Progresi i Programit Legjislativ ndër vite
Viti
Numri i projektligjeve në Program Legjislativ
Numri i projektligjeve të miratuara nga Qeveria
%
2022
Përfunduar
172
70
40,7%
2023
Përfunduar
143
78
54,55%
2024
Në proces
107
15
14,02%Numri i projektligjeve në Programet Legjislative ndër vite

# Numri i projektligjeve sipas vitit:
1 Zyra e Kryeministrit (ZKM)
(8 projektligje)

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-023 për Personat e Zhdukur

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-021 Mbrojtjen nga Diskriminimi;

- Projektligji per Mbrojtjen e Individëve ne Lidhje me Përpunimin Automatik të Dhënave Personale

- Projektligji per Mbrojtjen e të Dhënave Personale nga Institucionet e Zbatimit te Ligjit

- Projektligji për Harmonizimin e Ligjeve të Veçanta me Ligjin Nr. 04/L- 202 për Sistemin e Lejeve dhe Licencave

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-063 për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë

- Projektligji për Ratifikimin e Amendamentimit Nr. 1 të Marrëveshjes Financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Programin IPA 2020;

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Njohjen e Kualifikimeve Profesionale për Infermier, Kirurg veterinar, Farmacist dhe Mami në Kontekstin e Marrëveshjes së Tregtisë të Lirë të Evropës Qendrore;

2 Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJD)
(3 projektligje)

- Projektligji për Diasporën

- Projektligji për Protokollin e Shtetit

- Projektligji për Shërbimin e Jashtëm

3 Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT)
(16 projektligje)

- Projektligji për Skemën e Ndihmës Sociale;

- Projektligji për Prokurim Publik;

- Projektligji për Partneritetin Publiko–Privat;

- Projektligji për Vlerësimin, Njohjen e Statusit, Përfitimet dhe Shërbimet për Personat me Aftësi të Kufizuar;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë;

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin “Parku solar 100MW në KEK”;

- Projektligji mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2025;

- Projektligji për Inspektoratin e Punës;

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare mes Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për “Projekti i Impiantit për Trajtim të Ujërave të Zeza në Ferizaj;

- Projektligji për Menaxhimin e Financave Publike;

- Projektligji për Bankat;

- Projektligji për Auditorin e Përgjithshëm të Republikës së Kosovës;

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës për projektin për Banimin Social;

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Fondit Saudit për Zhvillim për Projektin e Magjistrales Prishtinë-Mitrovicë;

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare mes Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për “Projekti I Impiantit për Trajtim të Ujërave të Zeza në Podujevë;

- Projektligji për Ratifikimin e Amendamentit të Marrëveshjes për Themelimin e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (“Marrëveshja”) – Neni 1;

4 Ministria e Drejtësisë (MD)
(14 projektligje)

- Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 05/L-049 për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 08/L-034

- Projekt Kodi i procedurës Civile

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Pjesëmarrjen e Kosovës në Programin Bashkimit Evropian “Drejtësia”;

- Projekt Kodi Civil i Republikës së Kosovës

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/ L - 057 për Përgjegjësitë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 08/L-003

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në Lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit

- Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-054 për Gjykatat

- Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës

- Projektligjit për Realizimin e të Drejtës në Gjykim Brenda Kohës së Arsyeshme

- Projektligjit për Akademinë e Drejtësisë

- Projektligjit për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit për Avokatinë

- Projektligji për Nëpunësit Civil në Administratën e Gjykatave dhe Prokurorive

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 08/L-013 për të Drejtat Pronësore të Shtetasve të Huaj në Republikën e Kosovës

- Projektligji për Gjykatën Administrative

5 Ministria e Mbrojtjes (MM)
(2 projektligje)

- Projetligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Kornizë Ushtarake ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 08/L - 036 për Dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës Jashtë Vendit;

6 Ministria e Punëve të Brendshme (MPB)
(14 projektligje)

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.06/L-113 për Organizmin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me Racionalizimin dhe Vendosjen e Vijave Llogaridhënëse të Agjencive;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04-L-022 për Përdorimin Civil të Eksplozivëve;

- Projektligji për Armë;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 06/L-014 për Infrastrukturën Kritike;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 03/L-142 për Rendin dhe Qetësinë Publike;

- Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 03/L-054 për Vula në Institucionet e Republikës së Kosovës;

- Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 08/L-197 për Zyrtarët Publik;

- Projektligji për të Huajt;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-049 për Zjarrëfikje dhe Shpëtim;

- Projektligji për vendbanimin dhe vendqëndrimin;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që Përmbajnë Procedura të Veçanta Administrative dhe Harmonizimin e Tyre me Ligjin nr. 05/l -031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, faza e tretë;

- Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit NR. 04/L-230 për Agjencinë e Menaxhimit Emergjent;

- Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 04/-L-027 për Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë Tjera;

7 Ministria e Shëndetësisë (MSH)
(6 projektligje)

- Projektligji për Shëndetësi;

- Projektligji për Sigurime Shëndetësore;

- Projektligji për Produkte dhe pajisje medicinale;

- Projektligji për Isnpektoratin Qendror të Shëndetësisë;

- Projektligji për Shëndetin Mendor;

- Projektligji për Prodhimin, Prezantimin dhe Shitjen e duhanit dhe produkteve të ngjajshme;

8 Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI)
(3 projektligje)

- Projektligji për Veprimtari Kërkimore-Shkencore;

- Projektligji për ndryshimin-plotësimin e Ligjit Nr. 06/L -046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës;

- Projektligji për Provimin e Maturës Shtetërore;

9 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)
(6 projektligje)

- Projektligji për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit Nr.02/L-51 për Veprimtarise Botuese dhe Librin;

- Projektligji për plotesimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit NR. 05/L-075 për Parandalimin dhe Sannksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet Sportive;

- Projektligji për Inspektoratin Qendror të Trashëgimisë Kulturore;

- Projektligji për Muzet;

- Projektligji për Organizimin e Lojërave Mesdhetare "Prishtina 2030";

- Projektligji për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit për Sponsorizime në fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit;

10 Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI)
(17 projektligje)

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-102 për Mbrojtjen nga Zhurma;

- Projektligji për Transportin Rrugor;

- Projektligji për Banimin Social;

- Projektligji për Inspektimin në Fushën e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit;

- Projektligji për Automjete;

- Projektligji për Ofruesin e Shërbimeve të Navigacionit Ajror;

- Projekt Ligji per Patent Shofer;

- Projektligji për Inspektorati Qendror i Transportit;

- Projektligjit për Mbrojtjen e Mjedisit;

- Projekligji për Mbrojtjen e Natyrës;

- Projektligjit për Financimin e Menaxhimit të Resurseve Ujore;

- Projektligji për Planifikim Hapësinor;

- Projektligji për Menaxhimin e Resurseve Ujore;

- Projekt Ligji për Hekurudha;

- Projektligjit për Transportin e Mallrave të Rrezikshme

- Projektligji për Ratifikimin e “Marrëveshjes së Bashkëfinancimit për Hartimin e Projektit për Ndërtimin e Tunelit në Rrugën Tetovë-Prizren”;

- Projektligji për Aviacionin Civil.

11 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR)
(3 projektligje)

- Projektligji për Tokën Bujqësore;

- Projektligji për Veterinarinë;

- Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.08/L-137për Pyjet;

12 Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT)
(8 projektligje)

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Protokollin Shtesë 5 të Marrëveshjes për Amendimin dhe Aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore;

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Protokollin Shtesë 6 për Tregtinë në Shërbime të Marrëveshjes për Amendimin dhe Aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore;

- Projektligji për Rezervat e Detyrueshme të Naftës;

- Projektligji për Shoqëri Tregtare;

- Projekligji për Mbikëqyrjen e Tregut të Produkteve;

- Projektligji për Inovacion dhe Ndërmarrësi;

- Projektligji për Oden Ekonomike të Kosovës;

- Projektligji për Tregti të Brendshme;

13 Ministria e Ekonomisë (ME)
(5 projektligje)

- Projektligji për Energjinë;

- Projektligji për Energjinë Elektrike;

- Projektligji për Rregullatorin e Energjisë;

- Projektligji për Efiçiencen e Energjisë;

- Projektligji për Kodin e Komunikimet Elektronike;

Numri i projektligjeve sipas vitit