Aktet nën-ligjore të miratuara

Numri i akteve nën-ligjore të miratuara


# Numri i akteve nën-ligjore të miratuara: 55
1 - Projekt Rregullore (QRK) - Nr. XX/2023 për fushat e përgjegjësisë administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe ministrive;

Zyra e Kryeministrit (ZKM) (1 akte nënligjore)
1 - Projekt Udhëzim Administrativ për Aplikimin e Ngarkesës së Kundërt në Furnizimet e Energjise Elektrike
2 - Projekt Rregullore (QRK) për Përcaktimin e Rregullave për llogaritjen e përvojës së punës
3 - Projekt Rregullore për Përcaktimin e Rregullave për Kalkulimin e Pagës Bazë
4 - Projekt Rregullore për Llogaritje të Pagës Bazë në rast të Funksionit Shtesë
5 - Projekt Rregullore për Shtesat e Zyrtarëve Publikë
6 - Projekt Rregullore për Shtesën Funksionale
7 - Projekt Rregullore për Përcaktimin e Kushteve, Mënyrës, Vlerës së Kompensimit dhe Procedurës për Përfitimin e Kompensimit
8 - Projekt Rregullore për Kompensimin për Stafin tjetër të Administratës që Punojnë Jashtë Vendit
9 - Projekt Rregullore (QRK) për Përcaktimin e Rregullave për llogaritjen e përvojës së punës

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve (MFPT) (9 akte nënligjore)
1 - UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 05/2023 PËR PROCEDURAT E KUNDËRVAJTJES1
2 - UDHËZIM ADMINISTRATIV (MPB) NR. 04/2023 PËR REGJISTRIMIN E MJETEVE
3 - Projekt-udhëzim Administrativ për Procedurat Teknike për Çaktivizimin e Armëve të Kategorive A, B, C dhe D.
4 - Projekt Rregullore (QRK) Nr. 00/2023 për Shtesën për Punën pa Orar të Paracaktuar
5 - Projekt Rregullore (QRK) Nr. 00/2023 për Përcaktim të Kushteve dhe Procedurave për Kompensime për Kujdestari, Punën Gjatë Natës dhe Jashtë Orarit të Punës
6 - Projekt Rregullore (QRK) Nr. 00/2023 për Kompensim për Funksionin Shtesë
7 - Projekt Rregullore (QRK) Nr. 00/2023 për Përcaktim të Rregullave për Pozitat e Tjera
8 - Projekt-rregullore për Plotësimin e një Pozite të Shërbimit Civil në Rast Zëvendësimi dhe Mungesës së Përkohshme në Sherbimin Civil.
9 - Projekt-rregullore për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr. 02/2020 për Planifikimin e Personelit.
10 - Projekt-rregullore për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Institutin e Kosovës për Administratë Publike.
11 - Rregullore mbi Performancën e Agjencive
12 - Projekt-rregullore për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores (ZKM) Nr. 01/2021 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë së Punëve të Brendshme.
13 - Projekt Udhëzim Administrativ për Data Bazën e Viktimave të Trafikimit me qenie njerzore.

Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) (13 akte nënligjore)
1 - UDHËZIMI ADMINISTRATIV (në Shëndetësi) Nr. 02/2023- KUSHTET DHE PROCEDURAT PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SHËNDETËSORE NË INSTITUCIONET PRIVATE
2 - Plotësim ndryshimi i UA nr.03/2017 për Trajtim mjekësor jashtë institucioneve shëndetësore publike
3 - Udhëzimit administrativ nr.01/2023 Shkollimi Specialistik

