni park 100MV u KEK-u";
 • Draft Law on Ratification of the Financial Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the European Investment Bank for the Project "Parku Solar 100MW in KEK".
30.04.2024
17.
 • Projektligji mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2025;
 • Nacrt Zakona o Budžetskim Izdvajanjima za Budžet Republike Kosovo za 2025 godinu;
 • Draft Law on Budget Appropriations for the Budget of the Republic of Kosovo for Year 2025.
30.10.2024
18.
 • Projektligji për Inspektoratin e Punës;
 • Nacrt Zakona o Inspektorata Rada;
 • Draft Law on Labour Inspectorate.
30.06.2024
19.
 • Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare mes Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për “Projekti i Impiantit për Trajtim të Ujërave të Zeza në Ferizaj;
 • Nacrt Zakona o ratifikaciji finansijskog sporazuma između Republike Kosovo koju predstavlja Ministarstvo finansija, rada i transfera i Evropske banke za obnovu i razvoj za „Projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Uroševcu;
 • Draft Law on the Ratification of the Financial Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the European Bank for Reconstruction and Development for the "Waste Water Treatment Plant Project in Ferizaj.
20.02.2024
20.
 • Projektligji për Menaxhimin e Financave Publike;
 • Nacrt Zakona o Upravljanju Javnim Finansijama;
 • Draft Law on Public Financial Management.
15.10.2024
21.
 • Projektligji për Bankat;
 • Nacrt Zakona o Bankama;
 • Draft Law on Banks.
30.03.2024
22.
 • Projektligji për Auditorin e Përgjithshëm të Republikës së Kosovës;
 • Nacrt Zakona za Generalnog Revizora Republike Kosovo;
 • Draft law for the Auditor General of the Republic of Kosovo.
20.06.2024
23.
 • Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës për projektin për Banimin Social;
 • Nacrt Zakona o Potvrđivanju Ugovora o Zajmu Između Republike Kosovo, koju predstavljaju Ministarstvo Finansija, Rada i Transfera i Razvojne Banke Saveta Evrope za Projekat Socijalnog Stanovanja;
 • Draft Law on Ratification of the Loan Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the Development Bank of the Council of Europe for the Social Housing Project.
20.03.2024
24.
 • Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Fondit Saudit për Zhvillim për Projektin e Magjistrales Prishtinë-Mitrovicë;
 • Nacrt zakona o ratifikaciji sporazuma o zajmu između Republike Kosovo koju predstavlja Ministarstvo finansija, rada i transfera i Saudijskog fonda za razvoj za projekat magistrala Priština-Mitrovica;
 • Draft Law on the Ratification of the Loan Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the Saudi Development Fund for the Prishtina-Mitrovica Highway Project.
30.06.2024
25.
 • Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare mes Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për “Projekti I Impiantit për Trajtim të Ujërave të Zeza në Podujevë;
 • Nacrt Zakona o ratifikaciji finansijskog sporazuma između Republike Kosovo koju predstavlja Ministarstvo finansija, rada i transfera i Evropske banke za obnovu i razvoj za „Projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Podujevu”;
 • Draft Law on the Ratification of the Financial Agreement between the Republic of Kosovo, represented by the Ministry of Finance, Labor and Transfers and the European Bank for Reconstruction and Development for "The Waste Water Treatment Plant Project in Podujeva.
30.11.2024

IVI. MINISTRIA E DREJTËSISË (MD)

MINISTARSTVO PRAVDE (MP)

MINISTRY OF JUSTICE (MP)

