Progresi i Programit Legjislativ ndër vite
Viti
Numri i projektligjeve në Program Legjislativ
Numri i projektligjeve të miratuara nga Qeveria
%
2022
Përfunduar
172
70
40,7%
2023
Në proces
140
45
32,14%Numri i projektligjeve në Programet Legjislative ndër vite

# Numri i projektligjeve sipas vitit:
1 Zyra e Kryeministrit (ZKM)
(11 projektligje)

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-44 për Komisionin e Pavarur të Mediave;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotesimin e Ligjit Nr. 03/L-050 për Themelimin e Këshillit të Sigurisë;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-023 për Personat e Zhdukur;

- Projektligjin për Hetimin e Aksidenteve;

- Projektligji për Harmonizimin e Ligjeve të Veçanta me Ligjin Nr. 05/L-087 për Kundërvajtje;

- Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e ligjeve të veçanta që kanë të bëjnë me krijimin e bazës ligjore për nxjerrjen e akteve nënligjore nga ministrat;

- Projektligji për Harmonizimin e Ligjeve të Veçanta me Ligjin Nr. 08/L- 067 për Inspektimet;

- Projektligji për Harmonizimin e Ligjeve të Veçanta me Ligjin Nr. 04/L- 202 për Sistemin e Lejeve dhe Licencave;

- Projektligji për Fondin Sovran;

- Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes Financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Programin IPA 2022;

2 Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJD)
(4 projektligje)

- Projektligji për aderimin në Marrëveshjen për Statusin dhe Funksionet e Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur;

- Projektligji për Diasporën;

- Projektligji për Protokollin e Shtetit;

- Projektligji për Shërbimin e Jashtëm;

3 Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT)
(26 projektligje)

- Projekt Kodi Doganor dhe i Akcizave;

- Projektligji për Administratën Tatimore dhe Procedurat;

- Projektligji për Skemën e Ndihmës Sociale;

- Projektligji për Prokurim Publik;

- Projektligji për Partneritetin Publiko–Privat;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit të Punës;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-161 për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë;

- Projektligji për Marrëveshjen e Kredisë për Financim Shtesë për Projektin Rehabilitimi i Linjës Hekurudhore 10, mes Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim;

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë për Financim Shtesë për Projektin Rehabilitimi i Linjës Hekurudhore 10, ndërmjet Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Investime;

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Zhvillimore të Këshillit të Evropës për projektin për Banimin Social;

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin për Ngrohje me Energji Solare;

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Bashkëfinancimit në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Qeveria e Konfederatës Zvicerane, përfaqësuar nga Sekretariati Shtetëror për Çështjet Ekonomike për projektin “Qëndrueshmëria klimatike në sektorin e ujit të Kosovës”;

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin “Përforcimi i qeverisjes digjitale për ofrimin e shërbimeve”;

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Financiare në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin “Parku solar 100MW në KEK”;

- Projektligji mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2024;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-054 për Statusin dhe të Drejtat e Dëshmorëve, Invalidëve, Veteranëve, Pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Personat e Dhunuar Gjatë Luftës, Viktimave Civile dhe Familjarëve të Tyre, i Ndryshuar dhe Plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-172;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 08/L-193 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për Vitin 2023;

- Projektligji për Tatimin në Pronën e Paluajtshme;

- Projektligj për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë dhe Projektit Ndërmjet Republikës së Kosovës, Përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Kostt (Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu Sh. A.) Dhe KFW, Frankfurt Am Main (“KFW”) për Projektin “Zhvillimi i Sektorit të Energjisë VII – Përmirësimi i Rrjetit të Transmetimit”;

- Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për programin e financave publike dhe rritjes ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe fondit OPEC për zhvillim ndërkombëtar;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023 i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 08/l-213;

- Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti;

- Projektligji për Aderimin e Republikës së Kosoves në Konventën për Importin e Përkohshëm

- Projektligji për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar;

- Projektligji për Tatimin në të Ardhurat Personale;

- Projektligji për Tatimin në të Ardhurat e Korporatave;

