Projektligjet e miratuara

Numri i projektligjeve të miratuara


# Numri i projektligjeve të miratuara: 45 Ministria
1 1. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 02/L-31 për Lirinë Fetare në Kosovë;
2 2. Projektligji për Fondin Sovran;
3 3. Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes Financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për Programin IPA 2022;
Zyra e Kryeministrit (ZKM)
(3 projektligje)
4 1. Projektligji për aderimin në Marrëveshjen për Statusin dhe Funksionet e Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur;
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJD)
(1 projektligje)
5 1. Projektligji për ratifikimin e marrëveshjes së kredisë për programin e financave publike dhe rritjes ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe fondit OPEC për zhvillim ndërkombëtar;
6 2. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023 i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr. 08/l-213;
7 3. Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 04/L-131 për Skemat Pensionale të Financuara nga Shteti;
8 4. Projektligji për Aderimin e Republikës së Kosoves në Konventën për Importin e Përkohshëm
9 5. Projektligj për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë dhe Projektit Ndërmjet Republikës së Kosovës, Përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Kostt (Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu Sh. A.) Dhe KFW, Frankfurt Am Main (“KFW”) për Projektin “Zhvillimi i Sektorit të Energjisë VII – Përmirësimi i Rrjetit të Transmetimit”;
10 6. Projekt Kodi Doganor dhe i Akcizave;
11 7. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë për Financim Shtesë për Projektin Rehabilitimi i Linjës Hekurudhore 10, ndërmjet Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Investime;
12 8. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim për projektin për Ngrohje me Energji Solare;
13 9. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr.04/L-054 për Statusin dhe të Drejtat e Dëshmorëve, Invalidëve, Veteranëve, Pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Personat e Dhunuar Gjatë Luftës, Viktimave Civile dhe Familjarëve të Tyre, i Ndryshuar dhe Plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-172;
14 10. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 08/L-193 mbi Ndarjet Buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për Vitin 2023;
15 11. Projektligji për Tatimin në Pronën e Paluajtshme;
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT)
(11 projektligje)
16 1. Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 05/L- 083 për Falimentimin;
17 2. Projektligji për Përfaqësimin e institucioneve shtetërore në procedura gjyqësore dhe arbitrazh;
18 3. Projektligji për Shërbime Sociale dhe Familjare
19 4. Projektligji për Ratifikimin e Traktatit Ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës për Shfrytëzimin e Institucionit Korrektues në Gjilan me Qëllim të Ekzekutimit të Dënimeve Daneze;
20 5. Projektligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës
21 6. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë zbatimin e ndërsjellë të Aktgjykimeve në çëshjtet Penale;
22 7. Projektligjii për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë mbi Ekstradimin;
23 8. Projektligj për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Sllovenisë për ndihmë të ndërsjellë Juridike në çështje Penale;
Ministria e Drejtësisë (MD)
(8 projektligje)
24 1. Projektligji për Agjencinë e Mbrojtjes për Intelegjencë dhe Siguri;
Ministria e Mbrojtjes (MM)
(1 projektligje)
25 1. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 06/L-043 për Lirinë e Asociimit në Organizata Joqeveritare;
26 2. Projektligji për Agjencinë e Regjistrimit Civil;
27 3. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Lëvizjen e Lirë e Letërnjoftime në Ballkanin Perëndimor;
Ministria e Punëve të Brendshme (MPB)
(3 projektligje)
28 1. Projektligji për Shëndetin Riprodhues dhe Fertilizimin e Asistuar Mjekësor;
29 2. Projektligji për Rregullimin e Çmimit të Produkteve medicinale;
Ministria e Shëndetësisë (MSH)
(2 projektligje)
30 1. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Njohjen e Kualifikimeve Profesionale të Mjekëve, Stomatologëve dhe Arkitektëve në Kontekstin e Marrëveshjes së Tregëtisë së Lirë të Evropës Qendrore;
31 2. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes për Njohjen e Kualifikimeve të Arsimit të Lartë në Ballkanin Perëndimor;
32 3. Projektligj për Ratifikimin e Marrëveshje për Bashkëfinancimin e Bursave të Arsimit të Lartë në Nivelin Master ne mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Ambasadës dë Francës në Prishtinë;
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI)
(3 projektligje)
33 1. Projektligji për Artin dhe Kulturën;
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)
(1 projektligje)
34 1. Projektligji për Kadastër të Pronës së Paluajtshme;
35 2. Projektligji për Ndryshime Klimatike;
36 3. Projektligji për Administrimin e Ndërtesave të Banimit në Bashkëpronësi;
37 4. Projektligji për Vlerësimin Strategjik Mjedisor;
38 5. Projektligji për Performancën Energjetike në Ndërtesa;
Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI)
(5 projektligje)
39 1. Projektligji për Verëra;
40 2. Projektligji për Organizimin e Tregut për Produktet Bujqësore;
41 3. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes në mes Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GIZ) GMBH, për Projektin Mbështetja për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Sektorit të Bujqësisë në Zonat Rurale përmes Diversifikimit të Aktiviteteve
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural (MBPZHR)
(3 projektligje)
42 1. Projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes Ndërkombëtare ndërmjet Kosovës nga njëra anë dhe Bashkimit Evropian nga ana tjetër, për pjesëmarrjen e Kosovës në Programin e Bashkimit, Programi i Tregut të Vetëm;
43 2. Projektligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit Nr. 06/L -037 për Metrologji;
44 3. Projektligji për Investime të Qëndrueshme;
45 4. Projektligji për Parqet Industriale dhe Teknologjike;
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT)
(4 projektligje)