26.
 • Projekt Kodi Civil i Republikës së Kosovës
 • Nacrt Građanskog Zakonika Republike Kosovo
 • Draft Civil Code of the Republic of Kosovo
28.06.2024
27.
 • Projekt Kodi i procedurës Civile
 • Nacrt Zakonika o parničnom postupku
 • Draft Code of Civil Procedure
28.06.2024
28.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/ L - 057 për Përgjegjësitë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 08/L-003
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 06 / L - 057 o Disciplinskoj Odgovornosti Sudija I Tužilaca, izmenjen i dopunjen Zakonom Br. 08 / L-003
 • Draft Law on amending and supplementing Law No. 06/L - 057 on Disciplinary Liabilities of Judges and Prosecutors, amended and supplemented by Law No. 08/L-003
28.06.2024
29.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në Lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama zakona Br. 06 / L086 o Posebnoj komori Vrhovnog suda Kosova za pitanja u vezi sa Kosovskom Agencijom za privatizaciju
 • Draft Law on amending and supplementing Law no. 06 / L086 on Special Chamber of the Supreme Court of Kosovo on Privatization Agency Related Matters
27.06.2024
30.
 • Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-054 për Gjykatat
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 06/L-054 o sudovima
 • Draft Law on amending and supplementing Law No. 06/L-054 on Courts
28.06.2024
31.
 • Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 06/L-055 o Sudskom savetu Kosova
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 06/L-055 on Kosovo Judicial Council
28.06.2024
32.
 • Projektligjit për Realizimin e të Drejtës në Gjykim Brenda Kohës së Arsyeshme
 • Nacrt zakona o Ostvarivanju Prava na suđenje u razumnom roku
 • Draft Law on the realization of the right to trial within reasonable time
28.06.2024
33.
 • Projektligjit për Akademinë e Drejtësisë
 • Nacrt zakona o Pravnoj akademiji
 • Draft Law on the Justice Academy
30.09.2024
34.
 • Projektligjit për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për Avokatinë
 • Nacrt Zakona o Dopuni i Izmeni Zakona o Pravobranilštvu
 • Draft Law on Amending and Supplementing the Law on the Bar
20.12.2024
35.
 • Projektligji për Nëpunësit Civil në Administratën e Gjykatave dhe Prokurorive
 • Nacrt Zakona za Državne Službenike u Upravi Sudova i Tužilaštava
 • Draft Law for Civil Servants in the Administration of Courts and Prosecutor's Offices
30.09.2024
36.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 08/L-013 për të Drejtat Pronësore të Shtetasve të Huaj në Republikën e Kosovës
 • Nacrt Zakona o Izmenama i Dopunama Zakona br. 08/L-013 o Imovinskim Pravima Stranih Državljana u Republici Kosova
 • Draft Law on amending and supplementing the Law no. 08/L-013 on Property Rights of Foreign Citizens in the Republic of Kosovo
28.02.2024
37.
 • Projektligji për Gjykatën Administrative
 • Nacrt Zakona o Upravnom Sudu
 • Draft Law on Administrative Court
29.03.2024
38.
 • Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 05/L-049 për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 08/L-034
 • Nacrt Zakona o izmeni i dopuni Zakona br. 05/L-049 za Upravljanje Oduzetom i Konfiskovanom Imovinom, dopunjen i izmenjen Zakonom Br. 08/L-034
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 05/L-049 on Management of Sequestrated and Confiscated Assets, supplemented and amended by Law No. 08/L-034
20.12.2024
39.
 • Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Pjesëmarrjen e Kosovës në Programin Bashkimit Evropian “Drejtësia”;
 • Nacrt Zakona o Ratifikaciji Sporazum između Republike Kosova i Evropske Unije o Učešću Kosova u Programu Evropske Unije “ Pravda”;
 • Draft Law on Ratification of the Agreement between the Republic of Kosovo and the European Union on the Participation of Kosova in the European Union Program “Justice”.
14.02.2024

VI. MINISTRIA E MBROJTJES (MM)

MINISTARSTVO ODBRANE (MO)

MINISTRY OF DEFENSE (MD)

40.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 08/L - 036 për Dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës Jashtë Vendit;
 • Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona Br. 08/L - 036 o Slanju Kosovske Bezbednosne Snage u Inostranstu;
 • Draft law on amending and supplementing the Law No. 08/L - 036 on Overseas Deployment of the Kosovo Security Force.
25.03.2024

VII. MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME (MPB)

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA (MUP)

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS (MIA)

