Numri i projektligjeve të propozuara nga ministritë


Institucioni Propozues Numri i projektligjeve
140
1 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë;
2 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave;
3 Projektligji për ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit Nr. 03/L-050 për Themelimin e Këshillit të Sigurisë;
4 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-023 për Personat e Zhdukur;
5 Projektligjin për Hetimin e Aksidenteve;
6 Projektligji për Diasporën;
7 Projektligji për Protokollin e Shtetit;
8 Projektligji për Shërbimin e Jashtëm;
9 Projekt Kodi Doganor dhe i Akcizave;
10 Projektligji për Administratën Tatimore dhe Procedurat;
11 Projektligji për Skemën e Ndihmës Sociale;
12 Projektligji për Prokurim Publik;
13 Projektligji për Partneritetin Publiko–Privat;
14 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Punës;
15 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë;
16 Projektligji për Marrëveshjen e Kredisë për Financim Shtesë për Projektin Rehabilitimi i Linjës Hekurudhore 10, mes Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim;
17 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë për Financim Shtesë për Projektin Rehabilitimi i Linjës Hekurudhore 10, ndërmjet Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Investime;
18 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës për projektin për Banimin Social;
19 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin për Ngrohje me Energji Solare;
20 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Bashkëfinancimit në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Qeveria e Konfederatës Zvicerane, përfaqësuar nga Sekretariati Shtetëror për Çështjet Ekonomike për projektin “Qëndrueshmëria klimatike në sektorin e ujit të Kosovës”;
21 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin “Përforcimi i qeverisjes digjitale për ofrimin e shërbimeve”;
22 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin “Parku solar 100MW në KEK”;
23 Projektligji mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2024;
24 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-054 për Statusin dhe të Drejtat e Dëshmorëve, Invalidëve, Veteranëve, Pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Personat e Dhunuar Gjatë Luftës, Viktimave Civile dhe Familjarëve të Tyre, i Ndryshuar dhe Plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-172;
25 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 08/L-193 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për Vitin 2023;
26 Projektligji për Tatimin në Pronën e Paluajtshme;
27 Projekt Kodi Civil i Republikës së Kosovës;
28 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/ L - 057 për Përgjegjësitë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 08/L-003;
29 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në Lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;
30 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/l-010 për Noterinë;
31 Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 05/L-049 për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 08/L-034;
32 Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 05/L- 083 për Falimentimin;
33 Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-054 për Gjykatat;
34 Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës;
35 Projektligji për Përfaqësimin e institucioneve shtetërore në procedura gjyqësore dhe arbitrazh;
36 Projektligji për Gjykatën Administrative;
37 Projektligji për Agjencinë e Mbrojtjes për Intelegjencë dhe Siguri;
38 Projektligji për Statusin, Qëndrimin e Përkohshëm dhe Kalimin Tranzit të Forcave të Huaja të Armatosura në Territorin e Republikës së Kosovës;
39 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-004 për Shërbimet Private të Sigurisë;
40 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.06/L-113 për Organizmin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura;
41 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-049 për Zjarrëfikje dhe Shpëtim;
42 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që Përmbajnë Procedura të Veçanta Administrative dhe Harmonizimin e Tyre me Ligjin nr. 05/l -031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, faza e dytë;
43 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjeve që kanë të Bëjnë me Racionalizimin dhe Vendosjen e Vijave Llogaridhënëse të Agjencive;
44 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04-L-022 për Përdorimin Civil të Eksplozivëve;
45 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-043 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare;
46 Projektligji për Shtetësinë e Kosovës;
47 Projektligji për të Huajt;
48 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror;
49 Projektligji për Agjencinë e Regjistrimit Civil;
50 Projektigji për Mbrojtje nga Zjarri;
51 Projektligji për Gjendjen Civile;
52 Projektligji për Shëndetin Riprodhues dhe Fertilizimin e Asistuar Mjekësor;
53 Projektligji për Shëndetësi;
54 Projektligji për Sigurime Shëndetësore;
55 Projektligji për Produkte dhe Pajisje Medicinale;
56 Projektligji për Rregullimin e Çmimit të Produkteve medicinale;
57 Projektligji për Isnpektoratin Qendror të Shëndetësisë;
58 Projektligji për Shëndetin Mendor;
59 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L -046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës;
60 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L -018 për Provimin e Maturës Shtetërore;
61 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-135 për Veprimtari Kërkimore-Shkencore dhe Ligjit Nr. 06/L-049 për Inovacion Shkencor dhe Transfer të Dijes dhe Teknologjisë;
62 Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-06 për Profesionet e Rregulluara në Republikën e Kosovës;
63 Projektligji për Artin dhe Kulturën;
64 Projektligji për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit Nr.02/L-51 për Veprimtarise Botuese dhe Librin;
65 Projektligji për Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë;
66 Projektligji i Sportit;
67 Projektligji për plotesimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit NR. 05/L-075 për Parandalimin dhe Sannksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet Sportive;
68 Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-092 për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës;
69 Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr.04/L-010 për Bashkëpunim ndërkomunal;