Ministria e Shëndetësisë (MSH) (3 akte nënligjore)
1 - UA Vlërsimi i Performances se Mësimdhënsve
2 - Plotësim/ndryshim i Udhëzimit administrativ 28/2012 – Themelimi dhe funksionimi i Këshillit të prindërve të Kosovës
3 - Plotësimi dhe ndryshimi i UA nr. 32/ 2013 dhe Udhëzuesin për Planifikim dhe Zbatim të Kurrikulës me Zgjedhje (Material Ndihmës për Mësimdhënës)
4 - Plotësim ndryshimi i UA, nr. 16/2004, për regjistrimin e nxënësve në kl. I.
5 - Plotësimi dhe ndryshimi i UA- Kalendari i vitit shkollor 2022-2023
6 - Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit KSHLM 03/2017.
7 - Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit për financim të ZHPM-së 15/2013
8 - Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit 06/2017 për aprovim të programeve
9 - Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit për Sistemin e licencimit të mësimdhënësve 05/2017.
10 - Hartimi i UA për rolin, detyrat dhe përgjegjësitë e asistentit për fëmijë me nevoja të veçanta.
11 - Plotësimi dhe ndryshimi i Udhëzimit administrativ për licencimin e institucioneve të arsimit të lartë
12 - Hartimi i UA – për ndarjen e bursave
13 - Hartimi i UA për orientim dhe këshillim në karrierë dhe ndërlidhje me tregun e punës
14 - UDHËZIM ADMINISTRATIV (MASHTI) NR.______/20230 PËR KRITERET DHE PROCEDURAT E THEMELIMIT DHE PUSHIMIT TË VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI) (14 akte nënligjore)
1 - Udhëzim Administrativ (MKRS) Nr. xx/2023 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MKRS) Nr. 03/2021 për Kriteret, Kërkesat, Rregullat dhe Procedurat Lidhur me Lëshimin, Administrimin dhe Revokimin e Licencave Profesionale për Personat Fizikë dhe Juridikë në Fushën e Trashëgimisë Kulturore

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS) (1 akte nënligjore)
1 - Udhëzim Administrativ për Përbërjen, Fushëveprimtarinë dhe Mënyrën e Funksionimit të Grupeve Punuese
2 - Udhëzim Administrativ për Standardet e Krijimit, Ruajtjes, Përditësimit dhe Strukturën e Meta të Dhënave
3 - Udhëzim Administrativ për Rregullat e Hollësishme për Realizimin e Ndërveprueshmërisë
4 - Udhëzim Administrativ për Rregullat e Shkëmbimit të Grupeve dhe Shërbimeve të të Dhënave Gjeohapësinore Ndërmjet Autoriteteve Publike
5 - Udhëzim Administrativ për Standardet Teknike të Ofrimit të Shërbimeve nga Gjeoportali i IKIH
6 - Udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MMPH-NR.11/19 për Ndarjen e Ndërtesës dhe të Pjesës së Ndërtesës
7 - Udhëzim Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MMPH-NR.12/19 për Ndarjen dhe Regjistrimin e Parcelës
8 - Udhëzim Administrativ për Mënyrën Monitorimit të Cilësisë së Ajrit dhe Mbledhjes së të Dhënave, si dhe Kriteret dhe Metodologjinë
9 - Udhëzimi Administrativ për Procedurat e Zgjedhjeve të Organeve të Përkohshme të Odës Gjatë Mbledhjes Konstituive të Odës
10 - Udhëzimi Administrativ për Procedurën për Licencimin e Arkitekteve të Regjistruar dhe Inxhiniereve të Regjistruar dhe Nënshkrimin e Licencave
11 - Udhëzimi Administrativ për Aktivitetet dhe Përgjegjësit për Licencën e Kategorisë A dhe Licencën e Kategorisë B

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI) (11 akte nënligjore)
1 - Rregullore për organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës për Shërbimin Gjeologjik të Kosovës
2 - Rregullore për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës të Ministrisë të Ekonomisë
3 - Udhëzim Administrativ për Promovimin e Shfrytëzimit të Energjisë nga Burimet e Ripërtëritshme

Ministria e Ekonomisë (ME) (3 akte nënligjore)