41.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.06/L-113 për Organizmin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakon Br. 06/L-113 o Organizaciji i Funkcionisanju Državne Uprave i Nezavishih Agencija;
 • Draft Law on amending and supplementating the Law No. 06/L-113 on Organization and Finctioning of State Administration and Independent Agencies.
19.11.2024
42.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me Racionalizimin dhe Vendosjen e Vijave Llogaridhënëse të Agjencive;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopuni zakona koji se odnose na racionalizaciju i uspostavljanje linjuja odgovornosti agencija;
 • Draft Law amending and supplementing the laws related to rationalization and establishment of accountability lines of agencies.
11.11.2024
43.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04-L-022 për Përdorimin Civil të Eksplozivëve;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 04-L-022 o Civilnoj Upotrebi Eksploziva;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law no. 04-L-022 on Civil Use of Explosives.
30.04.2024
44.
 • Projektligji për Armë;
 • Nacrt Zakona o Oružju;
 • Law on Weapons.
15.10.2024
45.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 06/L-014 për Infrastrukturën Kritike;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopuni zakona br. 06 / L-014 o kritičnoj infrastrukturi;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 06/L-014 on Critical Infrastructure.
29.11.2024
46.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-142 për Rendin dhe Qetësinë Publike;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopuni zakona br. 03 / L-012 o javnom redu i miru;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 03/L-142 on Public Peace and Order.
15.11.2024
47.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që Përmbajnë Procedura të Veçanta Administrative dhe Harmonizimin e Tyre me Ligjin nr. 05/l -031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, faza e tretë;
 • Nacrt Zakona o Izmenama i Dopunama Zakona Koji Sadrže Posebne Administrativne postupke i Njihovo Usklađivanje sa Zakonom br. 05/l-031 o Opštem upravnom postupku, treča faza;
 • Draft Law on amending and supplementing the Laws Containing Special Administrative Procedures and Their Harmonization With Law no. 05 / l-031 on General Administrative Procedure.
20.12.2024
48.
 • Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit NR. 04/L-230 për Agjencinë e Menaxhimit Emergjent;
 • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 04/L-230 o Agenciji emergentnog menadžiranja;
 • Draft Law amending and supplementing the Law No. 04/L-230 on the Agency for Emergency Management.
20.09.2024
49.
 • Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 04/-L-027 për Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë Tjera;
 • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 04/-L-027 o zaštiti od prirodnih i drugih nepogoda;
 • Draft Law amending and supplementing the Law No. 04/-L-027 for protection against natural and other disasters.
27.09.2024
50.
 • Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-054 për Vula në Institucionet e Republikës së Kosovës;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona No. 03/L-054 o Pečatima u Institucijama Republike Kosovo;
 • Draft Law amending and supplementing the Law Nr. 03/L-054 on Stamps of the Republic of Kosovo Institutions.
30.09.2024
51.
 • Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 08/L-197 për Zyrtarët Publik;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Nr. 08/L-197 o javnim službenicima;
 • Draft Law amending and supplementing the Law Nr. 08/L-197 on Public Officials.
28.02.2024
52.
 • Projektligji për të Huajt;
 • Nacrt Zakona o Strancima;
 • Draft Law on Foreigners.
27.03.2024
53.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-049 për Zjarrëfikje dhe Shpëtim;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 04/l-049 o gašenju požara i Spašavanju;
 • Draft Law on amending and supplementing the No. 04/l-049 on Fire-Fighting and Rescue.
24.03.2024
54.
 • Projektligji për vendbanimin dhe vendqëndrimin;
 • Nacrt Zakona o prebivalištu i boravištu;
 • Draft Law on dvelling and emplacement
25.11.2024

VIII. MINISTRIA E SHËNDETËSISË (MSH)

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA (MZ)

MINISTRY OF HEALTH (MH)

55.
 • Projektligji për Shëndetësi;
 • Nacrt Zakona o Zdravstvu;
 • Draft Law on Health.
20.06.2024
56.
 • Projektligji për Sigurime Shëndetësore;
 • Nacrt Zakona o Zdravstvenom osiguranju;
 • Draft Law on Health Insurance.
28.06.2024
57.
 • Projektligji për Produkte dhe pajisje medicinale;
 • Nacrt Zakona o Medicinskim Proizvodima i Opremi;
 • Draft Law on Medicinal Products and Medical Devices.
28.06.2024
58.
 • Projektligji për Isnpektoratin Qendror të Shëndetësisë;
 • Nacrt Zakona o Centralnoj Zdrvastvenoj Inspekciji;
 • Draft Law on Central Health Inspectorate.
29.03.2024
59.
 • Projektligji për Shëndetin Mendor;
 • Nacrt Zakona on Mentalnom Zdravlju;
 • Draft Law on Mental Health.
25.06.2024
60.
 • Projektligji për Prodhimin, Prezantimin dhe Shitjen e duhanit dhe produkteve të ngjajshme;
 • Nacrt zakona o proizvodnji, prezentaciji i prodaji duvanskih i slicnih proizvod;
 • Draft law on the production, presentasion and sale of tobacco and similar products.
25.06.2024

