Aktet nën-ligjore të miratuara

Numri i akteve nën-ligjore të miratuara


# Numri i akteve nën-ligjore të miratuara: 10
1 - Projket Rregullore (ZKM) Nr. XX/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Institutin e Krimeve të Kryera gjatë Luftës në Kosovë

Zyra e Kryeministrit (ZKM) (1 akte nënligjore)
1 - Rregullore për Plotësimin dhe Ndryshimin e Rregullores (QRK) Nr. 15/2023 për Procedurën e Pranimit në Shërbimin Civil
2 - Projekt-rregullore për Themelimin e Marrëdhënies së Punës me Kohë të Caktuar
3 - Projekt-rregullore për Orarin e Punës dhe Pushimet dhe vijueshmërinë e Zyrtarëve Publik.
4 - Projekt rregullorja për Klasifikimin e Vendeve të Punës Në Shërbimin Civil
5 - Projekt rregullorja për Kushtet, Kriteret, Mënyra dhe Forma e Regjistrimit në Sistemin Elektronik të Zyrtarëve Publik
6 - Projekt rregullorja për Transferimin në Shërbimin Civil
7 - Projekt rregullorja për disiplinën e nëpunësve civil

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) (7 akte nënligjore)
1 - Hartimi i Udhëzimi administrativ për metodologjinë e financimit të institucioneve publike të arsimit të lartë

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI) (1 akte nënligjore)
1 - Udhëzimi Administrativ Për Kontrollin e Rregullsisë Teknike të Automjeteve në Rrugë

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI) (1 akte nënligjore)