70 Projektligji për vlerësimin dhe shqyrtimin e akteve të komunave;
71 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-102 për Mbrojtjen nga Zhurma;
72 Projektligji për Kadastër të Pronës së Paluajtshme;
73 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.2003/11 për Rrugët;
74 Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 04/L-179 për Transportin Rrugor;
75 Projektligji për Ndryshime Klimatike;
76 Projektligji për Administrimin e Ndërtesave të Banimit në Bashkëpronësi;
77 Projektligji për Banimin Social;
78 Projektligji për Shpronësimin e Pronës së Paluejtshme;
79 Projektligji për Vlerësimin Strategjik Mjedisor;
80 Projektligji për Performancën Energjetike në Ndërtesa;
81 Projektligji për Planifikim Hapësinor;
82 Projektligji për Tokën Bujqësore;
83 Projektligji për Veterinarinë;
84 Projektligji për Turizmin Rural;
85 Projektligji për Verëra;
86 Projektligji për Organizimin e Tregut për Produktet Bujqësore;
87 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Protokollin Shtesë 5 të Marrëveshjes për Amendimin dhe Aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore;
88 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Protokollin Shtesë 6 për Tregtinë në Shërbime të Marrëveshjes për Amendimin dhe Aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore;
89 Projektligji për Rezervat e Detyrueshme të Naftës;
90 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L -016 për shoqëri tregtare;
91 Projektligji për Tregti të Brendshme;
92 Projektligji për Inspektoratin Qendror te Mbikëqyrjes se Tregut;
93 Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L -037 për Metrologji;
94 Projektligji për Regjistrin e Pronarëve Përfitues;
95 Projektligji për Inovacion dhe Ndërmarrësi;
96 Projektligji për Investime të Qëndrueshme;
97 Projektligji për Parqet Industriale dhe Teknologjike;
98 Projektligji për Promovimin e Përdorimit të Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë;
99 Projektligji për Energjinë;
100 Projektligji për Energjinë Elektrike;
101 Projektligji për Rregullatorin e Energjisë;
102 Projektligji për Efiçiencen e Energjisë;
103 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Lëvizjen e Lirë e Letërnjoftime në Ballkanin Perëndimor;
104 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Njohjen e Kualifikimeve Profesionale të Mjekëve, Stomatologëve dhe Arkitektëve në Kontekstin e Marrëveshjes së Tregëtisë së Lirë të Evropës Qendrore;
105 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Njohjen e Kualifikimeve të Arsimit të Lartë në Ballkanin Perëndimor;
106 Projektligji për Fondin Sovran;
107 Projektligj për Ratifikimin e Marrëveshje për Bashkëfinancimin e Bursave të Arsimit të Lartë në Nivelin Master ne mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Ambasadës dë Francës në Prishtinë;
108 Projektligj për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë dhe Projektit Ndërmjet Republikës së Kosovës, Përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Kostt (Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu Sh. A.) Dhe KFW, Frankfurt Am Main (“KFW”) për Projektin “Zhvillimi i Sektorit të Energjisë VII – Përmirësimi i Rrjetit të Transmetimit”;
109 Projektligji për Harmonizimin e Ligjeve të Veçanta me Ligjin Nr. 05/L-087 për Kundërvajtje;
110 Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e ligjeve të veçanta që kanë të bëjnë me krijimin e bazës ligjore për nxjerrjen e akteve nënligjore nga ministrat;
111 Projektligji për Harmonizimin e Ligjeve të Veçanta me Ligjin Nr. 08/L- 067 për Inspektimet;
112 Projektligji për Harmonizimin e Ligjeve të Veçanta me Ligjin Nr. 04/L- 202 për Sistemin e Lejeve dhe Licencave;
113 Projektligji për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar;
114 Projektligji për Tatimin në të Ardhurat Personale;
115 Projektligji për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave;
116 Projektligji për Armë;
117 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/l -015 për Letërnjoftim;
118 Projektligji për Inspektimin në Fushën e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit;
119 Projektligji për Automjete;
120 Projektligji per Prodhimin, Prezantimin dhe Shitjen e Duhanit dhe Produkteve të Ngjashme;
121 Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes Financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Programin IPA 2022;
122 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë zbatimin e ndërsjellë të Aktgjykimeve në çëshjtet Penale;
123 Projektligjii për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë mbi Ekstradimin;
124 Projektligj për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë për ndihmë të ndërsjellë Juridike në çështje Penale;
125 Projektligji për aderimin në Marrëveshjen për Statusin dhe Funksionet e Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur;
126 Projektligji për Komunikimet Elektronike;
127 Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për programin e financave publike dhe rritjes ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe fondit OPEC për zhvillim ndërkombëtar;
128 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023 i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 08/l-213;
129 Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti;
130 Projektligji për Ratifikimin e Traktatit Ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës për Shfrytëzimin e Institucionit Korrektues në Gjilan me Qëllim të Ekzekutimit të Dënimeve Daneze;
131 Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës
132 Projektligji për Oden Ekonomike të Kosovës;
133 Projektligji për Inspektoratin Qendror të Trashëgimisë Kulturore;
134 Projektligji për Faturat e Kulturave Bujqësore dhe Fletë Magazinat;
135 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Ndërkombëtare ndërmjet Kosovës nga njëra anë dhe Bashkimit Evropian nga ana tjetër, për pjesëmarrjen e Kosovës në Programin e Bashkimit, Programi i Tregut të Vetëm;
136 Projektligji për Mbrojtjen e Konsumatorit;
137 Projektligji për Aderimin e Republikës së Kosoves në Konventën për Importin e Përkohshëm
138 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes në mes Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GIZ) GMBH, për Projektin Mbështetja për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Sektorit të Bujqësisë në Zonat Rurale përmes Diversifikimit të Aktiviteteve
139 Projektligji për Shërbime Sociale dhe Familjare
140 Projektligji për Shërbimet e Navigacionit Ajror

Numri i projektligjeve sipas ministrive