VIIII. MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS, TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT (MASHTI)

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, TEHNOLOGIJE I INOVACIJE (MOTI)

MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY AND INOVATION (MESTI)

61.
 • Projektligji për Veprimtari Kërkimore-Shkencore;
 • Nacrt zakona o naučno istraživačkoj delatnosti;
 • Draft law on Scientific Research Activity.
15.10.2024
62.
 • Projektligji për ndryshimin-plotësimin e Ligjit Nr. 06/L -046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës;
 • Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona Br. Nr. 06/L-46 za Inspekciju u obrazovanje;
 • Draft law on supplement-amendment of the Law on the Education-Inspectorate.
15.11.2024
63.
 • Projektligji për ndryshimin-plotësimin e Ligjit Nr. 05/L -018 për Provimin e Maturës Shtetërore;
 • Nacrt zakona o izmeni-dopuni Zakona Br. 05/L-018 o Državnoj Maturi;
 • Draft Law No. 05/L-018 on supplement-amendment of the Law on State Matura Exam.
15.12.2024

IXI. MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT (MKRS)

MINISTARTSVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA (MKOS)

MINISTRY OF CULTURE, YOUTH AND SPORT (MCYS)

64.
 • Projektligji për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit Nr.02/L-51 për Veprimtarise Botuese dhe Librin;
 • Nacrt Zakona o dopuni i izmenama Zakona Br. 02/L-51 o Izdavačkoj Delatnosti i Knjigama;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 02/L-51 on Publishing Activities and Books.
01.07.2024
65.
 • Projektligji për plotesimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit NR. 05/L-075 për Parandalimin dhe Sannksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet Sportive;
 • Nacrt Zakona o dopunama i izmenama zakona Br. 06/L-118 o izmenama i dopunama Zakona br. 05/L-075 o sprečavanju i sankcionisanju nasilja i negativnih događaja na sportskim priredbama;
 • Draft Law on supplementing and amending Law No. 06/L-118 on amendment and supplement to Law No. 05/L-075 on the Prevention and Sanctioning of Violence and Negative Events in Sports Events.
01.07.2024
66.
 • Projektligji për Inspektoratin Qendror të Trashëgimisë Kulturore;
 • Nacrt Zakona o Središnjem Inspektoratu Kulturne Baštine;
 • Draft law for the Central Inspectorate of Cultural Heritage.
30.09.2024
67.
 • Projektligji për Muzet;
 • Nacrt zakona o muzejima;
 • Draft Law on Museums.
25.12.2024
68.
 • Projektligji për Organizimin e Lojërave Mesdhetare "Prishtina 2030";
 • Nacrt zakona o organizaciji Mediteranskih igara „Priština 2030“;
 • Draft Law on the Organization of the Mediterranean Games "Prishtina 2030".
25.12.2024
69.
 • Projektligji për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit për Sponsorizime në fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit;
 • Nacrt Zakona o Dopuni i Izmenama Zakona o Sponzorisanju u Oblasti Kulture, Omladine i Sporta;
 • Draft Law on Supplementing and Amending on Sponsorship in the Field of Culture, Youth and Sports.
26.12.2024

XI. MINISTRIA ADMINISTRIMIT TË PUSHTETIT LOKAL (MAPL)

MINISTARSTVO ADMINISTRACIJE LOKALNE SAMOUPRAVE (MALS)

MINISTRY OF LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION (MLGA)

XII. MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS (MMPHI)

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, PROSTORNOG PLANIRANJA I INFRASTRUKTURE (MŽPI)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE (MESPI)

