Dokumente Udhëzuese mbi Procesin e Përafrimit Ligjor

Dokumente Udhëzuese mbi Procesin e e Përafrimit

Me qëllim të avancimit të njohurive rreth procesit të përafrimit të legjislacionit vendor me acquis të BE-së, si dhe marrjes së njohurive mbi teknikat themelore të përafrimit të legjislacionit, materialet në vijim ofrojnë njohuri të detajuara për hartuesit e legjislacionit dhe palët e interesit.