Numri i projektligjeve të propozuara nga ministritë


Institucioni Propozues Numri i projektligjeve
103
1 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-023 për Personat e Zhdukur
2 Projektligjin për Hetimin e Aksidenteve
3 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-021 Mbrojtjen nga Diskriminimi;
4 Projektligji per Mbrojtjen e Individëve ne Lidhje me Përpunimin Automatik të Dhënave Personale
5 Projektligji per Mbrojtjen e të Dhënave Personale nga Institucionet e Zbatimit te Ligjit
6 Projektligji për Harmonizimin e Ligjeve të Veçanta me Ligjin Nr. 04/L- 202 për Sistemin e Lejeve dhe Licencave
7 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-063 për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë
8 Projektligji për Protokollin e Shtetit
9 Projektligji për Shërbimin e Jashtëm
10 Projektligji për Skemën e Ndihmës Sociale;
11 Projektligji për Prokurim Publik;
12 Projektligji për Partneritetin Publiko–Privat;
13 Projektligji për Vlerësimin, Njohjen e Statusit, Përfitimet dhe Shërbimet për Personat me Aftësi të Kufizuar;
14 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë;
15 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin “Parku solar 100MW në KEK”;
16 Projektligji mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2025;
17 Projektligji për Inspektoratin e Punës;
18 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare mes Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për “Projekti i Impiantit për Trajtim të Ujërave të Zeza në Ferizaj;
19 Projektligji për Menaxhimin e Financave Publike;
20 Projektligji për Bankat;
21 Projektligji për Auditorin e Përgjithshëm të Republikës së Kosovës;
22 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës për projektin për Banimin Social;
23 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Fondit Saudit për Zhvillim për Projektin e Magjistrales Prishtinë-Mitrovicë;
24 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare mes Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për “Projekti I Impiantit për Trajtim të Ujërave të Zeza në Podujevë;
25 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 08/L - 036 për Dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës Jashtë Vendit;
26 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.06/L-113 për Organizmin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura;
27 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me Racionalizimin dhe Vendosjen e Vijave Llogaridhënëse të Agjencive;
28 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04-L-022 për Përdorimin Civil të Eksplozivëve;
29 Projektligji për Armë;
30 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 06/L-014 për Infrastrukturën Kritike;
31 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-142 për Rendin dhe Qetësinë Publike;
32 Projekt Kodi Civil i Republikës së Kosovës
33 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që Përmbajnë Procedura të Veçanta Administrative dhe Harmonizimin e Tyre me Ligjin nr. 05/l -031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, faza e tretë;
34 Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit NR. 04/L-230 për Agjencinë e Menaxhimit Emergjent;
35 Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 04/-L-027 për Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë Tjera;
36 Projekt Kodi i procedurës Civile
37 Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-054 për Vula në Institucionet e Republikës së Kosovës;
38 Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 08/L-197 për Zyrtarët Publik;
39 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/ L - 057 për Përgjegjësitë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 08/L-003
40 Projektligji për të Huajt;
41 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-049 për Zjarrëfikje dhe Shpëtim;
42 Projektligji për vendbanimin dhe vendqëndrimin;
43 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në Lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit
44 Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-054 për Gjykatat
45 Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës
46 Projektligjit për Realizimin e të Drejtës në Gjykim Brenda Kohës së Arsyeshme
47 Projektligjit për Akademinë e Drejtësisë
48 Projektligjit për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për Avokatinë
49 Projektligji për Nëpunësit Civil në Administratën e Gjykatave dhe Prokurorive
50 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 08/L-013 për të Drejtat Pronësore të Shtetasve të Huaj në Republikën e Kosovës
51 Projektligji për Gjykatën Administrative
52 Projektligji për Shëndetësi;
53 Projektligji për Sigurime Shëndetësore;
54 Projektligji për Produkte dhe pajisje medicinale;
55 Projektligji për Isnpektoratin Qendror të Shëndetësisë;
56 Projektligji për Shëndetin Mendor;
57 Projektligji për Prodhimin, Prezantimin dhe Shitjen e duhanit dhe produkteve të ngjajshme;
58 Projektligji për Veprimtari Kërkimore-Shkencore;
59 Projektligji për ndryshimin-plotësimin e Ligjit Nr. 06/L -046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës;
60 Projektligji për Provimin e Maturës Shtetërore;
61 Projektligji për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit Nr.02/L-51 për Veprimtarise Botuese dhe Librin;
62 Projektligji për plotesimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit NR. 05/L-075 për Parandalimin dhe Sannksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet Sportive;
63 Projektligji për Inspektoratin Qendror të Trashëgimisë Kulturore;
64 Projektligji për Muzet;
65 Projektligji për Organizimin e Lojërave Mesdhetare "Prishtina 2030";
66 Projektligji për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit për Sponsorizime në fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit;
67 Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-102 për Mbrojtjen nga Zhurma;
68 Projektligji për Transportin Rrugor;
69 Projektligji për Banimin Social;
70 Projektligji për Inspektimin në Fushën e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit;
71 Projektligji për Automjete;
72 Projektligji për Ofruesin e Shërbimeve të Navigacionit Ajror;
73 Projekt Ligji per Patent Shofer;
74 Projektligji për Inspektorati Qendror i Transportit;
75 Projektligjit për Mbrojtjen e Mjedisit;
76 Projekligji për Mbrojtjen e Natyrës;
77 Projektligjit për Financimin e Menaxhimit të Resurseve Ujore;
78 Projektligji për Planifikim Hapësinor;
79 Projektligji për Menaxhimin e Resurseve Ujore;
80 Projekt Ligji për Hekurudha;
81 Projektligjit për Transportin e Mallrave të Rrezikshme
82 Projektligji për Tokën Bujqësore;
83 Projektligji për Veterinarinë;
84 Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.08/L-137për Pyjet;
85 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Protokollin Shtesë 5 të Marrëveshjes për Amendimin dhe Aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore;
86 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Protokollin Shtesë 6 për Tregtinë në Shërbime të Marrëveshjes për Amendimin dhe Aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore;
87 Projektligji për Rezervat e Detyrueshme të Naftës;
88 Projektligji për Shoqëri Tregtare;
89 Projekligji për Mbikëqyrjen e Tregut të Produkteve;
90 Projektligji për Inovacion dhe Ndërmarrësi;
91 Projektligji për Oden Ekonomike të Kosovës;
92 Projektligji për Energjinë;
93 Projektligji për Energjinë Elektrike;
94 Projektligji për Rregullatorin e Energjisë;
95 Projektligji për Efiçiencen e Energjisë;
96 Projektligji për Kodin e Komunikimet Elektronike;
97 Projektligji për Tregti të Brendshme;
98 Projektligji për Diasporën
99 Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 05/L-049 për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 08/L-034
100 Projektligji për Ratifikimin e “Marrëveshjes së Bashkëfinancimit për Hartimin e Projektit për Ndërtimin e Tunelit në Rrugën Tetovë-Prizren”;
101 Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Pjesëmarrjen e Kosovës në Programin Bashkimit Evropian “Drejtësia”;
102 Projetligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Kornizë Ushtarake ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë;
103 Projektligji për Ratifikimin e Amendamentimit Nr. 1 të Marrëveshjes Financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Programin IPA 2020;

Numri i projektligjeve sipas ministrive