70.
 • Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-102 për Mbrojtjen nga Zhurma;
 • Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona Br. 02/L-102 Zastiti od Buke;
 • Draft Law on amending and supplementing the Law No. 02/L-102 on Noise Protection.
29.03.2024
71.
 • Projektligji për Transportin Rrugor;
 • Nacrt Zakona o Drumskom Saobraćaju;
 • Draft Law on Road Transport.
29.03.2024
72.
 • Projektligji për Banimin Social;
 • Nacrt Zakona o Socijalnom Stanovanju;
 • Draft Law on Social Housing.
28.06.2024
73.
 • Projektligji për Inspektimin në Fushën e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit;
 • Nacrt Zakona o Inspekcijskom Nadzoru u Oblasti životne sredine, voda, prirode, prostornog planiranja, izgradnje i stanovanja;
 • Draft Law on Inspection in the Field of Environment, Water, Nature, Spatial Planning, Construction and Housing.
29.03.2024
74.
 • Projektligji për Automjete;
 • Nacrt Zakona o Vozilima;
 • Draft Law on Vehicles.
31.10.2024
75.
 • Projektligji për Ofruesin e Shërbimeve të Navigacionit Ajror;
 • Nacrt Zakona o Pružaoca Usluga Vazdušne Plovidbe.
 • Draft Law on the Air Navigation Services Provider;
29.03.2024
76.
 • Projekt Ligji per Patent Shofer;
 • Nacrt zakona o vozačkoj dozvoli;
 • Draft law on driver's license.
25.10.2024
77.
 • Projektligji për Inspektorati Qendror i Transportit;
 • Nacrt Zakona o Centralnom Drumskog Inspekcija;
 • Draft Law of Central Transport Inspectorate.
20.09.2024
78.
 • Projektligjit për Mbrojtjen e Mjedisit;
 • Nacrt zakona o Zaštiti Životne Sredine;
 • Draft law on Envirnmental Protection.
27.12.2024
79.
 • Projekligji për Mbrojtjen e Natyrës;
 • Nacrt zakona o zaštiti prirode;
 • Draft Law on Nature Protection.
27.12.2024
80.
 • Projektligjit për Financimin e Menaxhimit të Resurseve Ujore;
 • Nacrt zakona o finansiranju upravljanja vodama;
 • Draft Law on the Financing of Water Resources Management.
30.09.2024
81.
 • Projektligji për Planifikim Hapësinor;
 • Nacrt zakona o Prostornom Planiranju;
 • Draft law on Spatial Planning.
28.06.2024
82.
 • Projektligji për Menaxhimin e Resurseve Ujore;
 • Nacrt Zakona o Upravljanju Vodama;
 • Draft law on Water Management.
29.03.2024
83.
 • Projekt Ligji për Hekurudha;
 • Nacrt zakona o železnici;
 • Draft Law on Railways.
01.11.2024
84.
 • Projekt Ligjin për Siguri Hekurudhore;
 • Nacrt Zakona o Bezbednosti na Železnici;
 • Draft Law on Railway Safety.
02.12.2024
85.
 • Projektligjit për Transportin e Mallrave të Rrezikshme
 • Nacrt Zakona o Transportu Opasniji Materija;
 • Draft Law on Dengarous Goods.
02.12.2024
86.
 • Projektligji për Ratifikimin e “Marrëveshjes së Bashkëfinancimit për Hartimin e Projektit për Ndërtimin e Tunelit në Rrugën Tetovë-Prizren”;
 • Nacrt Zakona o Ratifikaciji “Sporazuma o Sufinansiranju za Finansiranje Projekta Izgradnje Tunela na Putu tetove – Prizren”;
 • Draft Law on Ratification of the “Co-Financing Agreement for Preparation of a Tunnel Construction Project on the Road Tetovo – Prizren”.
14.02.2024

XIII. MINISTRIA E BUJQËSISË, PYLLTARISË DHE ZHVILLIMIT RURAL (MBPZHR)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I RURALNOG RAZVOJA (MPŠRR)

MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND RURAL DEVELOPMENT (MAFRD)