4 Ministria e Drejtësisë (MD)
(16 projektligje)

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë zbatimin e ndërsjellë të Aktgjykimeve në çëshjtet Penale;

- Projektligjii për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë mbi Ekstradimin;

- Projektligj për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë për ndihmë të ndërsjellë Juridike në çështje Penale;

- Projektligji për Shërbime Sociale dhe Familjare

- Projektligji për Ratifikimin e Traktatit Ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës për Shfrytëzimin e Institucionit Korrektues në Gjilan me Qëllim të Ekzekutimit të Dënimeve Daneze;

- Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës

- Projekt Kodi Civil i Republikës së Kosovës;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/ L - 057 për Përgjegjësitë Disiplinore të Gjyqtarëve dhe Prokurorëve, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 08/L-003;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L086 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në Lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/l-010 për Noterinë;

- Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 05/L-049 për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin Nr. 08/L-034;

- Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 05/L- 083 për Falimentimin;

- Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-054 për Gjykatat;

- Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës;

- Projektligji për Përfaqësimin e institucioneve shtetërore në procedura gjyqësore dhe arbitrazh;

- Projektligji për Gjykatën Administrative;

5 Ministria e Mbrojtjes (MM)
(2 projektligje)

- Projektligji për Agjencinë e Mbrojtjes për Intelegjencë dhe Siguri;

- Projektligji për Statusin, Qëndrimin e Përkohshëm dhe Kalimin Tranzit të Forcave të Huaja të Armatosura në Territorin e Republikës së Kosovës;

6 Ministria e Punëve të Brendshme (MPB)
(16 projektligje)

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-004 për Shërbimet Private të Sigurisë;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.06/L-113 për Organizmin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-049 për Zjarrëfikje dhe Shpëtim;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që Përmbajnë Procedura të Veçanta Administrative dhe Harmonizimin e Tyre me Ligjin nr. 05/l -031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, faza e dytë;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjeve që kanë të Bëjnë me Racionalizimin dhe Vendosjen e Vijave Llogaridhënëse të Agjencive;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04-L-022 për Përdorimin Civil të Eksplozivëve;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-043 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare;

- Projektligji për Shtetësinë e Kosovës;

- Projektligji për të Huajt;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-072 për Kontrollin dhe Mbikëqyrjen e Kufirit Shtetëror;

- Projektligji për Agjencinë e Regjistrimit Civil;

- Projektigji për Mbrojtje nga Zjarri;

- Projektligji për Gjendjen Civile;

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Lëvizjen e Lirë e Letërnjoftime në Ballkanin Perëndimor;

- Projektligji për Armë;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/l -015 për Letërnjoftim;

7 Ministria e Shëndetësisë (MSH)
(8 projektligje)

- Projektligji per Prodhimin, Prezantimin dhe Shitjen e Duhanit dhe Produkteve të Ngjashme;

- Projektligji për Shëndetin Riprodhues dhe Fertilizimin e Asistuar Mjekësor;

- Projektligji për Shëndetësi;

- Projektligji për Sigurime Shëndetësore;

- Projektligji për Produkte dhe Pajisje Medicinale;

- Projektligji për Rregullimin e Çmimit të Produkteve medicinale;

- Projektligji për Isnpektoratin Qendror të Shëndetësisë;

- Projektligji për Shëndetin Mendor;

8 Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI)
(7 projektligje)

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L -046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L -018 për Provimin e Maturës Shtetërore;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-135 për Veprimtari Kërkimore-Shkencore dhe Ligjit Nr. 06/L-049 për Inovacion Shkencor dhe Transfer të Dijes dhe Teknologjisë;

- Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-06 për Profesionet e Rregulluara në Republikën e Kosovës;

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Njohjen e Kualifikimeve Profesionale të Mjekëve, Stomatologëve dhe Arkitektëve në Kontekstin e Marrëveshjes së Tregëtisë së Lirë të Evropës Qendrore;

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Njohjen e Kualifikimeve të Arsimit të Lartë në Ballkanin Perëndimor;

- Projektligj për Ratifikimin e Marrëveshje për Bashkëfinancimin e Bursave të Arsimit të Lartë në Nivelin Master ne mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Ambasadës dë Francës në Prishtinë;

