Numri i akteve nën-ligjore sipas viteve


# Numri i akteve nën-ligjore sipas vitit: 2
1 Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI)
(1 akte nënligjore)
- Udhëzim Administrativ për Mënyrën Monitorimit të Cilësisë së Ajrit dhe Mbledhjes së të Dhënave, si dhe Kriteret dhe Metodologjinë
2 Ministria për Komunitete dhe Kthim (MKK)
(1 akte nënligjore)
- Projekt-udhëzim Administrativ nr. 00/2022 për Sistemin e Menaxhimit të Rasteve për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Ministrinë për Komunitete dhe Kthim

Numri i akteve nën-ligjore sipas vitit