87.
 • Projektligji për Tokën Bujqësore;
 • Nacrt Zakona o Poljoprivrednom Zemljištu;
 • Daft Law on Agricultural Land.
30.06.2024
88.
 • Projektligji për Veterinarinë;
 • Nacrt Zakona o Veterinarstvu;
 • Draft Law on Veterinary.
30.06.2024
89.
 • Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.08/L-137për Pyjet;
 • Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona br. 08/L-137 o šumama;
 • Draft Law on Amending and Supplementing the Law No. 08/L-137 on Forests.
30.09.2024

XIIII. MINISTRIA E INDUSTRISË, NDËRMARRËSISË DHE TREGTISË (MINT)

MINISTARSTVO INDUSTRIJE, PREDUZETNIŠTVA I TROGVINE (MIPT)

MINISTRY OF INDUSTRY, ENTREPRENEURSHIP AND TRADE (MIET)

90.
 • Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Protokollin Shtesë 5 të Marrëveshjes për Amendimin dhe Aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore;
 • Nacrt Zakona o Ratifikaciji Sporazuma o Dodatnom Protokolu 5 uz Sporazuma o Izmeni Pristupanju Centralnoevropskom Sporazumu o Slobodnoj Trgovini;
 • - Draft Law on Ratification for Additional Protocol 5 to the Agreement on Amendment and Accession to the Central European Free Trade Agreement.
10.12.2024
91.
 • Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Protokollin Shtesë 6 për Tregtinë në Shërbime të Marrëveshjes për Amendimin dhe Aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore;
 • Nacrt Zakona o Ratifikaciji Sporazuma za Dodatni Protokol 6 o Trgovini Uslugama Sporazuma o Izmeni i Pristupanju Centralnoevropskom Sporazumu o Slobodnoj Trgovini;
 • Draft Law on Ratification for Additional Protocol 6 on Trade in Services to the Agreement on Amendment and Accession to the Central European Free Trade Agreement.
10.12.2024
92.
 • Projektligji për Rezervat e Detyrueshme të Naftës;
 • Nacrt Zakona o Obaveznim Rezervama Nafte;
 • Draft Law on Compulsory Oil Stocks.
30.09.2024
93.
 • Projektligji për Shoqëri Tregtare;
 • Nacrt Zakona Poslovnim Društvima;
 • Draft Law on Business Organisations.
28.03.2024
94.
 • Projekligji për Mbikëqyrjen e Tregut të Produkteve;
 • Nacrt Zakona za Nadzora Tržišta Proizvoda
 • Draft Law on the Product market Surveillance
10.12.2024
95.
 • Projektligji për Inovacion dhe Ndërmarrësi;
 • Nacrt Zakona o inovaciji i preduzetništvu;
 • Draft Law on Inovation and Entrepreneurship.
28.03.2024
96.
 • Projektligji për Oden Ekonomike të Kosovës;
 • Nacrt Zakona o Privrednoj Komori Kosova;
 • Draft Law on Kosovo Chamber of Commerce.
10.06.2024
97.
 • Projektligji për Tregti të Brendshme;
 • Nacrt Zakona o Unutrašnjoj Trgovini;
 • Draft Law on Internal Trade.
28.03.2024

XIVI. MINISTRIA E EKONOMISË (ME)

MINISTARTSVO EKONOMIJE (ME)

MINISTRY OF ECONOMY (ME)

98.
 • Projektligji për Energjinë;
 • Nacrt Zakona o Energetici;
 • Draft Law on Energy.
25.03.2024
99.
 • Projektligji për Energjinë Elektrike;
 • Nacrt Zakona o Električnoj Energiji;
 • Draft Law on Electricity.
25.03.2024
100.
 • Projektligji për Rregullatorin e Energjisë;
 • Nacrt Zakona o Energetskom Regulatoru;
 • Draft Law on Energy Regulator.
25.03.2024
101.
 • Projektligji për Efiçiencen e Energjisë;
 • Nacrt Zakona o Energetskoj Efikasnosti;
 • Draft Law on Energy Efficiency.
28.03.2024
102.
 • Projektligji për Kodin e Komunikimet Elektronike;
 • Nacrt Zakona o Kodeksu Kodeks Elektronskih Komunikacija;
 • Draft-law on Electronic Communications Code.
25.11.2024

XVI. MINISTRIA E ZHVILLIMIT RAJONAL (MZHR)

MINISTRASTVO REGIONALNOG RAZVOJA (MRR)

MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT (MRD)