9 Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)
(6 projektligje)

- Projektligji për Inspektoratin Qendror të Trashëgimisë Kulturore;

- Projektligji për Artin dhe Kulturën;

- Projektligji për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit Nr.02/L-51 për Veprimtarise Botuese dhe Librin;

- Projektligji për Fuqizimin dhe Pjesëmarrjen e Rinisë;

- Projektligji i Sportit;

- Projektligji për plotesimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-118 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit NR. 05/L-075 për Parandalimin dhe Sannksionimin e dhunës dhe dukurive negative në ngjarjet Sportive;

10 Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL)
(3 projektligje)

- Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L-092 për Dhënien në Shfrytëzim dhe Këmbimin e Pronës së Paluajtshme të Komunës;

- Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr.04/L-010 për Bashkëpunim ndërkomunal;

- Projektligji për vlerësimin dhe shqyrtimin e akteve të komunave;

11 Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI)
(14 projektligje)

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-102 për Mbrojtjen nga Zhurma;

- Projektligji për Kadastër të Pronës së Paluajtshme;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.2003/11 për Rrugët;

- Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 04/L-179 për Transportin Rrugor;

- Projektligji për Ndryshime Klimatike;

- Projektligji për Administrimin e Ndërtesave të Banimit në Bashkëpronësi;

- Projektligji për Banimin Social;

- Projektligji për Shpronësimin e Pronës së Paluejtshme;

- Projektligji për Vlerësimin Strategjik Mjedisor;

- Projektligji për Performancën Energjetike në Ndërtesa;

- Projektligji për Planifikim Hapësinor;

- Projektligji për Shërbimet e Navigacionit Ajror

- Projektligji për Inspektimin në Fushën e Mjedisit, Ujërave, Natyrës, Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit;

- Projektligji për Automjete;

12 Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR)
(7 projektligje)

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes në mes Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GIZ) GMBH, për Projektin Mbështetja për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Sektorit të Bujqësisë në Zonat Rurale përmes Diversifikimit të Aktiviteteve

- Projektligji për Faturat e Kulturave Bujqësore dhe Fletë Magazinat;

- Projektligji për Tokën Bujqësore;

- Projektligji për Veterinarinë;

- Projektligji për Turizmin Rural;

- Projektligji për Verëra;

- Projektligji për Organizimin e Tregut për Produktet Bujqësore;

13 Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT)
(14 projektligje)

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Protokollin Shtesë 5 të Marrëveshjes për Amendimin dhe Aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore;

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Protokollin Shtesë 6 për Tregtinë në Shërbime të Marrëveshjes për Amendimin dhe Aderimin në Marrëveshjen e Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore;

- Projektligji për Rezervat e Detyrueshme të Naftës;

- Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L -016 për shoqëri tregtare;

- Projektligji për Tregti të Brendshme;

- Projektligji për Inspektoratin Qendror te Mbikëqyrjes se Tregut;

- Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L -037 për Metrologji;

- Projektligji për Regjistrin e Pronarëve Përfitues;

- Projektligji për Inovacion dhe Ndërmarrësi;

- Projektligji për Investime të Qëndrueshme;

- Projektligji për Parqet Industriale dhe Teknologjike;

- Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Ndërkombëtare ndërmjet Kosovës nga njëra anë dhe Bashkimit Evropian nga ana tjetër, për pjesëmarrjen e Kosovës në Programin e Bashkimit, Programi i Tregut të Vetëm;

- Projektligji për Mbrojtjen e Konsumatorit;

- Projektligji për Oden Ekonomike të Kosovës;

14 Ministria e Ekonomisë (ME)
(6 projektligje)

- Projektligji për Komunikimet Elektronike;

- Projektligji për Promovimin e Përdorimit të Burimeve të Ripërtëritshme të Energjisë;

- Projektligji për Energjinë;

- Projektligji për Energjinë Elektrike;

- Projektligji për Rregullatorin e Energjisë;

- Projektligji për Efiçiencen e Energjisë;

Numri i projektligjeve sipas vitit